Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 73-97. szám)

1934-04-22 / 91. szám

I 1934 április hó 22 < fr*BOlCSI HIB Uff 1. old»i Molnár Imre, az egyeki anyagyilkos legény, tettének elkövetése előtt Nyíregyházán járt Az elmúlt napokban bestiális gyilkosság történt Ja Debrecen környékén lévő Egyeken. Molnár József fiatal gazda fejszével agyon­verte édesanyját, özv. Molnár Imrénét, ennek vad házastársát, Jakab Péter 63 éves gazdálkodót. A nyomozás most már tisztázta k a gyilkosság minden részletét, ezekből az adatokból megdöb­bentően sötét dráma bontakozik ki. A gyilkos legény vallomásában előadta azt is. hogy a gyilkosság elkövetése előtt néhány nappal Nyíregyházán járt. Özv. Molnár Józsefné néhány hónappal ezelőtt költözött össze Jakab Péterrel, aki sehogysem szívlelte Molnárné fiát, a 21 éves Józsefet. Jakab addig ármányko­dott Molnárnénála fia ellen, amig az anyja ki nem adta gyermeké­nek az útját. A házból kivert íiu Nyíregyházára jön Molnár Imre elkeseredetten ment be Debrecenbe azzal a szándék­kal, hogy ott munkát keres. Két napi hiábavaló kísérletezés után gyalog átjött Nyíregyházára. Este érkezett ide és az éjszakát a Nép­kert egyik padján töltötte. A vizsgálóbíró előtt beismerte, hogy itt Nyíregyházán fontolta meg előre a gyilkosságot, - mert elhatározta, hogy visszatér anyjához és megkéri, hogy en­gedje vissza magához. Ámeny­nyiben kérését nem teljesítené, akkor megöli anyját és vadházas­társát is. Molnár másnap egész nap itt kószált és amikor utolsó fillére is elfogyott, elindult hazafelé ször­nyű tettének véghezvitelére. CIPŐK Mielőtt tavaszi cipőszük­ségletét beszerzi, saját ér­dekében győződjön meg a Knáver cipőszalon saját üzemében készült ci­pőiről, mely minőségben prima, árban olcsó, for­mában tökéletes. KNÁVER CIPÖSZALON Rákóczi-utca 12. szám. (Külön mértékosztály.) A gázdalegény meg­öli édesanyját A végzetes hétfői délutánon ér­kezett haza Molnár ;Imre. Nem volt otthon senki, a kaput zárva találta, ezért bemászott a keríté­sen, felment a padlásra és ott megbujt. Molnárné estefelé jött haza Jakab Péterrel együtt. Mol­nár, miközben anyja az udvart seperte, odament hozzá és kérlelni kezdte. De minden kérése hiába­való volt. Molnárné újból kije­lentette : — Eredj oda, ahol eddig vol­tál. Nem akarlak többé a házam­nál látni. — Megyek is! — felelte Mol­nár Imre. — Megyek ki az erdőbe fát vágni, csak adja ide édesanyám a fejszét. Molnárné gyanutlanul bement a kamarába, felvette a fejszét és a fia kezébe adta. A következő pillanatban Molnár Imre borzal­mas erővel sújtotta fejbe édes­anyját, majd még egy másik ütést is mért a fejére. Olyan borzalmas erejű volt a két ütés, hogy a sze­rencsétlen asszony sikoltani sem tudott. Kettéhasadt koponyával rogyott a fia mellé. Molnár tőrbecsalja anyja vadházastársát Molnár ekkor odaszólt az ud­var másik végén tartózkodó Ja­kab Péternek: — Jöjjön be Péter bácsi! Hivja az édesanyám. Mikor Jakab a fáskamarába ért, Molnár hátulról a balta fokával valósággal letaglózta a szerencsét­len embert. A rettenetes baltacsa­pásoktól Jakab Péter is azonnal kiszenvedett. A gyilkos ekkor a két halottra rázárta a kamarát, elment egy közeli korcsmába inni és a kora esti órákban önként jelentkezett a csendőrségen. A debreceni vizsgálóbíró már intézkedett az irányban is, hogy Molnár Imre Nyíregyházán lété­nek részleteit tisztázzák. A nyomozás már eddig kide­rítette, hogy az egyik nyíregyházi kocsmában nagy sopánkodás kö­zött azt mondotta: — Olyan dolgot fogok csinálni, amiről minddnki borzalommal fog beszélni. Molnár Imre Nyíregyházán tett szomorú igéretét be is váltotta. Fizessen elő Hírlapra. a Szabolcsi költöztetést legolcsóbban és megbízhatóan vállalok. Varga Miklós Érdeklődni Rákóczi-utca 22. sz. alatti Rákóczi Áruházban lehet. SZABOLCSVARMEGYEI KÖZPONTI TEJSZÖVETKEZE T Bárkitől átveszi napról-napra, kifogástalan minőségű tejfelesleg ét és annak napi árát azonnal készpénzben kifizeti Tejátvétel reggel 7 órától déli 1'2 óráig. Tátra.utca 9. szám. Telefonszám 593. Elveszi a tavaszi ruházkodási gondját ha az újonnan megnyílt női szabóságban készítteti a női és leányka kabátokat, kosztümöt mérték után hozott és saját anyagból. KONFEKCIÓ SZABÓSÁG, Vay Á. u. 11. Megnyitási olcsó árak! 1330-10 Autó és motorkerékpár gummik javitását és újonnan való felületezését legolcsóbban készítjük garancia mellett Vukán Gummijavitó Üzem Nyíregyháza, Zrinyi Ilona-utca 9. Bent az udvarban. Ujitás a tS; DAUER elkészítésénél. — 100 százalékos garancia mellett készülnek a legszebb hajtiullámok. 1 és fél óra alatt elkészül és 6 hónapig tart Guítmann Márton hölgyfodrászata Bes­senyei-tér. Köztisztvi­selők mellett. 1460 Olcsó árak! Olcsó árak! RÁDIÓ Április 22. Vasárnap. 975 Hirek. — 10 00 Ref. istentisztelet. — 1100 Róm. kat. istentisztelet. 12W Közvetiiés gróf Tisza István szobrának leleplezési ünnep­ségekről. — l'OO Budapesti Hang­verseny Zenekar. — 2'00 Gra­mofon. — 3'00 Gazdatanfolyam. — 3'45 Katonazene. — 4 30 Elő­adás. — 5'30 A Ferencváros - Új­pest bajnoki labdarugó mérkőzés második félidejének közvetítése.— 6 30 Szalonzene. — 6 50 A rádió tárgysorsjáték ismertetése. — 7 30 Előadás. — 800 Magyar nóták. — 9 30 Hirek, sport- és lóver­senyeredmények. — lO'OO Az Operaház zenekara. — 1130 Heimann-jazz. Április 23. Hétfő. 3 30 Diák­fálórá. — 4 00 Asszonyok tanács­adója. — 500 Magyar nóták. Zongora. — 5'30 Elbeszélés. — 600 Szalonzene. — 6 30 Német nyelvoktatás. — 7'00 Lukácsné Sebeők Márta énekel. — 730 Vidám muzsikustörténet. — 8 00 A Filharmóniai Társaság hangver­senyének közvetítése. 10'40 Cigányzene. — 1115 Felolvasás, olasz nyelven. Kalapvásár! Az előrehaladt tavaszi szezonra való tekintettel összes kalapujdonságaimat beszerzési áron kiárusítom. Kalapok már 2 pengőtől kaphatók „E R N A" KALAPSZALON Zrinyi Ilona-utca 9. szám (Udvarban) Szenzációs olcsó tavaszi vásár! Saját érdekében győződjék meg rendkívüli olcsó áraimról. Tájékoztatásul néhány cikk ára: Férfi ing 2-18-tól Matt kombiné, habselyem Alsónadrág -—98-tól Matt nadrág ... 2:98 Férfi hálóing... Matt harisnya, hibátlan 398 1 98 1-28 j Szilágyi Barna Vay Rdám-u. 2. Takaréképfilet \

Next

/
Oldalképek
Tartalom