Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 248-272. szám)

1939-11-02 / 248. szám

Ura 10 fillér Nyíregyháza, 1939. november 2. Trianon 20.) VU. évfolyam 248 (1966.) szám. ' ^^^^^^ --x • ' T f JSÍYÍRYIDÉK ABOLCSI Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. Postatakaréki csekkszám: 47.139. Telefon: 77. * POLITIKAI NAP> % Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. Páríp«án felül A földbirtokpolitikai .törvényja­vaslat egész parlamenti vitájában egy tény domborodott ki legéle­sebben: az, hogy a birtokpolitika, a földkérdés semmi esetre sem lehiet pártpolitikai prograim. Ez a nagy probléma messze fiaiéemelkedik a pártpolitikának, úgy a törvény meg­alkotásánál, mint annak végrehajtá­sánál. Ezt hangoztatták ellenzéki szónokok ifi, bizonyságául annak, hogy a kérdésben magyar politiku­sok között ellentét nincs. Am ha még bárimiféle kétség me­rüühtne fel bárkinek lelkében a föld­kérdésnek pártpolitikán felül álló volta feLőí, ezt a kétséget bizonyára eloszlatta a földművelésügyi minisz­ternek vátazáró beszéde. Kiterjesz­kedik ez a beszéd a föildiprobléma minden részletére, a legnagyobb hangsúly azonban mégis azon a kö­vetelményen volt, hogy kapcsoljunk ki ebből a nagy nemzeti jelentősé­gű kérdésből minden pártpolitikát. De benne volt a beszédiben a kö­vetelmény teljes megokolása is. — Benne volt, hogy itt agrárszociálpo­litiikáiről is szó .van. Szó van jelesen a föld igazságosabb megoszlásán kí­vül a megművelés intenzitásának fokozásáról, a nép széles tömegei anyagi és erkölcsi jólétének emelé­séről, a népsűrűség minél eredmé­nyesebb növeléséről, tehát a nem­zetvédelem alapjainak megszilárdí­tásáról. Éppen ezért szólott a mi­niszter a családi házak juttatásá­ról, azokról a tűzhelyekről, melyek­nek megvédelmezése a nemzet had­seregének feladata.. Azonban, hogy mennyire nem pártpolitikai probléma a .földkér­dés, az albból a bejelentésből tűnt tó leginkább, melyet a miniszter e mezőgazdasági munkabérek ellenőr­zéséről és megállapításáról tett és amely problémát a kormány tör­vény útiján kíván megoldani. Ez a egszorosablb kapcsolatban áll az agrárszociálpalitika alapfeltételei­vel. Nem juthat minden földműves földtulajdonhoz azért, mert erre elegendő föld nincs és azért mert nem minden földműves alkalmas ar­ra, hogv a maga gazdája legyen. — Mindig voltak és lesznek is föld­műveseik, akik nem a saját számlá­jukon művelik a földet, hanem más részére, pénzért, napszámért dol­goznak. De vannak — és pedig szá­mosan — olyan mezőgazdasági mun­kások, akik nem is akarnak föíd­tulajdíont, hanem csak munkaalkal^ mait és tisztes bért. Le övünk tisztában azzal, hogy a biztosított állandó munkaalkalom és a tisztes munkabér a legjobb or­vosság az úgynevezett földéhség csillapítására, ami egyébként is leg­többször azért támadja meg a föld önálló megművelésére alkalmatlan embert, mert nem tud kenyérkere­setihez jutni. A munkabér termelési költség, Meghalt Darányi Kálmán .A magyar politikai életnek nagy gyásza van. November 1-én, délután fél 5 árakor. 63 éves korában, hosz­szas szenvedés után elhunyt Dará­nyi Kálmán ny. miniszterelnök. Darányi Kálmán 1886-ban szüle­tett. A világháborúban mint huszár­főhadnagy vett részt. 1917-ben Pest vármegye főjegyzőjévé választották, majd Zólyom vámnegye főispán­jává nevezték ki. A forradalmak után, 1920-ban Győr és Komárom egyelőre egyesített vármegyék kor­mánybiztosa, majd később főispán­ja lett. 1923-ban Moson, 1924-ben Győr, Moson, Pozsony egyelőre egyesített vármegyéik -főispánjává nevezték ki. 1927-ben megvált főis­páni állásától, mert képviselővé vá­lasztották. 1928-ban .miniszterelnök­ségi államtitkár lett, 1935-ben pedig a Gömbös-kormány földművelés­ügyi miniszterévé nevezte ki a kor­mányzó. Gömbös Gyula miniszter­elnök halá.la után ő lett a miniszter­elnök, majd kormányának lemon­dása után a Ház elnökévé válasz­tották. Darányi Kálmán hosszabb idő óta betegeskedett. Trombózis lépett fel s két héttel ezelőtt újabb trom'bó­I .zist kapott. Halálát agytrombözis 1 okozta. Világszerte részvéttel higittták Darányi Kálmán halálfeirét VÜágstzerte nagy részvéttel írnak Darányi Kálmán haláláról. Horthy Miklós kormányzó, Teleki Pál gróf miniszterelnök részvéttáviratot in­téztek Darányi Káilimán özvegyéhez. Az olasz sajtó is nagy részvéttel emlékezik meg Darányi Kálmán el­hunytáról. A lapok kiemelik, hogy Da.rá.nyi Kálmán, aki többízben volt Olaszországban, a fasiszta. Olaszor­szággal jelentős együttműködésben vett részt. ÍMűm fraettk Baráti MmM Az Esti Újság értesülése szerint Darányi Kálmán temetése kedden délelőtt .lesz a parlament kupola­csarnokából. A temetésen megjele­nik a kormányzó is. A temetési szertartást Ravasz László ref. püs­pök végzi. Beszédet .mond Teleki Pál miniszterelnök, Bobory György, a képviselőház alelnöke és Szécfoe­nyii Bertalan, a felsőház elnöke. Da­rányi holttestét a családi sírboltban, Tasson helyezik örök nyugatomra. (MTI.) Molotnv beszéde foglalkoztatja világsajtét Molotov beszédével részletesen foglalkoznak a világlapok. A német sajtó hangoztatja, hogy Anglia és Franciaország érthető kedvetlenség­gel foglalkozik a beszéddel, amely a franciákat és az angolokat teszi felelőssé a háború kitöréseért, de nem emlékezik meg Lengyelország­ról. E tekintetben Molotov tavaly májusban mondott beszéde és mos­tani megnyilatkozása között nagy eltérés van. (MTI.) Az olasz kormányváltozás meg­erősítette a fascismns politikáját Rómából jelentik: Az olasz politi­kában Végbement őrségváltással fog­lalkoznak a ma reggeli olasz lapok. Kiemeli valamennyi lap, hogy a kor­mány tagjaiban végbement csere nem jelenti az olasz politikai élet irányváltozását. A központi irányí­tó hatalom továbbra is Mussolini kezében marad s az ő tudta és aka­rata nélkül még csak árnyalatbeli változás sem következhet be az olasz politikában. A külügyi tárca vezetése tovább­ra- is Ciano kezében marad. A fas­cista gondolat erős ütemben vezeti az ország ügyeit, sőt ha lehet, még meg is gyorsult. 'Figyelemre méltónak találják a la­| pok azt a tényt, hogy a hadsereg ,« vezérkari főnökévé Graziani tábor­nokot, az abesszíniai győztes hadve­zért nevezték ki. A Duce különösen nagy fontosságot tulajdonít annak, hogy az olasz harci gépezet irányí­tása a legtapasztaltabb hadvezér ke­zébe kerüljön. A Messagero rámutat arra, hogy a kormányátalakítás következtében nem történt változás az olasz kor­mánynak a tengelyhez való politi­kájában. Németország és Olaszor­szág között a baráti kapcsolat vál­tozatlanul szilárd. Olaszország továbbfejleszti bal­káni politikáját s rövidesen barát­sági szerződést köt Görögországgal. annak a munkásnak részesedése aki a tőkével társulva, értéket termel. Ha a törvény igazságot osztó keze méltányosan fogja megszabná, hogy az ért ék te nmei és hasznából mennyi' illeti a tökét és mennyi a munkát, akkor egészen .bizonyosan nyugvó­pontra jut a földkérdés egyik leg­elsőrendü fejezete: a megélhetés, a mindennatpi biztos kenyér kéídése. Olaszország, földközi tengeri helyze­te ezzel jelentős miértékben megszi­lárdul. Ezt a tényt az angol kor­mány is tudomásul .veszi. Anglia egyébként azzal is kifejezésre jut­tatja Olaszországnak a Balkánon való megerősödésére vonatkozó fel­fogását és az albán hódításnak de facto való elismerését, hogy Tiraná­ba angol főkonzult küld. .Angliában remélik, hogy Francia­ország is elismeri Olaszország föld­közitengeri érdekeit, meirt olyan nagy tét forog most kockán, hogy Franciaországnak is tudomásul kell vennie azt, ha földközitengeri érde­kei rovására Olaszország nagyobb súlyhoz jut. Valószínűnek tartják angol poli­tikai körökben azt is, hogy az olasz­görög egyezmény -megkötése után sor kerül az olasz-török egyezmény megkötésére is. Ennek visztont az lesz a következménye, hogy a nyu­gati háború nem terjed ,i a Föld­közi tengerre. (MTI.) A pápa epciklikájának hatása Olaszországban XII. Pius éneiklikája élénken fog­lalkoztatija. az olasz sajtót. A lapok hangsúlyozzák, hogy az állami ha­tatom túltengése kérdésében elhang­zott pápai kijelentések nem érintik Olaszországot, mert ebben az or­szágban mindig megfelelően méltá­nyolták a vallás fontosságát az álüa­mi életiben. (MTI.) Anglia az oroszokkal kereskedelmi téren szoros kapcsolatot reaél Az angol lapok szerint a szovjet­és Anglia között fontos kereskedel­mi megegyezésről lehet szó. A szov­jetnek' szüksége van az angol nyers­anyagokra, Anglia pedig fát és fa­rostot kap Oroszországból. (MTI.) Angol-olssz megegyezés várható kereskedelmi téren Az angoI JoLasz kereskedelmi kap­csolatok erősödéséről ír az olasz sajtó. A tárgyalások olyan irány­ban folynak, hogy a forgalom meg­haladja a háborúelőtti forgalmat is. (MTI.) A német főhadiszállás jelentése szerint a nyugata fronton csak gyen­ge tüzérségi harc .volt. (MTI.) és volt Elekes iA budapesti és a szegedi föld ren­géstan,i intézet november 1-én, haj^ nali 5 órakor elég erős földrengést jelzett. A földrengés fészke Eleken volt. (MTI.) Idijárás Mérsékelt északkeleti, keleti szél,, túlnyomóan borult, ködös idő vár­ható, néhány helyen kisebb esővel, havasesőveL A hőmérséklet ma alig változik, holnap a nyugati részeken kissé emelkedik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom