Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 251-274. szám)

1941-11-28 / 273. szám

2. oldal ? Wivv 4!* y m •J k» t • u O i. í l i i t f ') •\ (Trianon 22.( 1941 november 28 Nyiíi PimOi erŐSilŐ kitün ő étvágygerjesztő valódi gyógy­növényekből készült itóka. Gyártja Kertész Antal rum és likörgyára Nyíregyháza, Debreceni utca 2• szám. Ijedtében az nttesten össze-vissza szaladgált, az autó elütötte Özjv. Dojesálk Amldrásné in.yíiriegy­házii, örökösIföM I. szakasz 25 szám aüjaiü.ti llakost agy aiutó elütötte, sérü­lései 8 napom túl igyógyültak. Felje­lentéséire megindult nyomozás iazit igydk®zSk meiglálllaipíta.ni, ihogy a. gáp= kocsivezető ítésziéről; történt-e gon­datlanság? özv. 'Dojesálk Andrásné, Prdkiu Géba és .ainroatk felesége lítáirsias agáiban a Nyíregyháza*—Kemecsie közötti műúton haliad t, aiz úttesten. A város ifelől egy autó közeledett, melyet Janicsár István hiivai.ásos gépkocsir •vezető Vezetett. özv. Do !jcsiák And­rásné panasza szerint az autó a 'há­tuk mögött, közvetlen közelről tiü ­kell., imure ő úgy 'megijedt, hogy iijed­tébemtélban először a jobb, majd a baloldalra szaladt át, lahcll az árok szélén, aiz laiutó dlütlötte. A .feljlefllanis testhez csatáit onvOsd 'hizonyítviálny sízariini. az asszony isérüliélseii 8 niaipon túl gyógyultak. Janicsár István igéplkotesSveztető éls.a tárniuk valüoimása szerint özv. Dojosák Almdtásnlé az úttesten, az autó ellőtt össze-vtissza szaladgáld, úgy, hiogy az autó hali bálra, ihol jobbra akarta ki­kerülni, amiig Végire a bafczéllen ösz­szetaiLáilkioztaik. és Ott történt a szie­rencsétlanisléig-, Az autóvezető szieirilni;' aimikor 100 méterre megköze.ítétte az asszonyt, már tüllköilt. Ezzel sz am­iben D'Oijesiálkeilé azt állítja, ihiigy köz­veülien a hátamögött tülkölt rá a gép­kocsivezető. IAZ laiutógázcl'ás íugyé'* ben az eljárás toválbb folyik. Felár nélkül adják a karácsonyi negyed­kilós enkor-pótadagot Győrffy-Büngyel Sálndor köziel'áitá­si anárisziter parllaimenti expozéjában többek között bejeüelntdtte,, hogy a karáesoniyi ünnepekre negyedkiló rendkívüli aukotradagipói.üék'ot kap a közönség. A karácson yti külön cukor­aidaigot az üninqp előtti héten, kapja meg a közönség. Előzőleg majd mi­niszteri rendelet jelenik meg majd ebben az ügyben'. A karácsonyi ne­gyedkilós oukoradag naipi árom kerül majd forgalomba, tehát nem felárral!, minit antnak idején a befőzési oukor. Egy fiatalkorú cseed meglopta gazdáját és a pénzt két óra alatt eimulatta A Rikóczi utón a Bristol szálló épületebm van a B<rnáth féle bo dega és libahusárusi'ó üzlet. Itt volt alkalmazásban egy 17 éves kis cse lédány, aki tegnapelőtt este nyo'c órakor meglopta gizdájit, elvitt 47 pengőt A lopást azonnal észrevették és jelentették a rendőrőrszemntk, aki a tolvaj c<«l dlény keresé ére indult. M g is taiá ta es<e 10 órakor az eg ik vendéglőben berúgva. Ak­kor már a 47 pengőből, csak 4 pengője veit, a többit elmulatta. Is­nerösöknek fizett italt, majd taligán járta végig a vendéglőket, a Propper íé'e étkezdében barátnőjével jól meg­vacsorázott, utána mulatni indultak. Két óráig tartott a „dinom dánom" este 10 órára, amikor a rendór rá ta ált, a lopott pínz ek is vége volt. A tolvaj kis cselédleányt letartóz­tatták. December 12-re küldjük be szeretetadományainkat a tüdő­betegek Idei karácsonyára Évről-évre megható szociálláis gon­doskodással .zárul a .nyíregyházi Tüdőbetiaggaradozó karácsonya. Az, éllel, legsúlyosabb küzdelmeit vívó •szegények megsegítése valóban kö­telességünk. A tüdőbeteg ínségeseik két fronton küzdtemek és szörnyű csatával tartják fant életüket. Kiüz­denek a szegénység és harcolnak a be.egség elllen. Nyíriegyháza megér­tő társadalma minden éviben lliahető­vé tette, hogy a tüdőbetegek ulészére egy napán, szianlt karácsony ürnnie* ipén, érezhetővé .váljék, 'hegy .nin­csen (egyediül, hogy 'véllek 'viaira a krisztusi szereltei; örök megsegítése és támogtatásta. Az rlidén december 1-én. délután félhat órai kezdettel a városháza termében gyűlést tart a Tüdőbeleg­gondazó Egyesület. Jöjjenek el a karitálsiz szép mumkájátimindenkor tá­mogató tagok erre ia gyü lssine, ihcgy lássák, mit 'viégiaz az egyesület és miban kell itlálmioigiatnunk szép mun­káját. Már eddig ils többen érdek­ődtek, hogy milBOirna ikell bekül­deni a tüdőbetegek karácsonyi se® gíti3ié.c|ét iszo.gáló .adományokalt. Ezeknek 'az aidlományoknak, pén.z­,neki, riihaineiműnlék, élellmlszieirinelk ibaküldléisij ádeije daeember hó 12-étn ditlli 12 órai. Akiiik eddig adtaik, ne •fc eidk'c£ziűnek meg ta> ilegsúlyosalbb szeíg|ány|siágriőll az idéin sem és isiziarlez­zienek társialkiat az élet elhagydJtiai szá.mára. Az adományok üminiLpé­lyes kiiosz'tása decennber hó 15-lén A M'agyair .Élet Párltjának nyíregy­házi központja lelkes haingüliaitibain ünepekte meg aiz lorsiziág tengeszű po­lütllíusátilak és áíllamférifiának', gróf Széchenyi Istvánnak emlékezetéit va­•slái.inaip este a párt helyiségéiben ta<r otlt ümnapsiégen. Az ünmiopi beszié­dat dir. GaÜlay Rezső kir. tanügyi tanácsos, Szabollesivármegyie kir. tan­;feüüö|ya'jője imöimdöitítia a zsnifoilásiia megíbellt székháziban. Előadásálba, n méíyenjáró 'fejtegetések során, jelle­mezte Szédhionyi Isitvám grófot, a JEGYEZZEN ERDÉLYI NYEREBÉNYKÖLCSÖNT Szabolcsi Központi Takarékpénztár Rt.-nál Magyar Országos Központi Takarékpénztár MOKTÁR affiliált intézete. — Nyíregyháza Zrinyi Iiona utca 2. szám. Telefonszám 142. Nagy vagyont nyerhet Erdélyi nyereménykötvények jegy­zésével, mert évenként két húzásban 500 - pengőtől 1,000.000 pengőig terjedő összegű nyeremények kerülnek kisorsolás alá. — Befektetett tőkéje, ha a sorsolásban nem is lenne szerencseje, teljes egeszében visszatérői az évi törlesztési húzásokon addig is tőkéje után évi 4 százalék kamatot élvez Hogy jegvzését elősegítsük az általa jegyzett, iegnlább 40.) — pengő összegű kötvényeire 50 százalék ere­jéig kedvező feltételek mellett kö'cs'Jnt nyujtunk. Gallay Rezső kir. tanácsos mondott ünnepi beszédet a MÉP Széchenyi ünnepén niam-ze lé'ttrt aggódó, mindetrét fedőik dioizinii tudó nagy magyart. Rávilágí­tott arra, ihogy a magyarság faji és nemz etuiöz ősségi gondolata azi ő művallbem és munkásságaiban jellel.it miqg először 'világos fogaillmazásbian,. A feudális keretek között vergődő magyarság számára a jclbb jövőt a pcllgári'aisiu'ás útján véle fttitialMlni. IAz előadó mélyen rávSiiáiííSott azlctma a cé''!kitűzésefcre, amelyek Széehenyiilt ifolgl'a'koztaitták s méigma sűm vallósuíh.attak meg. Ilyenek a vasdviizfek tökéletes (ieosiapolása, Ma­gyairország 'utainak eeintráilllis kilétpítlé­ae, a feudiaíista ölőjicigok véglleges megszüntetése, az egészséges szió­oiálipolliitka. Ülj, eddüg eléggé nem eiamzfeitt történeti kérdéseke.' fejtett meg lebilincselő tszelí.lamá erővell. iSződhietnyri kiultúrpclültikájára térve az előadó kifejtette, hegy a nagy magyar (lángész felismerte azt, hogy fcui.iúra a nem'zati vagyonosodás, po­•lltil.vaii füglgiatilienslég egyetlen érvénye­niyesí'theitő lesziköze, mert a kültúra egyjbe forraszt, lehetővé 'teszi laniem­zeti céliolk elérését, s a kellet és .nyu» giai.1 imi®gyéjéin ez .ad egyedüli ma­gyar (életlehetőséget. A miniéi! több Kiművett .aml^e.itő, ez a numaatá nagyság bizitos fokmérője. Az ünepségein a ®zó>noík nagy 6i­keJt araitatt íéis sokáig hangzott a. imegéri.lés és elismerés 'ileikes tapsa G al.lay Riazisiő dr. előadása, után. 'Az ünmepségeni kiemelkedő szép­ségeit adott a Kálvineium niaigyiszerű énekkara, aimeily V.ikiár Sánidor ta­iniár, zaneiislkolaii igazgató vezényilé­sével a karnagy 'szieirizeményiéitt « Kraszin :alhoikia viána című kiárusít ad­ta élő. Vikiár Sáindo.r ezt a szépséges kórust még akkor szereizte, amikioir a törliémelmá. nevezetességű vár idle­gen megszállás szégyenbélyegét vúi scilte. A dairalb szövegét Ballázs György tamár már az öröm'elt. Ihoző boldoig falSzabadulás után írta mag. Az itmekklar művészi értékű elő áldása egyik ragyogó pontja wolt az üininap­iség műsorának. Lovász Mihályi, a tanítóképző V. oszi á yiáiniak tainúllój'a, Tarraavölgyi András 'Széohenyi-ódáljált adta élő nagy hatással. A .lendületes ünnepséget Szobor Pál, aiz egyesület ellnöke nyitotta meg és Bertallan Kálmán, országgyű­lési képvrlsellő zárta be. maigyfua'tású szavalkkail. Az ünneipséget tea kö­vatte. FERENCJOZSEF KESERŰVÍZ A Nádas-bokori gazdák 1373 pengőt gyűjtöttek a dorogi határig vezető nt költségeire A Nádas bokori gazdák régi kí­vánsága, hogy utat nyissanak a bo­koiból a dorogi határig, mert ezek­nek a gndiknak 11 is kiterjedt bir­tokaik vannak. A gazdák az ut épí­tésére szükség s kisajá'ítás költsé­geire 1373 pengőt maguk gyt'j öifek össze. — A város szakosztályainak együttes ülése e fogadla azt a pol­gármesteri jav^latot, amely szerint a város ma^a 790 pengővel járul a kisajátításhoz. I^y a Nádasbokortól a dorogi határig terjedő u. építése biztosítva van. — Körző, vonataó. festék előlrá*­szerinti minőségben kapható Jóbá­nát Bethlen-utca 1. (x)

Next

/
Oldalképek
Tartalom