Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-01 / 50. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza, 1941. március 1. 21.) IX. évfolyam 941. március 1. y / 50 (2348) oBomuat MlRl BK &*»rk«szt6ség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. | NRJL TTII/AT NJ APU AP * E15fizetés: 1 hón aP ra 2­5 0- negyedévre 7.50 P PHrtotákaréki csekkszám: 47.139 T«l«fo»: TJ. lULl 1 1^1 INrYr ÍL/Mr Köztisztviselőknek 20» engedmény. Bulgária is csatlakozott a háromhatalmi szerződéshez A görög-olasz bábomban döntőjelentőségü fordulatot várnak — Az angol hadsereg beszüntette a líbiai hadmüveleteket A StefanHroda szófiai jelentése beszámol arról, hogy Bulgária elha­tározta, hogy csatlakozik a három­hatalmi egyezményhez. Filov minisz­terelnök Popov külügyminiszter kí­séretében már el is utazott Német­országba, ahol találkozni fog Rib­bentrop német külügyminiszterrel, mely alkalommal jegyzőkönyvet ír­nak alá Bulgáriának a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozásáról. Az egyezmény aláírásánál Olaszor­szágot Alfieri olasz nagykövet, Ja­pánt pedig Osima japán nagykövet fogja képviselni. Filov miniszterelnök elutazása előtt kihallgatáson jelent meg Boris királynál, aki előtt feltárta a nem­zetközi helyzetet és a szorosan vett balkáni kérdést, majd a miniszter­tanács egyhangúlag döntött, hogy Németország mellé áll, Anglia min­den fenyegetőzése ellenére. Bulgária megfontoltan cselekszik. — jelentet­te ki Filov — és részt akar venni Európa új kialakulásában. (MTI.) A bolgár kormány titkos ülése A belgrádi: Politika nagy feltűnést keltő cikkben közli azt a mewyorki hírszolgálati irodától vett jelentést, amely szerint Petkov tábornok ve­zérkari főnök bevonásával a bolgár kormány titkos ülést tartott tegnap a késő esti óráidban. George Hendell szófiai angol kö­vet a Szófiáiban tartózkodó külföldi újságírók előtt tett nyilaltkozatában többek között ezt mondotta: — Amennyiben el kell hagynom állomáshelyemet, az esetben vészé,Ív­be kerül Bulgária, mert hadszíntérré válik. (MTI.) Az egyezményt ma délben fél 1 órakor Bécsben aláírták Bécsből jelentik: Hitler vezér és kancellár ma délelőtt váratlanul Bécslbie érkezett. A Füthrer érkezésé­nek híre futótűzik étnt terjedt el a császárvárosban s pillanatok alatt telve volt az utca emberekkel, akik a Fülhrert éljenezték. A Fiilhrerre 1 együtt érkezett Bécs­be Keiitel, a német véderő főparancs­nokságának főnöke, Dietrich és Rib­benitrop külügyminiszter. A Führert a pályaudvaron Baldur von Siracih birodalmi körzetvezető fogadta és üdvözölte. A Német Távirati Iroda jelenti Szófiából: Filov bolgár miniszter­elnök ma délelőtt külön repülőgé­pen Bécsbe utazott. Ütjára elkísérte Richthoven szófiai német követ, Sis­manov bolgár m imiszterel n ökségi ál­lamtitkár és mások. Szófiából jelentik: A bolgár kor­mány tegnap este minisztertanácsot tartott. A miiniisztertaináics után Filov miniszterelnököt a királly kihallga­táson fogadta. Vasárnap délutánra rendkívüli ülésre hívták össze a bolgár kép­viselőházat. A rendkívüli ülés meghallgatja a miniszterelnök jelentését. Bécsből jelentik: Ciano gróf olaí*z külügyminiszter ma délelőtt külön­vonattál Bécsbe érkezett. Cianot a pályaudvaron Ribbentrop üdvözölte. A fogadtatáson megjelent Dornberg báró, a kabinetiroda protokolfönö­ké, Baldur von Siraieh körzetvezető, Hiradhhausem tábornok és még sok más előkelőség. Bécsből jelentik: Szombaton dél­ben fél 1 órakor aláírták azt az egyezményt, amellyel Bulgária a há­romhatalmi szerződéshez való csat­lakozását kinyilvánította. Az alá­írásnál jelen volt a magyar követ is. Az egyezmény aláírása után Hit­ler kancellár ebéden látta vendégül a bolgár miniszterelnököt és kísé­retét. (MTI.) Szófiából jelentik: A Zora című ibolgár kp ankarai jelentése szerint a török konmány a helyzetre való íigyelemmdl határozottan állást fog­lalt a háborúba való beavatkozás ellien. Éppen ezért nem hajlandó fegyvereket sem szállítani Angliának azon felül, amelyeket már kifizetett Anglia. Egyiptomban nagy nyugtalanságot keltett annak a híre, hogy Anglia beszünteti az afrikai hadművelete­ket és a keleten levő angol haderőt Görögországiba küldik át. Görögor­szágban a helyzetet nagyon súlyos­nak látják. Rómából jelentik: A balkáni hely­zet felszámolása már csak napok kérdése. Bulgária és Görögország között megszakad a diplomáciai vi­szony. Törökország tartózkodik at­tól, hogy a Szovjettel bonyodalomba keveredjék. Zürichből jelentik: A görög-olasz ko'nífliktusban napokon belül döntő jelentőségű események várhatók. Bulgáriában a légvédelmi intézke­déseket meggyorsították. Az angol konmány nemcsak a diplomáciai vi­szonyt szakította meg Bulgáriával, hanem — mint most kiderült — sú­lyos fenyegetést is intézett Bulgá­riáihoz. (MTI.) Frankó tábornok nemzeti gyászt rendelt el Alfonz exkirály halála alkalmából XliL Alfonz király halála mély részvétet keltett Spanyolországban. A király 16 éves korában jutott ura­lomra. Felesége az angol király.: csa­lád rokona. 1931-ben hagyta el or­szágát, amikor Zamora kormányra jutotr, azóta külföldön élt s a spa­nyol trónra való jogát egészen az utóbbi időkig fenntartotta, .néhány nappal ezelőtt mondott le a trónról fia javára. Az eilihúnyt király 55 éves volt. Frankó tábornok, államfő a király elhunyta alkalmából kiáltványt adott ki, amelyben megemlékszik a király uralkodásáról, s megemléke­zik a gyászhírről. Az exkirály ham­vainak hazahozataláról később tör­ténik intézkedés. Az államfő elren­delte, hogy minden év március else­je gyásznap legyen. Március első há­rom napiján a gyász jeléül' a zásziló­kat í^lárbocra kell ereszteni és a te­metés napján az egyházakkal karölt­ve, gyászünnepélveket keíl tartani. Intézkedés történt, hogy volt bará­tai különvonatra kapjanak enge­délyt, amely Franciaországon ke­resztül Rómába viszi a temetés résztvevőit, ugyancsak zarándokvo­natot szerveznek a király koporsó­jához. Alfonzőt hétfőn déd előtt 11 órakor temetik a Santa Maria Mon­terati-templomba. (MTI.) Amerika nem engedi be a romániai zsidókat Az lEgyesült Államok bukaresti követe megcáfolta azt a hírt, mintha engedélyt adtak volna még 10.000 romániai zsidónak Amerikába való beutazására. A követ kiljefentette, hogy Amerika semmiképpen sem emeli fel a bevándorlási kwótát. Éles összecsapás az anglifct megsegítő javaslat vitája körül A Német Távirati Iroda jelentése szerint az Anglia megsegítéséire irá­nyuló törvényjavaslat vitája során az amerikai parlamentben igen he­ves összecsapás volt az ellenzék és a kormánypárt között. Wheler sze­nátor kifogásolta a megsegítést s ar­ra 'mutatott rá, hogy egyesek ember­életeket akarnak feláldozni önös ér­dekeikért. (MTI.) Cincár Markovics ma éjjel utazik vissza -iCincár-iMarkovilcs jugoszláv kül ügyimiiniszter még a mai napot is Magyarországon töltötte. Ma dél­előtt Zsindely Ferenc meghívására Túrára utazott, aíhol Paulini Béla ve­zetése alatt az Ottani bokréta népi táncokat és népdallokat mutatta be. A külügyminiszter ma este való­színűleg résztvesz az Operaház elő­adásán és éjfélkor hagyja el a ma­gyar fővárost. (MTI.) A taiföldi viszály állása Tokióból jelentik: Jól értesült ja­pán körök véleménye szerint a Tai­föld és Indokína közötti viszályban a (helyzet jelenleg a következőkép­pen áll: 1. Taiföld elfogadta a japán kor­mány javaslatát. 2. A .viiahyi konmány még nem nyilatkozott a japán javaslatról. 3. A francia kormány e'Iilen ja vas­latot terjeszt a japán kormány elé. Abban az esetben, ha a francia vá­lasz 'elutasító lenne, a japán kor­mány március 2-án a hadügyminisz­ter és a gyanmatügyi miniszter meg­hallgatásával további intézkedéseket tesz. Megjegyzik azonban, hogy ez az intézkedés nem lesz uJtimátum­jelfegü. (MTI.) ) Időjárás Délnyugati, nyugati szél, helyen­ként köd, több helyen, főleg az or­szág nyugati és északi részén eső, a magasabb hegyekben előbb havazás, azután h avas.esö 'lehetséges. A hő­mérséklet ma kissé emelkedik, hol­napi alakulása bizonytalan. Buda­pesten ma délben a hőmérséklet 6 Celsius fok volt, a légnyomás 768 mm., mérsékelten süllyedő irány­zattal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom