Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-08 / 56. szám

c„ JtfftRYIDÉK -rk SZABOLCSI HIRLAF ' mm m c SOKOMAl ÁSVÁOTViZ Szénsavas, üditő és gyomorbetegségeknél gyógyhatású ásványvíz. Kapható mindenütt! (Trianon 21.) 1941 március hó 8. UUSH Vagyonos emberek kerülnek kellemetlen helyzetbe Romániában. Sokak boldogan bir­tokolt egész vagyonát lefoglalják, pénzüket, értékeiket elkobozzák. Máról holnapra szegény, koldus lett a nemrég talán gőgös hatalmas­ságokból. Ez a példa is mutatja, hogy a vagyon szerzésének módjá­tól függ erkölcsi tartalma. És csak az erkölcsi alapokon felépülő va­gyon lehet biztonságban. Nem a vagyon a legfőbb érték, hanem a lélek, a munka, amely azt szerezte és megtartja s az a teremtő erő, hogy a vagyon nem holt valami, hanem él és kenyeret terem mások számára. Sokszor látjuk a kapita­lista erők összeegyeztetését az idealista értékekkel. Olvassuk, hogy egy pesti textilvállalat tízezer pengőt juttatott az árvízkárosultak javára. Ilyenkor, nagyobb közös­ségi parancsok elhangzása idején tűnik ki a vagyon szíve. Isten a szegényeknek kincsét a gazdagok­nál tette le, írja Tompa Kenyérkő c. versében, ahol egy fukar gazdag kenyerét kővé változtatta az Ür haragja, mert nem segített az ín­ségbe jutott társán. Most s.z árvíz­veszedelemokozta sebek begyógyí­tásához kérte a Kormányzó úr a vagyonosak áldozatkészségét. Ha minden vagyonos ember készleté­nek arányában adakozna, egy nap alatt együtt volna a szükséges ösz­szeg és felépülne minden magyar testvér hajléka. Lesz idő, amikor a testvérközösségi érzés hatalmas belső parancs lesz. De már most meg kell mutatnunk, hogy él ben­nünk ez a parancs, ez az íratlan törvény és nem kell várnunk egy napot sem az adakozással. Rém. kat. Reminiscere. Oör. kat. Nagyb. 2. vas. Prot. Rebeka. A nap kél 6 óra 10 perckor, nyug­szik 17 óra 40 perckor. A hold kél 13 óra 13 perckor, lenyug­í«ik 2 óra 22 perckor. Március 10. Hétfő. Róm. kat. 40. vt. Oör. kat. Kodrát. Prot. Olimpia, A nap. kél 6 óra 9 perckor, nyug­szik 17 óra 42 perckor. A hold kél 14 óra 18 perckor, nyug­szik 4 óra 3 perckor. Magyar napirend Valamikor elegendőnek tartották a politikai pártok, hogy képviselőik egy évbei egyszer megmutatta magát a kerületben s valamit mondott arról, ami egy éven át történt s ami többé­kevésbbé ismeretes volt a választók előtt. Ma a kormányzat többet akar. Ma nevelni akarja az embereket arra, hogy tisztán lássanak, ne ugorjanak be az ismeretlenség homályából fel­kapaszkodó és rendszerint nem egye­temes érdekeltet, hanem alacsony önös érdekeket szolgáló politikai dilettán- | soknak. így tekintjük a kormány kül- | döttének, az igazságOgyminíszternek I nyíregyházi megjelenését is. Szava nemcsak e város választóihoz szól és nemcsak a megyei szezvezetet fogja megerősíteni, hanem szól és erőt ad az ország legtávolabb részén élő min­migyarnak is. Baj van a villannyal ? Megjavítja Horváth Bethlen utca 2. Telefon 562. GYÓGYSZERT A AACi Szombat estig a k&vatkazó Jlyígyowí­tárak tartanak ftfyaleti szolgálatai i SZOPKÓ, TÖRÖK éa HAiSSINGER Szombat estétől egész héten a kővet­kező gyógyszertárak tartanak ügyeletes •zolíálatot: Gond a (Nyírvíz-palota, Széch«nyi-út), Gergelyiiy (Káliéi-utca). Március hónapban a közgyógyszer­ellátás, Tüdőbeteg-Szanatórium. Gyer­mekmenhely, Stetánia vényeire a gyógyszereket [ancsó-Reichmann (Lut­her u.) gyógyszertára szolgáltatja ki. A Tároil góx- ás kádifirdó fty!t*« — Meghívó. A cipészmesterek szakcsoportja március hó 15-én, va­sárnap délelőtt 10 órakor az ipartes­tület székházában évi rendes tag­gyűlést tart, melyre a szakcsoport minden tagját tisztelettel meghívja az elnöklség. GSERKÉSZ FELSZERELÉSI cserkészboltban vásároljunk Papp Déliesnél LUTHER UTCA 6. szám. — A Temesvári Segélyező Egye­sület nyíregyházi főügyinöksége közli, hogy tagjai sorába megkezdte váro­sunkban is a 60 és 85 év közötti ta­gok felvételét. Beírathatja bárki, idős hozzátartozóit orvosi vizsgálat nélkül és elhalálozás esetén 270. 540 vagy 800 pengő temetkezési segélyt kap kézhez csekély, havonként fize­tendő tagsági díj ellenében. Bei ra fá­sok niaponta délelőtt 9—Í2 és dél­után 3—6 között a Temesvári Segé­lyező Egyesület nyíregyházi főügy­nökségénél, Károlyi-tér 13. Huray­házibao. (1) — A Nyíregyházán 1940 októbe­rében megindult, felnőttek számára rendezett csoportos német nyelv­tanfolyamok (gr. Apponyi Albert köz®, polg. leányiskola, Luther-u. 9., tanfolyamivezető dr. Riedl Ferenc kir. kat. gknn. tanár) a Német Aka­démia (Deutsche Akademie) fővéd­nöksége alatt állanak. Az* Akadémia a német tanfolyamokat oktatási se­gédeszközökkel és a legjobb tanulók­nak adandó jutalomkönyvekkel tá­mogatja. A tanfolyamok és a Deutsche Akademie közvetítő szer­ve a im. kár. Pázmány Péter Tudo­mányegyetem aulájában nemrég ün­nepélyesen megnyitott budapesti Német Tudomá nyos Intéz ét (Deu­tsches Wissensebaftlidhes Institut in Budapest) nyelvi osztálya. A nyelvi osztály (Spnaichalb'teiJung) országos vezetőije dr. Ernst Háckel profesz­szor. — Halálozás. A szabolcsi jegyzői karnak súlyos gyásza van. Laskay Sándor Balsa község ny. főjegyzője 60 éves korában hirtelen ellhúnyt. Laskay Sándor hosszú időkön át ál­talános megbecsüléstől és szeretettől körülövezve vezette a község ügyeit. Elhunytáról Balsa község elöljáró­sága és közönsége gyászjelentést adott ki. Az elhunyt ny. főjegyző temetése március 9-én, vasárnaip dél­után 4 órakor lesz a balsai ref. sír­kertben. — Eljegyzés. Kariunkéi Duícikát eljegyezte Glück Ernő. (Minden kü­lön értesítés helyett.) — Esküvő. Beregi Ágnes és Liener József (Budapest) e hó 16-án, dél­után 3 órakor tartják esküvőjüket Rákóczi-utca 24. sz. alatt. (Minden külön értesítés helyett.) — A nyíregyházi szobafestők szakosztályának az iparügyi minisz­térium által rendezett továbbképző tanfolyama véget ért. A tanfolyamon készült munkákat, .melyek a modern szobafesifészet legújabb irányát mu­tatják be a tanfolyam hallgatói, .va­sárnap az ipartestületi székház .nagy­termében bemutatják a nagyközön­ség számára is, A rendkívül érdekes kiállítás egész napon át nyitva lesz. Belépődílj nincs. Arany- ezüst beváltás a legmagasabb napi áron Sándor ékszerésznél Telefonszám : 229. — Rendelet a közfogyasztásra vá­gott sertés zsírjának beszolgáltatá­sáról. A kormány a honvédség és a polgári lakosság élelmezésének biz­tosítása érdekében elrendelte, hogy aki sertést közfogyasztásra vág, az köteles a sertés élő súlya kétszáza­iékának megfelelő mennyiségű köz­használatra alkalmas, gondosan ke­zelt, idegen anyagoktól mentes ol­vasztott sertészsírt a közélelmezési hivatal rendelkezésére bocsátani. Az erről szóló rendelet a Budapesti Közlöny keddi számában jelent meg. — Tanuljon jyors- éa gépírást, kalyai írást NAGY IRÉN gyorsíróiskolájába^ Szent István -át 25. sxám alatt. (x) — Halálozás. Mandel Saimuné, sz. Schwarcz Regina, Mandel Sámuel gazdálkodó hitvese, életének 65-ik évében, hosszas szenvedés után teg­nap elhúnyt. Az elhúnyt úriasszony áldozatos jótékonykodásával segítő­je volt minden nemes ügynek és tá­mogatója a szegényeknek. Eihúnyta nemcsak férjét, gyermekeit, kiter­jedt rokonságát döntötte gyászba, hanem mindazokat, akik jóságának részesei lehettek. Az elhunytban dr. Mandel Jenő ügyvéd sógornőjét gyászolja. Temetése e hó 9-én, va­sárnap délután 3 órakor lesz a Sza­bolcs-utca 18. sz. alatti gyászházból. — A városi gőz- és kádfürdő már­cius 10-én reggeltől március 15-én­estig bezárólag, kazánjavítás miatt üzemszünetet tart. (x) — Pászkaszétosztás. A statusquo hitközségnél a pászka szétosztása e hó 10-éfől, hétfőtől péntekig törté­nik. Ezúton is felhívja tagjait a hit­község, hogy jelzett napok alatt dél­előtt 9 órától 12-ig, délután 3—5-ig pászkájukat okvetlen vitessék el. — A debreceni ősi kollégium volt diákjai közöljék nevüket, foglalko­zásukat, címüket mihamarabb dí. Révész Imre püspökkel (Debrecen, Kálvin-tér 17.), vagy a kollégium igazgatóságával. Látogasson el a szép Luther-palota. Telefon 311 Süteménykülönlégességek, torták, alkalmi megrendelések olcsó árak^melletí készülnek Hirdetmény Ezúton értesítjük tagtársainkat, hogy a Nyíregyházi Vasutas Sport Club évi rendes közgyűlését © feó 15-én, este 18 órai kezdettel, határo­zatképtelenség esetén e .hó 22-én este 18 órai kezdettel tartja meg a Vasutas Ottlhon Toldy-utca 23. szám alatti helyiségében, az alábbi tárgy­sorozattal : 1. 1940. évi beszámoló. 2. Zárszámadás bemutatása. 3. Számvizsgáló bizottság 'jelen­tése. 4. Felmentvény kérése és a tiszti­kar lemondása. 5. Jelölő bizottság kiküldése. 6. Üj tisztikar megválasztása. 7. Az 1941. évi költségvetés tár­gyalása. 8. Esetleges indítványok. A tagtársak minél számosabb meg­jelenését kéri az elnökség Retikül különlegességek bőröndök, pénzt rcák estélyi retikülök ETEY börőndösnél, Takarékpalota. Március 9 vasárnap HázUa g ~ hordóskáposzta Paradicsom és főzelék konzervek vitéz Tornay István fűszer és csemege üzletében Zrínyi Ilona utca 9. szm. — Telefon: 126.

Next

/
Oldalképek
Tartalom