Nyírvidék, 1931 (52. évfolyam, 145-295. szám)

1931-07-01 / 145. szám

91 ÁilO filléx*, juiius L & Szerda |j,II évfolyam, 145. sz. VIDÉK. N/iregyháza i931. Előfizetési Arak helyben és vidéken : hóra 2 P 50 I. ~ Negyedévre 7 P 50 f. j 5Í6»«*atvi»előknek és tanítóknak 20°/» engedmény ! SAj-yea Mám ár«: hétköznap 10 f., vasárnap 12 f. j Alapította: JÖBA ELEK Felelős szerkesztő: VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal címe : Széche*yí-út 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22. A kiadóhivatal telefonja : 1 - 39. Postacheque 2M66 Hirdetéseket az Ujságbolt is felvesz. Bethlen-u. 2. r Sber Antal ár. átvette Jíjjíregtjhaza város mandátumát Vasárnap reggel a iobogódiszbe öltözött utcákon át, a komoly tisz­teletadással köszöntők sorfalai kö­zött Nyíregyháza város ötös foga­tán bevonult Éber Antal dr ud­vari tanácsos, a .Budapesti Keres­kedelmi és Iparkamara elnöke, hogy átvegye Nyíregyháza város mandátumát. A Máv. áldomás épületének nagy csarnokában pálmák és babérfák között történt a fogadás. Tizenkét magyarruhás leányka színes cso­portja állt sorfalat s a csarnokot megtöltötte a város társadalmá­nak \ a amennyi rétegét ;«pie e.itá­íók sokasága. Éber Antal dr fele­ségével, Amália leányával és ve­jével dr Münich Ferenc müépitész­szel érkezett a hálókocsival fel­szerelt reggeli vonattal. A képvi­selőt és kíséretét ielkes éljen fo­gadta. Két bájos imagyarruhás lány, Tatos Cibi és Soós Kató hatalmas csokrot nyújtottak át az érkező hölgyeknek, majd dr Bencs Kálmán kir. 'kormányfőta­nácsos, polgármester lendületes beszéddel üdvözölte Éber Antal dr-t. A Dr Bencs poigármester üd­vözli az uj képviselőt Szivünk igaz szeretetével fogad­juk Méltóságodat — mondotta a polgármester — tudjuk, érezzük, hogy Méltóságod ennek a város­nak felfogását megfelelő módon fogja a parlamentben képviselni. Nyíregyháza város lakossága kivet­te a részét a világháború szen­vedéseiből, áldozataiból, a z ösz­szeomfás és megszállás sufyos csa­pásaiból, de mindig példát adott a kitartásra, a tántoríthatatlan hűségre a béke, a munka nagy ideáljai iránt. A meghasonlások idején ebben a városban nem vol­tak soha kilengések, a város a bé­ke, a megértés, az alkotó munka városa volt. Ez a yáros most Mél­tóságod kezébe adja a zászlót* mert érzi, hogy erre méltó férfiú az, aki nem keresi a politikai har­cokat, aki Bethlen (István gróf. komoly munkatársa a nemzetet új­jáépítő gigászi munkában. Mély tisztelettel, osztailan bizakodással, íme'eg szeretettel köszöntjük Mél­tóságodat, s kérjük, hogy ezt a szeretetet, ezt a bizalmat viszo­nozza hasonló érzésekkei s ez a közönség soha nem Jesz hálátlan Méltóságod iránt. , „Hűséges katona akarok lenni" Éber Antal dr meghatottan kö­szöni a város polgárságának szi­vét megszólaltató üdvözlést, a­mefy a polgármester lélekbemar­koló szavaiban kifejezésre jutott Két héttei ezelőtt, mint képvi­selőjelölt letelepedési engedélyt kért ettől a várostól, hogy közgaz­dasági eszmeinek megvalósításával az ország és i város gazdasági felépítésében részt vehessen. Most ez a gyönyörű város, en.nek a yá­rosnak kiváló lakossága megtisz­telte azzal ,hogy a letelepülési en­gedélyt megadta. Hűséges katoná­ja akarok itt lenni azoknak az esz­méknek, amelyeket meggyőződés­bői szolgálok — mondotta. Meg­ismerkedtem e város lakosságának; nagy értékehei é? mélységes nagy rabecsülés, hála és szeretet éb­redt szivemben e város lakossá­ga iránt. Ez az érzés kettős fel­adat megoldására ösztönöz. Mint e város képviselője, az ország fő­tanácsával iparkodni fogok e? or­szág gazdasági tafpraállitásának munkájában részt venni, másodszor pedig igyekszem a hála adóját le­róni e város lakossága iránt. Ami csekély erőmbői telik, azt életem további részében e hét feladat­nak szentelem. A szeretet, amely­lyei fogadtak és elhalmoznak, tel­jes szivemből viszonzom. Éljen hangzik fel a közvetlen, me'eg szavak nyomán, majd a Szociális Missziótársulat népes küldöttsége élén özv. Erdey Kál­mánná hálásan üdvözlő szavak kí­séretében virágcsokrot nyújt át Éber Antal dr-nak, Nyíregyháza képviselője a város ötös fogatán vonni a Korona elé A fogadás után Éber Antal dr | Bencs Kálmán dr polgármesterrel " a város tűzpiros—-kék virágokkal díszített gyönyörű ötös foga;án fog­lal helyet. A négyes fogatra Éber Antalné, Éber Amália, Bartók Jenő dr, és Polinszky Pál dr kulturta­nácsnok ülnek, majd megindul a színes menet a Vasúti utcán és a Széchenyi-uton át a zászlódiszbe öl­tözött város. Elől délceg lovasok haladnak. Piros—kék ruhás lovas bandérium jön zászlós é.lel. A ban­dériumot pompás diszmagyarban Csengery Tibor vezeti. A lovasban­dérium után a város ötös fogata, majd a négyes fogat következik, nyomukban az autók végtelen so­ra. Minden házon lobogó leng. Az útvonalon érdeklődők színes sorfala áll. A bevonuló képviselőt komoly tiszteletadással, kalaplengetéssel kö­szöntik. A városháza előtt ezernyi sokaság áíll s amikor dr. Éber An­tal a városháza elé ér, lelkes éljen hangzik fel. A menet a Korona elé kanyaro­dik, ahol Éber Antal dr. és kísérete kiszáll. Mandátum átadás a város­háza erkélyén Ezalatt a Kossuth-tér minden talpalatnyi helyét elfoglalja a mán­dátumátadás ünnepi pillanatait át­élni kívánók sok ezernyi tömege. ' Itt vannak a képviselőtestület tag jai, az intézmények, hatóságok, egyesületek, iskolák reprezentálói, itt vain a város egész lakossága tár­sadalmi és felekezeti különbség nélkül. A városháza nagytermében közéletünk vezető férfiai gyülekez­nek. Itt látjuk az egyházak és pol­gári társadalom színe-javát. A vá­rosháza erkélyén egy Tiajdu Nyír­egyháza fehér selyem zászlóját tart­ja. Nemzetiszínű drapéria, zászlóig címerek díszítik az erkélyt, amely­ről középen hatalmas trikolor leng, oldalt piros—kék zászlókat lenget a szél. A zászlós Kossuth-tér tab­lója a ragyogó napfényben ünnepi fenségü képet nyújt. Éber Antal dr-t küldöttség hív­ja a mandátum átadására. A kül­döttség élén dr Bencs Kálmán kir. kormányfőtanácsos halad ifj. Tóth Pállal, az ipartestület elnökével és Pápai Mihály gazdaszövetségi el­nökkel. A küldöttség rövid idő múl­va Éber Antal dr képviselővel az éljenző sokaságon át a városhá­zára érkezik, amelynek diszes erké­lyén Szitha Sándor dr választási elnök fogadja a város képviselőjét. Az erkélyen előkelő közönség sora­kozik Éber Antal dr mögé. Éber Antalné és Éber Amália, dr Bencs Kálmánné polgármesterné társasá­gában gyönyörködik a Kossuth-tér impozáns szépségében. Szitha Sánaor választási elnök átadja a megbízóle­velet Szitha Sándor dr választási el­nök átadja a megbízólevelet he­lyettesítő jegyzőkönyvet Éber An­tal dr-nak. A választási eljárás be­fejeztetvén — mondotta •— ma reggel 8 óra óta Méltóságod Nyíregyháza megyei város megvá­lasztott országgyűlési képviselője. (Lelkes ehenzésj. Ezek után tör­vényes feladatom, hogy a megbízó levelet helyettesítő jegyzőköny-. vet átadjam Méltóságodnak, pröm m-el teszek eleget ennek a hivatá­somnak^ mert ez a mandátum Nyíregyháza vá ros únpozáijs több­ségének akaratát és meggyőződé­sét tolmácsolja. Nemzetünk törté­netének most kezdődő fejezetébea nehéz feladatok várnak a tör­vényhozásra. Az az egyöntetűség} amely Méltóságod megválasztásá­ban megnyilvánult, a tiszteletnek, a megbecsülésnek, a bizalomnak a jele. (Ugy van!!) Ez erőt fog szolgáltatni Méltóságodnak a küz­delmekben, erkölcsi alapot ad és hitet a nemzet jövendőjében. Nyíregyháza városa közön­sége nevében Nagy Lajos beszél Szitha Sándor dr szavait éljen­nel fogadják, majd Nagy (Lajos ref. lelkész, vármegyei Jevéltáros érces szavában zendül meg a város lakosságának üdvözlő érzése. Köl­tői szárnyalású, ihletett szavak tárják tei ebben a beszédben Nyír­egyháza város lakosságának hitét, bizakodását, mélységes szeretetét a vezérré emelt férfiú iránt. Megrázóan jellemző hűséggel tárja fel Nagy Lajos a jelent,' a­mely teive van a holnap bizonyta­lanságának aggodalmával, a gaz­dasági élet, az ipar, a kereskede­lem válsága nyomán támadt szen­vedéssel, a munkanélküliség okozta nyomor borulatávai. A kor­mány, amely tiz £vi küzdelemmel a romokon uj életet támasztott, megteremtette a békét, a konszo­lidáció nyugalmát s a mult or­szággyűlés becsületes, derék mun­kával egész sereg törvényt hozott, amelyek alkalmasak voltak a szükségletek kielégítésére s ötöd félévi működésével abnormális vi­szonyok között is óriási feladató-

Next

/
Oldalképek
Tartalom