Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 196-245. szám)

1938-09-30 / 220. szám

Ara 10 flHér Nyíregyháza, 1938. szeptember 39. (Trianon 19.) VI. évfolyam 220 (i§49.) szám. * Péntek IwtiwiaÜfagfl 6b kiadóhivatal Betixlenutce 1. sz. $ DAS ITII/AI |ÜAP|| AP 4* Előfizetés: Egy hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. pMéBtafcaréki caekkszám: 47.139. Tekfónszám: 77. i V/l»|llr\MI PIMrlLMr Köztisztviselőknek 20%-os engedmény, ■^■nrm—rrn—— ...........■' -■ •HngrmrawwifnnMmBmraMramminiwnirBír^^ imm11 mr mini iiiiii n iiiiimii Októbe r l-én Hitler minden körülmények között bevonul a szudetanémet területre Német beavatott körök jelentése szerint biztosra veszik, hogy a müncheni tárgyalások még ma befejeződnek. mert- a tárgyalásokat a Hitler vezér és kancellár ultimátumában kijelölt terminusig teljesen dűlőre kell vin­ni, annyival is inkább, mert- Hitler október 1-én minden körülmények között bevonul a szudetanémet te­rületekre. Ugyancsak német hivatalos kö­rökből származó értesülés szerint Hitler és Mussolini határozott kí­vánsága, hogy az egész cseh kérdést .véglegesen megoldják, a nemzetisé­gi kérdésekkel együtt, mert a to­vábbi halogatások ideje már elmúlt. Csátiy István gróf ma reggel repülőgépen Münchenbe ulazott I Magyar Távirati Inda lalaaii: Csiky Istváa gráf rendkívüli Urat, aiegfealalaiaian Miniszter na reggel nattligégea MBatkeabe Kazalt. Mussolini, Chamberlain és Daladier megérkeztek Münchenbe München ma reggel óta a találko­zó jegyében, ól. A város tereit, ut­cáit és pályaudvarait 'fellobogózták és díszbe öltöztették. Mussolini vo­nata, amely ePé Hitler vezér és kan­cellár Kufsteinig utazott, 11 órakor érkezett be a müncheni pályaudvar­ra. A .befutó vonatot különböző ka­tonai alakulatok díszszázadai vár­ták. Az elvonuló kancellárt és Hit­lert lelkesen ünnepelte az útvonala­kon elhelyezkedett lakosság. Musso­lini egyenesen a Károly herceg pa­lotában levő lakosztályába vonult, mig Ciano gróf a négy évszakról el­nevezett szállodában szállt meg. — Ugyancsak ide tért vissza megérke­zése utáni Daladier miniszterelnök •is. Ciha mber lain angol miniszter­ei] nők és kísérete délelőtt 11 óra 57 perckor szállott ki a repülőgépből a müncheni repülőtelepen. Ma dől el Európa sorsa A világpolitikai események válto­zatos forgáséiban tegnap délután nagyjelentőségű eseménynek a beje­lentése vonta magára Európa népei­nek figyelmét. A francia hírszolgá­lati iroda jelentése szerint Daladier, Chamberlain, Hitler és Mussolini ma Münchenben tanácskozásra ül­nek össze. A mára egybehívott négyhatalmi értekezlet létrehozásáról a követ­kező jelentések számolnak be: Berlinből jelentik: Hitler kancel­lár szerdán délben negyedtizenké’t órakor fogadta Francois Poncet francia nagykövetet. A nagykövet Átnyújtotta a francia kormány új «javaslatát a német-eseh viszály 'ren­dezése ügyében. A tárgyalás egy órán át tartott. A nagykövet távo­záskor semmiféle nyilatkozatot- sem tett. Déli fél 1 -kor Hitler fogadta Hen­derson angol nagykövetet. A vele való megbeszélés is több mint egy órán át tartott. Párisból jelentik: A római angol nagykövet közbenjárására Mussolini t eleifán on érintkezésbe lépett Hitler kancellárral. Az angol nagykövet Chamberlain üzenetét és kérését tolmácsolta Mussolini előtt. Cham­berlainnek határozott kérése az volt, hogy Hitler válaszát azonnal tudassák vele, mert arra az alsóház ülésén mondandó beszédében szük­sége van. Mussolini az üzenet átvé­tele után távíróösszeköttetésbe lé­pett Hitler kancellárral. Párisból jelenti az Havas Iroda: Hitler kancellár a közte és Musso- ** lind körött fennálló baráti kapcso­saira, vau.ad itt- a két yép közört:- szivélyes viszonyra es az olasz kor­mánynak az Anschluss alkalmával •tanúsított magatartásáért hálából elfogadta Mussolini közvetítő köz­ÜRSSiiini már tegnap Mussolini olasz miniszterelnök >' már tegnap délután 6 órakor elin­dult- Münchenbe a négyhatalmi ta­lálkozóra. Vele utazott Ciano kül­ügyminiszter és Alfieri népnevelés­iig yi miniszter is. Daladier francia .miniszterelnök. belépését. .A közbelépések eredménye lett azután aj a meghívás, amelyet Hit­ler kancellár intézett a brit, francia és olasz kormányhoz a Münchenben összeülő négyhatalmi tanácskozás érdekében. valamint Chamberlain is kíséretük­kel együtt ma délelőtt fél 9 órakor indultak útnak repülőgépen. Az értekezlet az Havas Irod'a je­lentése szerint ma délután 3 órakor kezdődik. Chamberlain naiv beszédben ismertette az alsé- bázban a világháborúval fenyegeti viszályt Az angol alsóház tegnap törté­nelmi jelentőségű ülést tartott. Az ülésen Chamberlain miniszterein-ök ismertette az európai helyzetet s benne elsősorban a háborúval fenye­gető német-esah viszályt. Chamberlain beszédének gondo­latmeneté a következő volt: — Ma olyan helyzettel állunk szemben, — kezdte beszédét Cham­berlain — amilyenre 1914 óta nem volt példa. Ha a népszövetségi alap­okmány 19. szakaszát, amely a bé­keszerződések megegyezés útján való felülvizsgálásáról szól, alkal­mazták volna, ahogy azt az alapok­mány szerkesztői tervezték és nem vártak volna addig, amíg a szenve­délyek annyira elmérgesednek, hogy a megegyezés útján való felülvizs­gálás lehetetlenné vált, akkor elke­rülhettük volna a válságot. Ezért a mulasztásért a Népszö­vetség összes tagjainak viselniök kell a felelősséget. Chamberlain ezután ismertette a Németország és Csehország között- felmerült ellentéteket, az elmérge­sedett szud étanémet kérdést, lord Runcimannak erőfeszítéseit s azo­kat a katonai rendszabályokat, me­lyeket Németország és Franciaor­szág léptetett 'életbe. Az angol kormány a katonai rendszabályokkal kapcsolatosan fi­gyelmeztetést intézett berlini nagy­követe útján a német kormányhoz. Miután a helyzet mindjobban fe­szültté vált a mindkét oldalon élet­beléptetett katonai intézkedések kö­vetkeztében, Chamberlain elhatá­rozta, hogy személyesen tárgyal Hitlerrel. — Chamberlain ezután ismertette a Hitlerrel lefolytatott tanácskozást. Ezzel kapcsolatosan a következőket mondotta: — Az első beszélgetés során, mely három óra hosszat tartott és ame­lyen kettőnkön kívül csak a tolmács volt jelen, nemsokára észrevettem, hogy a helyzet sokkal jobban ki­éleződött és sokkal súlyosabb, mint gondoltam. Hitler udvarias, de tel­jesen határozott szavakkal megér­tette velem, hogy a szudétanéme- teknek meg kell adni az önrendel­kezési jogot, hogy visszatérjenek a met birodalomba, ha úgy akarják. Ha ezt nem .valósíthatják meg saját erejükből, ő fogja hozzásegíteni eh­hez őket és határozottan kijelen­tette, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom