Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 147-173. szám)

1940-07-01 / 147. szám

Ara 10 fillér - ItfS Nyíregyháza, 1940. -jtmios-28. (Trianon 21.) Vili. évfolyam -14612159.) szám. Ihi • n 1 fr u Bént ek YIRVIDEK HIRLAP ÜKM««wrtö«é|| és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1, ^ PHI ITílfül ftlAPH A P SÉWtlitokaréki csekkszám: 47.139. Telefón: 7? r ULII'PVHl HMrlLMr Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 E. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény,, Mussolini a harctéren folytatja szemléiét IA Duce, Badoglio társaságában •íolytaifcjai szemléjét a harcitereken. Ma délelőtt a francia területen levő (megszálló csapatok ifelett tartott szemlélt. A Duce megtekintett egy •légikikötőt is. (MTÍ.) ' •Bulgár különleges megbizoltak Moszkvában A Német Távirati Iroda jelenti Moszkvából: A bolgár kormány kü­lönleges megbízottai Moszkváiba utaztak. Ügy tudják, hogy a 'keres­kedelmi kapcsolatok megerősítéséről van szó. A szovjetunió ankarai követe és a jugoszláv köveit között levélváltás történt a diplomáciai jóviszony ér­dekében. (MTI.) A magyar-jugoszláv viszonyról nyilatkozott Czvetkovich Az olasz lapok közlik Czvetkovich jugoszláv miniszter nyilatkozatát az olasz együttműködésről. A minisz­ter hangoztatta, hogy olasz miinltára munkás és munkaadó szervet létesí­tenek. Majd annak a reményének adott kifejezést, hogy a Balkánon fennmarad a béke, amit nagyban elő­segít a jugoszláv-magyar és a jugo­6Zláv-ibo:lgár jóviszony, amely ne egy­re' kitünőtab. Semmi érteiméit sem látná ilyen 'körülmények között, hogy Jugoszlávia részt vegyen egy esetleges viszályban. (MTI.) 4 " — A francia kormány elhagyta Bordeauxot A Stefaini-iroda közlése szerint a Pstain-kormány és Lebrun elnök el­hagyfcáik Bordeauxot és Vissibe köl­tözitek. (MTI.) Bulgária békés uton akarja megvalósítani a dobrudzsai kérdést A bulgár lapok nagy cikkben jut­tatják kifejezésre a közvélemény hangul altéit afeletti örömükben, hogy az oroszok régi joguk beteljesülése következményeként visszaszereziték Besszarábiát, ami egyben aniniak el­ismerése is, 'hogy Bulgária jogot tart Dobrudzsára. Annak hangoztatásá­val, hogy Dobrudzsa visszaszerzése "-olthatatlanul ég a bulgárokban, hiva­talosan hangoztatják, hogy -a kér­dést békés úton akarják megvalósí­tani. (MTI.) Számos kommunista halottja van a gaiaci sortiiznek A Magyar Távirati Iroda bukaresti jelentése szerint Gailaebam tegnap véres kommunista tüntetések voltak. Délelőtt 10 órakor a tüntetők és a romám rendlfenntártók között össze­ütközésre került sor, a katonák kénytelenek voltak fegyverüket hasz­nálni. Az összeütközésnek 10 halálos áldozaitia volt. Délután újabb kom­munista tüntetések voltak. Mintegy kétezren kivonultak az utcára s .mi­közben a katonaság feloszlásra szólí­totta fel őket, a tömegből valaki egy revolverlövc9t adott le, mire a román katonaság és a tüntetők között sor­tűzre kerülit sor. Az összetűzésnek igen sok halálos áldozata van. Reim városában a szovjebcsapatok bevonulása előtt tüntettek a romá­nok ellen. Fegyveres összetűzés a szovjet és román csapatok között (A bukaresti rádióban felolvasták a román hadsieregfőparancsnok jelen­tését a szovjet (előretolt csaipatok és ai román csapatok közötti összetű­zésről. Ugyaniakkor közölték a rádióban, hogy a kormány szigorú rendelkezé­seket adott ki a belső rendfenntartás biztosítására. így négynél itöhb sze­mély nem csoportosulhat, a nyilvá­nos helyeket éjjel 11 óraikor be kell zárni. Tilos előzetes bejelentés nél­kül gyűléseket tartani. (MTI.) A szovjet csapatok elérték a megállapított bukoviniai batárt A Szovjet Távirati Iroda jelenti: A szovjetcsapaitok Észak-Bukoviná­ban elérték a megállapított határo­kat. A Prut és a Duna mentén foly­nak a besszarábiai előrenyomulások. Szovjet ejtőernyős csapatok meg­szállták Izmael válrosát. (MTI.) Bengáziba szállították a bösi balált balt Balbó tábornagy bolttestét Minit ismeretes, Italo Balbó tábor­nagy, az olasz légierő parancsnoka, szombaton hősi hailált halt. Az ellen­ség tüzelése következtében a repülő­gép, amelyet .maga a hős tábornagy vezetett, lángbaborult és lezuhant s Ballbó tábornagy és kilenc kísérője szörnyeithalt. A 44 éves tábornagy halála mély­| séges részvétet kelt Olaszországban • és a baráti Magyarországiban egy­I airáint. A tábornagy holttestét a teg­napi nap folyamán ünnepélyes gyász­! menetiben, százezrek sorfala között Bengáziba szállították, ahova az esti órákban érkezett meg a koporsó, j (MTI.) flngol lapok Románia aggasztó helyzetéről írnak Londonból jelenti a Reuter-iroda: Az angol (lapok részletesen fpglal­kozinak Románia aggasztó helyzeté­vel, de nem fűznek megjegyzéseket a történtekihez. Egyes laipok szerinlt Romána azon a címen, hogv a Szov­jet követeléseit teljesítette, nem fog­lal hasonlóan engedékeny álláspon­tot amagyar és a bulgár követelések kérdésében. E két ország eseltében Románia azt hiszi, hogy a Balkán­Szövetség szerződései kötelezőek lesznek. Más lapok a német maga­tartásnak Romániára való hatásával foglalkoznak. Bukarestben azt mond­ják, hogy most Németország nagyon, Í9 el van foglalva az Anglia ellen íervezettt betörés előkészítésével és így talán kevés figyelmet szentel a balkáni eseményekre. A semlegessé­gek így kaptak a Szovjet sikerétől mintegy új lökést. (MTI.) A francia kormány elrendelte az áltaiános leszerelést CLermont Ferrand-ból jelenti 'az Havas-iroda: A kormány rendeletet adott ki az általános leszerelésről és a munkába való fokozatos visszaté­résről. (MTI.) Svájc területére bombákat doblak az augolok Bernből jelenti a Német Távirati /rcda: A svájci vezérkar megállapí­tása szerint az angol bombavető gé­pek Svájc területére bombákat dob­tak. Tizeinkét becsapódást állapítot­tak meg eddig. A bombamtiradvá­nyokról kétségtelenül megállapítot­ták, hogy a bombáik angol gyártmá­nyúak. (MTI.) Amerikában újlenyomatot vesznek fel minden külföldiről Washingtonból jelenti a Német Távirati Iroda: Roosevelt elnök ma írta alá az idegenek ellenőrzéséről szóló törvényt. Eszerint az Egyesült Államok területéni élő 3,500.000 kül­földit rendőri ellenőrzés alá kell ven­ni. A külföldiek valamennyiéről ujj­lenyomatot készít az USA rendőr­sége. (MTI.) Pusztitifó bombazápor! zúdítottak a németek Angliára A német vezéri főhadiszállás je­lenti: Franciaországban nem történt különösebb esemény. Egyik tenger­alattjárónk 23.000 tonna hajótér el­süllyesztését jelenítette. Több gőzöst egy biztosított hajókaravánból tor­pedótalálattal kilőttünk. Brien kapi­tány újabb hajókat süllyesztett el és már 51.000 tonnára növekedett eddi­gi eredménye. JúMus l-re virradó éjszakán német bombavető gépek sikeresen bombáz­ták Anglia kikötőit! és repülőtereit.' Franciaország területe felejtt egy 9 angol hadigépből álló rajt szétver­tünk. Sikerült hat nagy angol génét és 'három angol vadászgépet lelőn, Az ellenség Németország területeire bombát dobotjt, de .sikertelenül. A június 30-iki légiharcokban 18 angiol gépet lőttünk le. (MTI.) Ma hajnalban Skócia felett ellensé­ges repülők repültek át. Később a délnyugati partok felett láttak ellen­séges repülőgépeket. (MTI.) Magyarország mindenre számitfiat a tengelyhatalmakra Az olasz lapok mai cikkei beha­tóan foglalkozna k Magyarország helyzetével, a magyarság magatartá­sával. Hangoztatják, hogy Magyar­ország minden tekintetben :és min­den kérdésben számíthat a tengely­hatalmakra és a tengelyhatalmak is mindig számítottak s ma is számíta­nak Magyarországra, mert úgy tud­ják, hogy semmi esetre seim fog el­térni a tengelyppli'tika irányától. (MTI.) Időjárás Északi, északkeleti szél, több he­lyen záoreső, zivatar. A hőmérsék­let alig válítozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom