Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-01 / 74. szám

Ára lO íillér Nyíregyháza. 1942. április 1 (Trianon 22.) X. évfolyam 74 ,2670) *zám Szerda YIRVIDÉK #] G S I müRJLJ^P Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1 Postatakarék} csekkszám: 47.139. Telefon 20-77 * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Dr. Kovács Sándor evangélikus püspök halála ,Dr. Kovács Sándor, a diunánánneni emngéiMkus egyházkerület püípöke, a Magyar Lutiher Társaság leikész­ejnöke és a .Magyar Luther-Múzeum ekiöke, a kiváló egjlháztörtén'etiíró, a debreceni Tisza Ist|vám Tudomány­egyetem teológiai Saikulltásámak dísz­doktora tegnap Budapestem váraitla« nul elhunyt. Kovács Sándor 1869 május 20-án született. Kisgazda csamdnalk volt a sarja. 1896-ban a pozsonyi teologiai akadémia tanára lett, majd 1923-bao a pécsi Eírzsébct Tudományegyetem­nek akkor létesített és Sopronban elhelyezett teotogiiaii fakultásán egye­temi tamér, ahol az egyháztörténetet és az egyházjogot tanította. Kovács Sándor egyike volt a magyar evangé­likusok legkiválóbb éinekk öltőinek. 1935»ben Kiss István püspök el­hunyttá 'utáni az egyházkerület egy­hangú bizallmálból a d umán in nenii egy­házkerület püspöki sízéké'be emelték. Előzőleg a sáimsonlházai evamgé.ikus gyülekezet Ihívtía meg lelkésziéül, amely gyülekezetnek egykor Kossuth Lajos ás fölügyelője vo/t. Temetése 'holnap lesz 'Budapesten Temetésére .a fővárosba -utazott Tu­póozy Zo'rtán, a tiaazaii eiv. egyházke­•nüleí püspöke is. Rangoontól nyugatra győzelme sen harcolnak a japánok Rangoontól nyugatra nagy (harcok folyna,-; a jaipáti csajpatok, a kínai erők é9 az angol csapatok között. A japánok ellemi'/l'llhataülain lendü.ettel törnek 'előre. Átkeltek a Toingo fo­lyón és Toingo várostól nyugatra Mi<= ionga /városit ostromolják. Ezt a vá­rost angoil csapatok védik. Az USA a tavasztól sokkal erősebb német tengeralattjáró­támadásokat vár IÁZ Egyesült Álüarnak tengeré­szeit! parancsnoksága köréiben nagy aggodalommal tárgyalják a taivaszi német tengeralattjáró támadások le­hetőségeit. 'Biztosra weszik U'ffvainis, hagy az eddigiénél sokkal erélyesebb 'és sűrűbb táttnadlások érik ma jd az ésaakamerikai partok közeiébein fo­lyó hajózást. Kiimgi flotta pairiaincsno­ika nem akart nyilatkozni arról, hogy milyen intézkedést Óhajt tenni ,a ten­geralattjárók elleni .védekezés terén. Borzalmas szerencsétlenség^ egy légiriadó alkalmával Briiit kairói jieileii'tés szerirat Alexára* driában légi riadó volt. Az egyik óvóhelyen 2000 ember szorongott, hokxtt az óvóhely csak 1000 emberire van berendezve. Négy ember a to­longásban rossizdl tett. elájult', imaijd meghalt. A Szikh felekezet elutasította Cripps javaslatait Pandit Nehru kéi kifogása Cripps javaslatával szemben Az indusok egyik tekintélyes em­berekből áidő 'vallásfelekezete, ' a iSziklh-páirt a legélesebbem elutasítot­ta a Cripps javaslatait. Üj Delhiből jelentik. Cripps ja­vastataival szemben Pandit Nehru két kiifegást emieilt. A kifogások a következők: A ter.vbevett törvényihozó testület­ben az önálló államok-fej edeímei soké kail több jogjat ' kapnának, mint amennyi a lakosság lélekszám aránya szerint 'őket megilletné. Magállapítja Niehiai ázit. hogy ezeken a területe­ken India .lakosságának csak mintegy 25 százaléka ól. Lehetetlennek tartja Nehru a ja­vaslatnak azt a rendelkezését, amely szerint a kaitcnai irányítást Indiá­ban nem a nemzeti pánt gyakorolná. Prome alatt véres csata dal Barmában Berlinből jelentik. Burmáiban tető* pontját érte el a harc. A japánok nagy erőkkel' és ipámcélos csapatok­kal támadják az angol állásokat. A harc köziéippomitja Prométől délire. 4 kilorWétejiniyire folyik. Az angolok' kétségbeesett ellenállást fejtenek ki. Az' első vonalban harcoló indusok (veszteségei óriásiak. Az angolok, hogy a bekerítést elkerüljék, kényte­vojtak visszavonulni. Japán magatartása a szovjet magatartását követi A Nisi-tNiiisi című japáni láp angol ínydlivű kiadiásálban vezetöhelyen fog­lalkozik azizial a kérdéssel, hogy Ja­ipámnak milyen a magatartása a szovjettel szemben. A lap megállaz prtja, hogy Japán- magatartása telje­sen attól- ifügg. hogy a szovjet milyen magatartásit (tanúsít Japánnal sziem­'ben. Még kell állapítani azonban azt is, írja a lap, hogy a szovjet áHainidlóan .kihívó és fenyegető bangóit használ Japánnal szemben, imint ahogyan tette korábban Waiahington és Lon­don is. Gibraltárban erős készülődés észlelhető A Stefarai Iroda tengeri jelentése szerint a gibraltári hatóságok szögo* rú óvióintézkiedéseket léptettek élet­be, hogy 'bármiféle hírnek a .kiszivár­gását megakadályozzák. Ennek az intézkedésnek az oka aiz, hogy Gib­raltár úgyszólván atz egyediül' erőssé­ge lett a Földközi tengeri térnek. A:zi erőteljes ellenséges tevékeny­ség következtéiben ímegtiltották azt, hogy haijókairavánok induljanak Mál­ta ifeté s az útban levő karavánt is L omdcniból' visszarendelt ék. A gilbralitáiri légi, tengeri és szárazs földi alakulatok, /valamint a kaszár­nyák és lőszerraktárak környékén. nrfpvdyt x Teheránban elvették az Irá­niaktól a fegyvergyárakat és a szovjetnek adták át Tdheráirabain az angolok lefoglalták az árán nehéz tüzérségiét és a szovjet csapatckinak adták ált. Most már az iráni fegyvergyárak csak a szovjet számára dolgoznak. Hnszezer rózsafa az olasz hősi halottak emlékére Poipcw külügyminiszter közölte az olasz nagykövettel, hogy Bulgária hálából a bolgár felszabadulásért ví­vott hősi harcokban elesett olasz katonák emléke iránt, a bolgár-albán batáron húszezer rózsafát ültet a hő­si halottak emlékére. Brazilia cáfolja a titkos japán katonai szervezet hirét iBraizilia rendőr főhatósága nyilátko<­zaitot tett közzé, amelyben légiből ka« patt hamis hírnek bélyegzi azokat a suttogásokat, mintha Brazilia terüle­tén tótkos íjaipán katonai szervek vol­nának. A rendőrség semimifé'e ilyen szervezkedésre vonatkozólag nem ka­pott támpontot. Magyarország lakossága A Magyar Statisztikái Szemle leg­újabb száma közli, hogy Magyaror­szág lakossága 1942 január 1-én, a iDéVldók egész lakosságaival együtt 14.752.940 ember volt. Argentin intézkedések a kommunisták ellen Buenos Ayresből jelentik, hogy az argentin konmiáiniy számos olyan szer­vezetet, mely a kommunista szervez­kedést támogatta, feloszlatott és 34 komimiuniiisita'gyanús embert letartóz* tátott. Amerika beismeri hajó veszteségeit :Hi|vatailos amerikai helyen is beis­merik, hogy az Egyesült Államok a háború kezdete óta 98 hajót veszí­tett. Eizek közül 51 hajót az Atlliamti Oeeáin par'twiidlékéin süllyesztettek ei az ellenséges tengeralattjárók. Az USA nyomása Argentinára Az Egyesült .Államok kormánya arról értesítette m argentin kor­mányt, hogy abbaini m esetben, ha Argenitáma nem haijlandó együttmű­küclini a szövetséges hatalmaikkai, az Egyesült Áliliamolk kormánya kényíte« len lesz a hadianyagszáillítást meg­vonni Argentínától. Megkezdődött az ankarai pör tárgyalása Ankarából jelentik. Ma délelőtt 10 óraikor megkezdődött lAnkarában ia Papién német nagykövet elleni me­rénylet bűmpörének itárgyalása. 1 A vádirat szeriinit a bűnügynek négy vádlottja van. Gandi és Nehru tanácskozása Berlöni jelentés szerint Mahatma Gandi és Pandit Nehru, az indiai nemzeti párt két vezére ma újabb /taraiácskoaásra ül össze, hagy a vágső döntést meghozzák India jövőjekér« désé'ben. Erélyes rendszabályok a zsidók ellen Szlovákiában Pozsonyból jelentik. A Grenzbote írja. INagyobbisziaibású visszaélésnek jöttek nyomára a szlovák hatósá­gok. Azokat a zsidókait, akiket szol­gáikitira akartak behívni, valaki min­iig előre értesítette, úgy, hogy a be­ihivoittakat söhasem találták meg. A vizsgálat kiderítette a visszaélést. A bchi'vottakat 'és azokat, akik pénzért eláirúlták a bieihivaindók névsorát, ói yómban munkatáborba vitték. — Azok között, akik részt vettek ebben a visszaélésben egy néhány keresz* tény ás van. Svájc is bevezeti a munka szolgálatot A svájci szövetségtainács .felhatal­mazást adott arra, hogy a kormány a 'mezőgazdasági termelést minden­képpen biztosítsa. Ha nem lenne ele­gendő .mucik ae rő a mezőgazdasági munkálatok végzésére, akkor a kor­mánynak jogában áll bevezetni a kötelező munkaszolgálatot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom