Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 176-199. szám)

1936-08-01 / 176. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 1«S6 augusztus 1. j / (Jrianon 17.) I V. éTloIyll m, 176 (í01 5, „ á m. * SZOl',10(11 YÍEITIDEK OLCSI hirlAP Ssefkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca I. ^ POílTíKál MáPlí HP IK Előfizetés I hóra 2*50 P. Negyedévre 7*50 P Postatakarék! csekktzám 47139. Telefon 77. rUlillilkAI IWMr , Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Mende-monda miatt % ölte meg magát egy fiatal leány. Menyasszony volt, boldog volt, mert szeretett és mert szerették, de meg kellett halnia, boldogságából nem sarjadhatott tovább a ritka virág, a boldogság, mert rárontott a vak gyűlölet. Sok ember van, akit meg* vert a végzet, nem tud szeretni és nem szívelheti, hogy mások szereti nek és mások számára ennek a sze* retetnek napfénye süt. Tele van a város, a falu rágalmazókkal, kik l'art pour l'art kezdik ki az embereket, akár van hozzá közük, akár nincs, rosszakarat és ostobaság a szülő oka a megszólásnak. Nem tudnának leves gőhöz jutni, fuldoklási rohamot kap* jiának, ha egyszer napjában rosszat ne mondanának. Életelemök a plety* ka, a magánügyek teregetése, a más sok szemében szálkakeresés. Nem* csak a boldog szerelmesek kapják a sértést dobáló leveleket, titokban minden percben készül egv az élet valamennyi vonatkozás *ban. Jól mondotta Nyíregyháza polgármes* tere egyik városi gyűlésen. Akinek a lelkiismerete tiszta, arról visszapats tannak a vádak, a rágalmak, a gya* nusítások. Visszapattannak, de má* sok szemében már más a megráglak mázott. Az első pillanatban elhárít* ják a vádaskodást, a másikban már meghallgatják, a harmadikban már hinni kezdik és a negvedik esetben már maguk is továbbterjesztik. Na* gyon tanulságos ezeknek a m égsz ós Jásoknak, suttogó baritonnal ter* jesztett ostoba gyanúsításoknak fo* lyamata. Ha utána nézünk, ha bizo* nyítékokat kérünk a rágalom ter* jesztőjétől, zavarba jön és mossa a kezét, ő is hallotta, nem is emlék* szik, kitől, esetleg emlékszik ugyan, de nem akarja megmondani, disz* kréció alatt kell kezelni. Amikor Ady költészetéről hallottunk csúfon* dáros megjegyzéseket, kitűnt, hogy az illető nem is foglalkozott beható* an a költővel. Mikor Makkaynak, a most egyetemi tanárrá kinevezett volt püspöknek választása volt, el* lenfelei kiszakítottak egy részt az ördögszekér című regényéből és ezt sokszorosítva hirdették, hogy ez az ember, aki most püspök akar lenni, szexualitások haihászásában tobzód* iva rontja az ifjúságot. Egy társa* ságban egy úr Petőfit bolsevistának nevezte és erre egyik versének né* hány sorát idézte. És nem is lehe* tett meggyőzni az ellenkezőről. Oly* annyira eredetinek és feddhetet* lennek tartotta az illető magát, hogy hallani sem akart az ellenvélemény* ről. Minden jó ügy azért járja meg Kálvária*útját, mert leselkedő tehet* ségtelen senkik belemarnak, mint a harapós kutyák. Itt van a kormány becsületes szándékúsága. Egész kés* köszörülés, hangverseny fogadja minden reformjavaslatát. Mindenki* nek fölényes vélekedése van. Min* denki szakavatott lesz egyszerre. Ki kellene pellengérezni a hazug rágalmakat szórót, a nletykást, a kétszínűt. A gazdasági válság okozta Megverték a barcelonai kommunistákat A barcelonai kommunista hadse* reg nagy riadalommal fogadta Va* lencia meghódolásáról érkezett híre* ket. Azonnal útbaindították a Bar* celonában székelő csaoatokat, de ezeket a nemzeti hadsereg Valencia mellett szétszórta. A kommunisták ijedt futásnak eredtek. A nemzeti hadsereg csapatai ma reggelre foly* tatták előnyomulásukat és megszáll* tak minden stratégiai pontot a fővá* ros környékén. Madrid most már csak egy tóból szerezhet ivóvizet Az ellenforradalom csapatai min* den ponton urai annak a vidéknek, amely a spanyol főváros vízvezeté* két táplálja. Madrid lakossága most már csak a Colimár nevű mestersé* ges tóból szerezhet ivóvizet. Ez a tó negyven kilométerre van az északi hadszíntértől. A vízműért élet*halál harcok indultak meö az éjszaka az ellenforradalmárok és a kormány* csapatok között. A felkelők ezekben a harcokban nagy erősítéseket kap* tak és szétverték a kormány előre* tolt osztagait. A kormány légigyakorlatokkal bátorítja a spanyol főváros népét Madridban az utóbbi napokban páni félelem fogta el a lakosságot. Az éhség és szomjúság gyötrelmes órái következtek el. Minden percben belső forradalmi kirobbanástól kell tartani. Az elfogottak kivégzése már nem elégíti ki a vérszomjas tömegeket. Válogatott kínzásokat akar látni. A kormány napról napra nagy légi gyakorlatokat tart s így akarja báto* rítani a csüggedő néptömegeket. Olaszországrokonszenvvel figyeli e nemzeti felkelést Rómában cáfolják azokat a híre* ket, amelyek szerint Olaszország re* pülőgépekkel és fegyverekkel támo* gatja a spanyol ellenforradalmáro* kat. Olaszország — írják a lapok — rokonszenvvel fiöyeli a spanyol nemzeti hadsereg küzdelmét, de az olasz önkéntes légió toborzását sem engedte meg, mert szigorúan semle* ges a belső háborúban. A magyar állampolgárokat hazahozzák Spanyolországból Az olasz hadihajók számos ma* j Azok a magyar állampolgárok, akik gyar állampolgárt szállítottak haza I haza akarnak jönni, Valenciában Spanyolországból olasz kikötőbe. I szállnak hajóra. Valenciában tomboló lelkesedés fogadta nemzeti hadsereg bevonulását Valencia és környéke csatlakozott a nemzeti mozgalomhoz. A várost spanyol nemzeti színű zászlóval éke* sítették. Határtalan lelkesedést kel* tett, amikor feltűntek a nemzeti had* sereg első katonái. A lakosság sírva és éljenezve köszöntötte a szabadsá* got, a békét és igazságot hozó kato* nákat. Gower lord nyilt levele a bolsevista veszélyről Sir Gowe lord nyilt levélben hívja fel a világ figyelmét a bolsevista ve* szedeltmre amely a szovjetnek kü* lönböző szerződéseiben és a spanyol eseményekben jut kifejezésre. Ma gyarország hatalmas gátja lehet en nek a veszedelemnek s ezért hatá rait vissza kell adni. kenyérharccal együtt jelentkezett a baglyok hada, a sete*suta szavú ma* gyarok — nem is magyarok. Idegen lelkületűek aknamunkája. Szeren* cséré már foglalkoznak velük, már gyanakvással fogadnak minden rá* galmat. Lassan lealkonyodik a men* de*mondának, amelyek nyomán ösz* szeomlás, vér serken. Ne hallgasson senki sem a hátmegett beszélőre, fojtsa le a dinamitszavakat, amelyek robbantani akarnak. Magyar ember* hez nemcsak a szószátyárkodás nem illik, hanem az sem, hogy higyjen a rágalmazóknak. A Független Kisgazdapárt részt vesz az időközi választásokon A Független Kisgazdapárt tegnapi értekezletén elhatározta, hot?y to* vábbra is résztvesz az időközi vá* lasztásokon. A párt augusztus 19*én országos választmánvi nagygyűlést tart. amelyen Eckhardt Tibor részié* tes beszámolót mond. Bethlen Istvánról néhány lap azt írta, hogy új pártot szervez. Bethlen gróf ezt a hírt kategorikusan meg* cáfolta. Fogva maradnak Enyedyék A tábla ma döntött a Rákóczi*uti háa beomlásával kapcsolatban letar* tóztatott Halom igazgató és Enyedy mérnök ügyében és mindkettőnek további fogvatartását határozta el, mert nagyfokú gondatlanság terhén őket. Szeptemberben kezdődik a bakonyi minisztertanács A bakonyi minisztertanács, amely sok jelentős kérdést intéz el, szép* tember első napjaiban kezdődik. Ez a tanácskozás foglalkozni fog a mun* káskérdéssel, a minimális bérekkel, a hatósági munkásközvetítéssel, a munkaidő általános szabályozásával. Hz abesszin felkelők meg­támagták flddisz Abebát Július 28*án Kassza herceg fia na* gyobb abesszin felkelővel megtá* madta Addisz*Abebát. A támadók meglepődve látták, hogy az abesszin lakosság nem tart velük, sőt ellenük harcol az olaszokkal. A felke.őket bekerítették, többet foglyul ejtettek. Malaga eleste van soron A felkelők ' erősen harcolnak Ma* laga birtokáért, amely a kormány* hajók támasztéka. Edward király jachtnyaralása Edward király tárgyalt annak a jachtnak parancsnokával, amelyen nyaralását tölteni fogja. A jacht le* pecsételt paranccsal fut ki a ten* gerre s ott irányítják tovább. Dinamitrobbanás két halottal Sebenicoban egy út építésénél felrobbant egy dinamitpatron. A robbanás két munkást ölt meg. Blum belgrádi útját cáfolják A belgrádi lapok Blum belgrádi útját nem tartják valószínűnek és párisi forrás alapján meg is cáfolják. Időjárás Északi és északnyugati szél, eső, zivatar, jégeső. Ma még marad a csökkent hőség, holnap újra melege* dés várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom