Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 201-224. szám)

1933-11-03 / 201. szám

A ra 10 fillér. Nyíregyháza, 1933 november 3. * /X' J. /, Első évfolyam, 20 t-ik szám. JL i^ JÍ'Lt^K/ ^xerkesztőség és kiadóhivatal Bethien-u. 1. Postatakarék! csekkszám 47139. Teleion 77. * POLITIKÁI NAPILAP A béke revíziója Irta: Brenner Mihály kir. törvényszéki tanácselnök Már korábbi cikkeinkben kifejtettük, hogy a békere­vizió elkerülhetetlen szüksé­gességének felismerése mér­földes csizmákkal halad előre. Most ugy látszik, hogy a te­tőfokra lépett s megvalósí­tása csak rövid idő kérdése. A világot alkotó az élet viszonyait megváltozhatatlan törvényre helyezte, melynek alapja az igazság. Nemzetünknek a bonfog­lalás idejében s az ezt kö­vető időkben uralkodott utol­utolérhetetlen bölcsességü uralkodói olyan elemet ter­meltek ki maguk körül, akik a nemzet boldogságát egye­dül az igazságra, a tiszta er­kölcsre és a krisztusi kö­nyörületésségre alapították. Ezen pótolhatatlan erények­nek folytonos szemmel tar­tása folytán tudott csak a nemzet ezer évig, az em­beriség történetében példát­lan harcok dacára fennállani. Számtalan próbáratevés után jött a világháború, melyet bár ellenzett, a bekénysze­rités folytán hűségesen ki­tartott szövetségesei mellett. Nem emelte fel a kezét soha egyetlen katonája sem. Nem kivánt egy talpalatnyi földet sem senkinek országából, jóllehet többnek nagy részét vérével elfoglalta. — Ezzel szemben szövetségesei közül egy némelyik elfogadta a semmiféle jogcímen tőle el nem vehetett, hanem csak ellopott országrészeket ugy, miként az orgazda elfogadja a tolvajtól a lopott dolgot. Sőt a szövetséges a vele szövetségben lévő nemzetet kebelezte be (Szerbia Mon­tenegrót). Minket ilyen cudar jellem­beli fogyatkozás nem terhel. De nem háborog a lelkiis­meretünk. Szilárdan állunk, mert jogunk van „a nap alatt" élni. Jogunk van a béke revízióját követelni. Mig a feltartott kezekkel győző csehek olyan lelkiis­Rjövő héten tájékoztatja a miniszterelnök a parlament külügyi bizottságát Gömbös Gyula két napos vidé­ki tartózkodása után ma vissza­érkezett a fővárosba s holnap a minisztertanácson már ö fog el­nökölni. A miniszterelnök a hol­napi ülésen számol be a kormány tagjai előtt ankarai útjáról. A képviselőház külügyi bizott­ságát az eddigi tervek szerint a jövő hét közepére hívják össze. 15 évi fegyházra iíeíték a feleséggyiikos szigetmonostori gazdát A budapesti büntetőtörvényszék ma hirdetett itélétet Lakatos Mar ton szigetmonostor! gazda bűn­ügyében. Lakatos iszákos ember volt s emiatt a feleségével több ízben összetűzött. Az asszony egy alkalommal összetörte a lopótö­köt, hogy az ura ne férhessen hozzá a borhoz. Lakatos emiatt annyira dühbe jött, hogy egy do­ronggal agyonverte a feleségét. A törvényszék szándékos em­berölés bűntettében mondotta ki bűnösnek Lakatost s J5 évi fegy házbüntetésre ítélte. Barólhy főügyész különös kalandja Nem mindennapi kalandja volt tegnap Barólhy Pál főü­gyésznek a budapesti királyi ügyészségen levő hivatalos szo­bájában. A főügyész bent dol­gozott s amikor dolga végez­tével haza akart menni, megle­petéssel látta, hogy az ajtó nem nyílik s a kulccsal sem lehet ki­nyitni az ajtót. Eleinte mindent megpróbált, hogy az ajtót ki­nyissa, majd mikor nem ment, dörömbölni kezdett az ajtókon. Az épületben a kritikus időben Orvos és orvostan­hallgató afférje Debrecenből jelentik. Súlyos incidens történt tegnap Debre cenben a nyilt utcán. Práger Pál orvostanhallgató régebbi személyes ügyből kifolyólag megtámadta az utcán Sági Ist­ván orvost. A heves szóvita során az orvostanhallgató elő­rántotta zsebkését s több izben beledöfte az orvosba. Práger Pált letartóztatták. meretifurdalásba estek, amely a siralomházba került egyén­nek sajátsága. A tömeges letartóztatások és lap elkob­zások hirtelen és könyörte­len foganatosítása a békere­viziótól való félelemből eredő tehetetlen és jellemtelen bosszúnak a megnyilvánulá­sa. A háborúval való fenye­getésük pedig röhejt keltő operettnek lehet csak anyaga. Előfizetés 1 hóra 2'50 P, Negyedévre 7'50 P ^ Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény wmmmmmmmamm A szerb király Oroszországba készül Parisból jelentik. A Liberté belgrádi forrásból azt a hirt köz­li, hogy Sándor szerb király Orosz­országba készül. A király orosz­országi utja előtt Károly román király, Boris bolgár király és Sándor királlyal együtt tanácsko­záson vesznek részt. Lelepleztek a buda­pesti hősök temetőjé­nek emlékművét A hősök temetőjében a kor­mányzó jelenlétében leplezték le a főváros és a honvédelmi kormány áldozatkészségéből lé­tesített hősi emlékmüvet. A tegnapi nap folyamán a többi temetőben is tartottak emlékünnepélyeket. A Nemzeti Egység Pártja küldöttségileg je­lent meg a Kerepesi temetőben Kossuth sirjánál. Az emlékbe­szédet Temple Rezső mondotta. Rubinek István sirjánál Berky Gyéla beszélt. Elkobozták a Népszavát A budapesti királyi ügyészség a Népszava október 31-i számát izgató tartalmú vezércikke mi­att elkobozta. A lap uj kiadása vezércikk nélkül jelent meg. Ford behódolt Newyorki jelentés szerint Ford feladta az elnök munkatervével szémben megindított harcot s elismerte a munkások kollektív alkudozási jogát. Öngyilkos lett egy rendőr Az elmúlt éjszaka Budapesten Dorogi József próbaidős rendőr egy autótaxiban két társának szemeláttára agyonlőtte magát s nyomban meghalt. Dorogi érett­ségizett fiatalember. Más helyen nem tudott elhelyezkedni. Öngyil­kosságának okát nem tudják. Szünőben a kőműves sztrájk A budapesti kőművesek és a mesterek közötti sztrájk részben megszűnt. • munkások 30 szá­zaléka ismét munkába állt. A festők és mázolók torább sztráj­kolnak. senki sem tartózkodott s igy senki sem mehetett segítségére. Nem Tolt más hátra, letele­fonált az ügyészségi fogházba s megkérte a fogházfelügyelőt, hogy az elitéltek közül „szak­értő" rabot küldjön fel kellő j fedezet mellett, meglelelő szer­számokkal, hogy kiszabadíthassa kényelmetlen helyzetéből. Pár perc mulya egy ügyes betörő valóban ki is nyitotta az ajtót s a főügyész elhagyhatta az ügyészség épületét. Musanov Bukarestöe utazik Bukaresti jelentés szerint Musa­nov bolgár miniszterelnök novem­ber 8 és 12-e között Bukarestbe utazik. Időjárás Nyugat felől élénkülő szél, növekvő felhőzet, eső inkább csak a Dunántulon várható, a hőmérséklet nem változik lé­nyegesen. Ezek a legbizonyosabb, kézzel fogható bizonyítékai a békerevizió elmaradhatat­lan voltának. Azért elkerülhetetlenül szükséges, hogy ebben a nagy időkben vállat vállhoz téve, minden rend és rang­különbség nélkül, törhetet­len erővel és halált megvető elszántsággal álljunk a Ve­zér háta mögé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom