Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 1-49. szám)

1940-01-02 / 1. szám

Starkesztő&ég és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. Eosiat&karéki csekkszám: 47.139. Telefon: 77. * POLITIKAI NAPILAP M Előfizetés: 1 lónapra 2.50, negyedévre 7.50 E, Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. Küldetésünk Minden nevezetes forduló alkal­mával azok, akikre a Gondviselés «agy feladatokat bízott, nyilatkozni szoktak. És lehet-e nagyobb alka­lom a nyilatkozattételre, mint az évek fordulója? S a:z utóbbi időben is lelhetett-e nagyobb alkalom, mint ez a.z évforduló, amely most követ­kezett be? Történelmünknek egyik fejezete zárult le, de nem véglege­sen s egy új korszak küszöbén új ffeladatok sokasága tornyosul elénk. Az idő, amelyben élünk, egyébként ■is gondokkal terhes. Érezzük, hogy Európa életében sorsdöntő esemé­nyek következnek be ebben az év­ben s egészen természetes, ha arra gondolunk, hogy ebben a küzdelem­ben, amelynek célja egy egészséges, új, az igazságon felépülő világ ki­alakítása, reánk is még nagy felada­tok várnak. Hogy ezeket a feladatokat miként tudjuk megvalósítani, rajtunk múlik. Erre adott útmutatást a miniszter­elnök újévi cikke. Teleki Pál g.rólf az elmúlt év tör­ténelmi eseményeire vet visszapil­lantást cikkének bevezető részében. Felsorolja ugyan azokat a történelmi indító okokat, amelyek szükségkép­pen hozták magukkal a tavaly bekö­vetkezett eseményeket, azonban mégsem ezekben az okokban látja hazánk területi gyarapodásának be­következését, hanem abban a tör­vényben, amelyet első nagy kirá­lyunk adott a nemzetnek s amely törvény a nemzet küldetését szabja, meg a Kárpátok medencéjében. Azt mondja erről a törvényről, ,'hogy ennek rendeltetése nem ka­land, hanem józanság, nem a hódí­tás, de a.z egybeforrasztotinak a megtartása, nem az elnyomás, hanem ■a portáján élőknek magához ölelé­se, nem egy nyelvre, egy szokásra kényszerített, hanem igazságban nevelt, vezetett és egyetértésben élő — akárhány nyelven beszélő nép. Nem meghunyászkodó, vakmerő és kegyetlen, de magában bízó, bátor és jószívű nép, törvénye nem izgá- gáké és türelmetleneké, hanem szá­za dokír a építőké. Ebben látja a miniszterelnök a be­következett események logikáját és ebben keresi a jövendőnek alapjait ,is. Bizalmat, bitet hirdet, amikor azt vallja, hogy a magyarság sok hi­bája mellett is a veszélyben összes fog, megkcmolyodik, leveti a szélső­ségeket. Ez a hite mondatja vele azt és akarja megértetni minden ember­rel azt, hogyha nagy lázban forr is ez a világ, s ha veszélyek fenyeget­nek is minden oldalról, megoldhat­juk feladatainkat. Eddigi sikerein­ket annak köszönhetjük, hogy a magyar magára talált. És ez lesz a záloga a jövendő, sokkal nehezebb feladatai sikerének is. A most folyó háborúról, még ha nem- is folyik fegyverekkel Európa Egy teljes szovjet hadosztályt megsemisitettek a finiek A Stefani-ügynökség jelenti Lon-» dcnból; Üjév napján a szovjetihad- sereg a Ludoga-tó és a Leo.ingrádt Vidpuri közötti vasútvonal közé eső szakaszon szakadatlanul támadta a ■f,inn állásokat. A 40 kilométer hosz? 5 szú fronton 150.000 szcvjetkatonát I vetettek harcba, a finnek azonban, I olyan nagyszerűen tartották áílásai-» | kai. hogy egyetlen egy méter terüile-» i tét sem engedtek át a szovjetnek, ellenben rendkívül súlyos vesztesé-» g»eket okoztak a. támadóknak. ■Valamennyi angol lap katonai szakértője még -a.z ebben a tekintet­ben rendkívül óvatos Times szak­értője is megállapítja, hogy azok a győzelmek, amelyeket a finnek a-, szovjetcsapatok felett arattak, még, a finnek barátainak legvértnesebb reménységeit is túlhaladták. A Kő asra-tónál vívott győzelmük egy tel­jes szovjethadosztályt semmisített ■meg. A finnek ebben a harcban indián- í módszer szerint győzedelmeskedtek, § A szovjetcsapatokat három oldalról! körülvették s amikor gépfegyvertü- .zet zúdítottak rájuk az erdőségek­ből, megjelentek a finn repülők is' a, tó felett s annak jegét bombáikkal beszakították. A Kiasta-tavon az j egész gépesített hadosztály a jég alá j került. Csak négy ezred maradt eb­ből a hadosztályból a finnek ellentá- madása után, azonban ebből is csak egy ezred érte el a szovjethatárt, do S csak úgy, hogy eldobálta fegyverét és lőszereit. (MTI.) 10.000 önkéntes karcol már a finnek oldalán Londonból jelenítik: Az angolkor­mány közölte a Néps.zövetséggeil, hogy a Népszövetség által megsza­bott kötelezettségének eleget tesz. Mindenféle ihadiszert és lőszert szák lit a legrövidebb időn belül Francia- országgal együtt a finn harctérre. A Daily Telegraph szerint Olasz­ország nemcsak »repülőgépeket és (fegyvert szállít a finneknek, hanem lehetővé teszi az önkéntesek szállí­tását is. Az olasz önkéntesek részé­re megkönnyítik az útlevél kiadá­sát. \ Stockholmból jelentik: Azoknak ■ az önkénteseknek a száma, akik a finnek oldalán harcolnak, már meg­haladja a tízezret. Ennek a csapat­nak a*z északi harctéren való harcba (lépése már érezhető is a hadművele­teken. >. Svédországban erőteljesen folyik a finnek megsegítésére irányuló mozgalom. ‘Különösen távú-ászokat, gépikocsilvezetőket, vasutasokat to­boroznak. A lakosságot arra hívták fel, hogy báránybőröket és vásznat adjanak a finnek megsegítésére. (MTI.) Olaszország visszahívta owszkvai követét A Pest írja: Londoni diplomáciai • körökben nagy jelentőséget tulajdo­nítanak annak a ténynek, hogy Olaszország visszahívta moszkvai követét s ugyanakkor a római szov­j étik övét .is kikérte megbízólevelét. Angol vélemény szerint Olaszország ezzel a lépéssel határozott állást foglalt a bolsevizmussal szemben. (MTI.) Dánia megérzi semlegességét feleli is a Dacé távlratváltása Teleki Bál gróf miniszterelnök új­év napján táviratot intézett Musso­lini olasz miniszterelnökhöz. A mi­niszterelnök távirata -a következő­képpen szólt: , “,2 na!Pján a magyar nép *;gőszintébb jókívánságait küldöm hxced eneiádnalk, csatolva hozzá mind a magam, mind pedig a ma­gyar kormány jókívánságait is: A Duce a következő távirattal vá­laszolt: ^ , Köszönöm azt az üdvözlő táv­iratot, ame»yet az újév napján hozzám, intézni szíves volt. Fogad­ja mind ön, mind pedig kormánya ba.ráti együttérzésemnek kifej e- zését. (MTI.) csekss Istváe ésgikej lett Énekes István, olimpiai bajno­kunk, aki a Io»sangelesi olimpiiszon győzelmet aratott, néhány na»ppal ezelőtt vesebánta 1 makka 1 bekerült a klinikára. Énekes azt hitte, hogy a bzja gyógyíthatatlan s ez annyira elkeserítette, hogy ma .reggel fel­ment a klinika h*rma»dik .emeletére és onnan levetette magát. Énekes •délelőtt 9 órakor .sérüléseibe, anél­kül, hogy eszméletét egy pillanatra is visszanyerte volna, belehalt. Ha­lálát koponyaalapi törés, kar- és lábtörés okozta. (MTI.) tpitik a világ leghatalmasabb repűíöiskvláját Newyarkból jelentik: A kanadai Ottavában, megkezdték a világ leg­hatalmasabb repülő iskolájának az építését. A repülőtéren 67 megfigye­lő, gépkezelő, rádiós, ejtőernyős, »szerelő iskola nyílik. A kiképzők, műszaki alkalmazottak száma 40.000 lesz. (MTI.) Kopenhágából jelentik: Staun ing dán miniszterelnök rádiőszózatot in­tézett Dánia népéhez. Kijelentette* hogy Dániának meg kell őriznie semlegességét minden irányban. Dá-> minden országában, megállapítja* hogy európai háború. Európa telve van feszültségekkel és minden állam: beilesodródhiat a »háborúba ténylege­sen is. De meg kell érteni, hogy a világháborút követő békeszerzödé-i seik tapasztalatain okulva, új világ-» rendet kell kiépíteni és ezért min­den állam‘fér»fiúnak viselnie, kell a, felelősséget. A háború ndm dönt ;el egyetlenegy kérdést sem, nem hoz-» hat békét sem. Békét csak a meg­értés és az igazság hozhat. Az a nia különben sem jelentene sokat harcásza ti szempontból, ba pedig belekeveredne bármelyik oldalon is a háborúba, egészen bizonyosan el­pusztulna. (MTiI.) .megértés, amely ennek a nemzetnek az életében a szentistváni törvé­nyekben leli alapját. Nekünk ezért van küldetésünk Európában s ezért hiszünk az igaz­ság győzelmében is. De csak addig, élünk itt-, amiig ezt a küldetésünket nem tévesztjük el szemünk elől. így nem leszünk a történelmi erők játéklabdája, hanem »formálói le­szünk az új és igazságos európai rendnek és ez hozza meg nemzeti reményeink valóraválását is. Meghalt Rína Jézsif A .magyar képzőművész világnak nagy gyásza van. A Zala György— Kisfaludy - Stróbl Zsigmond triász) harmadik tagja, Róna József meg­halt. (MTI.) Időjárás Mérsékelt szél, előbb északi, esté­től délnyugati, nyugati szél, növekvő felhőzet, néhány helyen, inkább »csak északkeleten kisebb havazás, a »Kárpá.talján hófúvás, várható. A hi­deg .egyelőre tovább tart. Budapes­ten ma délbe,n a hőmérséklet —5 Celsius: fok volt, a légnyomás 768 mim., mérsékelten emelkedő irány zattak .» ... i a „.. .,_!...»

Next

/
Oldalképek
Tartalom