Szatmármegyei Közlöny, 1899 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1899-10-29 / 44. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY nőegylet elnöke tisztelgett egy küldöttség élén s meg- j köszönte a főispánnak azt, hogy kivitte a kormány­nál, miszerint a kereszlhegyi óvónő fizetését, a melyet eddig az egylet fedezett, három évre biztosítva, a kormány vállalta el. Ugyanekkor a főispánnénak is köszönetét mondtak, mint a ki ez ügyben szintén közbe vetette magát az illetékes helyen. A főispáni pár tiszteletére f. hó 23-án estély volt a kaszinóban s ott időzésük alatt Bitsánszky Ede miniszteri taná­csos ebédet és Dienes Dezső főszolgabiró vacsorát adott. Ezenkívül a házigazdánál Kováts Gézánál többen voltak hivatalosak az esteli 7 órái ebédre, a melyet röktönzött hangverseny követett. A főispán és neje'több látogatást tett a városban, valamint meglá­togatta Költőn gróf Teleki Jánost. Folyó hó 26-án ér­keztek vissza városunkba. : — Kinevezés. 0 felsége a király dr. Blum Ödönt, városunk fiát, a belügyminiszter vezetésével megbízott miniszterelnök előterjesztésére miniszteri segéd titkárnak nevezte ki. — A Kölcsey egyesület felolvasó-estélye. A Köl- csey-egyesület f. hó 29-én vasárnap délután 6 órakor tartja ez idei első felolvasó-estélyét a következő programmal: 1. Nagy László egyesületi elnök meg­nyitó beszéde. 2. Táby Dóra kisasszony szavalata. 3. Poór János felolvasása „Az emberi test arányairól, különösen a fej szépségéről“ czimmel. 4. Demidor lgnácz és Letlinger Béla urak kettős éneke. Az első felolvasó-estélyre felhívjuk a közönség figyelmét, meg­jegyezve, hogy az ünnepély a régi kasziuó dísz­termében lesz megtartva, külön meghívók nem bocsát­tatnak ki, belépő-dij nincs, résztvehetnek azok is, kik nem tagjai az egyesületnek. — A szatmármegyei gazdasági egyesület no v. l-én d. e. 10 órakor Szatmáron a városháza tanácstermé­ben választmányi ülést tart. Tárgyak: 1. Szőlő olt­ványok árának megállapítása. 2. Téli gazdasági tan­folyam tervezetének megállapitása. 3. Állatbiztosítás támogatása. 4. Őszi közgyűlés terminusa és tárgy- sotozata. 5. Folyó ügyek. — A Krácsfalu—m.-szigeti törvényhatósági utat átvette az állam, azonban annak kiépítését nem telje­sítette. Ennek folytán Nagy-Bánya város tanácsa fo­lyamodást adott be az ut kiépítése iránt s a főispán is felterjesztést tett. A kereskedelmi miniszter most érte­sítette a főispánt, hogy a közút szatmármegyei szaka­szát elodázhatlan egyéb munkálatok miatt még a jövő évben sem veheti tervbe, de a főispán felterjesztése folytán annak ideiglenes helyreállítása iránt intézkedett. Nevezetesen 3000 irtot utalványozott oly czélból, hogy a közút 10—26 km. közötti szakasza,vastag kavicsréteg­gel láttassék el. Egyben intézkedett az iránt, hogy a szükséges terület megszerzése iránti tárgyalás megin- dittassék, a melyre a 16—17. km. szakasza között utkaparó ház lesz építendő. — Népkonyha. Nagy-Károly város képviselő­testülete legutóbb tartott ülésében az iZr. nőegylet által fentartott felekezetnélküli népkonyha czéljaira ez idényre is Debreczeni István polgármester ur indítványára 150 frtot szavazott meg. Hogy ezen áldásos intézmény városunkban mennyire hézagpótló, mutatja már azon körülmény is, hogy a városi kép­viselőtestület is felismerve annak jótékony működé­sét, azt a viszonyokhoz képest subvencionálja. A múlt télen a népkonyha szegény iskolás gyermekek és keresetképtelen egyéneknek mintegy ötezer adag meleg ebédet adott, mi szintén csak azt bizonyítja, hogy ezen intézményt városunkban a téli hónapokra állandósítani kell. Az izr. nőegylet vezetősége a maga körében mindent elkövet, hogy a népkonyhát a be­következő téli idényre ismét megnyithassa, azonban szerény anyagi viszonyai nem engedik, hogy ezt a saját erejéből létesíts“, kérnie kell a társadalom és jótékony emberbarátok segítségét. A múlt fényesen beigazolta, hogy kérő szavunk nem volt a pusztában elhangzó szó, a ki csak tehette sietett fillérét a jótékonyság oltárán letenni és valóban méltóbb helyen nem áldozhatott. Hiszen a jótéteménynek alig van nagyobb gyönyörűsége és áldása, mint midőn tudjuk, hogy az éhezőket csilapitjuk, a hidegtől dermedteknek meleg hajlékot adunk. Ismételve fordulunk tehát a nemes emberbarátokhoz a szegény éhező iskolás gyermekek és keresetképtelen egyének nevében: adakozzanak a népkonyha javára és adományaikat juttassák el az izr. nőegylet elnökségéhez. Kaufmann Mártonné, elnök. Ifj. Sternberg Sándorné, alelnök. — Esküvő. Lengyel Károly ájlamvasuti főtiszt szerdán délután esküdött örök hűséget Tóth Kornélia kisasszonynak, Tóth Kálmán helybeli vasúti állomás- főnök kedves és szép leányának. A polgári házasság- kötést Debreczeni István polgármester végezte, az egyházi esketést pedig Csóti Márk kegyesrendi tanár, ki az ifjú párhoz igen szép beszédet intézett. Nász­nagyok : Vorenyák Gyula és István a menyasszony nagybátyjai. Koszorusleányok: Tóth Erzsiké, Dempf Mariska és Brandsch Hermin, vőfélyek: ifj. Tóth Kálmán, Dempf István és Király József voltak. Este a menyasszonyi háznál vidám családias lakomára gyűltek össze. Reggel az ifjú pár a vőlegény állomás­helyére Nyíregyházára utazott. Szerencse és boldogság kisérje frigyüket! — A Haynau Szatmárban czimü czikkre vonat­kozólag Budapestről Gásztmán Samutól a következő sorokat vettük: „Becses lapjukban Nagy László alá­írással múlt héten Haynauról tárczát olvastam. Azt hiszem, hogy ezt megyéjük határain túl is ismert és becsült alispánjuk irta. Csupán e tárczában előforduló egyik kérdőjelre lennék bátor talán felvilágosító meg­jegyzést tenni. Azt következtetem az Ullmann utáni kérdőjelből, hogy Nagy László urnák nem jutott eszébe hogy ki lehetett az az Ullmann, kinek házánál a 48-as nagy idők után Deák Ferencz és Kemény ebédre je­lenhettek meg, mert másként e kérdőjelnek alig lenne valami értelme. Abban az időben három zsidó igen előkelő és befolyásos szerepet vitt közéletünkben, kik minden nevezetes mozzanatról tudomással is bir- I tak hazánk akkori nagyjaival folytatott bizalmas érint- kezésök folytán. E három zsidó polgár egyike az öreg Vodianer (báró Vodianer atyja) a másik az öreg Koppely (Báró Harkányi Frigyes és János atyja) és az öreg Szitányi (ezelőtt Ullmann.) Mindhárom kikeresztelke­dett és Vodianer kivételével nevöket is megmagyaro- sitották. Az öreg Szitányi (Ullmann) csak két év előtt halt meg mint a Pesti hazai első Takarékpénztár egyik alapitója és igazgatósági tagja. Országgyűlési képviselő is volt és a híressé vált bonbonokat ő osztogatta a szűz beszédet elmondott minden egyes képviselőnek. Ha érdemesnek tartja a tekintetes szerkesztőség, mél- tóztassék ezt becses lapjában közölni“. — Jegyző választás. Folyó hó 24-én volt a jegyző választás Szaniszlón. Valamennyi szavazat Gruber Márton szentmiklósi h, jegyzőre esett, a kit Doma- hidy Elemér főszolgábiró megválasztott jegyzőnek jelentett ki. — Felső-Bánya szab. kir. város főorvosának a f. hó 17-én tartott közgyűlésen, a melyen Nagy László alispán elnökölt, dr. Csausz Károlyt válasz­tották meg. — A nagykárolyi ev. ref. egyház a reformáczió 382-ik évfordulój át e hó 29-én vasárnap délelőtt 9 órakor fogja megünnepelni, mely alkalommal Veres Gusztáv segédlelkész János Mennyei Jelenések 21. rész 1-ső verse nyomán ünnepi beszédet tart. Kinevezés. A pénzügyminisztérium Barthos Mihály kezelési gyakornokot a szegzárdi pénzügy- igazgatósághoz irodatisztté kinevezte. — Beigtatás A helybeli kath. legényegylet kinevezett uj elnökét, Tietz Sándor kegyesrendi áldozárt ma délután igtatja be hivatalába Palczer Ernő kegyesrendi házfőnök, a legényegyesület véd­nöke. Este 7 órakor társasvacsora lesz az egylet helyiségében — Alapszabály jóváhagyás. A belügyminiszter a csengeri Poel Zedek czimü izr. jótékony egyesü­let alapszabályait jóváhagyta. — Névmagyarosítás. Gutmann Sándor sz.-vá­raljai lakos vezeték nevét belügyminiszteri enge­déllyel Gyarmatira változtatta. — Műkedvelői előadás. A helybeli dalegyesület nov. hó 5-én vágyás jövő vasárnap a Polgári Olvasó­kör nagytermében jótékonyczélu színi előadást tart. Színre kerül Szigligeti: Szökött katonája. Érdekes előadásnak Ígérkezik, a közreműködők névsorából ítélve. Minthogy külön meghívót nem bocsátanak ki, hanem csak falragaszokat, már most közöljük a szin- lap szövegét. „A Nagykárolyi-Dalegyesület 1899. évi november hó 5-én, vasárnap, a Polgári Olvasó­kör nagytermében szinielőadással egybekötött táncz- mulatságot rendez, mely alkalommal színre kerül a Szökött katona. Eredeti színmű dalokkal 3 szakaszban, irta: Szigligeti Ede. Első szakasz: „K a t o n a -f o g d o s á s“. Személyek : Gróf Monti, olasz ' Kalina Ferencz Camilla, neje. szül Hamvai grófnéSzabados Rózsika Korpádiné, özvegy kovácsné Csókás Lászlóné Gergely, ) | Czimbolinecz János Lajos, ) 1 Luczay János Julcsa, árva Korpádiné gyám­sága alatt Czimbolinecz Jánosné Gémesi Szt.-Miklós jegyzője Nagy Elek Pista kovács ) Csókás László Jancsi szabó ) inasok , Szentgyörgyi Gyula Inas Monti grófnál * * * Második szakasz: „Sir Gróf Monti Camilla neje Saint Geran, franczia Völgyi ezredes Segéde Robertó, Monti titoknoka Róza, Montiné társalkodónőj Gergely ) közlegények Miska ) ° ’ 2lfk ) káp,ár alomház“. Személyek: Kalina Ferencz Szabados Rózsika Szabó István Lenkey Lajos Hancsis Illés Mangu Dezső e , Rajkovits Vilma Czimbolinecz János Kunder Menyhért Kodácsi Miklós Hancsis Illés Közlegény Szentgyörgyi Elek Költő Festő Inas, Völgyinél Harmadik szakasz. Völgyi, tábornok Camilla Korpádiné Julcsa Lajos, pesti arszlán Pista, tigrise Gergely Gimesi, iparlovag Pestvárosi biztos Jeán, kávéházi pinczér 1-ső hegedűs Szabó István Mangu Dezső Balogh Dezső „Zrinyi-kávéház“. Személyek: Lenkey Lajos Szabados Rózsika Csókás Lászlóné Czimbolinecz Jánosné Luczay János Csókás László Czimbolinecz János Nagy Elek Balogh Dénes * •* * Szabó István Történik Pesten. Helyárak: A 3 elsősor 1 frt, a 4., 5. és 6 sorok 80 kr., a többi sorok 60 kr., állóhely 40 kr., karzat 30 kr. A karzatra váltott jegy a terembe lépésre nem jogosít. Az előadás kezdete pontban 7 órakor. Jegyek előre válthatók: Nonn János, Eigner Simon és Rubleczky Miklós üzletében. — Tűz. A tegnapi napra viradó éjjeli 1 órakor tűz volt a Nagymajtény utczán. Az özv. Orosz La- josné tulajdonát képező a Nagymajtény és Zsinór utczák sarkán levő nádas ház égett le. A ház bizto­sítva volt, Orosz Lajos üzlete, a mely a házban van s biztosítva nem volt, nem égett be. A tűzoltóság majdnem egy órai késéssel érkezett csak ki a helyszínére. Úgy látszik a toronyőr csak arra való, hogy ő a város legmagasabb pontján aludja az igazak álmát. — Nyilvános köszönet. Alulírott „Császár“ köz­ségbeli lakosok, kik a folyó évi augusztus hó 2-án helyiségünkben pusztított tűzvész alkalmával leégtünk s a Hazai általános biztosító részvénytársaságnál vol­tunk biztosítva, a társaság irántunk tanúsított eljárása következtében nem mulaszthatjuk el hálánk jeléül kö­vetkező nyilatkozat nyilvánosságra való hozatalát. Kijelentjük ezennel, miszerint augusztus hó 2-án tűz­vész által okozott kárunk a Hazai általános biztositó részvénytársaság által a lehető legrövidebb idő alatt legcoulánsabban teljes megelégedésünkre felbecsültetett és kifizettetett. Az igazságnak megfelelően felemlítjük, miszerint a Hazai általános biztositó részvénytársaság által kiküldött becslőmérnök valamennyi érdekelt biz­tositó társulat kárbecslői közül mint a legelső jelent meg a helyszínén s azonnal hozzá fogott a becslési munkálatokhoz s ennek következtében vált lehetségessé az, hogy a Hazai általános biztositó jrészvénytársaság, daczára annak, hogy majdnem a legszámosabb káresete volt, mint legelső készült el a kárbecsléssel, — miért is indítva érezzük magunkat a Hazai általános bizto­sitó részvénytársaságnak ez utón hálánkat és köszöne- tiinket kifejezni. Kelt Császáron, 1899. évi augusztus hó. Paksi József, Beke János, Fülöp József, Rózsa Mihály, Pulay János, Fazekas János, Molnár Mihály, Molnár János, Molnár József, A. Kincses János. (Be­küldetett) Volt alkalmunk magunknak is vidékünkről több kárvallottnak ily elismerő eredeti aláíráson nyi­latkozatát elolvashatni, melyek mindenike ezen hazai magyar vállalatnak hálásan mond köszönetét a pontos kárbecslés és a dijak kifizetéséért.-- Hölgyek figyelmébe. Heiman Lipót és Társa nagyváradi női konfectió raktálos az országos vásár tartamára ideérkezik. Lapunk mai számában közölt hirdetését ajánljuk b. figyelembe. — Az egyedüli kellemes izü és legkellemesebb­nek elismert természetes hashajtószer aFerencz József keserű viz, a melyből dús gyógyhatásos tartalmánál fogva, mint rendszeres adag egy boros pohárral reg­gel éhgyomorra véve elégséges. Ezen hazai vizet 10 világkiállításon 10 aranyéremmel tüntették ki. Kérjünk határozottan Ferencz József keserüvizet. — Hirdetmény. Közhírré tétetik, hogy a nagy­károlyi illetőségű közöshadseregbeli legénység ellen­őrzési szemléje f. évi október 31-én délelőtt 9 órakor, az idegen illetőségű azonban állandóan Nagy-Károly- ban tartózkodó közöshadseregbeli legénység ellenőrzési szemléje f. évi november hó l-én délelőtt 9 órakor a városházánál veszi kezdetét. Felhivatnak a szemle kötelesek, hogy az ellenőrzési szemlén katona igazol- ványi könyvökkel múlhatatlanul jelentkezzenek, mert ellen esetben utószemlére Szatmárra fognak utasittatni. Nagy-Károly, 1899. otóber 21. Debreczenilstván, polgármester. _________________________________ Fe lelős szerkesztő: B A U D I S Z JENŐ. Laptulajdonos: ROTH KAROLY. Báli selyem 75 mi 14 frt 65 krig méterenként, — valamint fekete, fehér és színes „Henneberg-selyem11 45 krtól 14 frt 65 krig méterenként — a legdivatosabb szövés, szin és mintázatban. Privát-fogyás z toknak póstabér és vámmentesen, valamint házhoz szállítva, — mintákat pedig postafordultával küldenek Heneberg G. selyemgyárai(cs.és t.udv.szállító) Zürichben Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó. 1898—1899. k. sz. Hirdetmény. Krassó és Lippó községek vadászati-jog Bérlete folyó évi november hó 1-től hat egymásután következő évre haszonbérbe fog adatni. Az árverés folyó évi október hó 31-én d. e. 10 órakor Krassón a körjegyzői irodában fog megtartatni, a hol is az árverési feltételek a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Krassó, 1899. október hó. 1 — 1 Krassó és Lippó községek elöljárósága, 4825—1899. tkv. sz. Árverési hirdetmény. Fény község árvapénztára végrehajtatónak Barabás Sándor végrehajtást szenvedett és illetve Balogh Ferencz és neje Farkas Katalin késedelmes vevők elleni ügyében a végrehajtási árverés 300 frt tőké, ennek 1895. évi junius hó 1-től járó 8 százalék kamatai, Va évenként tőkésítendő kamatok 8 száza­lék késedelmi kamatai 48 frt 45 kr eddigi, 4 frt 99 kr árverés kérési költségek erejéig ezennel elrendeltetik s ennek határidejéül 1899. évi november hó 15-ik nap­jának d. e. 9 órája a szatmárnémetii kir. törvényszék területén fekvő Iriny község házához kitüzetik, az árverési feltételek pedig a következőkben állapíttat­nak meg : 1. Elárvereztetik szükség esetére a kikiáltási áron alul is az irinyi 63. sz. tjkvi A I. 97., 95., 588 és 513 hrsz. sz. a. foglalt ingatlanokból a Barabás Sándort illető fele rész még pedig az 1881, LX. t.-cz. 163 §-ához képest aként, hogy ha azért 424 frt vétel ár nem ajántatattnék az árverés hatálytalanná válik s nyomban ujonan és C. 1. alatt Kis Mária javára bekebelezett szolgalmi jogra való tekintett , nélkül eladatni fog, a kikiáltási ár 424 frt. 2. Árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy óvadékképes ér­tékpapírban a bírósági kiküldött kezéhez bánatpénzül előre letenni, avagy az annak előzetes letétbe he­lyezéséről nyert elismervényt átadni. Kelt N.-Károlyban, 1899. október hó 4-én. A kir. jbiróság mint tkvi. hatóság. Csiliért, kir. aljbiró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom