Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 196-245. szám)

1938-09-01 / 196. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza, »938 szeptember 1. (Trianon 19.) VI. évfolyam 196 (1625 ) szőni. \*y c^M UT 4 áLsefkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. sz. i'Gflttatakaréíd csekkszám: 47.139. Telefónszám: 77. POLITIKAI NAPILAP ;& Előfizetés: Egy hónapra 2.50, negyedévre 7.56 P. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. I kis nemzet nagysága Mi vagyunk, .mi magyarok, a kis nemzet és azok is voltunk Nagy- Magyar ország idején is a hatalmas nemzetek között. Most csonkasá- gunk idején emelkedett ez a nem­zet a nagyok magasságára, most ár­vaságunk idején koszorúzták meg tövisektől sebzett mártírhomlokun- kat. -A hatalmas német nemzet így ■fogadta a magyar állam fejét, a mi rajongva szeretett kormányzónkat, mint nagy nemzetek küldöttét. Nem sablonos szíves vendéglátással, ha­nem olyan fénnyel, olyan gazdagon ragyogó királyi keretek között, me­lyeknek megtervezése, kivitele, dús anyagi áldozata azt éreztették, hogy Magyarország ma, ha nem is szám­beli fölénnyel, de mindenesetre er­kölcsi nagyságban, politikai jelentő­ségben ott van a legnagyobb, a leg­erősebb nemzetek sorában. így még nem fogadtak magyar államfőt, ilyen ragyogás és pompa között, a száz? ezrek ilyen spontán szívvel való tüntetése között Mátyás király előtt hódolhattak valaha, a magyar nagy­ság idején, a magyar nemzeti király- g ság európai hatalma korszakáiban. Ha ennek a csodálatos mélységű tiszteletadásnak motívumait keres­tük, az első, a legerősebb ezek kö­zött Horthy 'Miklósnak és feleségé­nek valóban fejedelmi személyisége. A német óriás, a germán Szigfrid tisztelgett Otranto hősének fényes alakja előtt, mert a harmadik biro­dalom német ifjúsága és férfimilliói előtt a harcok hőse az ideál, ez az életforma mindén értékek fölött való. És tisztelgett a német naciona­lizmus a magyar nemzeti megújho­dás hőse előtt, aki először mondta ki Európában a nagy szót, az új élet és új 'világnézetek igéit: a népi meg­újhodás, a munkásvágyak teljesedé­se, az ínséges milliók felemelése a napos felszínre, a bilincsek összezú- zása azok kezén, akik rabsorsban sínylődnek egy korszak bűnei miatt, a nemzettéformálás folyamatának beteljesedése csakis a nemzeti orga­nizmus útján lehetséges. A nemzet- testvériség szőkébb körűnek látszik az általános emberi vonzalom huma­nitásánál, de mig ez a kozmopolita lelkiség hamis és passzív, a nemzet- testvériségben ugyanaz az aktív erő lüktet, mint a családi .vonzásban, mint az anyaszívben, amely csodát teremtő örök erő. Horthy Miklós kormánvzó volt az első, aki hadat üzent a doktrinér internacionalizmusnak és felszabadí­totta a lelkeket egy régi világszemlé­let e.nerváló hatása alól. A magyar nemzeti élet parancsa az evangéliu­mi erkölcsök tisztaságával akarja megújítani az életet. Igazságos ren­det akar teremteni a gazdasági és a társadalmi életben, egy áldozatos új társadalmat alakit ki. Bármiként is vélekedjék ki-ki a német nemzetről, nem tagadhatja el, hogy abban a vi­rágzásban, amelyet Imrédy minisz­Henderson nem visz figyelmeztetést, csali kérelmet Hitlerhez Megállapították a vasúti szeren­csétlenség áldozatának a személyazonosságát Az angol .minisztertanács dönté­se annak a békülékenységnek hatása alatt történt meg, amely az utóbbi negyvennyolc óra alatt lett úrrá f Európán. A diplomácia ennek az enyhülésnek tudatában is nagy meg­lepetéssel vette tudomásul, hogy az angolok eltértek eredeti szándékuk­tól és elhatározták, hogy Hitlerhez nem figyelmeztető levelet, hanem emlékiratot intéznek, amelyet Hen­derson ad át a kancellárnak. Az em­lékirat arra kéri Hitlert, hogy vesse latba minden befolyását a szudéta- nómetek engedékenyebb magatartá­sának biztosítására, hogy megment­hessék Európa veszélyeztetett béké­jét. Az Epoche az angol emlékirat hangján az utóbbi órák hangulatvál­tozását veszi észre. Anglia látja, hogy a helyzet enyhült, újra vára­kozhat, míg a végleges állásfoglalás perce elérkezik. Hsdzsa rádiászázata ismerteti a csaltak engedményei! A világ nagy érdeklődéssel fogad­ja azt a hírt, hogy Hodzsa miniszter- elnök újra rádióbeszédet mond, mely most már felfedi az eddig gon­dosan eltitkolt harmadik egyezkedé­si alapot. Hodzsa az új tervezetet akkor is ismertetni fogja rádióbeszé­dében, ha a szudétanémetek előzőleg kijelentik, hogy ezt a tárgyalási ala­pot sem tagadják el. fi cseh újságírókat mérsékletre intik A cseh újságírók egyesülete t:g J rozémek szüksége ' és különösen jaihoz felhívást intézett és mérsék- I tartózkodni kel] olyan cikkektől, létre inti őket a feszült helyzetben, j amelyek valamelyik külföldi állam Nagyon erős önuralomra van ma a | méltóságát sérthetik. Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a Símai-úti vasúti átjárónál történt 5 vasúti gázolás áldozatának személy- j azonosságát sikerült .megállapítani, jj Bencs András 22 éves, Szélső-bokor jj 40. szám alatti lakos, fuvarozót vág- í ta darabokra a sebesvonat mozdo- • nya. Mint a nyomozás megállapítot- i ta, Bencs András fuvarozó szekeré- | vei a Nyíregyházi Fűszer- és Gyar­I matáru Rt.-nak árut szállított tegnap este Naigykállóba. A reábízott árut I rendben átadta és indult haza. Ami­kor a Símai-úti vasúti átjáróhoz ért, } történt vele a szerencsétlenség. — Bencs András fiatal házas volt. fi közlekedési reformmal fog­lakozik a minisztertauács | A kormány tagjai ma délután fél \ 2 órakor folytatták tanácskozásu- l kút. A minisztertanács a közlekedés­ügyi reformokkal és a kereskedelem ügyeit érdeklő kérdésekkel foglal­kozik. Ma reggel az ahír terjedt el a vi­lágsajtóban, hogy Sztálint egy hiva­talos útján autószerencsétlenség ér­te. A vörös cár gépkocsija összeüt­között, Sztálin az út kövére zuhant és karját eltörte, két testőre pedig Az angol Financial News nagy fel- tűnéstikeltő cikket közöl arról, mi­ként .volna a nagy búzatermés érté­kesíthető. Azt ajánlja, hogy a búza­termő államok vásárolják fel a ter­mést és létesítsenek az értékálló és az arannyal így felérő búzatartalék­ból pénzfedezet} alapot, bogy majd később nemes .valutát vehessenek és terelnék táviratában csodálatosnak mond, a lelket adó szellem a nép nemzeti ideál, az, amelyet elsőnek Horthy .Miklós hirdetett, amikor egy gyászos korszak romjai fölött ki­bontotta a turulos magyar zászlót. A német fogadás előkelő fény­pompája, dús keretei, viharzón lel­kes melegsége a hősök nemzetének, a népi nemzeti megújhodás hősének szólott és magasba emelte a három­színű zászlót, amelynek valóságos diadalútja volt a szárazon és a ten­geren. Köszöni ez a nemzet ezt a győzelmet kormányzójának és fen­a szerencsétlenség színhelyén meg­halt. A moszkvai hivatalos jelentés erélyesen cáfolja a karambol hírét, valamint azt a hírt is, hogy Sztálin ellen merényletet terveztek, melyet azonban sikerült leleplezni. ígv megjavítható a pénz is. Különö­sen a dunamenti országokban van nagy7 szükség a beavatkozásra, mert itt nagy a búzafölösleg. Angliának és Amerikának érdeke, hogy a .felvá­sárlásra szükséges kölcsönt folyó­sítsa, mert mentesítve lesz a nagy tömegű kínálat árromboló hatásától. költ hitvesének, de köszöni a kor­mányzati politikának, amely meg­fontoltan halad a magyar feltámadás felé vezető úton. És köszöni a né­met nemzetnek, amely bajtársként, testvérként, hősi fegyvertársként áll ime mellettünk, hogy egy élefre-iha- lálra induló végső harcban eldöntse Európában a nagy kérdést: van-e hát igazság, van-e hát becsület, ha van, akkor igazságot, igazságot Ma­gyarországnak! A német út Magyar- ország történetében egy diadalmas új korszak kezdete. Teleki Pál gróf elfogadta a tokaji kerület jelölését Ma délelőtt a tokaji választóik kül­dői rsége megjelent Mosolygó József lelkész vezetésével gróf Teleki Pál kultuszminiszternél, akinek felaján­lották a Széchenyi gróf elhalálozásá­val megüresedett tokaji kerület je­löltségét. A kultuszminiszter a jelö­lést elfogadta. Ötszáz lap oem kért engedélyt a határidőre Az időszaki lapokra vonatkozó rendelet szerint ezeknek a lapoknak megjelenését augusztus 31-ig kell ké­relmezni. Magyarországon 1300 lap van, amely a rendelet hatálya alá esik, de mindössze csak 800 kérte az engedélyezést. Ez azt jelenti, hogy 500 lap maga vetette alá magát a re­víziónak, mert ezek a határidőig nem kérelmező lapok már csak de­cember 31-ig jelenhetnek meg. Osztálysersjáték Az osztálysorsjáték mai húzásán a következő nagyobb nyereménye­ket sorsolták ki: 20.000 pengőt nyert: 7553, 2058)1, 86374. 10.000 pengőt .nyert: 23354. 26410, 78450. 5000 pengőt nyert: 19802, 27242, 42648. 2000 pengőt nyert: 33219, 39927, 71614. 81(117. 1000 pengőt nyert: 16377, 18095. (Felelősség nélkül.) Iilijárás .Mérsékelt szél, több helyen eső. A hőmérséklet alig változik. Moszkva cáfolja Sztalia anti szerencsétlenségének hírét Angol terv a dunamenti államok megsegítésére

Next

/
Oldalképek
Tartalom