Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 146-220. szám)

1918-07-31 / 171. szám

jtfÖOTIDÉK. «9t8julms 31 A Tárosazárdrá^itók ellen Az idegeneket kiutasítják A helybeliek iparukat vesztik Nyíregyháza, julius 30 (A Nyirvidék tudósítójától.) Az árdrágítók, lánckereskedők visz­sKiéléseivel foglalkozott legutóbb Nyir­egyháza város képviselőtestülete, amely e­rélyes rendelkezések életbeléptetését kéri a kormánytól mindazok ellen, alak jog­talan hasznot húznak a háborús nyomo­rúságból, legyen az árdrágító idegen vagy helybeli. 1 Kiss Sándor rendőrfőkapitánynak la­punkban ismertetett előterjesztése kap­csán foglalkozott a képviselőtestület ev­vel a kérdéssel. A szakosztályok javaslata alapján egyhangúlag határozta el a kép­viselőtestület, hogy az. ingatlanforgalom korlátozásáról szóló kormányrendelet ha­tályának Nyiregyháza belterületéi-e való kiterjesztését kéri a kormánytól, mert e­zen az uton akarja a város megakadályoz­ni, hogy azok az idegenek, akik a köz­szükségleti cikkek drágításával, jogosulat­lan üzérkedéssel gyűjtenek vagyont és a­kik éppen ezért egyáltalában nem kívá­natos elemek Nyíregyházán házal vásá­rolhassanak. Az előterjesztésnek azt a részét, hogy a kereskedelem korlátoztassék, nem tartja sem kívánatosnak, sem célravezetőnek a képviselőtestület, hanem a kereskedelem túlkapásai ellen azt tartja hatályos or­voslásnak, ha a kormány fölhatalmazást ad az elsőfokú rendőrhatóságoknak, hogy azt a nem magyar honost, akit a hadvi­seléssel kapcsolatos kihágás miatt megbün tetnek, mellékbüntetésként kitiltással is sújthassák. A képviselőtestület a szakosz­tályok javaslata alapján ebben az értelem­ben fölirattal is fordul a vármegye utján a kórtnányhoz. Evvel kapcsolatban a város tanácsá­nak külön javaslatot terjesztett a képvi­selőtestület elé. A tanács ugy látja, hogy nem csak az idegen árdrágítókkal szem­ben kell erélyesebb rendelkezés, de a hely béli áruuzsorásokat is meg kell fékezni, mert csak igy lehet rendet teremteni a nyíregyházi iparban és kereskedelemben. Ezért javasolta a tanács, írjon föl a kép­viselőtestület a kormányhoz és föliratá­ban azt kérje, hogy a hadviseléssel kapcso latos kihágás miatt elitélt helybeli keres­kedőt vagy iparost avval is sújtsák, hogy tőié az iparigazolványt a tanács megvon­hassa. Ezt a kétségkívül szigorú, de mindén­képpen indokolt rendlekezést a közgyűlés is helyeselte és annak életbeléptetése i­ránt föliratban fordul a kormányhoz. MfcSft ft.ifea, 1 ilM Megszűnt az angol munkások sztrájkja Budapest, julius 3* (A Nyirvidék tudósítójától.) Loadonból jelentik, hogy a muni­ciós munkások sztrájkja megszűnt és a munkások a munkát ismét megkezdték. Windischgátz a népjóléti minisztérium vezetője Budapest, julius 30. (A Nyirvidék tudósítójától.) A mai minisztertanács Windischgrütz minisztert a népjóléti minisztérium ve­zetésével bizta meg. Mennyi hiányzik Nyíregyháza ellátásához? Sjriregykáza, julius 30 Amikor legutóbb a szabolcsi küldött­ség a kormány tagjainál járt, hogy a kor­mánytót a terménynek a vármegyéből va ló elszállításának "megakadályozását kér­jék, rámutatlak arra, hogy a vármegye összes termése nem elegendő az itteni fo­gyasztás és vetőmag ellátására sem. A közélelmezési miniszter akkor ki­jelentette a küldöttségnek, amelyet Mi­kecz István vármegyei főjegyző vezetett és amelyben Nyiregyháza város polgár­mestere, valamint a járási főszolgabirák vettek részt, hogy minden igyekezetével! segítségére lesz a vármegyének., Tudatá­ban van annak — mondotta a miniszter, — hogy az ország legköteleségtudóbb vá­rosa Nyiregyháza és legáldozatkészebb vármegyéje Szabolcs; ismeri ennek a népnek minden eddig hozott áldozatát, tudja, hogy az ország legkitűnőbb tiszt­viselőivel áll szemben és hogy ennek' a tisztikarnak, amely a háború alatt olyan becsületességgel, annyi kitartással állott a helyén, minden szava színigazság. Belátta azért a miniszter, hogy a fagy és a szárazság által sújtott Szabolcsból nem szabad addig terményt elvinni, mig a lakosság vetőmagszükséglete és ellátása biztosítva nincs és ezért (elrendelte, hogy október elsejéig Szabolcsból nem szabad terményt elszállítani. Bencs Kálmán dr. polgármester most tett jelentést a képviselőtestületnek, a mi­niszter kijelentéseiről és a képviselet meg­nyugvással 1, hélyeslessél fogadta a polgár­mester bejelentését. Hogy ptíSig meny­nyire "komoTy a helyzet (nálunk Ss hogy, mennyire indokolt volt a küldöttség ké­rése, annak élénk bizonyítéka az alábbi hivatalos kimutatás. Vetésterület: Buza 5682 kat. hold,rozs 10439 kat. hold, árpa 3441 kat. hold, zab 1690 kat. hold. Termésbecslési állag kat. holdanként búzában 210 kg., rozsban 234 kg., árpában 113 kg., zabban 66 kg. Bemélhető termés: Buza 11933 mnl, rozs 24427 mm., árpa 3888 mm., zab 1115 métermázsa. Lakosság szükséglete: 8ÜÜ0 lakos fe­jenként 15 kg., 14400 mm. buza vagy rozs. 12000 lakos fejenként 12 kg-, 17280 mm. buza vagy rozs. 18000 lakos fejenként 10 kg., 21600 mm. buza vagy rozs. Összesen 53280 métermázsa. Vetőmag szükséglet a folyó évi be­vetett területek szerint: Búzából 5688mm., rozsból 11482 mm., árpából 1690 mm., zab­ból 1521 métermázsa. Állat takarmányozásra szükséglet 5568 drb. sertés után, illetve 4000 hizóba átlittot sertés után árpa 2 mm.-val szá­mítva, 8000 métermázsa. 3441 drb. lóál­lómányból 1000 drb. igás lovat számítva á 7 mm.-val, zab 7000 métermázsa. Ezenkívül szarvasmarha állomány 5889 drb., juh állomány 871 darab. Hiány: Buza és rozsnál összesen: 34144 mm., árpánál összesen 21802 mm., zabnál összesen 7406 métermázsa. Amikor tehát az eddigi becslések sze­íint csak Nyiregyháza városában mint­egy hatvannégy vasúti kocsira való ter­més hiányzik, akkor valóban indokolt volt a város és a vármegye vezetőinek az a kérése, hogy ebben a gazdasági évben kíméljék az elemi csapásoktól sújtott Sza­bó lesot. A Kormány egyébként annyira elis­meri Szabolcs és Nyiregyháza érdemeit, hogy a miniszter ígéretet'tett arra nézve, hogy ha itt nem lesz elég a szükséglet fe­dezésére a vármegye termése, ugy más­honnan utalja ki a há&nyt. A német tartalékok kimeríthetetlenek Bndapest, julius 30 {A Nyirvidék tudósítójától Hágából jelentik: A Times azt irja, hogy a németek tartalékai kimerithebel­lenek, aminek az az oka, hogy a néme­tek emberanyagukat mindenképpen kimé­lik és igyekeznek megtartani azt. Ezt a számbeli túlsúlyt csak amerikai milliók­kal lehet ellensúlyozni. Uj német offenziva előtt Budapest, julius 30 (A Nyirvidék tudósítójától.) A Times irja. Az plőárkok fölállítá­sát a németek tüz alatt tartják. Minden jeli arra mutat, hogy a németek ellenoffen zivájához közel vagyunk. Nem igaz a spanyol békeközvetités Bndapest, julius 30 . (A Nyirvidék tudósítójától.) A Reuter-ügynökség jeleinti: Madrid­ból hivatalosan lecáfolják azt a hírt, hogy a német kormány propoziciót fett Spa­nyolországnak a békekonferencia egyen­getésére. VÁROSI SZÍNHÁZ. Elvált asszony Sz. Szatmáry Endre karnagy jutalom­játékául az Elvált asszonyt adták szombat este. Szatmáry nagytudásu művészember, amellett igen rokonszenves egyéniség. Min dég elsőrangú színtársulatoknál működött, legutóbb a buda-temesvári színtársulatnál volt. Az opera és operett előadásokat mind ő tanította be, sokat fáradozott kü­lönösen a próbák alatt, főleg a kar sze­mélyzet- és a katonai zenekar betanítása okozoLt neki nehéz és fárasztó munkát, olyan szakavatottsággal végzi, hogy gyö­ez mind olyan dolog, amit a nagy közön­ség alig vesz észre. A vezénylést pedig nyörüség nézni. Mondhatni, hogy a leg­nagyobb munkát ő teljesítette a társu­latnál. Méltán megérdemli, hogy e he­lyen is teljes elismerésünket fejezzük ki neki. Tegnapi jutalomjátéka alkalmából tisztelői szép virágcsokorral és egy lepe­csételt levéllel kedveskedtek neki. Az előadást a legjobbak közé soroz­zuk. Déry Rózsi ugy játékban, mint ének­ben felséges volt-. Bródy Irén és Szalma Sándor szintén igen helyesen játszottak és énekeltek. Meglepő szépen énekelt Kiss Mariska, ügyes színésznő fog belőle válni. — A kék róka. A tegnapi előadással befejeződött a szini idény. Bucsu előadá­sul a Kék rókát adták. Simkó Gizi és Thuróczy Gyula valósággal remekeltek,a közönség mindvégig a legnagyobb érdek­lődéssel kisérte nagyszerű játékukat. Há a jövő évi társulatot ilyen tagokból állitja össze az igazgató, mint ez az értékes mü­vészpár, akkor valóban meg lehet elé­gedve Nyiregyháza közönsége. A színigazgató bucsu ja. Kedvtes köte­lességemnek tartom, hogy a szini idény befejezése alkalmából a mélyen tisztelt színházba járó közönségnek meleg párt­fogásáért társulatom nevében is leghálá­sabb köszönetem nyilvánítsam. A jövő évi viszontlátásig hálás tisztelettel; Kiss Árpái, szinigazgaítő. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom