Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 197-246. szám)

1943-09-01 / 197. szám

Tibeti pattot In 16 fillér (Trianon 24.) Nyi?e§y!5éi«( I94ÍS, szeptember 1 X! é?!ol?8ü) ^97 (3C98> i?jns k. JÍYÍRYIBÉK SseafeijssstSság és lÉadötiJNötsé: BethJwa-u. 1. css&kanána: 47.139. Tetetem 20-77 ^asanaassi^aa^^ iwm tmuiiűPLi,'t, iwimwiv POLITIKA! NAPILAP Sé Előfizetés : 1 hónapra 4^00, negyedév« ¥ TTn'nmir.'iírnMimii»iffM~iT(M*nTigiTWTMmTW»aMwriiriiíiiiiiii »iw»iihuii ii' >>n 'i mai mm wmiif wiimBninniTiii'iT imnvr ~ á németek áttörték a szovjet záróvonalát Berlin. A taganrogji arcvonalrővidítés Utasítása után az ellenség előretolt osz­tagai követték a német csapatokat s nyo­mukban lovas és páncélos kötelékek is fdronoltak. A németek sembeiordultak as ellenséggel és nagy páncélos csata fej­lődött ki, amikor a német tüzérség sike­res tűzzel kilőtt huszonöt páncélkocsít, az így keletkezett résen a német gráná­tosok és más egységek benyomultak és ezel áttörték a szovjet záróvonalat. Az áttörés ereje és lendülete ellenállhatat- J lan volt, A németek áthozták minden felszerelésüket és betegeiket is. Az áttö­résnél harcoltak a könnyű német tenge­részeti erők is. A németek erős új vona­lakat építhettek ki az áttörés ntán. Két j ágyúnaszádot közben sikerült elsüllyesz­teni. Ezeknek a harcoknak a donyecí él a charkovi térségben alábbhagytak a hat cok és nem történt említésre méltó esa^ meny. (MTI.) Meg kell találni a békés együttélés módját — mondotta vitéz Keresztes Fischer Ferenc belfigyminiszter Bácskában Vitéz Keresztes-Fischer Ferenc beliígy- ennk'zter folytatta bácskai álját és min­denütt meleg szeretettel fogadták. A mi­niszter lelkesítő beszédet mondott Ma- gyarkanizsán^ Zeatáa, 0becsén. Itt meg­tekintette az ONCSA-telepet, majd a községházán egybegyüit lakossághoz be­szédet intézett. Ez & község tipikus pél­dája annak, hogy a magyarság és a szerb lakosság békés megértésben dolgozhat együtt. Ha voltak zavaró momentumok, most elérkezett az ideje annak, hogy a békés együtéléa régi útját éa módját újra meg kell találni. A magyarság a meg­szállás keserű éveiben tapasztalhatta, hogy milyennek nem szabad lennie a •emzetiségí politikának. Most a régi sza­bad magyar élet útján a jogtisztelet és szabadság szolgálatával él együtt a szerb lakossággal. Meg kell értenie mindenki- •ek ezen a földön, hogy ’a magyarság és a szerbség egymásra vannak utalva. Meg kell találniok és meg kell érteniük egy­mást. Ez önökön múlik — mondotta a becsieknek a belügyminiszter. De ez oem jelenti azt, hogy a magyarság ne rolna vezetésre hivatott. Magyarországon vagyunk. A vezetésre a magyarság jogo­sult, de ennek a vezetésnek nem szabad elnyomónak lenni, hanem szeretettel át­hatott testvéri vezetésre gondolhatunk csupán. Ez biztosítja a nemzetiség kultu­rális, nyelvi, gazdasági szabadságát, te­hát az egyenlőséget a jogokban, aminek csak egy feltétele van, az állam életébe való meggyőződéses beilleszkedés. Az ártalmas elemeket a szerbeknek kell ki- vefcniök soraikból. Segíteniük kell, hogy á magyarság az ellentéteket minél köny- •yebben kiküszöbölhesse. Majd a magyarsághoz szólotta belügymi- ■isrter. Erős hitre, áldozatkész kitartás­ra, bizalomra intette őket. Magyarország «*«bb jövőjében bíznunk kell, mert eb­ben bízhatunk ía. Az óbecsei gőr. keleti szerb vezetfl- telkész megköszönte a belügyminiszter ti er etett el és megértéssel áthatott sza­vait. Ha volnának is olyanok, akik a meg értést zavarnák, azokat kiküszöböljük so­rainkból. Tekintse a magyar kormány Mára virradóiul három nagy angol bovető raj mind hevesebben támadó hul­lámokban Róma közvetlen közeiét bom­bázta A tfámadás központja Civitla Vechia volt. A bombák több száz házat számos templomot, iskolát elpusztítottak sok embert megöltek. Bombával árasztot­ták el az angol gépek a rómakörnyéki vasúti síneket, töltéseket, áldomásokat. Elpusztították a repülőteret, bombákat dobtak a partvédő ütegekre. A civitta- vechiai támadás bombái szétrombolták a börlönépületet. 400 rab kiszabadult vagy meghalt. A megszökött rabok egyrészét Berlin. A dániai események igazolták a német intézkedéseket. A német megfi­gyelők már jóideje szemmel tartották az angolszász pénzen megvásárolt lázadó csoport összejöveteleit. Pontos adataik voltak a felhalmozott fegyverekről, tá­madó eszközökről, megszerezték a felke­lés pontos haditervét. Kellő pillanatban a kivételes intézkedések felborították az összeesküvés minden számítását. A be­avatott személyek és a felhalmozott esz­közök német kézen vannak. Ezzel egyide­jűleg pontos adatokhoz jutott a német hadvezelőség a brit—amerikai partraszál­Churchill miniszterelnök québeci rá­dióbeszédét, amelyet az oltani Fellegvár­ban mondott el, rendkívüli érdeklődés­sel várta a háborúval elégedetlen' angol­szász és orosz közvélemény. Churchill ezt a várakozást nem elégítette ki. Mindenek előtt az európai háborút, a szövetségesek közül egyedül viselő oroszoknak igyeke­bácskai szerbséget jó magyaroknak és hü magyaroknak, akik érdemesek arra. hogy indokolt kéréseiket tejesítsék, A belügyminiszter bácskai útján min­denütt köszönetét mondott a képviselő- testületeknek és> a közigazgatási tisztvi­selői karnak azért az eredményes és ál­dozatos munkáért, amellyel a magyar közigazgatási életbe való beilleszkedést biztosították. (MTL) Nagy angol bombatámadás pusztította Róma környékét A németet kellő időben felderítették az ellenség tárnádé terveit Churchill Qneb* ebben m co^olnak hízelgő beszedet medált újra elfogták és elszállították. Nagy bombatámadást intéztek az angolok Észak-Franciaország partvidéke ellen is. Itt a légelhárítás nagyon sok bombázót lelőtt. Még nem tudták öszeszámlálni a Berlin fölött lelőtt bombázókat. Berlin, Az ellenség Nagyberlín ellen több hullámban Címadást indított. A né­met elhárítás a támadó bombavetők ja­varészét elpusztította. A lelőtt nagy bom­bázók számát még meg sem tudták álla­pítani. (MTI.) lási tervekről is, Eisenhover Apuliát és Calabriát akarja támadni és így törne utat Franciaország felé, A francia szaka- dár-csapatokat csak politikai célokra akarja felhasználni. Tervbevette a kato­nai vezetőség a Balkán megtámadását is, bár itt a rossz terep nehézségeitől már most tartanak. A németek gyors intézkedéssel cso­portosították erőiket. Az Atlanti-Fal erőd jébe hatalmasan felszerelt csapatok ér­keztek s a támadókat mindenütt a halál kaszája várja. (MTI.) zett a beszéd kedvében járni. Menteget te Sztálin távolmaradását. Ez azért ért­hető, mert a québeci tanácskozásokon a Japán elleni hadműveletek részleteit tár­gyalták éa itt kényelmetten lett volna az. oroszok jelenléte, mert hisz Oroszország­nak Japánnal még őt évig tartó barát­sági szerződése van. De egyébként is ,,Sztálin marsall“ — mint Churchill mon doíta, nem is jöhetett el most a fronton van. Hisz itten nem töltöte haszontalan- Ságokkal az időt, amit a frontról érkező) legújabb hírek is kedvezően igazolnak. Hangoztatta Churchill, hogy a második arcvonal sürgetését nem veszi rossz né­ven az oroszok részéről, akik óriási ál dozatokat hoznak. Azt azonban, hogy a szövetségesek mikor és hol támadnak, nem hajlandó részletezni. Annyit azon­ban már most bejelent, hogy óriási erővel lépnek a szövetségesek a szárazföldre, hogy megvívják a döntő közelharcot * Franciaországba beáramló ellenséggel Nem tartja fontosnak az idő kérdésének feszegetését. Nem tűz ki határidőt hogy mikor fogják a németeket legyőzni, de a háborús gépezet már működésben van. (MTL) Megindult a forgalom Dánia és Svédország között Dánia óa Svédország között meginduh ma a kompösszeköttetés. A kompon sze­mélyeket és árukat szállítottak át köl­csönösen. Megérkezett újra Malmőből Dániába a repülőjárat is. A maknő— koppenhága—bécsi repülő járat még ne» közlekedik. (MTI,) A bolgár király emlék* zete a magyar mimsztertauássban A magyar kormány tagjai dr. Kállay Miklós miniszterelnök elnőkléséveL teg­nap délután minisztertanácson vettek részt. A minisztertanácson dr. Kállay Miklós m. k)r, miniszterelnök kegyelettel méltatta III. Borisz király nagy állam- férfiúi érdemeit. A minisztertanács ezu­tán elhatározta, hogy az országegyesítő király emlékét jegyzőkönyvben örökíti meg. A minisztertanács ezután időszerű kormányzati kérdésekkel foglalkozott és a esti órákban ért véget. (MTL) Svéd jegyzék Német­országhoz A svéd kormány elkészítette a válasz­jegyzéket, amelyet a svéd haiászhajók ügyében intézett a német kormányhoz. A jegyzéket azonban mindaddig nem küldik el, míg a hajózási szakértői bizottság je lentést nem tesz az esetről. (MTI.) IMétttés 22 éra&or

Next

/
Oldalképek
Tartalom