Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 173-197. szám)

1934-08-01 / 173. szám

Ara 10 fillér. Sserkesztőaég és kiadóhivatal Bethlen-u. 1. sPosta takarék! cnekkftxám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetős 1 hóra 2*50 P, Negyedévre 7'50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Mussolini szavai Husz év telt el a világ­háború kitörése és 16 esz­tendő a véres mérkőzés be­fejezése óta. Példátlan élet­pusztulás a háború folya­mán és szörnyű romlás, za­varok és felfordulások soro­zata a háború után — ez jellemzi ennek a keser­ves 20 esztendőnek a tör­ténetét. Vészes politikai fe­szültség, gazdasági nyomo­rúság és az uj háború örö­kös veszedelme nyugtala­nítja Európa népeit. A há­ború előtti békét vad fegyver­kezés váltotta fel. A fegy­veres felkészültség oly mér­téket öltött, mint még soha az emberiség történelmének folyamán és a bizonytalan­ság nyugtalanitó érzete lett úrrá Európán és az agész világon. Az erősek részéről a tölényes fenyegetés, a gyöngék részéről a gondter­hes védekezés állandóan na­pirenden van. Nincs béke és nem lehet megnyugvás addig, amig a háborúban győztes hatalmak a békeszerződésekben elkö­vetet bűnös oktalanságot jó­vá nem teszik. Ezt nem kisebb ember állapítja meg, mint Magyarország nagy ba­rátja, Mussolini, abban a nagyszerű cikkében, amely egy előkelő fővárosi napi­lap vasárnapi számában je­lent meg. Az olasz minisz­terelnök ebben a cikkében szemügyre veszi azokat a hatalmi csoportosulásokat, amelyek a háború után ke­letkeztek és — ami bennün­ket közelről érdekel — Ma­gyarországra vonatkozólag a következőket mondja : „Az az állam, amely jog­gal a legerősebben törekszik a revízióra, Magyarország. A trianoni szerződés a szó­nak betűszerinti értelmében, megfojtotta Magyarországot. Az eltiport Magyarország nem tud élni és nem ismer­heti el a trianoni békeszer­ződést— meggyőződésem, Planettát és Holzwebert kötéláltali halálra Ítélte a bécsi katonai bíróság A fegyverszakértő megállapítása szerint Planetta halálos lövést adott le a kancellárrra Bécsből jelentik : A katonai bí­róság ma reggel 9 órakor foly­tatta Planettának és felkelő társai­nak kihallgatását, a déli órákban már a vád és védőbeszédre került a sor és mire ezek a sorok meg­jelennek, a biróság már ki is mondotta a halálos ítéletet a ször­nyű bűn tetteseire. A bizonyítási eljárás fontos mozzanata volt a fegyverszakértő és az orvos vallo­mása. A szakértő szerint Planetta fegyvere egy lövést adott le a kancellárra, az orvos pedig kije lentette, hogy ez az egy lövés még abban az esetben is halálos lett volna, ha Dollfusst az első pillanattól kezdve megfelelő orvosi segélyben részesitik és gondos ápolás alá veszik. A védelem kér­te Schuschnigg kancellár, Rieth volt német követ és Miklas elnök kihallgatásának elrendelését, de a biróság ezt a kérelmet elutasította. Bécsből jelentik: A katonai bi­róság a védő és vádbeszédek el­hangzása után kihirdette Ítéletét Planetta és Holzweber felkelők ügyében. A biróság Holzwebert hazaárulás, Planettát hazaárulás és gyilkosság bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért mindkettőt kötél általi halálra ítélte azzal, hogy amennyiben Miklas elnök az elítéltektől a megkegyelmezést megtagadja, az ítéletet nyomban végre kell hajtani és előbb Holz webert utána pedig Planettát kell kivégezni. Stahremberg a hazafias iront vezére A hazafias arcvonal vezetését Stahrembergre bízták, így Doll­fuss örökében Schuschnigg és Stahremberg osztoztak. Ujabb letartóztatá sok Bécsben Ma ujabb letartóztaiások tör­téntek Bécsben a puccsal kapcso­latban. Számos neves embert ve zettek elő, köröttük a Neues Wie ner Journal helyettes szerkesztő­jét is, akiről kiderült, hogy a Rintelen kormányban őt szemel­ték ki a propaganda ügyek ve­zetésére. Az uj kancellár a nemzeti egységért A kancellár ma értesítette a pártok vezetőit, hogy tárgyalni akar a megegyezés érdekében. A kormány ezzel kifejezésre juttatta, hogy az osztrák nemzeti egység megteremtésére hivja fel a nem­zetet. Ujabb csapatokat szorítottak át a jugoszláv határon Az éjszaka folyamán véres har­cokat vivtak a jugoszláv határ feié szoruló felkelőkkel, akik sok halottat vesztettek. Ujabban há­romszáz horogkeresztes osztrák lépte át a jugoszláv határt. A fel­kelők számos töltényt és golyó­szórót vittek magukkal. A szer­bek a felkelőket lefegyverezték és a számukra berendezett táborba szállították. Dolliussné Riccionéba érkezett Dollfussné Riccionéba érkezett gyermekeihez. Gyászmise Dollfussért a budapesti Szent Ist­ván templomban Ma délelőtt a budapesti Szent István templomban gyászmiss volt Dolfuss kancellár lelki üd véért. A misét Serédi Jusztinián bíboros érsek, Magyarország her­cegprímása pontifikálta. A kor­mányzó képviseletében Kárpáthy Kamilló, a honvédség főparancs­noka, Gömbös Gyula miniszter­elnök képviseletében Darányi Kál­mán államtitkár, a kormány tagjai közül Kállay Miklós dr. és vitéz Keresztes Ficher Ferenc miniszte­rek jelentek meg Ott voltak József és József Ferenc kir. hercegek is hogy a trianoni szerződés módosítása nélkül a dunai medencében csak ideig-óráig tartó fegyverszünet lehet, de béke nem." Ezek Mussolini szavai, amelyek messzire hangzanak és alkalmasak arra, hogy újra meg újra felrázzák a világ lelkiismeretét. számos előkelőséggel egyetemben. Papén megkapja a ha­talmak beleegyezését Berlinből jelentik: Az angol, francia és olasz követek tanács­kozásának eredményeként Papén kinevezéséhez a hatalmak meg­adják hozzájárulásukat. A német kormány viszont deklarációt ad ki, amelyben kije'enti, hogy Ausz­tria irányában teljesen érdektelen. Papén egy pár napot a Saar vi­déken tölt, majd Bécsbe utazik és elfoglalja hivatalát. Teret neveznek el Dollfussról Bécsből jelentik: A kormány elhatározta, hogy a Ballplatz ot Dollfussról nevezik el és azt a szobát, ahol a kancellárt megöl­ték, változatlanul hagyják és így őrzik az utókor számára. Rintelent vallatják Rintelent tekintettel súlyos ál­lapotára még csak egy két |kér­désre vonatkozólag tudták kihall­gatni, a kihallgatás eredményéről azonban még eddig semmiféle je­lentést nem adtak ki. A kormány ma rendeletet adott ki, amelynek értelmében mind­azokat a tisztviselőket, akik bár­miképpen is exponálták magukat a nemzeti szociálista politikában, elbocsátják állásukból anélkül hogy bármiféle fizetést vagy nyugdijat kapnának. Hindenburg elnök állapota súlyos Neudeckból jelentik: Hinden­burg birodalmi elnök állapotában az éjszaka folyamány rosszabbo­dás állott be. Az elnök nagyfokú testi gyengesége súlyosbítja álla­potát, aminek magas kora mellett komoly következményei lehetnek. A kezelőorvosok állandóan a nagy­beteg elnök mellett tartózkodnak és nem titkolják, hogy a beteg állapota aggasztóra fordult. c . Időjárás A meleg lassú erősödése vár­ható, a déliszelek élénkülésével. Északon és keleten lehetségesek még kisebb záporesők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom