Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 97-144. szám)

1938-05-01 / 97. szám

Nyíregyháza, 1938, május VI. évfolyam 97 (1523) (Trianon 18.) Vasárnap O.D: 4 mbsbb&wm ftrirlrnirtiWfl és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. sz. Postatakaréki csekkszám: 47.139. Telefónszám: 77. ft POLITIKAI NAPILAP ^ Előfizetés: Egy hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. Tizenhat angol képviselő a revízió mellett szállt síkra a limesben A magyarbarát angol képviselő, Gower 16 társával -együtt nyílt leve­let intézett a Times szerkesztőségé­hez. A nyílt levél utal arra, hogy Közép-Európa keleti államai önálló­ságukat megvédve, nem alkarnak függő helyzetbe kerülni mindenben Németországgá! szemben. Figyelem­mel kell lennünk azonban arra, hogy Magyarország területén ma -heves nemzeti szocialista agitáció folyik, amely sürgeti a magyar kérdés igaz­ságos megoldását. Csehszlovákiának érdeke volna, hogyha a magyarlakta területeket visszaadná Magyaror­szágnak. Ma még e.z nem lehetetlen, holnap t-alán már késő volna a bé­kés úton való megegyezés. Az angol-francia megegyezés nem biztosítja Csehszlovákia határait Tegnap Londonban aláírták a francia-angol megegyezést. A meg­egyezés a francia közvélemény nagy részében örömet keltett. Általános az a vélemény, hogy Anglia és Fran­ciaország között katonai szövetség jött létre. A lapok leplezetlenül el­ismerik azt is, hogy a csehszlovák kérdésben nem sikerült megegyezést létesíteni Anglia és Francia-ország között ebben a kérdésben lényeges ellentét áll fenn. A Petit Journal szerint Angliának az a felfogása, hogy a békeszerződé­sek módösíthatók s hogy Francia- országot ma már nem kötelezik azok a szerződések, amelyeket annakide­jén Csehszlovákia érdekében vállalt. A cseh kisebbségi kérdést eddig nem sikerült Prágának megnyugtaó mó­don rendeznie. A prágai kormány nem is hajlandó megadni a szudéta- németeknek a területi és közigazga­tási önkormányzatot — írja a Daily Mail. Londoni diplomáciai körökben azt hiszik, hogy Be-nes ismert- két balke­zessége és hajthatatlan szélsősége következtében a helyzet tisztázása nem remélhető, sőt számolni kell azzal is, hogy a helyzet Benes le­mondását teszi majd szükségessé. A Daily Express rendkívül erélyes hangú vezércikkben foglalkozik a cseh helyzettel és megállapítja, hogy Anglia semmi körülmények között sem hajlandó Cseh országnak segít­séget nyújtani, akár vétlen, akár más támadás énné Németország ré­széről, akár bevonulnak a .németek sehországba, akár nem, akár felve­szik a fegyvert a csehek a .németek­kel szemben, akár eldobják a fegy­vereiket. A londoni megegyezés csak any- nyit jelent, — írja tovább a lap — hogy Anglia csak abban az esetben köteles fegyveres támo­gatást nyújtani Franciaország­nak, ha Franciaországot vétlen támadás érné, de sohasem nyújt fegyveres segítséget még Fran­ciaországnak sem akkor, ha a tá­madás Csehország ellen irányul. A Daily Express értesüléseit meg­erősíti a francia Matin is és megál­lapítja, hogy az a javaslat, amelyet Benes készített a kisebbségi kérdés megoldására, a kisebbségek számára nem lehet kielégítő. A két nagyhata­lom hajlandó diplomáciai úton köz­reműködni Csehszlovákia 'érdekében, de ennél többre nem vállalkozik. A Matin is számol azzal, hogy a hely­zet Beiiiesnek az elnöki székből való távozását vonhatja maga után. A Berliner Tageblatt szerint a londoni megállapodás jó hatást vál­tott ki, mert Chamberlain felfogása domborodott ki s igyekezett ellen­súlyozni Franciaország eszmei egy­oldalúságát. Római politikai körökben nem tit­kolják, hogy örömet keltett a szer­ződés létrejötte. A szívélyes viszony jelének tekintik azt is, hogy a szer­ződés megkötése után nyomban kö­R tettek útja Az elmúlt hét egyik politikai ese­ménye a különböző tárcák bizott­sági tárgyalása volt. Mielőtt a költ­ségvetést benyújtanák a képviselő- házban, az egyes bizottságok tagjai elmondják 'észrevételeiket, amikre az illetékes miniszterek válaszolnak. Ez az előkészítés célszerű és hasz­nos-, mert megkönnyíti a plénum munkáját s a parlament .működését simábbá és égvén, e'esőbbé teszi. Az igazságügyi tárca kérdéseiről IMikecz Ödön igazságügyminiszter emlékezett meg. Az igazságszolgál­tatás minden oiszág állami életének fundamentuma. A vele összefüggő kérdések rendkívül fontosak és a közélet nagyon sok területére nyúl­nak át. Dicsérő szóval emlékezett meg a bíróságok munkájáról, amely­ben olvan tisztult erkölcsi felfogás nyilatkozik meg. amelvre a nemzet joggal büszke lehet. Szélesebbkörü politikai érdeklő­désre tarthatnak igényt az igazság- ügyminisztermek a sajtótörvény re­formjáról tett kijelentései. A sajtó a. modem állami élet egyik legna­gyobb hatalma. A szellemi élet terü­letén nincs intézmény, amely a tö­megek gondolkozását nagyobb mér­tékben 'befolyásolhatná, mint éppen a sajtó. A magyar sajtó túlnyomó többsége példát mutató hozzáértés­sel, kiváló erkölcsi érzékkel és a nemzet nagy céljainak szemmeltar- tésávál végzi feladatát-. Van azon­ban egy terület: a zugsajtó területe, amely a tisztességes sajtó óriási te­hertétele s éppen, ezért cl kell ellene járni. Kikerülhetetlen szükségesség vezette a kormányt od'a, hogy sajtó- rendészeti javaslatot terjesszen a képviselőház élé, amelynek rendel­kezései — többek között a sajtó­kamara megvalósítása — nagymér­tékben csökkenteni fogják a vissza­éléseket. A külügyi tárca kérdései rendsze­rint olyan kényesek, hogy részletes tudósítást nem szoktak róla kiadni. Természetesen ebben a bizottságban Í9 élénk vita folyt s Kánya Kálmán külügyminiszterünk a bizottság tag­jai számára megadta az összes fel­világosításokat. Jól tudjuk, hogy a mai bonyolult európai helyzetben mennyire fontos minden lépés, amelvre külpolitikánk elszánja ma­gát. Óriási események játszódtak le a közelmúltban és azok a nagy vál­tozások, amelyek a különböző béke- szerződések Európáját érintették, természetesen Magyarország helyze­tére is hatással voltaik. Jól tudjuk, hogy a magyar politika, .amikor min­den állammal jó.viszony elérésére tö- jekszik, alapjául az Olaszországhoz és Németországhoz vailó barátságot (tekinti. A honvédelmi tárca bizottsági (tár­gyalása nem szokott vitákat hozni. Nem hoz pedig vitákat azért, mert hadseregünket minden magyar egy­formán szereti. Kiépítését egyfor­mái szükségesnek tartja. Itt csak ar­ról. lehet szó, hogy az ország elmen­jen az anyagi áldozatkészség -végső hátéráig hadseregünk tökéletesítése területén. A honvédelmi tárca költ- s-égvetését a honvédelmi beruházá­sokkal 'együtt kell elbírálni — hang­súlyozta Rőder hon védelmi minisz­ter. Tudjuk, hogy nagy erőfeszíté­sekre van, szükség, azoknak a hiá­nyoknak a pótlására, amelyeket nem a mi mulasztásaink okoztak, hanem a trianoni békeszerződés le- ■ b etet len ren ddk ezé,sei. Az eseményekkel teli tavaszi po­litikai évad sok anyagot fog vinni a Iképviseílőház elé. Reméljük, hogy -a megalkotandó törvén yek. nemzetünk és országunk fejlődését, európai sú­lyának biztosítását fogják szolgálni. A Darányi-kormány a tettek útján halad előre is alkotásai érdemessé teszik az egész magyar nemzet bi­zalmára. zölték annak tartalmát Grandi olasz nagykövettel. Az olasz lapok rámu­tatnak arra az angol felfogásra, hogy a kisebbségi kérdés rendezése érde­kében előterjesztett prágai javaslat nem eléggé tiszta. Prágában tüntetlek a szudela­námeUk ellen Prágában egy szudéta-német gyűlé­sen, amelyét a német ifjúság rende­zett, heves összetűzés volt a tüntető cseh marxista és zsidó diákok €9 a német ifjak között. A tüntetők be­hatoltak a terembe, letépték a né­met lobogót és szidalmazták a né­meteket. A rendőrség szétoszlatta a tüntetésit és többeket letartóztatott. Merénylet a sangbaji kormány egyik minisztere ellen A sangbaji kormány egyik tagja ■ellen ma délelőtt merényletet kísé­reltek meg. A miniszternek nem tör­tént semmi baja, de kísérői közül négyen megsebesültek. A két me­rénylőt elfogták. Űngn ilkos bécsi bntorgyárcs A Prager Tageblatt értesülése sze­rint Becsben Bergmann bútorgyáros egész családja, felesége, veje öngyil­kosságot követett el. Az öngyilkosok megölték a család legkisebb tagját, a hathónapos kisleányt is. Újabb feszültség Laagyelország ás Litváaia kizBlt Litvánia és Lengyelország között a lengyel-litván sínek felszedése mi­att újabb feszültség támadt. Beava­tott körök szerint a feszültség ko­moly bonyodalmakkal fenyegethet. 1 jövő bélen befejaztdib a be ruházási javaslat vitája A képvis'clőház a jövő héten nyolc órás ülésen tárgyalja tovább a beru­házási 'és a sajtórendészeti törvény­javaslatot. Egész héten át nyolcórás ülések lesznek, úgyhogy nyolcadi­kára, kilencedikére már végét vár­ják a törvényjavaslatok részletes vitájának és a Ház rátérhet a költ­ségvetés tárgyalására. ■natéliábam reng a Híd Anaitóliában szünet nélkül reng a föld. Azokon a területeken is, ame­lyeket eddig a földrengés megkí­mélt, nagy rémület uralkodik. A földrengés központi vidékén eddig 4000 épület dőlt romba, a környéken pedig 6000 ház rongálódott meg súlyosan. Időjárás Mérsékelt szél, több helyen -eső, néhány belven zivatar várható. A hőmérséklet alig változik. Budapes­ten ma délben a hőmérséklet 16 Cel­sius fok volt, a légnyomás 756 mm., mérsékelten süllyedő irányzattal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom