Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 97-144. szám)

1943-05-01 / 97. szám

Bxedbeeaáőség és kiadóhivatal: Bethlen-u. 1 Fogtet?atcar-eki csekks^ám; 47.139. Telefon 20-77 POLITIKAI BfáPIL&P t Előfizetés: 1 hónapra 3.20, negyedévre 9£É P Hitler megbeszélésen fogadta Laval francia miniszierelnöKöí megvizsgálták, milyen mértékben kell rés^ívenni Franciaországnak azokban az erőfeszítésekben és áldozatokban, mdye. két a tengelyhatalmak az új Európa fel­építése érdekében a Szovjetunió, vala­mint a vele szövetkezett angol-—amerikai plutokraták elleni harcban magukra vál­laltak és milyen előnyök származnak majd Franciaországra e részvétel­ből. (MTI.) érzülettel tekint a határain túl élő többi | dolgoznak, részint pedig saját országuk országra amelyek vele együtt küzdenek jj gyáraiban és műhelyeiben dolgoznak, U és dolgoznak az amerikai—angol—szovjet f hogy fegyvert adjanak azoknak a kato- gyámkodástól mentes Európa gyözel- \ náknak a kezébe, akik életükkel védik méért, A többi európai nemzet hozzátar- l Európát a szovjet áradattól. (MTI,) tozói részint maguk is Németországban Vitéz Jány Gusztáv vezérezredes törzskarával hazaérkezik Fraiclaország resztvesz az erőfeszítésekben es áldozatokban Budapest. Vitéz Jány Gusztáv vezér- ezredes a keleti harctéren küzdő II. hon­véd hadsereg parancsnoka szükebb törzs­karával május elsején 17 óra 30 perckor érkezik haza. A Keleti pályaudvaron ünnepélyes fogadtatás keretében a ma­gyar nemzet és a magyar királyi kor­mány nevében Kállay Miklós miniszter­I elnök üdvözli a hazatérő hadseregpa- ? rancsnokot és személyében a II, hon- \ véd hadsereget is, amely az orosz fron- $ ton 1942 nyarán és a most lezajlott téli - védelmi csatában hősiesen harcolt és a » keleti arcvonalra zuduló orosz támadás ; feltartóztatásában és elhárításában je- ; lentős szerepet vitt. Berlin, A NT1. diplomáciai munkatársa Írja: Lavalnak a Führer főhadiszállásán tett látogatásáról kiadott hivatalos köz­lemény tartalmából és hangjából követ­keztetni lehet e látogatás jelentőségére. E látogatás beleilleszkedik a Führernek a Nagynémotországgal szövetkezett nem­zetek képviselőivel megelőzőleg folyta­tott megbeszélései sorába. A francia mi­niszterelnökkel folytatott német—olasz megbeszélésnek is az új Európa felépíté­se érdekében a Szovjetunió, valamint a vele szövetkezett angol—amerikai plu- tokrácia elleni harc állt a középpontjá­ban. Eltekintve attól, hogy ennek az Európa védelmében Franciaország terü­letileg nem lényegtelen szerept játszik, a megbeszéléseken szóbakerülő kérdések önként adódtak. Franciaországnak a küzdelem erőfeszítéseiben és áldozatai­ban való részvételéért annak fejében, — mint a hivatalos közlemény kiemeli —- megfelelő előnyökben részesül. Aligha téved tehát az a felfogás, amely szerint a megbeszélések során nem hagyták fi­gyelmen kívül azokat a belső francia kérdéseket sem, amelyek különösen az észak-afrikai francia gyarmatbirodalom elleni angol—amerikai támadással kap­csolatosak, annál is inkább, mert az ab­ból keletkezett helyzet Franciaországot az eddiginél is inkább Európára utalja. — Abból a körülményből, hogy a közlemény a megbeszélés valamennyi résztvevőjé­nek a teljes megértését, valamint a teljes tárgyilagosságot állapítja meg annak a kérdésnek a megvizsgálásában, hogy milyen mértékben vegyen részt Francia- ország a tengelyhatalmaknak az új Euró­pa felépítéséhez vállalt erőfeszítéseiben és áldozataiban következtetni lehet a megbeszélések pozitív jellegére. Bastianini olasz külügyi államtitkár je­lenléte mutatja, mennyire teljes az egyetértés a nemzeti szocialista Nagyné­met Birodalom és a fasiszta Olaszország között a katonai és politikai vezetés min­den kérdésében, amint ez kifejezésre ju­tott a Führernek és a Dúcénak a Führer főhadiszállásán április 7 és 10-ikfe között történt emlékezetes találkozójuk alkal­mával. (MTI.) A tunéziai angolszász csapatokon a fArarteág jelei mutatkoznak Rómából jelentik; A Stefani Iroda je- : lentése szerint Tunéziában az angolok é9 az amerikaiak a legjobb csapataikat ve­tették harcba a tengely haderőivel szem­ben, Ennek ellenére a német és olasz csapatok rendületlenül itarkják állásai­kat a támadókkal szemben. Rómából jelentik: A Tunéziában folyó harcok eddig semmi eredményt sem hoz­tak a szövetségeseknek, A szünet nélkül folyó támadások azt mutatják, hogy a szövetségesek ki akarják fárasztani a ten­gely csapatokat. Ezzel szemben határo- á zottan megállapítható, hogy a fáradás je­lei a szövetségesek csapataiban észlel­hetők. Zürichből jelentik: Tunéziában a ten­gely csapatok lényegesen megerősödtek. Ezt a feltevést igazolják az angol jelenté- | sek is. A tengely csapatok az angolszász S valamennyi támadását visszaverték 9 csu- 1 pán a tengerparti szakaszon sikerült né- j mi területnyereségre szert tenniök az I angolszászoknak. (MTI.) Nem lehet kiegyenlíteni a lengyel-szovjet ellentétet Anglia vagy megadja magát, vagy éhen hal — moidsita Ley birodalmi miniszter Berlinből jelentik: Ley dr. birodalmi «ervezésügyi miniszter má)U3 elsején fel­hívást intézett a német néphez. Felhívá­sban hangsúlyozta, hogy az ifjú nemzeti szocialista Németország győzni fog a zsi­dó tökével szemben vívott harcában. Katonáink mindenütt dacolnak az el­lenséggel szemben — mondotta a minisz­ter. Minden viharral szemben rendület­lenül ott álnak az Atlanti Óceánon, a Földközi-tengeren és Leningrád alatt. — Nincs hatalom, amelyik erről a helyről dl tudná űzni a német haderőt. Határain­kat kiterjesztettük messze keletre s ez * terület elegendő nyersanyagot és hadi­anyagot szolgáltat számunkra. Anglia nem kerüli el a sorsát. Meg fog semmisülni. A tengeralattjárók olyan ha­talmas erőt képviselnek ebben a háború­ban, hogy a győzelem biztosítékául te­kinthetők. Anglia vagy megadja magát, vagy éhen hal. Szövetségesük, az Egye­sült Államok ebben nem tudja majd meg­akadályozni, mert a tengeralattjárók meg akadályoznak minden segítségnyújtást. 1943. május elsején a totális háború kellős közepén vagyunk. A férfiak fegy­verrel küzdenek a birodalomért és Euró­pa békéjéért, helyüket a munkahelyen nők foglalták el. A munkaerő több. mint «mennyire ma gyáriparban szükség vol­na. Ebben a küzdelemben Európa népei segítik a birodalmat. A ninef nép nemzeti ünnepén bajtársi Londoból jelentik: A szovjet kormány eddig nem adott választ a lengyel kor­mány jegyzékére. A moszkvai sajtó hang­jából azonban megállapítható, hogy a helyzet annyira elmérgesedett hogy a diplomáciai kapcsolatok újra való felvé­tele semmiképpen sem remélhető. | Londonból jelentik; A moszkvai brit * nagykövet felkereslte Molőtov külügyi- népbiztost és tájékoztatta kormányának a lengyel—szovjet ellentétben vallott 5 állásfoglalásáról. Hír szerint hasonló tá­ji jékoztató megbeszélést folytatott Molo- \ tovval az Egyesült Államok nagyköve- ’ te is. (MTI.) Az USA egész területére kiterjedt a bányász- sztrájk Amsterdamból jelentik: A napokkal előbb megindult bányászsztrájk május el­sejére kiterjedt az Egyesült Államok egész területére. A sztrájkmozgalmat nem lehet egyeztető tárgyalásokkal megolda­ni. A munkásság ragaszkodik béremelési kveteléséhez. Roosevelt közbelépése sem tudta megakadályozni a sztrájk kitöré­sét. (MTI.) Angol légitámadás Berlinből jelentik: A május elsejére virradó éjszaka brit repülőgépek rom­boló- és gyujtóbombákat dobtak Nyu- gat-Németország egyes községeire, — A bombázás során épületkárok keletkez­tek s a lakosságnak veszteségei voltak, Az eddigi jelentések szerint legalább 5 angol bombázót lelőttek. (MTI.) Eisóteutes 21 omar Német tengeralattjárók sikerei Német parti biztosító erők április hó 29-én és 30-án a holland partok előtt el­süllyesztettek két brit gyorshajót, egyet pedig súlyosan megrongáltak, egy ne­gyediket pedig felgyújtottak. A. tengeralattjárók az Atlanti Óceán északi részén és a Földközitengeren erő­sen biztosított hajókaravánokból össze­sen 53.000 tonna űrtartalom 10 hajót süllyesztettek el. öt hajót, közöttük egy Manchester Castle típusú 20.000 tonnás hajót, megtorpedóztak. (MTI.) Amerika és az Antillák Amsterdamból jelentik: Hull, az Egye­sült Államok külügyminisztere közölte Robert tengernaggyal, hogy az Egyesült Államok kormánya nem ismeri el tovább­ra is a Francia-Antillákkal kötött egyez­ményt. Az Egyesült Államok konzulát az Antillákról már Vissza is rendelték. MTI. A Fahrer főhadiszállásáról jelentik a Német Távirati Irodának: A Führer április 29-én Ribbentrop külügyminiszter és Bastianini olasz kül- : ügyi államtitkár jelenlétében a főhadiszál­láson fogadta Pierre Laval francia mi- oíszterelnököt. A megbeszélés folyamán * résztevevők teljes megértést mutattak az egyfelől Németországot és Olaszorszá­got, másfelől a Franciaországit érdeklő kérdések iránt. Teljes tárgyilagossággal

Next

/
Oldalképek
Tartalom