Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 73-97. szám)

1934-04-01 / 73. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 1934. április 1. II. évfolyam, 73 (321) szára. Vasárnap *serke*ztŐ8ég és kiadóhivatal Bethlen-u. 1. &o*tatakarékl csekkszám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2*50 P, Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Húsvét Irta : Mikecz Ödön dr­Szabolcs- és Ung vármegyék főispánja A feltámadás ünnepe nemcsak az egyházaké, részt yesz benne az egész termé­szet. Húsvét ideje az újrakez­désnek, az indulásnak, a dolgok reformálódásának, az elnyomott igazságok diadal­mas feltámadásának. Talán soha annyira ele­ven-erősen nem dobogott a magyarságban a feltámadás húsvéti hite és tudata, mint 15 nagypénteki esztendő után, 1934. tavaszán. A kö­rülöttünk forrongó világ száz és száz jelensége, az elvi­selt szenvedések sokasága és annak az áldozatnak a nagysága, amelyet a magyar­ság milliói viselnek, ma mind a magyar igazság feltáma­dása egy-egy bizonyságtéte­lének látszik. Az igazság azonban egy­magában sohasem győzhet. Szivek kellenek, hogy be­fogadják. A magyar igazság győzelmének előfeltétele te­hát, hogy a magyar szívek készen legyenek a befoga­dására. Nemcsak az a mi igazsá­gunk, hogy visszaköveteljük elszakított testvéreinket és ősi földünket az idegen el­nyomás alól, — a magyar igazság parancsa az is, — hogy mi, magyarnak maradt magyarok, érvényesítsük el­sősorban magunk között a testvériség ősi kötelékét. A magyar igazság paran­csa, hogy kidobjuk magunk­ból a visszavonást, a fele­kezeti torzsalkodás emésztő mérgét és minden értéket, becsületes képességet és erőt szolidárisán a nagy nemzeti munka erővonalaiba állítsunk be. Aki nagy célra tör, annak vállalni kell az út nehézsé­geit is. Ha a magyarság győzni akar, tudjon győzni önmaga felett. Ha ezt meg­teszi, — és csak akkor, ha ezt megteszi, — fogják a húsvéti harangok egy új nem­zetnek új honfoglalását hir­detni. Sikerrel járt a londoni pénzügyi tárgyalás Londonból jelentik. Az angol, amerikai bankok, valamint a Ma­gyar Nemzeti Bank és a Pénzin­tézeti Központ között Londonban lefolytatott tárgyalások a magyar hitelviszonyokra kedvező ered­ménnyel zárultak. A hitelrögzitő megegyezés létrejött s az egyez­mény parafálása az ünnepek után Budapesten megtörténik. Az egyez­ményt követni fogja a kamatle­szállítás is. Korányi Frigyes báró a lon­doni tárgyalásokról nyilatkozott a lapok tudósítói előtt s kijelentette, hogy a tárgyalások a legkedve­zőbb eredménnyel jártak a ma­gyar pénzügyi gazdálkodásra. Csehországban forradalmi mozgalmat lepleztek le Prágából jelentik. A rendőrség egész Csehország területére kiter­jedő felforgató mozgalomnak jött a nyomára. A mozgalom a véd­erő szétbomlasztására és a mun­kástömegek bolsevizálására irá­nyult. A mozgalom vezetőjét, Hampel Ferenc volt péket, aki a moszkvai agitátorképző iskolában nyerte kiképeztetését, letartóztat­ták. A lakásán megtartott kutatás alkalmával nagymennyiségű röp­iratot, kéziratot és titkos nyom­dát találtak. Az iratok alapján megállapí­tották, hogy kik a mozgalom irányitói s ennek nyomán a teg­napi nap folyamán 43 embert vet­tek őrizetbe. H külügyminiszter húsvéti nyilatkozata Kánya Kálmán külügyminiszter a húsvéti ünnepek alkalmával nyi­latkozatot adott a sajtónak a kor­mány külpolitikai irányáról. Kije­lentette, hogy nemzeti céljainkat békés eszközökkel akarjuk elérni. Másik célunk a gazdasági jólét megteremtése. Az eddigi tárgyalások során be­bizonyult az, hogy Magyarország nélkül Európa békéjét és gazda­sági fejlődését nem lehet biztosí­tani. Ezt igazolja a római tárgya­lás is. A római egyezmény nem jelent uj csoportosulást s nem is irányul egy állam ellen sem. A dunántulí német agitáció nem jelent komoly veszedelmet Keresztes Fischer Ferenc bel­ügyminiszter a Dunántulon ész­lelt német agitációval kapcsolato­san kijelentette, hogy a mozgalom sokkal csekélyebb sulyu, semhogy a kormány komoly veszedelmet látna benne s valami különösebb rendszabályokat kellene vele szem­ben foganatosítani, v Ahogy keletkezett a mozgalom, épugy el is fog aludni. Ez azon­ban nem jelenti azt, hogy a kor­mány ne figyelné komolyan a mozgalmat s ha szükség lenne reá, volna hozzá a kormánynak ereje, hogy az agitációt csirájában is elfojtsa. A kormány arra az igazságos álláspontra helyezkedik, amelyet a kisebbségekkel szemben egyéb­ként is követ. Mindaddig, míg ezeken a jogokon nem megy tul az akció, nem avatkozik bele. Május 1-én általános tisztviselősztrájk lesz Franciaországban A francia tisztviselők tömeges elbocsátásának és a fizetésleszál­litás hire nagy izgalmat váltott ki az egész országban. A kormány intézkedése ellen valójtiltakozásul május elsején Franciaországban általános tisztviselő sztrájk lesz. Időjárás Gyenge északkeleti szél, vál­tozó felhőzet, egyes helyeken ki­sebb záporok várhatók, a hőmér­séklet nem változik lényegesen. Ellopták herceg Odesealchr Miklós két értékes családi ekszerét Odescalchy Miklós herceg a húsvéti ünnepekre családjaval együtt édesanyja rétközi uradal­mára akart leutazni fővárosi ott­honából. Már teljesen becsoma­golva utrakészen állottak, amikor a hercegasszony két nagyértékü melltüjét magához akarta venni, de nagy volt a meglepetés, ami­kor azoknak csak a hűlt helyét találták az ékszerdobozban. A nagyértékü ékszereket a fiatal hercegasszony anyósától kapta, mint több százéves féltve őrzött családi ereklyét. Herceg Odes­calchy Miklós azonnal feljelentést tett a rendőrségen, amely nyomban megindította a nyomozást a rej­télyes tolvajlás ügyében. Nagy tűz pusztított egy budapesti textill­gyárban Tegnap délután a Maglódi ati Hagenmacher féle íextilgyárban nagy tüz pusztított. Amikor a tűz­oltók a veszedelem helyére érkez­tek, már egy hatalmas gyárépület teljesen lángokban állott. Másfél őrai kemény munka után sikerült a tüzet lokalizálni. Rengeteg gya­pot és készáru égett el a tűzben. A tüz keletkezésének okát még nem állapították meg. Szegeden nagy a kanyarójárvany Szegeden a kanyarójárvány nagy méreteket öltött. Tegnap délig 750 megbetegedést jelentettek be. Tovább folyik a ma­gyar vasutasok elbocsátása Erdélyben Bukaresti jelentés szerint az er­délyi vasutasok elbocsátása vál­tozatlan erővel folyik tovább. Tö­vis, Székelykocsárd, Marosvásár­hely, Küküllőszeg s más állomá­sok magyar vasutasait bocsátot­ták el tegnap. Papén Rómába megy Papén kancellár a közeli na­pokban Rómába megy s Musso­linival tárgyal a középeurópai kér­désekről. Megkötötték a francia­magyar egyezményt Párisi jelentés szerint a ma­gyar-francia kereskedelmi egyez­ményt megkötötték. Az egyezmény kompenzációs alapon igyekszik szabályozni a két állam árufor­galmát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom