Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 197-246. szám)

1943-09-27 / 218. szám

ä mu 5I ÄBOLCS I HIß 3. oldal Antal István nyitja meg a Gyári Szabadidő Szervezetek parádi kongressznsát A Gyári Szabadidő Szervezőtek köz­pontja, amely a GyOSz kebelében mű­ködik az idén is megtartja a gyári sza­badidő vezeők kongresszusát. Az elmu.t években Balatonkenesén, majd utóbb B&latonsződön volt ilyen kongresszus, az idei színhely Parádfürdő. Szeptember 30-ár: nyitják meg a mozgalom nagygyű­lését. A parádi gyűlésen, amely október 3-ig tart kílienc előadás hangzik el a s abad- időmozgalom lényegéről és kérdéseiről s a megnyitó előadást Antal István m. kir. titkos laiíács.os. rumze'f vécMlimi propat- g-arda miniszter tartja Szabadidőmozga- lom és nemzetvédel_m címen, Csalásért hat hénapi börtön Bari Gyula miskolci lakos dcét lovat adott el Fencsák János ke-mecsei lakos­nak. Az egyik lónak hibája volt s hogy a hibát elpa’ástolja, hamis járlatlevelet adott át. A vásár megtörténte után a teljés vételárat felvette Fencsíktól, aki csak később szerzett tudomást a ló hibá­járól. Csalásért eljárás indult meg Bari ellen, aki a most megtartott büntetőfőtárgya- láson beismerte tette elkövetését. A bíró­ság jogerősen hat hónapi börtönbüntetésre ítélte Barit. Mennyi ruházati anyagot szabad kiszolgáltatni a leresfeeáőaefe, vagy a szabónak? A textiláruk kiszolgáltatásának korlá­tozásáról szóló rendelet helyes értelme­zése tekint etében a közellátásügyi mi­niszter magyarázó rendeletet adott ki. A rendelet szerint abban az esetben, ha a vevő egyszerre nem egy teljes rend felsőruhát, hanem annak csak egy részét vásárolja (például egy női blúzt), úgy a vásárlási könyvbe ezt a vásárlást is be kell jegyezni_ hogy a kiszolgáltatott áru további vásárlások során számítható legyen. A rendeletben felsorolt cikkek elkészí­tésére alkalíais anyagot a korlátozásokat meghaladó mennyiségben azon a címen nem szabad kiszolgáltatni, hogy abból a vevő nem ruházati cikket akar előállítani. A rendeletben megszabott korlátozáso­kat menyasszonyi kelengye kiszolgáltatá­sa címén sem szabad túllépni. Nők részére évenként egy gyapjúipari jellegű és két rend egyéb felsőruha ki­szolgáltatását engedélyezték. Az a nő, aki már két rend gyapjúpari ruhát vásárolt, már csaik egy felsőruha vásárlására jogo­sult. Nem tartozik a rendedet hatálya alá a fejnélküH harisnyaszár, hálóing, pizsama, házikabát, strandruha, gyermek játszó- kabát s végül a selyem és műselyem- anyagból készült béleletlen színes női könnyű kabát. 4 szlovákok visszautasítják a „csehszlovák“ fikciót A esetieknek sem etnikai, sem törlésiéiüli joguk mücs a szlovákokra A Slovak egyik legutóbbi száma élén­ken tiltakozik az amerikai szlovákok ál láspontja ellen. Lassan 25 éves lesz már, hogy Ferdys Juriga képviselő 1918-ban a magyar parlamentben beszédet mondott a szlovákok önrendelkezési jogáról. Ezt a követelést azonban akkor még nem ér­tették meg. A Slovak ebből az alkalom­ból megtámadja Josef Huska amerikai szlovák publicistát, aki cikkében újra követeli a szlovákok számára a nemzeti önrendelkezési jogot, mondván, hogy az önrendelkezés az igazi demokrácia alap­ja. Az önrendelkezés alapja Amerika éle­tének is. A Slovák kifejti, hogy Benes is sokat hangoztatja a szlovákok önrendel­kezési jogát azon feltétel alatt, hogy a szlovákok nem szerepelnek mint külön nemzet, de részesei lesznek a csehszlo­vák, illetve a cseh nemzetnek. A Slovák cikke kifejti, hogy nincsen csehszlovák nemzet csak két nemzet van a cseh és a szlovák. A szlovákok száz százaléko­san visszautasítják ma a csehszlovák fik­ciót. Ha ezt elfogadnák, örökre lemonda­nának természetes jogukról a külön szlovák életre, A cseheknek nincs sem etnikai, sem történeti joguk a szlovákok­ra. Ez a szlovákok mai ,,nácizmusa1'. ahogy külföldön hiszik. Európa gazda­sági és politikai. viszonyait, folytatja a Slovák, federáció alapján lehet megol­dani. Benes is beszél Közép-Európa új- jársze.rvezéséről, de ez teljesen elképzel­hetetlen a Slovák szerint a Balkán nél­kül. Ha a szlovákokat betagolják e fede­rally megoldásba az csakis úgy történ­hetik hogy vagy mint csehszlovákok, vagy mint önálló szlovák nemzet vesznek abban részt. Az előbbi mego’dást elutasít­ják maguktól, mert ezt a népet nem le­het csak azért eltörölni, hogy a csehek­nek gyarmatuk legyen — fejezi be cikkét a Slovák. A városok attól tartanok, hocry a dologi kiadások emel­kedő terhét nem fogják tudni elviselni A Magyar Városok Országos Szövetsé­gének szeptember 20-án tartott ülésén az elnökség beszámolt a választmánynak azokról a munkálatokról, amelyet a Szö­vetség az anyakönyvi dijakból létesített segélyalappal kapcsolatban végzett. Kö­zölte, hogy csaknem 200 városi tisztviselő ka­pott most elsőízben gyermekei tanul­mányainak folytatására 800 pengős évi segélyt. Beszámolt az elnökség arról is, hogy a segélyezési akció milyen hatalmas éfe osztatlan örömet, valamint megelégedést keltett a városi tisztviselők körében. Ja­vasolta az elnökség, hogy a választmány írjon fel a belügyminiszterhez és kérje fel arra hogy az ailap jövedelmét fokoz­Wim&’gfash&zí* Ma utoljára Tolüáy Kiári könnyekig megható csodás filmje Havasi napsütés Többi szereplők Turay, Csortos, Peréoyi és Mály Gerő. Kedd szerda csütörtök Bemutatásra kerül egy rer.dkivül érdekes olasz filmváltozat, cime Uíolsó pillanat Előadások kezdete 7*5, 7*7, 7*9 I Előadások : hétköznap 4. 6. 8. uranui Fils&sasinlftás* Szeptember 27 A legnagyobb filmsikerek egyike Áss 5-ös számú ff ^ -a ff orhaas B:idlá;.s szereplők, i; agy szer ii zene András — — — — Jávor Pál Zsuzsa —------— Bulla Eirna K asza Péter----------Bibary József K álmán ur, a jegyző Hajmásoy Miklós Járásbiró--------------Toronyi Imre Á ilomásfőnők------VándoryQuaztáv Ír nok —------— — Petites Ferenc za . Részben azáltal, hogy az anyakönyvi kivonatok kiállítá­sáért szedett díjakat a fokozódó drá­gasághoz arányosan emelje fel, részben szüntesse meg azt, hogy az anyakönyvi kivonatok tömegét dijmen tesen állítsák ki. Ezenfelül kérték, hogy az anyakönyvi dijakat engedje át a mi­niszter a városoknak. A kérése megoko- lása szerint A díjemelés esetén a városi tiszívise iők sokkal szélesebb katgóríájára le hetne kiterjeszteni a segélyezést és mód és lehetőség nyílnék arra is hogy a városi tisztviselők gyermekeinek tamását a Szövetség intézmények felállt fásával is megkönnyítse és bővíthesse. Tárgyaljba a választmnáy a belügymi mis zlf érnék rendeletét1, melynek érteimé ben az állami tisztviselők részére engedé­lyezett napídíj pótlékot a városi tisztviselők is megkaphassák. Ezt örömmel vette a választmány tudó másul1. Foglalkozott a választmány a köz ellátási igazgatás szervezésének kérdésé vei is, majd Lukács Ödön ügyvezető el nők részletes beszámolót terjesztett elő a városi piackérdésiről és a vásári hely pénzek alakulásáról. A gazdag statiszti­kai anyaggal ellátott beszámolót a vá­lasztmány az illetékes kormányörök elé terjeszti, hogy rávilágítson arra, hogy a helypénzek tervezett egységesítésé­nél minő érdekekre kell tekintettel lenni. Lukács Ödön ügy vt ze tő - elnök tájékoz­tatta a választmányt^ hogy a Szövetség adatgyűjtése megnyugtató képet mutat árosaink háztarási helyzetéről. A július én ál eb elépett magasabb fizetéseket a városok képesek kifizetni, nevezetesen a kijelölt fedezetek elégségesek. z Ezzel szemben azonban attól tarta­nak, hogy a dologi kiadások emel­kedő terhét nem fogják tudni viselni. Nyíregyháza javaslatára — mint már megírtuk —— a választmány kimondta, hogy felír a pénzügyminiszterhez és kéri, hogy azt az új rendszert változtassa a&eg, mely szerint a városok csak akkor jut­nak az óikét illető i'letékjövec^elismihez.. ha az állami rész már kifizetést nyert. Ez az új rendszer rendkívül súlyosan érinti a városokat és há.ztailtási helyzetükre endklvüí kínosan hat. Ezek után a választmány több a Szö­vetség belső életére kiható' intézkedést hozott, majd kimondotta, hogy az elnök­ség írjon fel a belügyminiszterhez és kér­je, hogy a hagyatéki eljárás során a vá­rosi tisztviselőket megillető eljárási dija­kat is újból szabályozza. Svájci állásfoglalás akoonsnnisla kérdéshez Berlin. Politikai körökben nagy feltű­nést kellett a nemzeti tanács határozata, amely elutasílja a kommunisták kérelmét, hogy függesszék fel a kommunista párt és szerveinek működésére vonatkozó tilal­mat és kegyelmezzenek meg a letartóz­tatott kommunistáknak. Ezzel kapcso­latban különösen hangsúlyozzák Steiger rendőrfőnök nyilatkozatát., aki kijelen­tette hogy Svájc nem hivatkozihatik külföldi államférfiajk nyilatkozataira ha­nem saját belső viszonyait kall szem előtt tartania. Egyáltalán nem akarjuk el­nyomni az ellenzéket, mondba Steigert, szabadon működhetnek, ha tartózkodnak az illegális tevékenységtől. Ma azonban mindennél fonosabb a kommunista tevé­kenység megakadályozása Svájcban. Ma már bizonyítékaink vannak arra, hogy a komm intern apparátusa ovább működik. A szővetságesi tanács minden szükségest megtesz, -s figyelmen kívül hagyva a kül­földről jövő befolyásokat, világos egyenes és tiszta úton halad. Ennek megfelelően nagy szótöbbséggel elutasították a kom­munisták kérelmét is. Zseb íotoalbnm Nagy választék, olcsó árak Jóba papírüzletben

Next

/
Oldalképek
Tartalom