181 találat (0,101 másodperc)

Találatok

1. 1932-02-16 / 37. szám
1932 tebruár 16 Tisza István és a jóvátétel Poincaré a [...] ügyünket nagy mértékben liatványozza Tisza István miniszter­elnökünknek 1914 t vi juliusi [...] ta­nítói állás tölthető íie engedély kérése néjküi annál ahányszor 70 tanuló [...] lölt tanulólétszám mellett enge dély kérése nélkül betöltheti ha a község [...]
2. 1934-08-02 / 174. szám
[...] hogy minden egyes alkalomkor akiknek kérése jogos és igazságos érdekeit tőle [...] József Fodor Imre Veselényi Dáni István napszámosokat Ignáth Ferene duplán lett [...] járásbíróság A vádlottak Veselé­nyi Dáni István kivételével be­ismerő vallomást tettek Az [...] egy évre fel­függesztette Veselényi Dáni Ist­vánt ellenben bűncselekmény hiá­nyában felmentette a [...]
3. 1938-05-12 / 106. szám
[...] Marsehall Fe­renc földművelésügyi miniszter An­tal István államtitkár Mikecz Ödön igazságügy miniszter [...] a Népszövetség elé Az egyik kérése az hogy a Népszö­vetség küldjön [...] a helyzet tisztázására a másik kérése pedig az hogy a döntést [...]
4. 1918-07-31 / 171. szám
[...] ki­jelentette a küldöttségnek amelyet Mi­kecz István vármegyei főjegyző vezetett és amelyben [...] mennyire indokolt volt a küldöttség ké­rése annak élénk bizonyítéka az alábbi [...] a vármegye vezetőinek az a kérése hogy ebben a gazdasági évben [...]
5. 1926-09-14 / 207. szám
[...] 4 méter hosszú eladó Druhár István kereskedő Nyírbátor 4874 2 Uradalmi [...] alatt Jó bizonyítvánnyal meg­bízható szakácsnőt kérésé 15 re Zrínyi Ilona utca [...] 2 Jó bizonyítvánnyal meg­bízható szakácsnőt kérésé 15 re Zrínyi Ilona utca [...] lakás is van Értekezhetni Lengyel Istvánnál Ujfehértó Postahivatal 4880 1 Kátrány [...]
6. 1916-02-27 / 16. szám
[...] biztositására vető­mag beszerzésére a hadifoglyok kérése és a velük való bánásmódra [...] a bizottság hogy ha­difogoly munkások kérése az aratásra a vármegye Hivatalos [...] 50 K Bo­dor Zsigmond Burger István 40 K Haas Ignác Szomjas [...] N özv Bleuer Bertalanná Bleuer István Trak Géza Bosenbaum Jenőné dr [...]
7. 1940-04-06 / 78. szám
[...] eset mikor az eladó minden kérése vagy ajánlata nélkül a vevő [...] t vásárló közönséget hogy Szent István utca 4 sz alatt Balczár [...]
8. 1919-01-19 / 15. szám
[...] kabinetnek tagja lesz nagyatádi Szabó István is mint tárcanélküli miniszter A [...] Pál tárcanélküli niinszter nagyatádi Szabó István A nemzetiségi miniszté­riumot megszüntetik A [...] helyezkedik és csak az a kérése a kormányhoz hopry az országban [...]
9. 1933-10-15 / 187. szám
[...] lesz Nyíregyházán A Nytve elnöksé­gének kérése folytán ezúton hoz­zuk a közönség [...] A gyanú a házigazdájára Kruy István borbélyra terelő dött aki a [...] valósággal könnyelmű életmódot folytatott Kruy István ellen a felmerült Minőségben formában [...] Helyszíni közvetítés 4 30 Weiss István előadása 500 Petris Jenő cigányzenekara [...]
10. 1938-09-30 / 220. szám
[...] halogatások ideje már elmúlt Csátiy István gróf ma reggel repülőgépen Münchenbe [...] tolmácsolta Mussolini előtt Cham­berlainnek határozott kérése az volt hogy Hitler válaszát [...]
11. 1934-04-22 / 91. szám
[...] és kérlelni kezdte De minden kérése hiába­való volt Molnárné újból kije­lentette [...] 12 W Közvetiiés gróf Tisza István szobrának leleplezési ünnep­ségekről l OO [...]
12. 1934-09-05 / 201. szám
[...] Nemzeti Egység Pártjának ve­zetőivel Bethlen István gróffal és Sztranyavszky Sándorral Az [...] módjában állana a lova­gias elégtételadás kérése A Rassayhoz intézett másik le­vélben [...]
13. 1933-11-26 / 221. szám
[...] Pál énekszámaival 7 20 Zágon István vidám csevegése 750 M Hír [...] át Rétközberencs ifj K Z Kéré­sét illetékes helyre juttattuk vá­laszt újság [...] közöljük Nyírbátor vk elnök Kocsány István ügyét előnyösen elintéztük Ujfehértó közs [...]
14. 1918-05-04 / 102. szám
[...] 1 Egy hasznáit Íróasztalt megvételre kere­se k Cim a kiadóba n [...] szállít viszontelárusitók­nak Szatmármegyei állomásairól Juhász István fakereskedő Budapest V Nádor u [...] vagonba rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésznél Debrecen Péterfia Mte a [...]
15. 1939-04-02 / 75. szám
[...] az alapnak kormánybiztosa dr Kul­csár István miniszteri tanácsos lett Dr Zajgóvári [...] a díszelnöki helyre dr Kulcsár István m kir kormánybiz­tost választotta meg [...] Számvizsgáló jelentés 4 Felmen vény kérése és a tisz­tikar lemondása 5 [...]
16. 1918-09-24 / 215. szám
[...] 5 5 S K Bársony István Egy darab élet Ara 8 [...] Telefon 301 Príma jó földet kerese bérbe 50 150 ei tleg [...]
17. 1933-09-01 / 150. szám
[...] az ipartestület ügyészé­nek dr Bálint István ügyvédnek a kezdeményezésére Az iparosok [...] a memorandum­ban foglaltak teljesítése jogos ké­rése a válsággal küzdő magyar kisiparosoknak [...]
18. 1921-07-13 / 156. szám
[...] fodrásztanulót felveszek Polgárista előny­ben Major István 6737 Egy szoptatós dada azon­nal [...] Géza u 5 sz Okvetlen kerese fel raktáro­mat ha a fővárosban [...] Sk napol ktJ MAGYARSÁG Milotay István lapja naponta folytatásokban közli regényt [...]
19. 1924-11-15 / 262. szám
[...] oldalán nagy zaj támad Farkas István 600 elbocsátott munkás érdekében akart [...] abban találja hogy még Tisza István miniszterel­nöksége alatt 22 országgyűlési képviselőt [...] fölött ébren őrködni A hitel kérése jogos mert a rendőrság nemcsak [...]
20. 1923-11-03 / 249. szám
[...] Szabó József Mózer Er­nő Rubinek István s mások jelentek meg a [...] a cikk írója hog Magyarország kérése jogos mert a meghosszabbított ha­tárokat [...]
21. 1923-06-21 / 138. szám
[...] Lajos herceget és Fried rich Istvánt sikerült megnyerniök ele a rendőrség [...] Béla elnök Jelenti hogy Kaller István lemondott ceglédi mandátumáról Napirend szerint [...] hazafias megfontolás tár­gyává A másik kérése az hogy a rendelkezésbe álló [...]
22. 1937-07-19 / 160. szám
[...] hozta hírül hogy a Szent István Tápszerművek kis őrszemeit két­heti nyaralásra [...] Jóleső meg­elégedettséggel regisztráljuk a Szent István Tápszerművek Rt nevét K Tóth [...] az ítéletben csak az a kérése hogy nyomban szállítsák a dolog [...] esett a választás A Szent István gyár nevelőhatású ügyes propagan­dával népszerűsíti [...]
23. 1941-11-15 / 262. szám
[...] volt Amerikától kérni A szovjet­kormány kérése a washingtoni Maritime Commision határozata [...] lalácsionív rnozd­hdjyáoakikaí Ezt dlsősorban Reödk Istvánná a Városi Mozgószinlház tu­fcjidtnjosának viégtia [...]
24. 1940-02-01 / 25. szám
[...] magyar asszonyt kit érdekel Szent István országának jövője boldogulása s annak [...] 1 Yíttéz Keresztes Fischer Ferencné kérése Szabolcs és Nyíregyháza asszonyaihoz Hungária [...]
25. 1939-09-01 / 198. szám
[...] fog részesülni Teljes tisztelettel Zoltán István Virág utca 10 Tel 531 [...] nak kell kérni A hadisegély ké­rése a csapatparancsnokságon ki­hallgatás útján történik [...]
26. 1939-11-07 / 252. szám
[...] mai időkben azonban az államsegély kérése igen problematikusnak lát­szott ezért az [...] a kérdéssel és dr Bálint István ügyvéd javaslatát magukévá téve úgy [...] ezeket a terhieket Dr Bálint István javaslatát a Háztulajdonosok Egyesülete egy­hangú [...] ván Szmolár Mihály és Pali István voltak a tagjai a miult [...]
27. 1943-08-21 / 188. szám
[...] veze­tője első munkatársát vitéz Kudriczy Ist­ván vezérőrnagyot a leventék országos parancsnokát [...] körümények kö­zött a Vörös Kereszt kérése hogy azok akiknek bőven van [...] Telefon 28 é 4 Dienes István is Newne anyagokkal garanciával készítünk [...] vasárnap fel 25 Dr Kovács István Páwó f plák Pá r [...]
28. 1940-03-23 / 67. szám
[...] és likörgyáráből fisánlln i Szent István utca 4 sz Balczár ház [...] jelentés 4 Fel ment vény kérése és a tisz­tikar lemondása 5 [...] elsejére végleges helyre hozzák Kardos István tetemeit sir a felel álfáéi [...] húszéves találkozója alkal­mából létesített Kardos István emlék alapít vány állaga 1939 [...]
29. 1918-02-28 / 49. szám
[...] waggonokha rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésszel Debrecen Péterfia­utca tó szám [...] 257 2 Zöldségtermelésben jártas kertészt kere­se k Cim a kiadóba n [...]
30. 1939-07-11 / 154. szám
[...] Az igazságügy miniszter dr Benkó István dr Szoboszlai Paip p Imre [...] I oszt altisztet szakai­tisztté Juhász István kisegítő szol­gát IL oszt altisztté [...] nem a kön yör adomány kérése ellen szólal fel a közönség [...]
31. 1933-10-20 / 191. szám
[...] utcával való találko­zásához ért az István malom fe­lől két ember közeledett [...] meg fog nyílni test­vérvármegyéjének méltányos ké­rése előtt és annak tudatában fog [...]
32. 1928-02-12 / 35. szám
[...] Lajos Kaboss László és Nóvák István játszák A mulatságos da­rab szombaton [...] a férj Tátta hogy minden kérése hiába vaíó rátört a fiatalasszony­ra [...] katona szúrta agyon Gróf Bettuen István minisz­terelnök e hó végén tartja [...]
33. 1921-09-07 / 202. szám
[...] kérdése is Valószínű hogy Ma­gyarország kérése éles vitára ed alkalmat A [...] a város tu­lajdonát képező Burger István féle tanyán van azonnal kivonult [...]
34. 1936-08-19 / 190. szám
[...] nélkül s csak az a kérése hogy a hegedű ron csait [...] már életbe is lépTf Szent István napi labdarugó Sárospataki TC NyTVE Érdekes vendége lesz csütörtökön Szent István napján a Nytve nek Á [...]
35. 1928-06-06 / 127. szám
[...] fenn négytagú család­ját Az a kérése hogy fogadják őt szívesen és [...] szakszerűen és olcsón eszközlök Kertész István látszerész Nyíregyháza Bethlen n 3 [...] rkath Dócs Ilona ret Sztankó István ág h ev Soós Vil­ma [...]
36. 1926-10-22 / 240. szám
[...] és konyha ból álló lakást kerese Cím Bethlen utca 23 sz [...] szobás lakás üzlet­heljiséggel eladó Gibijányi István Nyirbalkány 5656 2 Egy jobb [...] részletes ajánlatokat dupla borítékban Vásárhelyi István névre Slaffel János hirdető irodája [...] 15 kas méh eladó Han­kószky István Császárszál Iá Újsor 5652 3 [...]
37. 1935-02-24 / 46. szám
[...] Névváltoztatás A belügy­miniszter megengedte Hován Ist­ván asztalosmester valamint Ist­ván fia családi nevét Szikszai névre [...] lesz s ezen dr Kovács István buda­pest theol tanár ny államtitkár [...] érdekelheti a rendőrségnek az a kérése hogy a vendégek gyermekeket ne [...]
38. 1940-02-24 / 45. szám
[...] elrendelte az áldozat felboncolását Vernes István dr ügyészségi ale nök személyesen [...] ember halálát kívánta áldozatul Huszti István a kemecsei vadász társul at [...] egyre fenyege­tőbben lépett fel Huszti István többszöri felhívása majd kérése csak pusztába hangzó szó volt [...] s vele megy dr Vernes István a nyíregyházi kir ügyészség alelnöke [...]
39. 1930-11-13 / 258. szám
[...] egy pengőny obulust Az a kérése a téfnetőgond­noksághoz hogy ha meghal [...] Fedor András g kath Takács István rel Danku Mihály g kath Meghaltak Magna István ág h ev 3 hónapos [...]
40. 1935-05-18 / 114. szám
[...] az orrát szakította le Kozma István nyirmadai lakos krumplifelese volt egy [...] Amikor Varga látta hogy Kozma István kezd magához térni tovább kezdte [...] százalék volt A Szociális Misszió ké­rése A Misszió elnöksége fel­kéri a [...]
41. 1931-06-07 / 126. szám
[...] S teszik ezt önzetlenül ellenérték kérése nélkül jutalmat találva abban ha [...] HÁZASSÁG Kovács Lulu és Sztachó István folyó hó II én csütörtökön [...]
42. 1929-02-28 / 49. szám
[...] 000 pengős adományának szétosztását Hász István győri theologiai tanár az uj [...] szükséges lépéseket A tót néppárt kérése KöszöneínyüVánitás Mindazok akik felejt­hetetlen jó [...]
43. 1931-01-17 / 13. szám
[...] s amikor eredménytelen volt a kérése a szóváltás hevében 3 lö­véssel [...] kor­mány tagjai ma délután Bethlen István gróf miniszterelnök elnök­lésével minisztertanácsot tartanak [...]
44. 1936-08-30 / 199. szám
[...] érmek pazar választékban JS Layer István órás és ékszerésznél Róm kat [...] sem mert az egész havi kerese te nem tesz annak sem [...]
45. 1935-05-15 / 111. szám
[...] Alapja a tulajdo­nában lévő Rákos István interná­tus és üdülőházban Keszthelyen a [...] felvilágosítással szolgál A Szociális Misszió ké­rése A Misszió elnöksége fel­kéri a [...] házát lebontatja A lebontást Ta­kács István kőműves irányította Takács Nagy Gáspárral [...]
46. 1931-12-22 / 289. szám
[...] zalai Szalay Pál és Tóth István Lajos festőművész tanárok invenciózus művészi [...] A kiállítás harmadik szereplője Tóth István Lajos a modern pik­túrának hivatott [...] tőkévei rendelkező ügyvédek az előleg kérése áltai szintén versenyképessé tétessenek A [...]
47. 1940-10-23 / 243. szám
[...] a kolozsvári egyetem disztoktorává Csáky István gróf külügyminisztert iMa kezdődtek meg [...] és közoktatásügyi miniszter feleségével Csáky István gróf külügyminiszter feleségével Szily Kálmán [...] a kolozsvári egyetem díszdoktorává Csáky Ist­ván gróf külügyminisztert MTI A német [...] mától kezdve bárki mindéin enge­dély kérése nélkül utazhat Erdélybe A Máv [...]
48. 1940-03-02 / 51. szám
[...] ma j az ünnep napja kérése Isten áldá f sának határokon [...] BOR 96 fillér filéz Tornay István fűszer es csemege üzletében Zrínyi [...] ÁTipád ezt foglalta el Szent István ezt töltötte be magyar élettél [...]
49. 1924-05-04 / 102. szám
[...] azt kívánja hogy levélbeli tájé­koztatás kérése esetén válaszbélyeges borí­tékot csatoljanak levelükhöz [...] város tegnapi rendkívüli közgyűlésen Kardos István érdekes adatokat tárt fel a Burger István alapítvány törzsvagyo­nának értékéről és az [...] mondotta A nyomor óriási Kar­dos István tanácsnok kifejtelte hogy a törzsvagyon [...]
50. 1936-09-03 / 202. szám
[...] igen fontos gazdakívánságot honorálnak Régi kérése Szabolcsnak a tarifás lis nehézségek [...] léssel fogadta a tervet Friedrich István a miniszterelnök jószándékát látja a [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind