Szatmármegyei Közlöny, 1902 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1902-06-08 / 23. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY lényeges kelléknek tekinti a nevelés terén, me­lyet figyelemmel kisérni kell. Ifjúságunk ki is tesz magáért, mi kétség kívül a tornatanár eredményes működésének bizonyítéka. Csak az idő is kedvező legyen a versenyhez. — Kinevezés. A nagykárolyi kir. pénzügyigaz­gatóság Turenecz Lajos dijnokot kezlési gyakornokká nevezte ki. — A nagykárolyi adókivetö bizottság folyó hó 5., 6. és 7-én letárgyalta Érkörtvélyes, Penészlek, Szentmiklós, Esztró, Vállaj, Mérk, N.-Majtény Gil- vács, Börvely, Kálmánd, Kaplony, Kis-Majtény, és Domahida községek 111. oszt. kereseti adóját. Folyó hó 9-én kerül tárgyalás alá Dengeleg, Iriny, Mező­terem, Vezend és Portelek; 10-én Szaniszló és Genes ; 11-én Csanálos, Fény, Mezőpetri és Reszege ; 12-én Csomaköz, Bere, Ér-Endréd. Nagy-Károly vá­ros közönségének 111. oszt. kereseti adója f. hó 13-án veszi kezdetét. Az adózó felek a tárgyalásra megfog­nak hivatni. — Temetés. Báró Vécsev József temetése május 30-án d. u. 3 órakor ment végbe Sárközujlakon. Ott volt az egész vármegye intelligencziája, a falu apraja nagyja, hogy megadják a végtisztességet annak a fér­fiúnak, aki annyi testületnek volt buzgó elnöke, a ki politikai és társadalmi életünknek mindig veze­tője, nemes irányitója volt. A temetési szertartást Mesz- lényi Gyula megyés püspök végezte fényes segéd­lettel. A növendék papság gyász énekeket zengett A ravatal a kegyúri templomban volt felállítva. Miután véget ért a templomban a gyász szertartás, megindult a menet a temetőbe. A négy fekete ló által vitt gyász­kocsi mellett a sárközi tűzoltók vittek égő fáklyát. A koporsót beláthatlan kocsi sor követte. Résztvett a a menetben : gr. Károlyi István, gr. Sztáray Sándor, gr. Dessewffy Aurél és Emil, gr. Forgách László, br. Sennyei István, gr. Szapáry György, Szentiványi Gyula, Jékey Zsigmond, Böszörményi Sándor oiszággyülési képviselők, Papp Géza Szatmár város polgármestere, Kovács Leo ezredes, Kőrösmezei Antal h. főjegyző Szatmár város törvényhatósága képviseletében, Csaba Adorján főszolgabíró Szatmár vármegyét raepresentálta, a ki a vármegye nevében koszorút helyezett a ra­vatalra. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület kép­viseletében Domahidy Sándor, Kováts Jenő, Poszvék Nándor, Szeőke Barna. A Széchenyi-Társulat képvi­seletében Kovács Béla kir. tanfelügyelő, Nagy Béla, Len­gyel József. A szatmári Kölcsey körképviseletében Kende Zsigmond, dr. Fechtel János, Böszörményi Emil. Ott láttuk továbbá dr. Jordán Károly apátplebánost, Mándi Zoltán szinyérváraljai földbirtokost. Báthory gyógy­szerészt Nagy-Károlyból stb. A szertartást a temetőben is a püspök ő méltósága végezte. A koporsót nem a kriptába tették, hanem a kripta előtti vasrácscsal el­kerített térre, mindjárt a bejárat mellett. A nyitott sir mellett a Szatm. Gazdasági Egy. nevében Domahidy Sándor egyesületi elnök búcsúzott el a halottól a kö­vetkező szavakkal : Mélyen tisztelt halotti gyülekezet 1 Mióta ez a ridég koporsó egy minden szépért és ne­mesért lelkesedő kebelnek kihűlt szivét zárta magába, azóta égy igaz magyar emberrel kevesebb van a vi­lágon. 'Minden alkalommal gyász borul a mi szivünkre, midőn a magyar hazának egy hü fia kidől a nemzet napszámosai sorából, de a mi gyászunk most meg van hatványozva, mert nemcsak vármegyénk kima­gasló alakját, társadalmi életünk világitó fáklyáját, de gazdasági életünk úttörőjét, gazdasági egyesületünknek 1862. év óta összetartó kapcsát és szeretve tisztelt el­nökét vesztettük el örökre. Ez a veszteség olyan nagy, hogy mi ezt most nem is pótolhatjuk és elmondhat­juk a szentirás szavaival: „Lehulott a mi fejünknek koronája.“ Fájdalmunkban osztozik az egész várme­gye közönsége, melynek egykoron bölcs kormányzója voltál 1 A kérlelhetlen sors kezének mélyen lesújtó csapása alatt azonban most már1 egyébre képtelenek vagyunk, mint hógy kegyelettel zárjuk szivünkbe a megboldogultnak emlékét és megőrizzük azt időtlen időkig; egyszersmind kérjük a Gondviselést, hogy ezen, a vármegyének talajában mélyen gyökerezett nagymultu családfának elhervadt tevékeny ága helyett neveljen nekünk a törzsnek uj hajtásaiból olyan ve­zérágat, aki nemcsak a családnak dísze, de várme­gyénknek és a társadalomnak a megboldogulthoz ha­sonló büszkesége és vezére legyen. Most pedig búcsút veszek tőled kedves halott a vármegye közönsége és a lelkedhez forrt gazdasági egyesület nevében. Nyu­godjál csendesen babéraidon. Szeretetünk kiséri szálló lelkedet a túlvilágra is. Isten veled ! — Hivatalos órák változtatása. A helybeli pénzügyigazgatóságnál junius 1-től kezdve a hivata­los órák reggel 7 órától egyfolytában délután 1 óráig tartatnak. Délután hivatalos óra nincs. Az adó­hivatalnál azonban a reggel 8—12, délután 2—6-ig tartó hivatalos órák maradnak érvényben. — Nyilvános köszönet. A főgymnasiumi Kölcsey- önképzőkör czéljaira részint pályatételekre, részint pedig jutalmazásokra, a folyó iskolai évben adakozni kegyeskedek : Hám József főgymnasiumi igazgató 4 kötet könyvet, Niklos János főgymnasiumi tanár Deb- reczenből 1 drb 10 frankos aranyat, Dr. Adler Adolf és Róth Károly 20—20 kor., a Nagykárolyi Önsegély­ző Népbank 15 kor., Dr. Czukor Lajos, Vanke József kegyes-tanitórendi t. kormánytanácsos, Vetzák Ede, Dr. Sternberg Géza, Dr. Váradi János és Baudisz Jenő 10—10 kor., Csilléry András orvostan hallgató 4 koronát. A nemes lelkű adományozók fogadják ez­úton is a vezetőség köszönetét és az ifjúság háláját. Nagykároly, 1902. junius 7-én. Csóti Márk, főgymn. tanár, a Kölcsey-önképzőkör vezetője. — Meghívó. A Nagykárolyi status-quo izr. nép­iskola tantestülete iskolai felszerelések javára 1902. évi junius hó 18-án az úri kaszinó nyári helyiségében gyermek-szinielőadás- és szavalással egybekötött Ma­jálist rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelettel meghívja a tantestület. Tekintettel a jótékonyczélra a I majális belépti-dijjal lesz egybekötve, felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Helyárak: Körszék és Támlásszék (I., II. és III. sor) 2 korona, (IV. és V. sor) 1 korona 40 fillér. Ülőhely 1 korona. Tanuló- és gyermekjegy 60 fillér. Jegyek előre válthatók Kohn Márkusz és Stern József urak üzletében. A gyermekek délután 3 órakor vonulnak ki. Előadás kezdete este 7 és fél, órakor. Előadás után táncz. Műsor: 1. Hymnus. Éneklik az iskolás gyermekek. 2. A fehér ruha. Szinmü 1 felvonásban. Személyek : Irma — Singer Zsuzsi, Mártha — Ignácz Margit, Etelka — Taub Erzsi, Vilma — Brichta Aliz Heimin — Katz Margit, Mariska — Markovits Matild. 3. Szavalat. Schiff Bella: Áldja meg az isten. Stern­berg László: Magyar vagyok- Váczi István: A pórul járt veréb. Márkusz Bella : A leczke. Spitz László : A kis vándor 1. Lichtschein Sándor: Ébresztő. (Bajza.) Rózenberg Árpád : Magyar vagyok. Schiff Elza : Pacsirta. Markovics Ilonka : Őszszel. Singer Mariska : Magyar leány. Peiszner Endre : A magyar zászló. 4. A Varázs- gyürü. Szinmü egy felvonásban. Személyek: Elemér — Kalafoni Gyula, Andor — Reich József, József — Li- szer Ferencz, Első tanuló — Lőwy Aladár. Második tanuló — Hermann Mihály, Harmadik tanuló Mos- kovíts Lajos. 5. Hertelendi induló. Éneklik az iskolás gyermekek. A tánczmulatságon Fátyol Józsi zenekara játszik. — Kézre került betörő. Jó fogást csinált a na­pokban a rendőrség. Bellon Ferencz több évi fegy- liázat ült rovott múltú egyén, május 31-én éjjel Aleksza János sógora segítsége mellett a gencsi utczában Hoj- lák János korcsmáros házánál kísérlett meg betörést. Kiszedte a kamara keresztvasát s onnét négy darab szalonét adott ki társának. Sőt minthogy a zsákmány számára hozott zsák szűknek bizonyult be, elhatároz­ták, hogy még visszatérnek. Csakhogy egy kis hiba történt a számitásban. Ugyan is arra nem számítottak, hogy az udvarban lakó Fonó Péter oly későn jön haza és meglátja őket, a mint a kerteken tovább illannak. Fonó csakugyan gyanúsnak találta a dolgot és vizsgálódni kezdett. Csakhamar észrevette a kamara ablaka alatt ott feledett kalapot. Tehát lesbe állott Fonó és mikor visszatért egy félóra múlva az egyik jómadár és a sötétben keresgélni kezdett, Fonó körül ölelte a betörőt. Dulakodásra került a dolog, miköz­ben a betörő Bellon késsel fejbe szúrta Fonót. De ez még megsebesítve sem bocsátotta el zsákmányát mindaddig, mig a zajra elő nem siettek a szomszédok és a rendőrség s meg nem kötözték Bellont. Később sógora Aleksza is hurokra került. — Meghívó. A „Nagykárolyi Protestáns-Társas­kör ötödik évi rendes közgyűlését folyó 1902. évi junius hó 15-án vasárnap, délután 4 órakor a társas­kör helyiségében fogja megtartani, melyre az egylet tagjait tisztelettel meghívom. A közgyűlés tárgyai: 1. A választmány jelentése az 1901-ik évről. 2. Pénztárnok számadásának bemutatása s részére a felmentvény megadása. 3. Költségvetés megállapítása. 4. Az alapszabály 11. §-a f) pontja értelmében netán benyújtott indítványok tárgyalása. 5. Az alapszabály 13. §-a értelmében az igazgató-választmány egy har­mad részbeni megválasztása. Nagykároly, 1902. jun. 1. Veres Gusztáv, elnök. — Szőlőbirtokosok figyelmébe! Tisztelettel fel­hívom a t. szőlőtulajdonosokat arra, miszerint a nagy- méltóságu miniszter ur rendelete szerint e hó 15-ig a permetezést eine mulasszák, mivel ellenesetben pénzbírsággal lesznek büntetendők. Reszler Simon, Juhász Imre, hegyközs. bírák. — Léderer és Gál okleveles magán mérnökök műszaki irodájukat közelebb bankbizományi üzlet­körre is kiterjesztették. 4V4—5% törlesztéses kölcsö­nöket szereznek ingatlanokra. Bővebben lapunk hir­detései között. — Adóügy. Az 1902. évre megállapított házadó, 111. oszt. és IV. osztályú kereseti- és tőkekamatadó­ról szerkesztett lajstromok junius hó 4-től 8 napon át a városi adóhivatalban közszemlére kitétetnek, miről az érdekelt adófizetők azzal értesittetnek, hogy a kivetett adót ott a hivatalos órákban megtekint­hetik. Kirilla, adóügyi tanácsos. — Tűz volt múlt hó 31-én d. u. 3 és 4 óraközt városunkban. A Gyepsor-utczában a Biró András tu­lajdonát képező nádfedelü ház fedele égett le. A tűz­oltóság a mely kellő időben a helyszínén termett, a tüzet lokalizálta. — Halálozás. Germán Tivadar városi állatorvos f. hó 3-án Szatmáron elhunyt. — „Durabel“ zöld fedéllemez. Kohn és Fried új­pesti fedéllemez gyára újabban ezen zöld gummi le­mezt hozta forgalomba, melynek előnyei, hogy rug- ganyos és hajlítható s nem törik, tetőfedésnél a sze- gezés lyukja tömören marad, zöld színe folytán a tető barátságos színezetű, a forró napsugár színezetén megtörik, nem szárad ki s nem igényel gyakori be- mázolást, elismert aránylag legolcsóbb és legjobb fedanyag. A gyár körlevelét előfizetőink lapunk­hoz mellékelten veszik. — A máramarosszigeti állami felsőbb leányiskola és ezzel kapcsolatos internatus az 1902—1903. isk. évre f. évi szeptember 1 én meg fog nyittatni. Évi ellátási-dij az internátusbán 500 kor., mely összeg fél, vagy negyedévenkénti részletben, előre fizetendő. Fi­zetnek még a növendékek az intézeti orvos díjazá­sára 20 koronát. Ha a növendék zongorázni is akar tanulni, heti két órai tanításáért fizet az egész iskolai évre 100 koronát. A kik az internatust igénybe akar­ják venni, felkéretnek, hogy ebbeli kérvényüket f. évi junius hó 15-ig a felsőbb leányiskola igazgatójához küldjék be, akitől bővebb felvilágosítás is nyerhető. Jelen számunkhoz negyediv melléklet van csatolva. Felelős szerkesztő: BAÜD1SZ JENŐ Laptulajdonos: ROTH KÁROLY. Biztos megélhetési Jutalék, sőt fix fizetés mellett felvétetnek tisz­tességes, élelmes urak esetleg hölgyek is, akik becsületes utón havonként 200—400 koronát keres­hetnek. Ezen üzletág mint mellékkereset is gyakorol­ható. Vidékieknek pontosan válaszolunk. 3—5 Czim a kiadóhivatalban. Bor eladás. Eladok : 1000 liter asztali fehér, — ÍOOO liter 1901. évi muskatály és 500 liter kitűnő Jord-Madeira BOROKAT. Özv. Nagykállói Kállay Kornélné, 3—3 Farkasaszó, u. p. Erdőszáda. BANKBIZOMÁNYI IRODA törlesztéses kölcsönökre Szatmáron. Előkellő pénzintézetekkel való összeköttetésünk folytán a birtokos közönségnek 1000 koronától a leg- magassabb összegig 4Vé—5°/o-os törlesztéses kölcsö­nöket eszközlünk ki. Több helyen lévő drágább köl­csönöket olcsó törlesztéses kölcsönnel egy helyre kon­vertálunk. Semmi előleges kiadás nincs, szerény díjazásun­kat csak a kölcsön folyósítása után kérjük. Elég a telekkönyvi és kataszteri birtökiv másolat és a már meglevő betáblázott kölcsönök jegyzékének beküldése. Levélbeli megkeresésre készséggel válaszolunk. Léderer és Gál okleveles mérnökök mér­nöki és bankbizományi irodája Szatmár. 11 —1902. sz. r Slrverési Hirdetmény. Erdőd község volt úrbéreseinek tulaj­donát tevő vadászterület az 1902. év augusztus hó 1-től kezdődőleg 1908. év julius 31-ig terjedő 6 egymásután következő évre Erdőd község házánál 1902. év junius hó 17-ik napjának d. e. 9 órájakor nyil­vános árverésen a legtöbbet ígérőnek haszon­bérbe fog adatni. Az árverési feltételek a fenti határnap előtt is a községházánál megtekinthetők. Kelt Erdődön, 1902. junius 5. Miilián János, Ifj. Böhm Antal, birt. jegyző. 1 - 1 bír.-elnök. Szőlő eladás. A peéri hegyen eladó a községhez igen közel a legszebb helyen 7Ü2 kataszteri hold, melyből 4Ü2 hold termő szőlő, 3 hold gyümölcsös; uj épületben vinczellér lakás, szüretelö-helyiség, istáló és jóvizü kút. — Czim a kiadóhivatalban. 1—3 Borosznó gyógyitófürdő Zólyommegyében. Vasut-állomás. Posta és távírda. Vadregényes fenyvesek. Tiszta ózondus levegő. Er­dei sétautak. Magas forrású vízvezeték. A glaubersós gyógyitóforrások kitűnő hatásúak heveny és idült gyomor­éi! bélhurut, máj- és hólyagbajoknál. 3fíidegvizgyógy intézet. Masszász, viltamozás, Kneip -féle gyógyitómód. Meleg ásványvíz- és fenyőfürdők. Állandó fürdőorvos : Luczay Gusztáv dr. Gyógyszertár. Lawn-tennis tekepálya, czigányzene. Lakás : 8—16 korona egy szoba heti bérlete ágyneművel együtt. Étkezés : leves 20 fillér, főzelék 60 fillér, tészta 50 fillér, sültek 80—120 fillér étlap szerint. Bővebbet alulirt tulajdonosnál. Rosenauer Lajos 6— Beszterczebányánt

Next

/
Oldalképek
Tartalom