Szatmármegyei Közlöny, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-10-08 / 41. szám

s z — Áthelyezés. A pénzügyminisztérium if j. Schnébli Károly fogalmazót Szolnokról a helybeli kir. pénzügyigazgatósághoz helyezte át. — Első miséjét mondta f. hó 5-én a helybeli róm. kath. templomban Roóz József, Roóz János helybeli polgártársunk fia. Manuductor volt Palczer Ernő házfőnök. — A helybeli fögymnasium tanári karát a kegyes- rendi rendkormány, a beteg Jakab Gyula tanár he­lyett időközben Kummergruber Emil tanárral egészí­tette ki Budapestről. , — Esküvő. Gyömörői dr. Áldor Lajos, gyömörői dr. Áldor Adolf városi főorvos fia f. hó 15-én tartja esküvőjét Kann Jolán kisasszonynyal Budapesten a dohány-utczai izr. templomban. — Az aradi vértanuk halálának ötvenedik évfor­dulója alkalmával a helybeli fögymnasium ifjuságá- gának önképzőköre gyász-ünnepélyt tartott a teg­napi napon. — Városi közgyűlés. Nagy-Károly város képvi­selőtestülete f. hó 1-én közgyűlést tartott. Minthogy választások is voltak napirendre tűzve, a közgyűlés elején Nagy László alispán elnökölt. Miután az alis­pán lelkes éljenzések között elfoglalta az elnöki szé­ket, megalakították a szükséges küldöttségeket. A szavazatszedő küldöttség elnöke lett Papp Béla, tagjai: Cservenyák Antal és Kaufmann Márton, bizalmi fér­fiak : Pozsonyi László, Serly Ferencz, Spitz Antal és Makay József, a kijelölő bizottság tagjai lettek: dr. Adler Adolf és Strohmájer Ferencz, választott tagok, dr. Serly Gusztáv és Csipkés András, az elnöklő alispán által kinevezett tagok. Számvevőnek közfel­kiáltással Feifer Edét, pénztári ellenőrnek Szolomájer Gusztávot és könyvelőnek Balázs Mártont választották meg. Miután az alispán eltávozott a gyűlésből, Deb- reczeni István polgármester indítványára köszönetét nyilvánitotta a közgyűlés Nagy Lászlónak, mint a Kölcsey-Egyesület elnökének, mint a kinek köszönhető volt a városunkban lefolyt szép Petőfi-ünnepély. A közgyűlés ezután a polgári leányiskola átvételére kül­döttséget választott. E küldöttség tagjai lettek a pol­gármester elnöklete alatt, dr. Serly Gusztáv, Nonn Gyula, Csipkés András, dr. Áldor Adolf, Makay József, Klie László és Hebe József. Megállapították a válasz­tás alá nem eső virilis városi képviselők névjegyzékét, Az érdekeltek által 15 nap alatt felebbezés adható be a névjegyzék ellen. A közgyűlés tudomásul vette az iskolai rend védelme tárgyában alkotott és jóváhagyott szabályrendeletet, a fogadó, vendéglő, kávéház és kávé­mérésről alkotott szabályrendeletet módosítva ismét felterjesztették a belügyminiszterhez. Ezen kívül a köz­gyűlés letárgyalta a többi magán kérvényt és a tárgy- sorozat többi pontját is. — Községjegyzöi szigorlat fog október hó 16 és 17-ik napjain a vármegyeházánál tartatni, és pedig 16-án az Írásbeli s 17-kén a szóbeli vizsgálatok. Szigorlatra jelenkeztek Hirsch Ernő jánki, Nagy Dezső tiszabecsi, Tógye Gábor kővárremetei és Fiók Zoltán ököritói lakosok. — A honvédség köréből. Hadusfalvi Ludmann Gyula ezredes f. hó 4-én városunkba érkezett és másnap szemlét tartott a fegyvergyakorlatokra be­vonult póttartalékos legénység felett. Ugyanaznap este a tisztikar vacsorára gyűlt össze az ezredes tiszteletére a tiszti étkezdében. — Szüret városunkban. A hegyközség közönsége részéről folyó évi október hó 1-én megtartott köz­gyűlés alkalmával a folyó évi szüret napja október hó 17-ik napjára tűzetett ki. — Esküvő. Mikcsa János m. kir. adótiszt técsői lakos folyó hó 3-án esküdött örök hűséget Papp János nyugalmazott tanító kedves leányának Lujzának. A polgári házasságkötést Debreczeni István polgár- mester végezte. Tanuk voltak Trunk József és Dr. Láng György szaniszlói körorvos. — Hivatalos órák változása. A helybeli pénzügy­igazgatóságnál az eddigi reggel 7 órától délután 1 óráig egyhuzamban tartott hivatalos órák változást szenvedtek, amenynyiben folyó hó 1-től kezdődőleg azok reggel 8 órától 12-ig és délután 2—5-ig terjedő- leg lettek megállapítva. — A szatmári lóverseny. A megyei gazdasági egylet által kezdeményezett szatmári lóversenyek, úgy látszik egészen meghonosultak, a melyeken ta­lálkát adnak egymásnak a megyebeli birtokosok, úgy hogy az idei lóversenyről is ellehet mondani azt, hogy ott volt az egész vármegye. Az idei versenye­ket okt. 1-én tartották meg d. u. fél 3 órakor, óriási érdeklődő közönség előtt. Minthogy szatmári laptár­saink már részletesen foglalkoztak a versenynyel, mi csak rövid tárgyilagossággal a versenyek eredményét említjük fel. Az első verseny volt a mezőgazdák versenye. Összesen tizen pályáztak a dicsőségért. Ezerhatszáz (1600) métert kellett befutni. — Elsőnek érkezett Darabán Sándor Udvariból s igy az első 100 korona dij az övé lett. Második dijat 60 koronát nyerte Laky Lajos Szatmárról, a harma­dik 40 kor. dijat Barazsu Sándor Udvariból. Valamenyi dij a br. Vécsey József ajándéka. Az akadályversenyen Remenár huszárhadnagy Fakirja volt favorit, de cserben hagyta a tipelőket, mert csakhamar kitört. A 4000 métert befutott lovak közül első lett Liptay Béla Csalfája (800 kor), 2-ik Burkchard Bélaváry Aladár, hadnagy Gigije. (A tétek összegét nyerte) Totalizateur 1:1 kor. A katonatisztek versenyén (1600 méter) egyszerre érkeztek Kovásznay Zsigmond Ván­dora, lov. Dessewfify Béla hadnagy és Schwent őrnagy Nemese, lov. Kneusel Kornél hadnagy. E versenyen Brandt százados lovastól együt leesett könnyebb sérüléssel. Harmadik dijat (60 kor. ért.) nyert Kovásznay Zsigmond Bogárja. Az idegenek versenyén elsőnek jött Liptay Délczegje, lov. Szemere Kál­mán főhadn. Szatmár-Németi 800 koronás dijával; másodiknak Burchard Bélaváry Springinsfeldje a ATMAR MEGYEI KÖZeÖNY tétek összegének nyereményével. Távolság 4000 méter volt. A hölgyek dijára elsőnek jött Domahidy István Millerjungja (lovagolta ifj. Ujfalussy Lajos) 400 korona tiszteletdijjal, másodiknak jött Dessewffy Béla Vándorja (lovagolva a tulajdonos által.) 200 korona tiszteletdijjal, harmadiknak Horváth Janos Vilmája, a tétek összegével. Este vacsorára gyűlt össze a publikum intelligens része a Korona ven­déglőbe, a mely vacsorán részt vett gr. Hugonnai Béla főispán és neje, Nagy László alispán és neje is. Vacsora után táncz következett. A főispáni pár igen jól érezte ott magát és egész a reggeli óráig ott volt. — A Napilapok újdonságai közt már vagy négy hét óta hosszú számsorozatok olvashatók : az Osztály­sorsjáték nyereményszámai. Most folyik ugyanis a negyedik Osztálysorsjáték főosztályának húzása, a mely harminczezer sorsjegynek juttat nyereményt. Azok a számsorok a közönség legkedvesebb olvas­mánya. Az a nagy érdeklődés, a melylyel azt ország­szerte várják, azt bizonyítja, hogy az osztálysorsjáték milyen népszerű, úgy mondhatjuk, hogy megállapodott intézménynyé lett. Mindenfelé n nyereményekről s a szerencsés nyerőkről beszélnek. Ők most a közérdek­lődés tárgyai. — Hogy a nevük imitt-amott nyilvánoság­ra kerül, annak nem is a sorsjegyelárusitók az okai. Az ismerősök adják tovább a szerencsés neveket, ők terjesztik az igazzá lett legendát. A negyedik sors­játék főhuzása október 11-ével véget ér, a harmincz­ezer nyerő a maga nyereményét fölveszi és meg­kezdődhetik az ötödik osztálysorsjáték campagne-ja. Ennek az első osztályra szóló sorsjegyei már e napok­ban piaczra kerülnek. Érdekes sorsolási tervét már legközelebb e helyen közölni fogjuk. Előre is fel­hívjuk rá a közönség figyelmét. — Szüreti mulatság, A katholikus legényegyesü­let az idén is megtartotta szüreti mulatságát. Városunk polgársága mindig nagy érdeklődéssel viseltetett az egyesület összejövetelei iránt, s az érdeklődés az idén még fokozottabb volt. A polgári olvasókör nagy terme szorongásig megtelt jó kedvű fiatalokkal, kik alig várták a táncz kezdetét, melynek vége csak a reggeli órákban volt. Az idén is, mint máskor gondos­kodott a rendezőség tréfákról és játékokról, melyek a kedvet élénkítették. Tetsző látványosság volt az esti órákban a csőszlegények és csőszleányok fel­vonulása zászló alatt az egyleti helyiségből, mindany- nyian festői magyar öltözetben. A törvények kihir­detése, a szőlőlopás tréfái, confetti, sorsolás, világ­posta kellemes változatossággal gyönyörködtettek. — A szüreti koszorú nyertese lett Szabó Emma. Legtöbb levelező-lapot kapott Fáíf Anna. A férfiak közül Heim Sándor kapta a legtöbb levelező-lapot s megnyerte az egy üveg vörös bort. Állatbiztosítás. Nagy gond az mindenkire mi­kor folytonosan azon kell aggódni, hogy tűzvész, betegség, járáuy vagy kényszervágás pusztíthatja el lovát vagy szarvasmarháját. Ettől az aggodalom­tól vált meg minden állattulajdonost a „Magyar kölcsönös állatbiztosító társaság“ mely rendkívül kedvező feltételek mellett fogad el a fenti bajok ellen biztosítást. Mindenki saját érdekében cselek­szik, ha mielőbb biztosítja állatait. — Próba-bál- Demény József tánczmester folyó hó 8-án, vagyis ma vasárnap, a „Polgári Kaszinó“ nagytermében próbabált rendez, mely alkalommal bemutatja tanítványaival a hires „Székely vigadó“ és „Cotilion“ nevű uj tánczokat. Belépő-dij 60 kr. —Auer-fény petróleum lámpa. A „Magyar gáz izzó-fény részvénytársaság Budapesten“ Áuer-fény- petroleum-lámpáira vonatkozó s lapunk mai számá­ban foglalt hirtetésére felhívjuk a nagyérdemű kö­zönség figyelmét. Hämopatia (vérgyógyászat). A tapasztalati tudományok — és ezeknek egyik legkiválóbbika: az orvostudomány — haladásukat nem annyira a tervszerű logikai gondolkodásnak és czél- tudatos kísérletnek köszönik, hanem sokkal inkább az eddig ösmeretlen természeti folyamatok véletlen föl­ismerésének, sőt vajmi gyakran valami hirtelen fölbuk­kanó eszmének. Bizony nem egyszer úgy jár a ku­tató tudós, miként Kolumbus: Indiát keresi s fölfedezi Amerikát! Egyedül a gyakorlati észlelésből levont tudomány és az ennek révén szerzett igazságok vezethetnek az orvosi tudomány labirintusában a világosság felé. Meg is mutatják épp az utolsó évtizetek tapasztalatai, hogy számos betegség, az emberi szervezetben beállott leg­különbözőbb megzavarodások, a melyek eddigelé legnagyobb gondot okoztak ‘az orvosnak s a melye­ken tudományának tehetetlensége zátonyra jutott — im­már sokkal megfelelőbb és eredményteljesebb kezelés­ben részesülhetnek, a mely egészen uj utón visz a gyógyuláshoz. Ezen nagy horderejű haladást az orvosi tudomány azon nagy igazság fölismerésének köszöni, hogy az emberi szervezet fiziológiai, illetőleg biológiai élet folyamainak alapeleme a vér; Ez ama áldást és pusz­tulást magával vivő autokrata, a ki egyrészt alkot és táplál, mig másrészt a már fönálló alkotmányt alatto­mos erőszakkal lerontja, elpusztítja. Mert a vérnek legnevezetesebb rendeltetése az, hogy a test fölépítéséhez és táplálásához szükséges anyagokat magába vegye és az egyes szervezethez juttassa, másfelől pedig az anyagcsere káros termé­keit az elválasztó szervek utján eltávolítsa. A vérnek és a test szerveinek eme szoros köl­csönhatása szükségképpen maga után vonja azt a nevezetes jelenséget, hogy a vérnek bármilyen múló vagy hosszantartó elváltozásának vagyis megbetege­désének okvetlenül nyomában jár a szervek működé­sének valamilyen megzavarodása, a mi ha hosszabb ideig fönmarad, maguknak a szerveknek beteges elváltozá­sát is okozza. Ebből önként következik, hogy csakis a vér helyes kémiai összetétele tartja fönn az egyes szerveknek szabályszerű működését és biztosítja az által az egész test zavartalan jólétét. Másfelől pedig a szerveknek a vér megbetegedése által már okozott rendellenségei és esetleg már kifejlődött beteges eltá­vozásait csakis a vér újjászervezése szüntetheti meg. Ezen az örök igazságon sarkallik a hämopatia a (vérgyógyászat), a melynek úttörője és ezidőszerint egyetlen képviselője Kovács J. dr. egyetemi orvostr. haemopata, a ki Budapesten V. Váczi-körut 18. sz. alatt a kifejtett elveken alapuló rendelő intézetet nyitott, a hol mindazon krónikus (régi) betegségeket gyógyitja meglepően gyors és gyökeres módon, a melyek a vérnek föntemlitett elváltozására vezetendők vissza. Ilyenek: a köszvény még legsúlyosabb formái is, n ő i bajok és sápkórság, idegbajok, milyenek a migrein, álmatlanság, szédülés, hisztéria és neurast- heina gerinczagybántalmak, a s t h m a, s z i v és- gyo­morbajok, makacs vér és bőr bántalmak. Annál nagyobb e gyógymódnak jelentősége, mert a mint az eddigi tapasztalat híven mutatja, legbizto­sabban megvéd akorai megvakulós, valamint a szélhüdés, agylágyulás és elmezavar kitörése ellen. Több ezerre rúg azon betegeinek száma, a kik az ország minden részéből, sőt a külföld­ről a hämopatia üdvös kezelését igénybe vették és annak köszönik teljes fölgyógyulásokat. Kovács dr. intézetén kívül vidéken is kezel betegeket és dijazott levélre készséggel válászol. _____(Kiad, hiv.) Je len számunkhoz negyediv melléklet van csatolva. Felelős szerkesztő: B A U D I S Z JENŐ. Laptulajdonos: ROTH KAROLY. HIRDETÉSEK: Selyem damaszt 75 krtói 14 fi't 65 krig méterenként, — valamint fekete, fehér és színes iiHenneberg-selyeni,< 45 krtói 14 frt 65 krig méterenként — a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. Privát-fogyasz- tóknak póstabér és vámmentesen, valamint házhoz szállítva, — mintákat pedig postafordultával küldenek Heneberg G. selyemgyárai(cs. és k.udv. szállító) Zürichben Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó. 3314—1899. tkv. sz. Árverési hirdetmény. Rozenberg Bernát nagykárolyi lakos végrehajta- tónak ifj. Róth Alajos nagykárolyi lakos végrehajtást szenvedő elleni ügyében a végrehajtási árverés 1012 frt 78 kr tőke, ennek 1898. évi márczius hó 24-től járó 6 százalék kamatai, ih százalék váltódij 65 frt 28 kr eddigi, 17 frt 50 kr árverés kérési költségek erejéig ezennel elrendeltetik s ennek határidejéül 1899. évi október hó 23-ik napjának d. e. 9 órája a szatmárnémetii kir. törvényszék területén fekvő a nagykárolyi kir. járásbíróság hivatalos árverelő he­lyiségébe kitüzetik, az árverési feltételek pedig a kö­vetkezőkben állapíttatnak meg: 1. Elárvereztetik szükség esetére a kikiáltási áron alul is a nagykárolyi 1481. sz. tjkvi A -j- I. 1188/b hrsz. és a nagykárolyi 1457. sz. tjkvi A —j— I. 4027. hrsz. a. foglalt ingatlanok 1065 frt és 318 frt kikiáltási, árban. 2. Árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes ér­tékpapírban a bírósági kiküldött kezéhez bánatpénzül előre letenni, avagy az annak előzetes letétbe he­lyezéséről nyert elismervényt átadni. Kelt N.-Károlyban, 1899, julius hó 19. A kir. jbiróság mint tkvi hatóságnál ________________________Jancsó, kir. aljbiró. 17 60—1899. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróság 1899. évi V. 925/2. számú végzése következtében Stein József javára Sstemberg Bertalan ellen 84 frt 55 kr, s járulékai erejéig 1899. évi szeptember hó 15-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 335 forintra becsült közetkező ingóságok u. m. bútorok áruk nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1899. évi V. 925/2 számú végzése folytán 84 frt 55 kr, tőkekövetelés ennek kamatai és eddig biróilag már megállapított költségek erejéig Nagy- Károlyban adós üzletében leendő eszközlésére 1899. évi október hó Il ik napjának d. u. 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy­zéssel hivatnak meg hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak Amennyiben az elárverezendő ingóságok mások által is le- és felülfoglaltattak és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezek jávára is elrendeltetik. Nagy-Károly, 1899. szeptember hó 28. Bakó Bálint, kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom