Nyírvidék, 1916 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1916-02-27 / 16. szám

4 16-ik szám. JSfftOTIDÉTC 1916. február 27. rást találnak. — E mag termelésével egy oly anyagot juttatunk iparunknak, amely, nálunk ezideig egyáltalán nem produkál­tatok! H az olajos magvak termelésében cél­tudatos és okszerű munkálkodást fogunk tanusitani, ugy rövidesen megszűnhet az az abnormális helyzet, hogy az ipari célt szolgáló zsírok sokkal drágábbak — mi­kép jelenleg is igy van — mint 'az étkezésre szolgálók. Mind ennek főoka pedig az — mert az utóbbiakban importra szorulunk. Góth László. Járási gazdasági bizottsági gjülfcs Gáván. 'A dadai felső járás főszolgabirája: Olchváry Pál értekezletre hivta össze folyó hó 17-ére járása községi tisztviselőit és gazdáit. A' nagyszámmal megjelent tagok üdvözlése után, mint elnök előterjesztette a járási bizottság mostani ülésének főbb tárgyait. Nevezetesen a tavaszi és nyári munkálatok végzésére szükséges intézke­déseket, a munkaerő biztositására, vető­mag beszerzésére, a hadifoglyok kérése és a velük való bánásmódra, a katonák sza­badságolására vonatkozó kérdéseket s fel­olvasta egész terjedelmében az erre vonat­kozó földmivelésügyi miniszteri, miniszter elnökségi és alispáni körrendeleteket; beje lentette a közerő kirendelésére vonatkozó felhatalmazás megadását s felhivta az ér­dekelteket ezekhez hozzászólásra s javas­lataik megtételére. >— !A bizottság határoza­tait — kivonatosan — a következőkben kö­zöljük: A munkaerő szükséglet megállapítása céljából a helyi bizottságok és községi elöl­járóságok a mult évi minta szerint megál­lapítják: 1. kiknek van szüksége és mennyi aratóra; 2. a jelenlegi munkásokat a szer­ződés megírására sürgősen felhívják, a munkát vállalni nem hajlandókat megintik s számba veszik ugy a férfi, fiu, mint a női munkaerőket s ^zápiszerü adatokat sze reznek be a március 20-ika körül tartandó legközelebbi gyűlésre. Már most szükségesnek tartotta a já­rási bizottság felkérni a központi bizottság utján a földmivelésügyi minisztériumot,— hogy, vármegyénk központjában nagyobb tartalék fogoly munkaerő elhelyezéserői gondoskodjék, mert erre előreláthatólag a járás több községében szükség lesz. Ugyancsak szükségesnek tartotta a kp. bizottság utján az illetékes hadügyi és hon­védelmi miniszter uraknak figyelmét fel­hívni arra, hogy a hadvezetőség az aratási szabadságolások nélkülözhetetlenségére va ló tekintettel járjon el és bírálja el a kér­vényeket. A mult év tapasztalatain okulva, fel­kérni határozta a földmivelésügyi minisz­ter urat arra, hogy járjon közbe az illeté­kes pénzügyi és hadügyi kormánynál a csépléshez szükséges benzinnek a cséplési területekhez legközelebb eső gyárak és fi­nomítókból kellő mennyiségben idején tör­ténő kiutalására. Szükségesnek tartotta a bizottság fel­emelni szavát arra vonatkozólag is, hogy a nehéz munkát végző hadifoglyok és gaz­dasági munkások részére a 400 kgr. liszt s illetve az ebből készült kenyér és főzőliszt étel adagja felemeltessék, mivel ennyivel nehéz munkát végezni tapasztalás szerint nem lehet. A tavaszi munkálatok végzéséhez a közerő kirendelésének megadását a bizott­ság tudomásul vette s az ehez szükséges munkabér megállapítására a helyi bizott­ságoktól kér javaslatot már a legközelebbi gyűlés elő. A szántásra és a napszámra vo­natkozólag azonban már most megállapít­ja a munkabért és pedig szántás és boroná­lás könnyebb talajon 12 korona, nehezebb talajon 15 korona, 1200 négyszögöles hol­danként; a napszám március és április hó­napokra férfiaknak 3, nőknek 2 korona. Tudomásul vette a bizottság, hogy ha­difogoly munkások kérése az aratásra a vármegye Hivatalos Lapja 1915. évi 44. sz. közölt rendelet szerint eszközlendő, mire a községi elöljáróságok figyelmét felhívja. Hegállapitotta a bizottság, hogy a já­rás területén a mult évben 92 aratási szer­ződés köttetett; ezzel szemben idáig ez év­iben csak 16, s ezek közzül is egy pár a szűk ségesnél kevesebb egyénnel s miután a szerződések kötésének ideje itt van, felhív­ja a helyi gazdasági bizottságokat minden lehető eszközt felhasználni a még be nem szerződött munkások munkavállalására és szerződés kötésre. Megállapította a bizottság, hogy a már kint levő orosz foglyokhoz kérve van azon­nali szükségletre 309; junius elsejei szük­ségletre pedig 200; összesen 509. Jásznagykun-Szolnok megyei mintára a jövő élelmezés tekintetében ajánlotta a gyűlés a helyi bizottságoknak, hogy lehető­leg minden hadisegélyes családdal válal­tassanak legalább egy kat. hold tengeri s ugyanannyi krumpli stb. földet harmados müvelésre és legalább két kat. holdat aratásra. Elnöklő főszolgabíró előterjesztette, hogy a kért vetőmag biztosítva van, sőt rö­videsen szállítható is és pedig a követke­zőleg megállapított árakon. Tavasz buza 51 K 50 f, árpa 43 K 30 f, zab 38 K 50 f, tengeri 41 K 50 f, bab 56 K 50 f, köles 72 K. A szőlős gazdák részére rézgálic kiutalá­sára vonatkozó rendeletet ismertette ezu­tán, amely szerint egy. kat. hold szőlőre egyelőre hat kilogramm áll rendelkezésre. Majd pedig ismertette az 1916. évi IX. t. c­nek intézkedéseit az árdrágítókról s felhiv­ta a helyi gazd. bizottságokat annak értel­mében figyelmeztetni a közönséget a visz­szaélésekre. Többek felszólalása után a bizottság elhatározta, hogy a bejelentett termények átvétele tárgyában megkeresi és intézke­désre kéri ki a központi bizottságot. Ugyancsak többek felszólalása alapján a földmiveléssel foglalkozó magasabb kor­osztályú katonák gazdasági szabadságolá­sát a központi hatóság hathatósabb figyel­mébe ajánlja a bizottság. Több rendelet felolvasása következett; ezek között a militár-kommandóé: a hadi­foglyokkal való szigorúbb bánásmódról, azok csere-berélése tárgyában. Továbbá a hadi-munkások ágyneműjéért fizetendő kárpótlások; a dohánytermelőknek adan­dó felmentések és a hadiárvák gyámolitása tárgyában, melyeket a bizottság szüksé­gesnek tartott a nyilvánosságra hozatalra. Olchváry, Pál főszolgabíró indítványá­ra a bizottság legközelebbi céljaképpen a járási rokkant alap létesítését tűzte ki fel­adatául, amelynél egyesek a gyűjtés, ismét mások a kivetés eszközét óhajtják felhasz­nálni. A' gazdasági bizottsági gyűlés ezzel vé­get ért, s a megjelentek feladataik lelkiis­meretes végzése után — nyugodtan távoz­hattak, hogy a legközelebb márc. 20-ika táján összeülő gazdasági gyűlés megtartá­sáig a hozott hátározatok szellemében mun kálkodjanak. Nótárius. — Munkáskereslet és munkás ajánlás. Bolhásközségben — Somogym. — 150 munkás tavaszi, nyári és őszi munkára ajánlkozik. Jelentkezni lehet ugyanott. — Futó József munkás gazdával; ugyancsak 40 társával együtt mezőgazdasági munkát keres Fodor András munkásgazda — Bor­sodmezőkövesd, II. ker., 287h. sz. — A' székesfehérvári államépitészeti hivatal az adonyi és nagyperkátai ut építéséhez 50 földmunkást keres. A közönséghez. Mikor hetekkel ezelőtt cabaret esté­lyünk rendezéséhez fogtunk, — bevalljuk — féltünk egy kicsit; nem reméltük, hogy felhívásunk ilyen meleg fogadtatásra ta­lál! Most pedig hálatelt szívvel tapasztal­juk, hogy a nagyközönség nem felejtette el régi kedvencét — a Leányegyletet — és azzal a meleg, szerető lelkesedéssel fogad­ta, amellyel a háború előtt elbúcsúzott tőle. Kedves kötelességemnek tartom, hogy, szívből megköszönjem a mélyen tisztelt városi Tanácsnak a színház átengedését; a főgimnázium igazgatóságának, hogy — belátva nehéz helyzetünket — megengedte néhány jó tanulójának, hogy előadásun­kon résztvehessen, úgyszintén a gimnázi­um dalkörének is. Az összes szereplőknek legmélyebb és leghálásabb köszönetemet nyilvánítom közreműködésükért — elsősorban Ivovách Árpád és Balogh Sándor polg. fiuisk. ta­nár uraknak, amiért időt nem kiméivé, egyrészt a dal és zeneszámok betanításá­val és kíséretével, — másrészt a rendezés körül tanúsított ügybuzgósággal és ötle­tességgel járultak hozzá az est sikeréhez. Ez alkalmat használom fel arra is, hogy legmélyebb hálánkról biztosítsam Sextliy, Judit és Füzesséry Elemérné úrnő­ket a buffet körül kifejtett buzgó tevékeny­ségükért; Háuffel Lajosné úrnőt, amiért zongoráját nekünk átengedte; Dokupil Gyu la urat a tableaux összeállításáért; Ja­kabovi ts Fanny. kisasszonynak, sok fárad­ságát különösen köszönöm, mellyel jegye­inket elárusította. Ezenkívül fogadja mindenki, aki fá­radozott, aki áldozott, aki egy. ötlettel, vagy jó tanáccsal segítségünkre volt, leghálá­sabb köszönetemet. Hiszem, hogy az elért fényes erkölcsi és anyagi siker, mindnyájunk őszinte örö­mére szolgál. Ruzsonyi Kató, a Leányegyesület elnöke. Felülfizettek, illetve jegyeiket megvál­tották: gr. Dessewffy 60 K, Bosenthal Fe­renc Gazdák és kereskedők köre 50 K, Bo­dor Zsigmond, Burger István 40 K, Haas Ignác, Szomjas Gusztáv 35 K, Meskó Elek­né, Klár Leó, Burger Pál, Stein Aladár 20 K, Schey Pál, Groák Lajos 15 K, Bo­dor Károlyné, Nagy Elekné, Móriczné, Ru­zsonyi Pál, Bleuer Lajos, dr. Meskó Lász­ló, Mikecz Dezső, dr. Klár András, N. N. Kovács Lászlóné, Doctor Ármin, Csázik Eva, Propper Ede, 10 K, dr. Springer 7 K, Klár Sándor, Nagy, Ákosné, N. N., özv. Bleuer Bertalanná, Bleuer István, Trak Géza, Bosenbaum Jenőné, dr. László Adolf né, Szmrecsányi Sándorné 5 K, N. N. 3 K, N. N;. 1 K, N. N,. 50 f. A buffethez pénzbeli adománnyal já­rultak: Szalánczy Ilona 10 K, dr. Flegmann Sándorné 10 K, Bodor Zsigáné, Groák La­josné, özv. Bleuer Bertalanné, Kovács Lászlóné 10—10 K, Hermann Sándorné, Tóth Sándorné, Rosenthal Gyuláné, Do­kupil Gyuláné, Führer Ignácné 5—5 K, Hoffmann Mihályné 30 K, Háuffel Lajos­né, Török Gyuláné, Szalai Dánielné, Ro­senthal Ferencné, özv. Básthy. Barnáné, Bátory Istvánné, 5—5 K, Führer Mihályné, Nikelszky Etelka, Kardos Istvánné, dr. Vietórisz Józsefné 3—3 K, Osgyáni József­iié 4 K. Tortát és süteményt küldtek: Garay, Kálmánné, Kellner Jenőné, Buzsonyi Ka­tó, Liptay Jenőné, Bleuer Jenőné, Pelcer Zsigáné, Vitéz Lajosné, dr. Szőke János­né, özv. Gyurcsány Ferencné, Sexty Ju­dit, Kun Árminné, Palicz Pálné, Klár Leó­né, Mikecz Istvánné, Füzesséry, Elemér­né, Stein Aladárné, Klár Erzsébet, Kovácli Elekné, Szakolczay Lajosné, Burger Pál­né, Ébrey Jolán, Levotha Emma, Kiss Ká-

Next

/
Oldalképek
Tartalom