Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-01 / 49. szám

Nyíregyháza, 1932, március 1. • Kedd lalll. évfolyam. 49 s» POLITIKAI NAPILAP BefeefcMi árait hdyWwi M viétken : le iüra 2 P Sl I. - Hecroiérre 7 P 5® í. §mt"* m*ém Ara: hétkamuk? t« L, vmého H L FeMma JÓBA 8LEK V3WT9E K. AMX>R Szerkwwtfeég és ktatókivalaJ ci« »zám — Telefonazám: 1-38. Hirdetéseket az Ujságboh Is felvesz. Bethlen-*. 2 A japánok hajlandók békét kötni, a pénzük lert elfogyott la reggel áj otfenzi?a indáit. — A kínaiak mert a rothadó holttestek megfertőzték a Sánghaiból jelentik- Szombaton és vasárnap változatlan hevesség­gel folytak a harcok, amelyek még tnxndig nem vezettek döntő ered­ményre. A béketárgyalások Koilv angoi admirális közvetítésével az ő hajóján megindultak. Hir sge­rtrit a japánok hajlandók a béke megkötésére, ha a kínaiak a 2o kilométeres Jcanieges zónát elfo­gadják, amelyekben a nagyhatal­mak katonasága teljesítene szol­gálatot. Washingtonból- jeleintik: Ámen­kában ugy tudják, hogy a japánok a háborúra fordított összegek tel­jes kimerülése miatt' szánták el magukat a béku léken vségre. : A sanghaíi szombati és vasárnapi harcok során 1500 japán éí 4 ­5000 kinai a ha 1 ott és sebesülj ál­dozatok száma. Sanghaibéi jelentik: A sapeyt fronton változat £an a helyzet. A kínaiak saját jelentése szerint Ktang-Want kiürítették. A kiürí­tés oka, hogy az oszlásnak uidutt holttestek megfertőzték a levegőt é-5 a vizeket. Ma reggei ujabb ötezer főnyi japán katona érkezett Sanghaiba. A japánok kora reggel hatalmas offenzívába kezdtek. Repülő és tüzérségi támadás induit n»eg. A repülőgépek a- nagy szélben kény­telenek voltak leaziltirt, Se a-tíi-. V kiürítették Kiang-Want, levegőt és vizeket zérségi harc változatlan hevesség­gel tart. Tokióból jelentik; A japánok a megkezdet'- béketárgyal ásóktól eredményeket várnak, csak attól tartanak', hogy a km ajak a tárgya-­lá3okat március 3-ig a Népszövet­ség ülésszakának kezdetéig akar­j'áb huzm. A Mandzsúriába kiküldött \tz«­gáíóbizoltság ma reggel Tokióba érkezett. A sajtó rendkívül mele­gen ír az érkezésről és hangoz­tatja, hogy most módjukban lesz meggyőződni arról, hogy Japán nem a kínai nép, hanöm a tmai militaristák éllen harcol. Egy volt leventeoktató agyonlőtte sógorát, Eperjessy István fővárosi tanácsjegyzőt A Budapesti Értesítő jelenti : Megrendítő szerencsétlenség tör­tént tegnap. Borö» István volt le­venteoktató agyonlőtte az éjszá­fca folyamán, sógorát Eperjes--y (•stván fővára sí tanács jegyzőt. Bo^ ros az éjszakát a rendőrségen töl­tötte. Vallomása szerint nem tud­ja, hogy történt a szerencsétlenség. Hivatkozott összeroncsolt idegze­tére, ami miatt állásáról i-s lemon­dott és kérte, hogy- elmeállapotát vizsgálják meg. Rövidesen döntenek erről akér-> désrői és ezután döntik ei azt is, hogy statánális bíróság előtt fe­tei-e tettéért. Legújabb — A szekszárdi törvényszék meg­szüntette ív. eljárást Simon János szőlősgazdáv-.ü szemben, aki önvé­delemből agyonszúrta szomszédját. -- A legújabb német árrenddet megtiltja a kenyér Srának lé­sét. Ez "az rlső rádió utján közzé­tett rendelet, amely kihircWtésr; után azcntnal hatáiylxi lépett. — Fehér I .ászló budapesti bor­iiéi ysegéd a borotválás világrekord­ját 41 másodpercre javitotta. Az amerikai demokratapárt vezetői kijelentették, hogy Hwver elnök népszavazást akar a prohibi­rió kérdésében. Héhny'"Pórttíh. a világhírű né­met filmsztár beszélőfi*mgyirat ala­pitott, amely fizetésképtelen íí-r^. —- Rlement József pomázi hentes­mester 11 éves kisfia a hústartó fogasra zuhant és négy szög bordái közé fúródott. Édesanyja ugyanek­kor eltörte a lábát. Mindkettőjüket kórházba szállították. Sir Flinders Pctrie, a hires angol archeologus palesztinai ása­tásai során rendkívül érdekes, Ape­pa hixpsi király korából származó palota romjait tárta fel.. Bogdásy György kéthelyi ci­gány baltával agyonverte vadházas­társát, Orsios Erzsébetet, inert az asszony nem adott neki bagót. — A madridi legfelsőbb törvény­szék elutasította a jezsuiták felleb­bezését és igy a kiutasitási \t*gzés jogerős. Zsitvay Tibor igazságügymi­niszter tegnap délben kihallgatáson jelent meg a kormányzónál és be­mutatta az összeférhetetlenségi tör­vény megszigorításáról szóló javas­latot. A bukovinai Chisalau község­Íven- tót betörő behatolt Beisinger kereskedő üzletébe Pénzét elvették megkötözték, és betömték a száját, maja bementek a lakáísba ós erő­kot követtek el feleségén és 17 éves leányán és a megfélemlített asszo­nyok szemeláttára reggelig ettek Ss ittak, végül elmenekültek. A bukaresti kamara ülésén W'iller József magyarpárti szenátor hangsúlyozta, hogy a gazdákon ki­\áil az iparos és intellektueH rétege­ket is meg kell segíteni. — Apponyi Albert gróf közölte Hymans l>elga delegátussal, hogy egy percig sem jut eszébe, hogy vele szemben a népszövetségi köz­gyűlésre elnöknek jelöltesse magát. — A keresztény gazdasági és szo­ciális párt holnap, kedden ülést tart, amelyen Biró Zoltán ny. mi­niszteri tanácsos a fakérdésről fog' beszélni. 1 LKéhr Imre súlyos párbajt vívott Hankö Elemér Mfciiszrterr tanácsos­sal Dréhr Imre volt népjóléti állam­titkár tegnap . este. a Fodor-féle vívóteremben véres kimenetelű kardpárbajt vívott Hankó Elemér miniszteri tanácsossal a közöttük felmerült ístnert affér miat. A pár­bajban Hankó Elemér arcán és vál l;ín megsebesült, ntire az orvosok megállapították harcképtelenségét. A párbaj után a felek nem békül­tek ki. Dréhr és Hankó már a délelőtti órákban megkísérelték a párbajt, de ebben a rendőrség megakadályozta őket. Ambrus Zoltán meghalt Budapestről jelentik: Ambrus Zoltán a kiváló iró, a Nemzet; Színház volt igazgatója, a Pestt Napló munkatársa ma éjjel fi éves korában influenzában meghalt. — Temetése iránt még nem törtónt intézkedés. Az oözlátysarijáték húzása Az osztály Sorsjáték húzásán a következő nagyobb nyereményeke; sorsolták ki: 50' ezer pengőt nyert 28507 4 ez er pengőt nyeri; 34483, — 61925, 80402 3 e z« r pengőt rtyert 5S4S, 42496 2 ezer pengőt nyert 67841, 74163 1 ez«r pengőt nyért 197íj 27001 53088, 59654. A ráckeve gyilKos aradi szárma­zású Budapestről jelentik': A ráckevei gyilkosság- ügyében • a csendőrség befejezte a nyomozást. Kiderült, hogy Tichi aradi származású és ezért cHina.11 kértek róla felvilágosí­tást. Tichi apja végrehajtó volt és l>ár 8 gyermeke volt, mindegyik*-! iskoláztatta, csak a gyilkos végiéi;, egyeiidl négy középiskolát. Kiderük hog>' Tichi László neve .Árpád éP­csak mikor Budapestre utazott, ret­|e fel a László nevet. Egyik testvéri­aradmegyei községi jegyző. A gyil­kost. átkiaérték a pestvidéki törvény szék fogházába, ahol a soros ügyész, dönt arról, hogy s tat áriáit bíró­ság elé kerül-e,-vagy sem IDŐJÁRÁS. A Meteorológiai Mtéaet jefeníi : Hazánkban még tegtnap és az éi­szaka is voltak hav-azások, ametyek következtében a hótakaró Kelet­Magyarországon lo cm., a Dunán­túlon 4 5 cm. Hóviszonyok: a Budai hegyekben 7—"8, Dobogókőji 24, Crallyatetőn 32, a Bükkben és Mecsekben 50 cm. a hóréteg. A hőmérséklet nappal csak kevés he­lyen emelkedett fagypontig és éjjel mindenütt —10 fok C. alatt volt. Budapesten ma délben a hőmérsék­let — 3 fok C. A tengerszintre át­számított légnyomás 773 mm. Vár­ható időjárás; "észak, északkeletiig áramlás, hideg és legalább átmene­tileg .száraz idő. Keddtől kezdvo délnyugaton havazások ismét lehet ségestek. A oyireejhizi M. Kir. Áll. Tmitéké^zí­I a tízet Meteerologlml AUomtainaW jeteotéce 1932. február bó I 2f-4n 14 óra TB-ío 21 óra 29'éu 7 éra ?755 mm 75* mm 756 mm száraz ?— 3-8Co -tCo —7-6CI JC •ti nedves !—3*9 Co -6tCo —7-4CI 1 maximum ­2 CO •0 mini orom - ' ­-3 Cd Terit izet ; bornH derült deríti Szélirány ís eré ÉÉK«0o — É 2Co 'je mennyisé* 'I n,m — mm 1 P ­—- mm — mm u ilak 'I n,m — mm 1 P ­— ­Ara IO fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom