Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 1-25. szám)

1939-01-01 / 1. szám

Ara 18 mér Nyíregyháza, 1939 január 1. (Trianon 194 Vll. évfolyam í {I7 26.) szám. Előfktetés: Egy hónapra 2.50, negyedévre 7M f. Köztisztviselőknek 20%-m engedmény. Boldog magyar könnyek tették történt Imi évvé az elmuit esztendőt, amely meghozta húsz évi szenvedé­seink jutalmát, visszahozta a ma­gyarlakta Felvidéket. Visszahozta nemcsak az ősi föld szent rögeit, rabságban sínylődő városainkat, fal­cainkat, visszahozta egymillió ma­"v" testvérünket, de megajándék' mással is, a megsokszorozódod büszke nemzeti öntudatnak inkarna­oiójával a hatalmas lendülettel .má­ról holnapra előálló honvédséggel és hatalmassá növelte bennünk a magyar öntudattal és ennek az erős. népi erők győzfaetetlenségébe vetett hitünket. Az űj év magyar reménységei lob­banó fénnyel világítanak reá az új magyar útra, amely a sokszor .vá­gyott és hívott, de soha még ilyen reális közelségbe nem vont szebb magyar hol.iap tündéri kapujához vezet. Az új év magyar reménysé­gei ott élnek a magyar politika ve­zérlő motívumában: a magyar nép felemelésének, megerősítésének aka­ratában, amelyben mindért magyar egyetért. Párt, osztály, felekezeti kü­lönbség nélkül azt vallja mindenki, hogy a magyar nép nemzetté emelé­sének új kossutfai műve építi meg a nemzet örök életének hatalm-as fun­damentumát. A velünk barátságban élő nagy nemzetek gigászi erőkifej­tésének titka a népi erők teljes érvé­nyesítése, az új tisztes, határozott diplomáciának tettekbe vitele a mil­liók akaratából. Népi erő és népi nemzet-i testvéri­ség nélkül nem támadt volna csodás új életre a Duee országa és ebeknek az erőknek felszabadítása nélkül nem sújthatott volna Csehszlovákia monstrumára a német vas ököl, amelynek ereje tovább hullámzott és az olasszal való együttcsségben a magyarságot is felszabadító bácsi határozat diadalához vezetett. Ami­kor a magyar birtokpolitika meg­kezdte annak a műnek kiépítését, amely évenként százezer holdat biz­tosít a nép fiai számára kisbérietek­re és meggyorsítja a telepítés akció­ját, amikor minden intézkedés, min­den kormányzati gondolat arra irá­nyul, hogy a családivédelemmel, az aggkori biztosítással, a népegészsé­get biztosító intézmények megte­remtésével, az iskolai és iskolán kí­vüli nevelés, a nép felvilágosításának megszervezésével új életszínvonalat adjon népünknek, így az elmara­dottság rabláncaitól szabadítja meg őket egy a jobb sorban élő osztá­lyok által a negyvennyolcas nemes­séghez hasonló önkéntes, vérnélküli, szinte forradalmi Iendületü, de soha sem robbantó, mindig az evolúció útján előretörő szabadságharccal. Ebben a harcban más ellenség nem lőhet, mint a psökönyös maradiság, a kiváltságokhoz való merev ragasz­É lannár első hetében megfedni a politikai élet Január első hetében a politikai élet teljes erővel megindul. A Nem­zeti Egység Pártja már január 5-én értekezletre ül össze s ezen az érte­kezleten Teleky Mihály gróf föld­művelésügyi miniszter bemutatja a földreformra vonatkozó törvényja­vaslatot. A képviselőház véderőbizottsága január 9-én ülést tart s valószínűleg már január 13-én a képviselőház elé kerül a javaslat. A képviselőház munkaprogramja egyébként az, hogy elsősorban a ke­resethalmozásra vonatkozó töívénv­'. javaslatot tárgyalják le, ezt követi í a honvédelmi javaslat s csat: ezután | kerül sor az úgynevezett zsidótör­vényjavaslat tárgyalására. A zsidó­javaslat után kerül sor a földbirtok­reformra. Az újesztendő politikája igen moz­galmasnak Ígérkezik. Imrédy Béla miniszterelnök a Nep. értekezletén részletesen foglalkozik a kormány politikai elgondolásával s messzebb­menően is kitér azoknak a kérdé­seknek a megvilágítására, amelyekre az ónodi kerületben elmondott be­szédei során kitért. Evenként százezer hold föld kerll isíssiibsrgfc teltj® Imrédy Béla tegnapi beszédei | rendkívüli hatással vannak az or­j szág közvéleményére és hatalmas » mértékben erősítik az egységes ma­gyar jobboldali politika fajvédő frontját. A miniszterelnök foglalko­zott valamennyi aktuális problémá­val, meggyőzően hirdette, hogy a kormány programja a széles nép­milliók sorsának javítását célozza. Az adókedvezményeket kiterjesz­tik és leegyszerűsítik az adófizetést. A kormány a nagy szociális és gaz­dasági reformokat megalapozta reá­lis pénzügyi politikával, amelynek során nagy előrelátással biztosította a fedezetet, de a megfelelő utánpót­lást is a magyarság érvényesítése ér­dekében. A gazdasági életben is helyreállítják a magyarság vezető | szerepét. Hadseregünkért minden áldozatot meg fogunk hezni. A ma­gyar munkást csak magyar emberek vezethetik a jövőben. Évenként leg­alább százezer holdat juttatnak a kisemberek kezébe. A parasztosz­tályt nem engedi a kormány, hogy a földbirtokosokkal szembeállítsák és meg fogja teremteni a teljes népi egységet. A tengelyhatalmaihoz ér­dek és érzelem alapján is hű mara­dunk és senki se féltse ettől az együtthaladástól nemzeti független­ségünket. a népcsoportok számarányát. A népszámlálásra nem adnak ki összeíró kérdőíveket. Az összeírást maguk a számláló biztosok végzik. A szlovákiai magyar lapok felhív­ják a magyar lakosságot arra, hogy öntudatosan vallják magukat ma­gvarnak. Nemzetiségük megvallása­ból semmiféle hátrány sem szár­mazfaatik reájuk, mert elmúlt már az az idő, amikor megfélemlítések­kel s más meg nem engedett eszkö­zökkel igyekeztek a polgárokat em­beri jogaik gyakorlásában korlá­tozni. Tisztelgés a fcminyzó előtt Budapest székesfőváros törvény­hatósági bizottsága január elsején tisztelgő küldöttséggel keresi fel a kormányzót. A küldöttséget Kara­fiáth Jenő főpolgármester és Szendy Károly polgármester vezeti. A kül­döttségben a törvényhatóság vala­mennyi pártja képviselteti magát. Imfé&i beszéde a fspszidv Népszámlálást rendeltek el váratlanul a Felvidéken Pozsonyból jelentik: A szlovák közvéleményt nagy meglepetés érte a Szlovenszkó területére váratlanul elrendelt népszámlálás hírének köz­zétételével. A pozsonyi lapok sze­rint a népszámlálás elrendelése ép­oly váratlanul jött, mint a december 18-iki választás kiírása. A népszám­lálás céljáról és a számlálás lebonyo­lításának módjáról nem tájékoztat­ták a lakosságot. A népszámlálás elrendelésével kapcsolatosan azt a magyarázatot adták, hogy a néhány héttel ezelőtt végbement határváltozás következ­tében meg kell véglegesen állapítani kodás, vagy a hatalomért .való elva­kult vágyakozás adta eszközök al­kalmazása, a széthúzás, a torzsalko­dás akadékoskodása. A felvidéki magyarság erőinek beáramlása a lassuhb menetű vérkeringésbe, a fia­tal magyarság dinamikus ereje és az üj magyarságot ezek hatására átha­tó új szellem tavaszos varázsa köny­nyen elhárítja útjából ezeket a ta­lán még itt-ott próbálkozó akadá­lyokat. Ha ez elmúlt év újesztendején még ködös lahetett a magyar jövő távlata, ma, 1939 újévének hajnalán hatalmas kontúrokban rajzolódik í elénk a jövendő perspektívájában a . nagyobb kenyérhez, tisztesehb élet­hez, több kultúrához, erősebb egész­séghez jutó milliók menetelő oszlo­pai, akik a .nemzettestvériség or­szágában munkára és harcra készen indulnak a becsület útján vezetők útmutatásai nyomán alőre a nemzet halhatatlan útján. Adjon Isten mindnyájunknak ke­gyelmet a boldog magyar reménysé­gek valóra váltásához szükséges sze­retethez és önzetlenséghez. Boldog új esztendőt kívánunk egymásnak, de ezt a boldogságot magunk vívjuk ki Isten segítségével. A belgrádi lapok részletesen fog­lalkoznak Imrédy Béla miniszterel­nök választási körúti beszédeivel. Különösen a hejőesabai beszédnek azt a részét emelik ki, amelyben ki­jelentette a miniszterelnök, hogy politikája teljesen a tengelyhatal­mak politikájához igazodik. a néiv hétfői tap fuzinnál A négv budapesti hétfői lap, a Magyar Hétfő, a Iiétifői Napló, a Reggel és a Reggeli Újság elhatá­rozta, hogy fuzionál s január 2-án már csak egy lap jelenik meg Hétfői Reggel címen. Miről tárgval Chamberlain és Mussolini Rém&ban? A Daily Mail római levelezője nyomán Chamberlain angol minisz­terelnök januári római látogatásá­nak eshetőségeivel foglalkozik s igyekszik megtudni, .milyen kérdé­sek kerülnek majd szóba Chamber­lain és Mussolini találkozása nyo­mán. A lap szerint a spanyol kérdéssel kapcsolatosan Mussolini kívánni fogja Franeo hadviselő jogának el­ismerését, esetleges fegyverszünet esetén nem tűrnek meg semmiféle bolsevista vagy más szélsőséges kor­mányt spanyol földön. Franciaországgal szemben köve­telni fogja Tuniszban az olaszok pol­gárjogának megadását, szabad köz­lekedést Dzsibutiban, a dzsibuti— addisz-abebai vasútvonal átadását s a Szue.zi-csatorna igazgatásában való olasz egyenjogúságot. A Daily Mail szerint Mussolini nem kéri fel Chamberlaint közvetí­tésre Franciaország felé, hanem csak rábízza, hogy mit tanácsol, mint leg­jobb megoldást. Á

Next

/
Oldalképek
Tartalom