Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 198-222. szám)

1934-09-05 / 201. szám

Ara 10 fillér. v^rltegxtóiég és kiadóhivatal Bethlen-n. 1. ?!>Mtatakarékl caekksxám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2'50 P, Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Osváth Imre Irta: Tesléry Károly dr. Csak pár éve annak, hogy városunk nivós ipariskolá­jában egy gyerekember, mint ennek az iskolának Il-od osztályos növendéke tünt fel rendkívüli szorgalmával, komoly magatartásával és főképen a művészeti tárgyak gyakorlati kivitelezésében. Ez a gyermek édesapjának, a szintén jónevü helybeli szob­rásziparosnak műhelyében mint tanuló dolgozott. Fel­tűnt* .ganék, a most már na­gyon boldog édes apának fia nem. mindennapi tehet­sége s amikor több megle­pő gondolatot formált agyag­ba, egyik ilyen nagyszerű gondolatot kifejező alkotását felküldte a szobrászművészet egyik legnagyobb reprezen­tánsának, Kisfaludy Stróbl Zsigmondnak. A mester vá­lasza frappáns, rövid, de an­nál többet mondó volt. „ Küld­jék fel ezt a gyereket hoz­zám, látni akarom". A gyermek megindult a dicsőség felé, mert a mester többé nem engedte vissza. Műtermébe vette, nevelte, tanította, izmositotta a nyil­ladozó tehetséget s amikor fáradságát nem találta med­dőnek, felvétette a képző­művészeti főiskolába. Azóta sok szépet és jót hallottunk Osváth Imréről és büszke örömmel töltött el bennünket az a tudat, hogy ez az ifjú nemcsak a miénk, hanem Isten segítségével az egész országé! Ezt a meg­győződésünket vitathatatlan­ná tette a most leleplezett csodálatos szépségű műve a nyíregyházi hatalmas erek­lyés országzászló. Nagysze­rűen bontakozik ebben az alkotásában a mi fiunknak istenadta tehetságe, a művé­szet iránt érzett szent áhí­tata, izmos tudása. Amikor városunk és vár­megyénk nevében örömtől dobogó szivvel üdvözlöm a fiatal Osváth Imrét, nem kí­vánhatok sem neki, sem ma­A miniszterelnök valamennyi pártvezérrel megbeszéli a választójogi tervezetet Gömbös Gyula miniszterelnök vidéki tartózkodásáról hazatérve fogadta a Budapesti Értesítő munkatársát és előtte a következő nyilatkozatot tette: A választójog kérdésében való állásfoglalásomat nemcsak a Nem­zeti Egység pártjának tagjai, ha­nem az ellenzék vezérférfiai előtt is ismertettem. Ezt azért tartot­tam szükségesnek, mert jól tu­dom, hogy az uj választójogi törvénynek döntő befolyása lesz a magyar közélet kialaku­lására. Eckhardt Tiborral is tárgyal­tam. Eljuttatta hozzám választó­jogi javaslatát, amelynek egy pont­jára vonatkozóan hozzájárulásom­ról biztosítottam. A titkosságot alapelvnek tekintem, de junktimba kívánom hozni a kormányzói jogkör kiterjesztésével. A választójog reformjának kér­déséről a kormány tagjaival is tárgyaltam, megbeszéltük a tervet a Nemzeti Egység Pártjának ve­zetőivel, Bethlen István gróffal és Sztranyavszky Sándorral. Az a szándékom, hogy a kormány ja­vaslattervezetét az ellenzék vezé­reivel is megbeszélem, mert csak olyan javaslatot akarok a ház elé terjeszteni, amely megfelel a nem­zet magasabbrendü céljainak s amely mellett magamat lekötöttem. Hóman Bálint nyilatkozik az iskolai év megkezdéséről Hóman Bálint kultuszminiszter a Magyar Távirati Iroda utján a következő nyilatkozatot tette az is­kolai év megkezdéséről: Az iskolai év szorgalmi idejét az 1934. évi XI. tőrvényeikkhez fűződő s rövidesen megjelenő végrehajtási utasítás fogja szabá­lyozni. Nem vagyok híve a tul­hosszu nyári szünidőnek, ezért ugy intézkedtem, hogy a szor­galmi idö szeptember 8-tól junius 25-ig tartson. Tekintettel azonban arra, hogy az idén 8-án és 9-én ünnep van, ugy határoztam, hogy a beiratá­sokat szeptember 10-én ^tartsák meg, 11-én legyen az évnyitó ün­nepély és 12-én reggel kezdődjék a rendes tanitás. Ezt a rendeletemet közöltem az iskolafenntartó egyházi főhatósá­gokkal is, hogy hasonlókép in­tézkedjenek az iskolai év kezdetére vonatkozóan. Szeptember tizedike előtt tehát a tanulóifjúságot semmiféle címen munkára berendelni nem lehet. Lovagias ügy támadt Eckhardt és Rassay között Ismeretes, hogy Eckhardt Tibor választójogi tervezete nagy sajtó­polemiára adott alkalmat s Eck­hardt és Rassay között igen éles összetűzés támadt. Ennek az lett a további következménye, hogy Eckhardt Tibor Ulain Ferenc és Széchenyi Lajos utján lovagias elégtételt követelt Rassay Károly­tól. Rassay is megnevezte segé­deit s a segédek között megindult a tárgyalás egyelőre jegyzőköny­gunknak jobbat, igazabbat, minthogy karolja át az isteni gondviselés és segítse alkotó pályáján mennél magasabbra és tökélyre, hogy majdan fényes tehetségének teljes kifejlődésével formálja meg újra azokat a hatalmas mű­emlékeinket és szobrászati alkotásainkat, amelyeket ha­zánk megszállott részein bar­bár, ostoba kezek oly gaz módon tönkretettek. Haladj Osváth Imre a di­csőség felé, hogy magadnak hírt, nevet, magyar fajtádnak pedig sok-sok büszkeséget szerezz! Tartson meg a jó Isten sokáig édes szülőiddel és nagynevű művésztanároddal együtt!! vek alakjában. Rassay segédei két levelet ké­szítettek. Az egyik levelet Eckhardt segédeihez juttatták el s ebben ki­jelentették, hogy az ügyet Eck­hardtnak módjában áll bíróság elé vinni s ott bizonyítani állításait. Ha a bírói tárgyalás megtörténne, mindig módjában állana a lova­gias elégtételadás kérése. A Rassayhoz intézett másik le­vélben kijelentették, hogy további lépés szükségét nem látják fenn­forogni. Öt halottja van az autó­versenynek A lissaboni autóverseny alkal­mával egy kocsi belerohant a né­zők közé. A halottak száma már ötre emelkedett, a súlyosan se­besültek száma 10, akiknek álla­pota válságos. Eckhardt Tibor a miniszter­elnöknél Gömbös Gyula miniszterelnök ma délelőtt fogadta Eckhardt Ti­bort és több mint egy órán át tárgyalt vele. Eckhardt Tibor a tanácskozás végén kijelentette a sajtó képviselői előtt, hogy ki­zárólag a genfi népszözetségi ülésre vonatkozó utasításokat vett át a miniszterelnöktől. Eckhardt, mint Magyarország teljhatalmú népszövetségi főmeg­bizottja, holnap, vagy holnapután indul [Genfbe. Ma a külügymi­niszterrel is hosszabb tanácsko­zást folytatott. Tatarescu Belgrádban tárgyal Belgrádi jelentés szerint Tata­rescu román miniszterelnök tegnap este Belgrádba érkezett s még az est folyamán hosszabb tanácsko­zást folytatott Uzonovics szerb miniszterelnökkel. Osztálysorsjáték Az osztálysorsjáték mai húzá­sán a következő nagyobb nyere­ményeket sorsolták kí: 5000 pengőt nyert 12412 és 25812 4000 pengőt nyert az 52471, 58428. 3000 pengőt nyert 11937. 2000 pengőt nyert a 32711, 49237, 51694. 1000 pengőt nyert a 22306, 61309, 61872, 75474, 82561. Időjárás Még élénk szél, sok helyen, fő­leg az ország nyugati felén ujabb esők várhatók. A hőmérséklet fő­leg az Alföldön valószínűleg emle­kedik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom