Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 1-25. szám)

1930-01-01 / 1. szám

Nyíregyháza, 1930 január 1. * Szerda Xil. olyan. 1. sz. EMMtx*«é*i árak, baiy»#fi h vkrtfce*; Mr» 8 60 p«n§4. 7 50 pangö. 8»íti*xtTÍB«M>lD»eJf és UfiMttuk Wt ecgetlmény. wa<i ii »iw amrmmtí*mMmsmmmmsKV9gmm Alította JÓSA ELEK F*M6« sMrkMKtfi : VfcRT8E K. ANDOR. SzvrfcMztéséf és kiadóhivatal: Széchenyl-út 9. Szerkesztőségi tataion: 6—22. A kiadóhivatal telefonja: 1-39. Poatacheque 28556 HMzIratokat nem adunk vla Újévi köszöntő Az, óesztendő temetésén elfogult szívvel állunk meg a közelgő újév hajnalán és midőn gyöngyöző bor­ral régi szokás szerint áldomását isszuk a Muhnak, hogy biztassuk magunkat a jövőre, — nem szabad kétségbeesnünk. Minden magyar elmondhatja ma gáról az óesztendő elmúlt napjai­nak hegyén állva, jó harcot har­coltam, helyemet megálltán] és vi­torlám kifeszíti az ismeretlen új­esztendő szele, hogy ismeretlen uj vizekre vigyen, de a MuTt kitartó küzdelme megedzette akaratunkat, megnövelte önbizalmunkat. Csalódnak, akik azt hiszik, hogy a szenvedés erőtlenné tesz, hiszen a mult esztendő hősies küzdelmei épen a mult esztendő végén cso­dálatos nagy nemzeti megújhodást készítettek elő és bátran elmond­hatjuk, hogy 1930-as magyarság vértezetten indul az uj küzdelembe sokkal elszántabb, magabizóbb, ön tudatosabb is a mult év magyarjá­nál. A muft esztendő legnagyobb tanulsága az, hogy nem bízhatunk másban, csak a saját erőnkbe. Látszóan szomorú tanulság ez, vannak, akik ebben az elhagyatott­ság érzését látják, de nem szabad elfelejtenünk, hogy éppen a ma­gunkra utaltság érzése adja meg a hősiesség igazi lendületét, mely minden egyes esetben elengedhe­tetlen kelléke a sikernek. Mikor tehát a magyarság ilye,, lélekkel indul az uj esztendőnek, nincs okunk félni a feladat nagysá­gától, melyet meg kell oldania, nincs jogunk megrémülni saját gyengeségünk tudatában, mert az elszántság a legnagyobb történel­mi erő, mely népeket nevel nagy­gyá_, nevüket beírja a történelem­be és az ellenséget előre megbé­nítja. A magyarok Istenéhez száll az első újévi fohász. Aki kihozott ben nünket Szkitiából, aki megtartott bennünket némettel, tatárral, tő­rökkel, románnal és szlávval szem. ben, most sem fog elhagyni ben­nünket, mert lehetetlen, hogy a te­remtés tréfát űzzön egy néppel és nem véletlen játéka a Sorsnak, hogy ezer esztendő óta ezen a he­lyen állunk és küzdünk és ezer ó­esztcidő rr.ir.uer. vihart -t n. tu­dott erőt venni rajtunk. A megmaradt szentelt föld áll ma is talpunk alatt, amidőn újévet köszöntünk és háládatos szivvei borulunk íe a magyarok Istene előtt, hogy az óesztendő kemény tüzpróbáján keresztül segített és ma már Hága felől dereng az Igaz ság napja, amelynek világossága felé és sugarainak éltető melege felé egy sötét évtized óta igyek­szünk. Fordulópont ez az esztendő a kafendáriumban, a 30-as évek kö­vetkeznek, uj évtized kezdődik, meiy a meggyorsult elet és fejlő­dés következtében szinte uj évszá­zad jelentőségével bir. De forduló pont az uj évtized első esztendeje a históriáiban is: amint a (kilencszáz zas évek első évtizedét a háborúra való fölkészülés, a másodikat a háború, a harmadikat a belpoliti­kai és a nemzetközi jog ellen tá­madó forradalmak jellemezték, ugy a most következő negyedik évti­zedet a béke után való sóvárgás jellemzi. A béke évtizede Sezdődik és a magyarság az igazi békétől a sa­ját jogainak biztosítását, érintet­len és sérthetetlen visszaszerzését remélheti, mert Európa és a világ­békéjének ügyévé lett a magyar Igazság, , Mikor a sötét Mult felhőit ma­gunk mögött tudva, arcunkat az uj esz'tendő felé Fordítjuk és az uj magyar fölkészülés dicsőséges ara­tásának biztos reményében " kö­szöntjük az ujesztendőt, ugyanak­kor elszorult szivvei gondolunk az üldözött magyarság mártírjaira, a békének csúfolt véres tiz esztendő elesett hőseire és szeretnők, ha ők is itt lennének közöttünk, hogy lelkesedésünket növeljék és élvez­zék velünk együtt azt a dicsősé­ges aratást, amelyet vérük és éle­tük hullásával vetettek. Az újesz­tendő hajnalán a magyar köszöntő első poharát rájuk köszöntjük. Kilenc ügyosztályba vonták össze a városházán az eddig kfilön mű&ödő hivatalokat (A »Nyírvidék« tudósítójától.) Réntekeu, clect:ai tjt-r i^-iáa ej?. Bencs Kálmán kir. koi mánvfőtaná­csos, polgármester elnökletével nagyjelentőségű értekezlet volt a városházán, amely értekezleten megalapozták a közigazgatás egy­NTcnTsitésérőJ s^óíó rendelet meg­kívánta intézkedéseket. A tanács­kozás eredményeként, addig is mig a városi szabályrendelet az uj közigazgatási ügymenet szerint át­Pali-bá' V. — »A Nyírvidéki- eredeti tárcája. — Irta : Péter Károly. Nagy tekintélyre tett szert Pali bá' ott messze, keleten, görbe Er­délyország hepe hupás vidékén a jó békevilágban. Mert nem kis dolog ám az, ha valakinek oíyan eszet adott az Ur Isten, hogy minden dolgokat egy­szeribe megértsen. Sőt ! Mit ? Meg­értsen ? Annál is több, mert tnir­denről egyszerre olyan tökéletes, megdönthetetlen Ítéletet tudjon al­kotni, hogy azt még a tudósok sem tudják megcáfolni. Mert ámbár a tudósok tanulhat­hattak könyvből sok mindenfélét és uri huncutsággal elámíthatják az egyszerű embert, de a dolgok mi­voltát csak józanésszel lehet világo­san megérteni, az pedig van a szé­kelyföldön csüstül, még másnak is adhatnának belőle kölcsön, ha ott­hon olyan nagy szükség nem vol­na rá. így történt, hogy Pali-bá' még 'pelyhedző állu siheder korában, minekutána' a Szentgyörgyi kollé­giumban három osztályt becsülettel végig izzadván, másik négy évet az oltparti kis faluban végig le­génykedett, rájött, hogy rettentő bölcsesség lakozik több bunkósbot által kipróbált, s mindég dicsőség­gel helytállott koponyájának üregé­ben, amit kár volna parlagon he­vertetni. El is határozta, hogy ezt a kiváló isteni adományt saját nerrweti bank­jának gyarapítására és tekintélyé­nek emelésére használja. Egyszerű, harisnyás székely fia lévén, se földje, se pénze nem vala még akkor, csak az apjának volt egy kis házikója a falu szélén, ő pedig sokra, nagyon sokra vágyott, mert már akkor kieszelte szömyfl tudásávaChogy pénz nélkül még a hatalom is koldus-mankón biceg, de a sok pénz tekintélyt jelent. El sétálgatott az oltparti kis vízima­lomhoz, elnézegette a fürge hegyi­patak gyors futását, elhallgatta a vizimalom zakatolását, a lelke pe­dig szállt, szállt a kéklő hegyeken tul fekvő városok felé, hol élén­kebb élet, több pénz van, díszesebb gunyáju urak, szép galambducos kapuk megett pompázó kúriákban laknak, és mig hatalmas szive erő­sen dörömbölt széles, domború bör­tönében, beleizzadt abba a nagy gondolkodásban : hogyan kezdhet­ne a pénzgyüjtéshez ? Hogyan le­hetne ő is olyan ur ? Sok-sok föld­re, nagy tekintélyre vágyott, mint van teszem a szolgabírónak, aki csak azért lett olyan nagy ur. mert Sok vagyont hagyott rá az apja. Mert esze neki is-van annyi, még talán több is. Legalább ugy véli. Hiszen tavaly a Pajorék lakadal­mán történt összeszólalkozáskor is ő sűrítette kupán Darabont Miskát mégis azt verték meg a csendőrök, mikor a szolgabíró ur elé került a dolog. Ebből pedig nyilván követ­kezik. hogy neki van több esze, mert ő csapta be a főszolgabírót !. Efeletti elmélyedéséből különös hangok ébreszték fel Palit. Ócska, fakószekér ereszkedett alá két k, bozontos sörényű mokány lovacská­val, messzehangzó, kutyavonílás­szerü nyikorgással, a hegyi uton. Están bá' szekere volt. Már messzi­ről meg lehetett ismerni, minden más szekértől elütő különös csi­korgásáról, melyben a magas visi­tás ritmikusan váltakozott a mély köszörüléssel, amit csuklásszerü nagy kottyanás fejezett be. Búzát hozott őrölni Están bá' a malomba. Pali megindult. Elgondolkozva ballagott az öreg elé. Mindég örült az öreg látására, mert nagytudomá­nyu, világlátott ember volt Están bá'. Bécsben is járt katona korá­ban, később pedig fontos külkeres­kedelmi megbízatások végrehajtá­sán fáradozott. Marhákat hajtott át Romániából a sásmezői átjárón, mihez nagy tudomány és sok po­litikai érzék kellett. Mert nem any­nyiból áll az, hogy — teszem azt — rábíznak odaát negyven marhát, aminek másnap Kézdivásárhelyen kell lenni a sokadalomna. Mert ha egyszerűen áthajtja és mindenik után meg kell fizetni k vámot, hát bizony valami sokat nem lehet utá­na fogni. Meg kell előbb tudni, mi­kor, mely részen sétál a 2sandár. Azután éppen neki kell ajtani vagy öt darabot, amelyik szépen összetanulta már, hogy mikor elő­re inditják az egyenes után, a zsan­dár láttára ahány, annyifelé sza­lad. Nosza ezt nagy kiabálással ösz­sze kell terelni, még a zsandán is segit az őrzésben, még egy vissza­szaladt marhát megfognak és elő­hozzák, mert akad közte olyan, hogy nem érti a magyar szót és se­hogysem akar átmenni a magyar határon. Ez pedig nagy időbe, fá­radságba kerül, szidja is Están bá' ezt a rossz mesterséget, a csend­őröknek is elhálálkodik, hogy se­gítettek a szegény embernek, köz­ben aztán az oldaluton átsétál csendesen a többi harmincöt vám­Inélkül, s ott várja már a többi ötöt a rekettyésben, ahova nem lát el a csendőr szeme. Útközben az is megeshetik, hogy egy-két árva jószág eltéved, nagy s méla búsulásában elfelejti a la kása címét és házszámát. Hát ezt meg éppen embertelenség volna ott­hagyni az erdőszélen, kóborló far­kasok, vagy bitangoló medve pré­dájává. De mert az ilyen jószágot görbe szemmel nézi a magyar ha­tóság, mivel nem hozta magával az apai-anyai származását igazoló ke­resztlevelet, törvényeink szerint pe­dig a bizonytalan származás tör­vénytelennek tekintetik, útközben az ilyen jószágot a becsületes magyar marhatársadalom rendes polgárá­vá kell avatni. Ez pedig csak ak­ként történhet meg, hogy egy kis áldomás közben valamelyik község ahhoz értő mészárosa kezébe adan­dó az árva jószág, a többinél jóvai olcsóbb áron, ki is a taglóval mi­előbb magyar marhává avatja a szimben, annak a husa, pecsenyéje pedig még a szolgabíró ur asztalán sem árulja el, hogy oláh, vagy ma­gyar tejet szopott.e borjú korában. Szép mesterség ez és hasznot is hajt. Ebből szerezte Están bá' sl^^w ^ sz.omszédfalusi házát, földjét, kSt- f. N D szálóját. És senki sem vala .táy ^ > nagy bámulója, mint Pali, aki :, JSS^v, & az öreg hébe-hóba heverő idején fy^ le-lejött a malomba őrölíepy, órákig elhallgatta az öreg meséjét, amint Están bá' nagy tempóvhT,. ravasz szemhunyorítással elméséi- . V Es^ye* m Ara. 16 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom