Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 146-172. szám)

1930-07-01 / 146. szám

Nyíregyháza, 1930. julius 1. * Kedd lal, évfolyam. 146 sz BtSliKcté«t árak h«lyfeen és vidéken ; Egy hóra P. Negyedévre 7*50 P. - Kta­taffivíaeiőluiak és toaíééknak Wk •ngednénjr Aktpttotta: JÓBA ELEK FeMAs sra-kesatf: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal cime : Széchenyl-űt 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22 A kiadóhivatal telefonja : 1-39. Postacheque 29650 A vádtanács még nem döntött Vay Kázmér szabadlábrahelyezési ügyében Dr. Nagy Pál vizsgálóbiró szom­baton olvasta fel Vay Kázmér előtt az ügyészségi vallomások jegyző­könyveit s Vay Kázmér minden jegyzőkönyv felolvasása után ezt mondotta: — Igen, ezt mondottam, vallo­másomat fenntartom. Közel másfél órán át tartott a jegyzőkönyvek felolvasása, ekkor Vay Kázmér aláirta a vizsgálóbiró előtt tett néhányszavas jegyzőköny­vi vallomását s ezzel kihallgatása véget ért. A következő percben már el ií hangzott a döntés és kevéssel ké­sőbb jókedvűen lépett ki a szobá­ból Vay Kázmér. Fegyőre alig tud­ta kövélni, ugy sietett. Néhány má­sodperc muiva már becsukódott Vay Kázmér mögött a fogháznak a törvényszék folyosójára vezető vas­ajtaja. Vay Kázmér ügyében a vizsgáló­Bukarestből jelentik: Marinko­vich jugoszláv külügyminiszter tegnap este a román fővárosba érkezett. Fogadására megjelentek a pályaudvaron Mironescu külügy­miniszter a bukaresti jugoszláv kö­vet, a cseh és francia követek. Ma Minorescuval tanácskozik Ma­La Pazbói érkező jelentés szerint Blance Galinde tábornok, a for­radalmárok vezére leverte a kor­mány csapatait, amely Kundt tá­bornok parancsnoksága alatt ál­lott. A felkelők Bolívia valameny­nyi városát megszállták s bevo­nultak La Pazba. Hir szerint IDŐJÁRÁS A Meteoroiogiai Intézet jelenti: Hazánkban a Dunántul nagy ré­szét és az ország szélső keleti ré­szét kivéve a hőmérséklet i—2 fokkal a 30 C fok fölé emelkedett, a meleg azonban a megélénkült szelek következtében elviselhető biró a szabadonbocsátás mellett döntött. A vizsgálóbiró végzése így szól: Szabadlábra helyezem Vay Káz­mér miniszteri tanácsost, akit az ügyészség megvesztegetés büntette miatt helyezett előzetes letartózta­tásba és akivel szemben az ügyész­ség az előzetes letartóztatás fenn­tartását kérte. Az iratok áttanulmá­nyozása és Vay Kázmér kihallga­tása után ugy találtam, hogy a megvesztegetés bűntettére vonatko­zó gyanuokok nem elegendők, lega­lább is nem olyan súlyosak és nyomatékosak, hogy az előzetes le­tartóztatás indokolt volna. Gyanu­okok vele szemben éppen ugy van­nak, mint Halasy Gézával szemben, ezeknek súlyossága és nagysága, azonban a fogvatartásra nem ele­gendő. Mint Halasy Géza, Vay Kázmér sem került e döntéssel szabadláb­Kundt tábornok életét vesztette. Newyorkból jelentik: Az Asso­ciated Press La Pazbói .keltezett tudósításban azt közli, hogy Kundt tábornok halálhire bizony­talan. Valószínűleg a német kon­zulátusra menekült. voit. Budapesten, Szegeden és Turkevén érte el legmagasabb mér tékét 32 C fokban. Hétfőre virra­dó éjjel. a legalacsonyabb hőmér­séklet 16—20 C fok volt. Az Al­pokban levő esőzésekkel kapcso­latosan a Dunántul nyugati és dé­li fészein tegnap szintén esett. — Sopronban 14, Zalaegerszegen 8, ra. Az ügyészség ugyanis rögtön be jelentette, hogy a vizsgálóbiró vég­zése ellen felfolyamodást fog be­nyújtani és azt részletesen megin­dokolja. Halassy szombaton uj cellatársat kapott Lünsdorf Ferenc személyé­ben, akinek ismenetes vallomása után tett beismerő vallomást Littke Kázmér. Littke Kázmért 57 rendbeli visz­szaéléssel vádolja az ügyészség. Ha­lassy Géza és Vay Kázmér szerepét ezekkel a visszaélésekkel kapcsor latban kell tisztázni. Vay Kázmér ügyében a felfolya­modás még nem érkezett meg a vádtanácshoz. HaLassy és Vay ügyét ezért elkülönitve fogja tárgyalni a vádtanács, amely már ma foglal­kozni fog a Halassy ügyében be­adott felfolyamodással. lüi senki se bérelhessen. Szomjas Gusztáv indítványára egyhangúlag a boletta javaslat mellett foglalt állást a nagygyű­lés. Szentgotthárdon 7 mm. csapadék volt. Sopronban és Keszthelyen még ma reggel is esett az eső. Budapesten ma délben 28 C fok volt a hőmérséklet. Prognozis: Igen meleg idő várható némi ziva­tarhajlammak Sporthírek FOOTBALL Bástya—Gradjanski (Eszék) 3:2 Bocskai—Hask (Zágráb) 4:0 Úszás. Vízipóló. A III. TVE tegnap rendezte úszóversenyét a Császárfürdő uszo­dájában. Eredmények a követke­zők: 4X200 m gyors staféta: 1. SzUE 100 m gyorsúszás: 1. Wannie II (SzUE) 1 p 01 mp. 400 m női gyorsúszás: 1. Tóth Ilonka (MUE) 6 p 35.2 mp. Or­szágos rekord. 100 m II. Q. női gyorsúszás: 1. Lenkey Magda (III. TVE) 1 p 17.2 mp. Országos rekord. 100 m I. o. hölgy hátúszás: 1. Szőke Kató (NSC) ip 37 mp. 200 m I. o. mellúszás: 1. Hild László (UTE) 3 p 02.4 mp. MAC—MTK 2:1 (1:0). UTE—III. ker. 7:6 (3:4). Atlétika A katonai sporthét modern pen­tatlon versenyének eredménye a következő: 1 / Első: Petneházy Imre főhad­nagy (Szeged). 2- Kisfaludy Péter fhgy (Budapest). 3. Papp-Köké­nyesdy S. fhgy (Eger). 4. Bénárd Ágost fhgy (Budapest). 5. Joós Miklós fhgy (Balassagyarmat). 6. Pados Lajos fhgy (Győr). 7. Far­kas Béa fhgy (Debrecen). 8- Br. Bey Tibor fhgy (Budapest). 9. Vi­téz .Dávidházy István szds (Sop­ron). 10. Würth Ferenc fhgy (Kis­kunfélegyháza) . 11. Kölp Albert szds (Budapest). A budapesti atlétikai versenyek második napján a következő ered­ményeket érték el: '200 m síkfutás: bajnok Raggam­ba 21.8 mp. Orsz. rekord. ""í$oo m síkfutás: Szabó Miklós 4 p 10.8 mp. Súlylökés: Darányi József 14 m 78 cm. 110 m gátfutás: Jaehn István 15.9 mp. Magasugrás: Késmárky Kornél 187 cm. Diszkoszdobá,s: Jvíarvalits Kál­mán .46.09 m. Hármasugrás: Bácsalmásy Péter 13.70 ja. 10.000 m. síkfutás: Szerb Elek 33 p 53.8 mp. 400 m gátfutás: Kovács 57.8 mp. VÍVÁS Székesfehérváron bonyolították le az országos rendőrtiszti vivó- és céllövő versenyt. A kardvivó verseny egyéni győz­tese és a helyezések a következők: 1. Schréder Gyula 8 győzelem­mel. 2. vitéz Szereday József 7 győ­zelemmel. 3. Duha Jenő 7 győ­zelemmel. A csapatversenyben 1. Pestvidék 21 győz. 2- Szombathely 18 győz. 3. Budapest 10 győz. 4, Debrecen 6 győzelemmel. j CÉLLÖVÉSZET A céllövő egyéni verseny győz­tese Pintér András 97 ponttal 2. Haraszthy Vince 96 p. 3. Tompay Jenő 95 p. 4. Boskó Mihály 95 ponttal. A csapatversenyben Szombathely győzött 5380 ponttal. 2. Budapest 5350 p. 3. Petvidék 5290 p. 4. Székesfehérvár 5280 p. 5. Szeged 5140 p. 6. Debrecen 5050 ponttal. A földbérlők országos gyűlése a boletta-javaslat mellett Debrecenből jelentik: A Ma- | kezete kívánja, hogy a bérlőket gyar Földbérlők Szövetkezete is vonják be az értékesítés elő­tegnap országos nagygyűlést j mozdítására szolgáló állami akció­tartott Debrecenben s a következői ba. Kívánják a kereseti adó eltör­határozatokat hozták. j lését, a kertellek állami ellenőrzé. A Magyar Földbérlők Szövet- ' sét s azt, hogy 2000 holdon fe­A jugoszláv külügyminiszter bukaresti látogatása rinkovich és ezen a megbeszélésen Maniu miniszterelnök is résztvesz. A jugoszláv külügyminisztert Ká­roly király is kihallgatáson fo­gadja. | Párisból jelentik: A lapok bu­karesti jelentés alapján ugy vé­lik, hogy Marinkovics nem csak Titulescu látogatását akarja viszo­nozni, hanem Sándor királytól bi­zalmas levelet visz Károly király­nék. Minden valószínűség szerint a két uralkodó rövidesen Belg­rádban vagy Sinajában találkozni fog . > Kondi tábornokot megölték a bolíviai forradalmárok Egyes szám ára 16 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom