Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 145-196. szám)

1943-07-01 / 145. szám

ißC-a* ■ \ Ö , « • ’ h r- 4 g 6 H»r vvo •— * «*-• SM tt» —• 98» «*» ' SMdMMat i------— ­I Üt«id pM<ai •*•»*-> KOHYV _ iyiregyhzaá, 1943, julius 1. ára 12 fillér S Trianon 23.) XI. évfolyam 145 (3046.) szám 6n>fiS(ifti«*jKt6aég ht kLtd6iiv*t*lí fidthlen-a. 1. swftk&nám: 41.138. ÍE&lvton 1Ö-7I /f r % POLITIKAI NAPILAP & üiöfljBctéa: 1 hónapra 3.20, negyedévre 9.20 1 Szombaton fél 11 órakor ünnepélye­sen fogadja Szaft öles és Nyíregyháza társadalma a városunkba érkező Kállay Miklós m. kir.miniszterelnököt és kíséretét á MÉP nagyválaszlmányi ülésén Kállay Miklós miniszterelnök, Antal István nemzetvédelmi propaganda miniszter mondanak beszédet A jnlíiiN 3-i nagy nap hivatalos programja A július 3-i nagy magyar ünnepi össze­fogás sorozatos eseményeinek hivatalos programja a következő lesz: D. e. fél 11 őreikor a nyíregyházi v*suti állomáson dx. Kállay Miklós m. kir miniszterelnök úr és a Lél motoro­son vele együtt érkező vendégek ünne­pélyes fogadtatása. — Üdvözlő beszédet mond: Szohor Pál, Nyíregyháza megyei v**-os polgármestere. 11 órakor ünnepélyes rendkívüli dísz- közgyűlés a Vármegyeházán a Főméltó­ságú Kormányzó Úr Asztalos Gyula festő művész által megfestett arcképének le­leplezése. Ünnepi beszédet mond; dr, Dudás Miklós, a törvényhatósági bizottság örökös tagja, hajdudorogi gör. kát. püspök úr önagyméltósága. 12 órakor egyszerű egytái ételes köz­ebéd a Korona-szálloda földszinti helyi­ségeiben. Délután fél 4 órakor a miniszterelnök úr Önagyméltósága a főispáni hivatalban fogadja Ung vármegye és Ungvár város 20 tagú küldöttségét amelyet dr. Siménfalvi Árpád főispán és Iliticzky Sándor kárpátaljai főtanácsadó v-ze , s Vármegyei Jegyzöegyesülei és a Keresztény Iparosok Országos Szö^vt-l ge nyíregyházi csoportjának küldöttségét. Utána ugyanott dr. Szinyeí-Meise Jenő vallás- és közoktatásügyi miniszter úr őnagy- méUósága a Szabolcsvármegyei Ta­nárok Egyesületének és a Szabolcs- vánnegyei Általános Tanító Egyesü­let küldöttségét íogadja. Délután 4 órakor a Szabolcsvármegyei Törvényhatósági Iskolánkívüii Népműve­lési Bizottsága által Szatmár-, Hajdú-, I Bihar- és Szabolcs vármegyék népműve­lői részére rendezett 6 napos előadókép- j ző tanfolyam záróünnepsége a Vármegye­háza nagytermében. Felszólal: dr. Kállay Miklós in. kir. miniszterelnök úr Önagyméltósága. Délután háromnegyed 5 órakor a Vár megyeháza kistermében fogadja dr. An­tal István m. kir. nemzetvédelmi-propa- gandamiuiszter úr Önagyméltósága a sza­bolcsvármegyei társadalmi egyesületek vezetőit. Délután 6 órakor a vendégek elutazá­sa a Lél motorossal. A magyar vármegyék küldöttségét vitéz dr. Jékey Ferenc főispán vezette Czapik Gyula egri érsek elé Dr. Czapik Gyula egri érsek tegnapi napon megtartott beiktatásán Szabolcs- vármegyéből résztvettek: vitéz dr. Jékey Ferenc főispán, dr. Borbély Sándor alis­pán, dr. Gergelyffy András államtitkár, dr. Sarvay Elek és báró Vay Miklós or­szággyűlési képviselők, dr. Erdőhegyi Lajos felsőházi tag, Szohor Pál polgár- mester dr. Gallay Rezső kir, tanfelü­gyelő, Tarnóy István, az államépítészeti hivatal főnöke, Jedovszky Jenő főmér­nök. dr. Korompay Károly kórházi főor­vos. Újhelyi Tivadar, továbbá Török Dezső apát, kananok vezetésével a vár­megye róm. kát papsága csaknem teljes számban. Délben 12 órakor az érsek néhány küldöttséget fogadott: Abauj-, Borsod-, Hajdú-, Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs vármegyék és Miskolc thj. város, mint az új érsek joghatósága alá tartozó tör­vényhatóságok egyesített küldöttségeit, amelyhez még Veszprém vármegye kül­döttsége is csatlakozott. — vitéz dr. Jékey Ferenc lőíspán rm zette az új érsek elé. Üdvözlő beszédére dr. Czapik Gyula érsak hosszabb beszédben válaszolt Ki­fejtette. milyen nagyfontosságot tulajdonít a törvény­hatóságokban folyó munkának és ehhez a munkához készséggel ajánlja fel a maga segítségét, mert minden tetté­Róméból jelenti a Stefaní Iroda: Johnson amerikai repülőtábornok a re­pülőtisztek előtt kijelentette, hogy a Né­metország elleni küzdelemben az ameri­kai légierődök vesztesége átlag 6 száza­lék. Ha ez a százalékszám 10-re emel­kedne. elviselhetetlen lenne Amerika számára. A Messagero az amerikai tábornok nyilatkozatával foglalkozva megállapítja tényként, hogy a tábornak által közölt adatok messze állanak a valóság mögött. Zágrábból jelentik: Nedics szerb mi-, niszterelnök a kommunizmus elleni harc második évfordulóján hosszabb felhívási intézet a szerb néphez. — Háború dühöng, az ellenség aa őr­nek vezérgondolata a magyar Haza üdve. Hitének tiszteletet követel, de éppen úgy a legnagyobb tiszteletben tartja mindenkinek a vallását és meg­győződését. összefogást és szere tetet hir­det. Ami az Olaszország elleni légitámadást j illeti, utal a Livornó elleni támadásra, ! amelyben 100 amerikai légierőd vett ! részt s belőle kilenc gépet lőttek le az I olasz légelhárító ütegek. Ez a szám tehát j 9 százalékos aránynak felel meg. Ez a szám a légelhárítás tökéletesedése kö­vetkeztében még emelkedni fog. Közel van tehát az az idő, amikor eléri az amerikai repülőgépveszteség a Johnson által eLviselhetetlennek jelzett határt. szág kapui előtt áll ! — kezdi felhívását a szerb miniszterelnök, A szovjet előre akar törni, hogy elsöpörje azt a kultúrát, amlyt Európa népei teremtettek. Hála azonban a német nép ellenállásának, — Az amerikai repülők veszteségei / Medics a szovjet elleni harcra hívta fel a szerb népet megtörik a szovjet támadása, s Európa még él. — Felhívlak benneteket — írja tovább Nedics. — hogy fogjatok: fegyvert a vö­rös rém ellen. Akik pedig nem értették meg a felhívásomat, azokat tiporjátok el, mint a haza ellenségeit. (MTI.) Knox szerint még évekig eltart a háború Coloradoból jelentik: Knox amerikai iengerészetügyi miniszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok népe és had­serege még komoly megpróbáltatások előtt áll. A háború még három-négy évig eltarthat. Közel van azonban az a pilla­nat. amikor az Egyesült Állmoknak az eddigieknél sokkal nagyobb áldozatokat kell viselnie. Ha a háborúnak vége lesz, egészen új alapokra keli fektetni a gaz­dasági rendet, mert enélkiil hiábavaló volna a háború minden áldozathozatala — fejezte be beszédét Knox tengerészet- ügyi miniszter. (MTI.) Nincs közeledés a szovjet és Lengyelország között A Dagens Nyheter jelentése szerint az angol és amerikai diplomáciai kar élénk tevékenységet fejt ki két hét óta azért, hogy a szovjet és Lengyelország közötti ellentéteket elsimítsák. Meg kell azon­ban állapítani azt, hogy olyan mély az ellentét a két állam között, hogy meg­békélésről szó sem lehet. (MTL) Elpusztult egy 2000 éves templom Rómából jelentik: Az ellenséges légi­támadások következtében rendkívül sú­lyos rongálódások keletkeztek a világhí­rű szirakuzai templomban. A templom több mint 2000 éves. A Krisztus előtti V. században épült, majd a keresztyénség elterjedésekor a pogány templomot ala­kították át keresztyén templommá. A bombák a templom homlokzatát, me- nyezlét és lépcsözetét rongálták meg sú­lyosan. (MTI.) Meg lesz a Roosewelt» Sztálinr Churchill találkozó? Amsterdamból jelenti a Német Távíra- Iroda: Az Exhange Telegraph azt a hirt közli hogy Sztálin mégis elfogadta a Roosevelt—Sztaiin—Churchill hlármos; ta­lálkozó tervét. Állítólag Sztaiin abban a Hévéiben közölte ezt az elhatározását melyet Davies vitt Washingtnoba. (MTI.) 64 templom pusztult el Nápolyban Milánóból jelentik: A Popolo D' Italia jelentése szerint Nápoly eddigi bombá­zásai során a város 64 temploma semmi­sült meg, vagy rongálódott meg súlyosan. Mtétftée 28 feafcw

Next

/
Oldalképek
Tartalom