Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1943 (11. évfolyam, 1-47. szám)

1943-01-02 / 1. szám

íjh» J Nytiegyfeáta, 1943 január 2 X. évfolyam zv: (2893) ixám Rendfokozat; Tábori posta (Trianon 23.) &M*JM4fft68ég et kiadókig**Uü; Seí)ii«tt*örc* i. **. ^*#ytek«ékl c**kks*ámfc: 47.I3& T«Wé»í « POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés: hónapra 3 20, negyedévre 9'20 P. Kormányzó Urunk hitvesének felhívása a magyar társadalomhoz Az áldozat éo a kötelesség jogán hívok rmodén igaz magyart újabb áldozatokra. Negyedik esztendejében jár a viíág- acerte tomboló háború s hazánk immár második éve fegyveres résztvevője, szen­vedője, de minden megpróbáltatás elle­nére is a nemzet örökkévalóságában hívő harcosa a népek sorsát eldöntő küzde­lemnek, A háború, amelyet az Úristen akaratából egyideig polgári nyugalomban szemléire ttunk, immár a mi életűnkben is viharzik, kérlelhetetlenül szedi áldozatait azok közül, akik nekünk á legdrágábbak. So anya velem együtt tudja, milyen sú­lyos az a kereszt, amelyet hordozunk: meglátogatott bennünket a Mindenható s mj mindnyájan egyek vagyunk a fájda­lomban mi érezzük legjobban, mi a*, magyarnak lenni. Éppen ezért most amikor arról van sző, hegy meggyógyítsuk a háború sebei közül azokat, amelyeket emberi erővel u>eg lehet gyógyítani, jogunk van kérni, sőt kérnünk kell! Meg szeretnénk* érin­teni a szíveket, egyenkint szembe sze­retnénk nézni mindenkivel s hozzáintéz- m a kérdést: „FeleljI Megtetted-e te is kötelességedet a hazáért enyhtetted-e azoknak a bánatát és gondját, akik hoz­zátartozójukat, atyjukat, fiaikat testvé­reiket, családjuk támaszát és reménysé­gét vagy pedig egyetlen kenyerkeresőjü- ket veszítették el a becsület mezején? Levetted-e a gondot azoknak a válláról, akiknek családfői most is odakünn har­colnak a mi biztonságunkért és életün­kért?" Válaszoljon erre a kérdésre mindenki, becsülete és lelkiismerete szerint. Ne szavakkal, ne az együttérzés hangoz tatá­sa vaj, hanem némán: cselekedetekkel. .Amikor ezév augusztusában azzal a ké­réssel fordultam a társadalomhoz hogy adjon mindenki tehetsége szerint téli hol­mit messze orosz földön harcoló véreink részére, kérő szavam meghallgatásra ta­lált. Most még többet, még bensősége­sebben kérek: a hadbavonultak család­fáiknak, az emberfeletti áldozattal harco­lók itihonmaradotainak. Január 17-től február 7-ig országszerte minden ediginél nagyobb arányi gyűjtést rendezünk a harctéren levők iíthenma- radotaínak támogatására. Ezúttal pénzt kérünk: a tehetősektől ezreket és szá­zakat a szegényebbektől filléreket, de mindenkitől kérünk. Sok könnyet akarunk letörölni, a gon­dok áradatát feltartóztatni, tehát anyagi erőink határáig kérjük a társadalom tá­mogatását. Gondoljunk arra, hogy a magyar haza ezer és ezer családja némán és zokszó nélkül soványabb kenyérrel aggodalommal és önmegtagadassal áldoz naponkint a magyar igazságnak, mert hozzátartozója mindnyájunk fennmaradá­sáért harcol vagy szolgál. Gondoljunk ka­tonáinkra, akiknek fegyvereit megacéloz­za, bátorságát és hősiességét fokozza az a tudat hogy itthon mindenki részt vál­lal családjának gondjaiból. A létünkért és népünk igazságáért fo­lyó harctól függ minden. Az állam ezért minden fillért a háborúra áldoz és a lehe­tőség határain belül gondoskodik a harc­■; téren lévők itlhomnaradotUiirói. De ez ! még nem elég! Szükséges, hogy maga a * társadalom vegyen részt az áldozatban, kell, hogy az áldozatot egyenlően osz- s-zuk meg s ennek az emberi harcnak egyetlen eredményes fegyvere van: jó szívvel adott fillérek és pengők tömege. Ez a gyűjtés több mint jótékonykodás, több mint emberi együttérzés megmuta­tása. Most látjuk majcL mennyire sze­reti aépűrtk minden ré.- gt. Lak«. ^ --águnk minden egyes, része családját és azt a nagy közösséget amelynek tagjai án­gyunk s amellyel - együtt élünk vagy pusztulunk ebben az országban. Adjatok! Avassa a magyar társadalom ezt az alkalmai nemzed áldozatkész bé­günk legszebb ünnepévé! Adjatok, hogy a legtöbbet, áldozok hozzá tartozóit, gyer­mekeit minél erősebben és,' melegebben IS£ A miniszterelnök tisztelgése a Kormányzó Ur előtt Káilay Miklós miniszterelnök újév napján délelőtt kihallgatáson jelent meg a Kormányzó úrrál. A miniszterelnök a nemzet jókívánságait juttatta kifejezésre ír államié előtt. Káilay Miklós & Kormányzó árnál tett j látogatása után a Fóméltóságú Asszonyt kereste iei. (MTI.) A magyar arcvonalon is megélénkültek a felderítő tevékenységek A honvéd vezérkar főnöke 36. számú heti jelentésében a következőket közli: A magyar hadsereg arcvonalával szem­ben karácsony óta megélénkült az ellen­ség harci tevékenysége. Az ellenség ki- ■sebb-nagyc-bb erejű vállalkozások során akarja kitapogatni a helyeztet, azonban az ellenségnek ez a vállalkozása még jó­val a magyar fővédelmi állások előtt a védők bűzében tejesen, összeomlott. Saját csapataink eredményes felderítő vállalkozást hajtottak végre. Megszálló csapatnak eredményesen biztosították a hátsó területek biztonságát és gazdasági életét. Illetékes katonai helyről a jelentés ,ki­egészítéseképpen még a következőket mondották; Az. elmúlt heti harci eseményeket ősz- szefoglaló jelentés arról tájékoztál, hogy az ellenség részéről bizonyos fokú éién- kebb harci tevékenység észlelhető. A karácsony előtti héten még az előző he­teknél is nagyobb nyugalom volt a ma­gyar arcvonal előtt. Karácsony óta a fel­derítő tevékenység megélénkült. Miután az időjárási viszonyok meglehetősen aka­dályozzák a légi felderítést, a szovjet a földi erőkkel .akarta kipuhatolni a ma­gyar állásokat, ez a szándéka azonban már a kezdet kezdetén meghiúsult. Ezzel szemben saját vállalkozásaink, mint az elmúlt hetekben is teljes siker­rel- jártak. (MTI.) Szilveszter napján sorozatos vereséget szenvedett a szovjet a helyi támadások során A Nemzetközi Tájékoztató Iroda je­lenti: Szilveszter napján a keleti harctér csaknem valamennyi szakaszán viszony­lagos nyÜgalom volt. Az elmúlt év folyamán a német és a szövetséges csapatok 36C.OÖO négyzetki­lométernyi terüleínyereséget értek el. Ez a terület megfelel Anglia és Belgium együttes területének. Megszállták a szov­jetnek talajkin.csekben leggazdagabb te­rületeit. A Terek-arcvonalen. a Kalmük-sztep- péken, Sztálingrádban és Sztálingrád kő rül, valamint a Volga és a Don között csak helyi vállalkozásai voltak a szovjet­nek s valamennyi vállalkozásában súlyos vereséget szenvedett. A Dontól délre heves páncélos csata alakult ki. A csata a német és szövet­sége^ csapatok részére sikeresen alakult. mert a németek valamennyi támaszpont­jukat megtartották és a támadó szovjet páncélkocsik közűi huszonkettői meg­semmisítettek. A zuhanóbombázók élénk tevékenysé­get fejtettek ki Sztálingrád környékén és a Dontól északra, valamint délre is. A légitérben a német és a szövetséges re­pülők korlátlanul uralkodnak. Egy na­gyobb szovjet-—angol vegyes kötelék tá- i ráadást intézett a tergely repülői ellen. A harcra jellemző volt, hegy alig iiz perc alatt 15 szovjet gépből 12 gépet semmisítettek meg a németek, — Egy másik helyen egy szovjet kötelék kitért a német vadászok támadása elől. A va­dászoknak sikerült utólémi a menekülő szovjet gépeket és egy gépet lelőttek. A Don középső szakaszán továbbra is heves támadást Intézett a szovjet a né ölelje át az örök Hungária istápoló karja! Adjatok, hogy az elkövetkező nemzedé­kek áldással emlékezzenek a ma élőkre, akik a szeretet és a jóság erőit is mozgó­sítani tudták! Adjatok azért a Magyarországért, amelynek eljöveteléért imádkozunk! Budapest. 1942. december hó 31. nap­ján. Horthy Miklósáé, met támaszpontok ellen. Csütörtök este súlyos vereséget szenvedett a szovjet ezekben a harcokban. A támadást két páncélos csoport is támogatta. Az ütkö­zet végén több mint 150 bolsevista ha­lott, igen sok sebesült és fogoly maradt a harctéren s csak igen kis töredéknek sikerült elmenekülnie. A középső szakaszon nagy erővel foly­tatta a szovjet a támadást V elikije Luki •irányában. A németek itt 5 páncélost semmisítettek meg, A jegesiengeri arcv «piaion, a ifaMA: félszigeten a német bombázók szétlőtték a szovjetnek építés alatt álló tüzérségi állásait. Az Ilmen-tótcl délkeléire egyes szov­jet csoportoknak sikerült aíszivárogniok a befagyott mocsaras területen a nagy távolságokban levő s szilárd talajon álló rémet állások között, amikor azonban ki akarták bővíteni a rést. támadásuk & német nehéz fegyverek tüzében teljesen összeomlott. Sikeresen támadták a német bombá­zók Murmanszk kikötjét és a vasútvo­nalat is. Itt 6 Rata-gépef lelőttek. (MTI.) Giraud komolynak látja az afrikai helyzetet Berlinből jelentik: Giraud tábornok az újságírók kérdésére az Afrikában fo­ganatosított letartóztatásokkal kapcsola­tosan kijelentette, hegy az intézkedése­ket további gyilkosságok megakadályo­zása érdekében kellett végrehajtani. Az őrizetbe vett egyéneket nem igen végzik ki, de továbbra is fogságban maradnak.- Giraud szerint Murphy amerikai megbh zottat is meg akarták gyilkolni. A tuniszi harctéri helyzettel kapcsola­tosan kijelentette Giraud hogy nem pcsz- szimista, de még kemény küzdelmekre számít. Az afrikai francia hed sereg fel­szerelése Giraud szerint nagyon hiányos. Ezzel szemben a 160 kilométeres arcvo nalon a német és olasz hadsereg a leg­korszerűbb fegyverekkel rendelkezik. — Kijelentette végül Giraud, hogy az ame­rikai hadsereg felszerelése már sokkal jobb. (MTI.) Meghalt Hegedűs Lóránt Hegedűs Lóránt titkos tanácsos, ny. pénzügyminiszter, a TÉBE elnöke január elsején Budapesten elhunyt, (MTI.) A 42-es bizottság ülése A 42-es országos bizottság kedden dél­előtt ülést tart. Áz ülés a lakásrendelet­tel foglalkozik. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom