Szatmármegyei Közlöny, 1900 (26. évfolyam, 1-53. szám)

1900-11-18 / 47. szám

Melléklet a „Szatmármegyei Közlöny“ 1900. évi 47-ik számához. — Hasznos és czélszerü készítményt talált fel Dobó Gyula és azt most Durator (tör. védett) név alatt hozza forgalomba. A Duratorral ugyanis a czipőtalp bekenve ötször oly tartós és vizáthutlan lesz. Nagy megtakaritást érhet el tehát mindenki, és sok szegény ember áldani fogja nemsokára a Dura­tor feltalálóját. Birtok eladás. Szakaszon egy 1 hold 544 négyszögöles belsőség a rajta levő 4 szoba, szabad konyha, 2 kamara, 2 istálóból álló helyiségekkel biró lakház, téglafalu, nádfedelü, 14 öl hosszú meg­felelő szélességű csűr, 5 bezáró helylyel biró sertésóllal; — ezen belsőséghez tartozó s a f. év október havában befejezett határrendezés alkalmával 3 fordulóban 2—2, összesen 6 he­lyen kiosztott 1600 négyszögölével számított 26 hold kitűnő fekvésű szántó; két helyen ki­osztott 1600 négyszögöllel számított 14 hold kitűnő kaszáló, 1200 négyszögöllel számított 4 hold erdőből álló egész telekállomány, hozzá­tartozó közös osztatlan 7 köblös legelő illető­ség az ezen legelőn levő fa, illetőleg 12 köb­lös í. évi őszi félvetéssel vagy a nélkül örök áron eladó. A birtokot 6800 korona jelzálogos kölcsön terheli, mely meg is tartható. Venni szándékozók levélben vagy személyesen alant- irott tulajdonoshoz forduljanak. Szakasz, 1900. november 8. 2—2 Valdráf Donát. “cö 3, <D '<D 4~ 0Q •' m2 ® a i a ö § 3 u 'Ü'O CD-<X> 00 o c3 £ •r* Ö > O . o IO M a 00 N Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb kórodák- £ ban kitűnő sikerrel használt külszer a REUMA-SZESZ biztos s kiváló gyorshatásu köszvény, csuz, reuma, ishiás stb. ellen. Hatása meglepő, amennyiben gyakran még a legidültebb köszvény és csuzfájdalmakat is már néhányszori bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez alatt megszüntet. Egy üveg; ára használati utasítással I korona, erősebb 2 korona 40 fillér. Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő: ■Widder GhsruLla, gyógyszerész S.-A.-Ujhely. Főraktárak Budapesten: Török József gyógyszertárá­ban Király-utcza 12. és az F.gger-féle „Nádor gyógy­szertáriban Váczi-kórut 17. Szatmáron: Bossin József, Rajzinger Sándor Nagy károlyban : Hahn János, Fitos Ferencz, Gyurovits Gyula, Szaniszlón Kovács Nándor és F.-Gyarmaton Balika Miklós gyógyszerészeknél. 3-10 P3­B ®­cro. *-«3 1159—1900. végrh. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott, kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszéknek 1900. évi 8831. V. számú végzése folytán a Nagy­károlyi Kereskedelmi és Iparbank felperes részére Simon Sándor alperes ellen 400 korona követe­lés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán alperestől lefoglalt és 910 koronára becsült ingóságokra a mátészalkai kir. járásbíróság V. 465|4 sz. végzésével a további eljárás elrendel­tetvén, annak az alap és felülfoglaltatók köve­telése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna Tunyogon adós lakásán leendő megtartására határidőül 1900. évi deczember hó 5. napjának d. u. 2 órája kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és könyvek s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, amennyi­ben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés meg­kezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. Kelt Máté-Szalkáu, 1900. nov. hó 5. Péner, kir. bir. vhajtó. 1604—1900. V. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bir. végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróság 1899. évi V. 1333 számú végzése következtében Grószmann Hen­rik ügyvéd által képviselt Mátészalkai Takarékpénztár végrehajtató javára Almássy Ignácz és Zanathy Mihály ellen 480 kor. s jár. erejéig 1900. évi julius hó 26-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2080 koronára becsült következő in­góságok: u. m.: bútorok, lovak és kocsik stb. nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbiró- ság 1899. évi V. 1333)4. számú végzése folytán 480 korona tőkekövetelés, ennek 1899. évi junius hó 10. napjától járó 6 százalék kamatai, 1 harmad százalék váltódij és eddig összesen 112 korona 30 fillérben bi­róilag már megállapított költségek erejéig Nagy- Károlyban alperes lakásán leendő eszközlésére 1900. évi november hó 19-ik napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik s ahhoz a venni szán­dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni. A mennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik Kelt N.-Károly, 1900. november 4. Bakó Bálint, kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom