Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-01 / 25. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 1934. febuár 1. ^ ji+nirtnb II. évfolyam, 25 (273) szám. Lsölllt/f MJK CTRMCSI HIRlüP Kserkesztőség és kiadóhivatal BetbJen-u. 1. pnr .mt»i f u i nn i n Előfizetés 1 hóra 2*50 P, Negyedévre 7*50 P Postatakarék! csekkszám 47139. Telefon 77. * lULIilliAl MuLál * Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény r Átszervezik a földmüvelésügyi minisztériumot A kormány komolyan foglalkozik a telepítés kérdésével Ez évben elkészül a hitbizományi reform is A földmivelésügyi minisztérium­ban már régóta foglalkoznak azzal a tervvel, hogy a racionalizálás és a gyorsabb ügykezelés érdekében egyes ügyosztályokat összevonnak vagy átszerveznek. Kállay Miklós földmivelésügyi miniszter most készült el az át­szervezési tervvel s legközelebb a minisztertanács elé terjeszti. A terv szerint a minisztérium ügykezelését két főcsoportba oszt­ják. Az egyik csoportba általában a külkereskedelmi ügyek tartoz­nak. Ennek az ügyosztálynak a vezetője Péchy Tibor lesz. A má sik csoport a földreform, a szo­ciális ügyek irányítását látja el. Ennek a főcsoportnak a vezetését Horváth Jenő h. miniszteri osz­tályfőnök veszi át. Egy másik nagy kérdés, ami a minisztériumot foglalkoztatja, a telepítés kérdése. A kérdésnek két fontos vonatkozása van. Az egyik a föld, a másik a pénz kérdése. A kormányhoz közel álló kö­rökből vett értesülésünk szerint a földmivelésügyi minisztérium ezt a kérdést is még ez év folyamán szeretné a Ház elé vinni. Több fontos javaslattal együtt meg akarja oldani a kormány a hitbizományi reform ügyét is. Az egyik fővárosi napilap érte­sülése szerint a telepítés kérdésé­ben elsősorban a földterület meg­szervezése képezi a legnagyobb gondot. Felmerült az a terv is, hogy adóhátralékokat földdel le­hessen kiegyenlíteni s ez a föld­terület szolgálna a telepítés cél­jára. A telepítés céljára mintegy 100 millió pengőre volna szükség. A pénzügyminisztériumban most folynak a tárgyalások a szüksé­ges összeg előteremtésére. Bár ebben a pillanatban még nem le­het határozottan megoldani, ho­gyan fogja a kormány a kérdést megoldani, illetékes helyen kije­lentették, hogy a kormány a kérdést nem veszi le a napirend­ről mindaddig, mig meg nem va­lósította. Hat évi fegyházra Ítélték a pécsi vízmüvek felügyelőjét Szomorú emberek ötven család marad újra kenyérnélkül. Ezt irta a Szabolcsi Hírlap a Julia-ma lom közeli szüneteltéséről. A Julia-malom — a villa­mossági üzemet nem számít­va — Nyíregyháza egyedüli olyan nagyobb üzeme, amely éjjel-nappal működésben van, amelynek éjszakai motorzú £ása szinte magános kép­viselője a gyáriparnak és megszűnése, még átmeneti szüneteltetése is megrendí­tőbb, mint más város, na­gyobb gyáriparu város egy­egy üzemének kényszerű elnémulása. De az üzemet fenyegető •eszély hirére támadt keserű érzés elsősorban nem városi fájdalom, a városát szerető, léltő polgár szomorúsága, hanem elsősorban emberi, szociális érzés, összeszorul a szivünk, ha arra gondo­lunk, hogy újra szaporodik azok száma, akik ott van­nak némán és könnyesen a túlsó parton, a kenyér, a munkalehetőség nélkül, a a bizonytalan holnap fojto­gató szomorúságával, kérő és kérdő tekintettel állók sötét sorában. A gazdasági válság látat­lan rémének iszonyú soro­zása ez. A szomorú embe­rek serege gyarapszik nap­ról-napra. Kihall lassankint a „május, mese, ének." Ki­hal a kedv, elsötétül a mo­soly napfénye. A legrémi­tőbb napfogyatkozás sötétül reánk. Figyeljük meg az ut­cát. Csendrendelet nélkül is mindjobban halkuló. Átfut rajta egy-egy kocsi. Ritka­ság, hogy árut hoz. Szalad a villamos, azzal a rezoná­lással, amely messze elárulja, hogy üresen fut. Mikor hal­lottak Önök utoljára vidám füttyszót, nótázást, egészsé­ges kacagást! Az inasgye­rekek bohó vidámságát? Ész­revétlen, lassan nehezedik a városra a csend, a kripta csendje, mint az élet őszén a fekete fürtökre az ősz dere. A pécsi tábla most foglalkozott Smida Oéza pécsi vizmü felügyelő btinügyével, aki 33 000 pengőt sikkasztott el a vízmüvek pénztá­rából, A pécsi törvényszék Smidát két és félévi fegyházra ítélte. Az Este korán némaságba der­med a város : sötétbe vesz a fény az ablakokon, egy lélekkel sem találkozunk, ha a szomorúság városán végig ballagunk. Hol vannak a szomorú emberek, hogy élnek, miből élnek? Az hogy szomorú­ságuk néma, fájdalmuk hang­talan, az hogy tűrők és ősz­ügy fellebbezés folytán a tábla elé került. A tábla a büntetést 6 évi fegyházra és 10 évi hivatal­vesztésre emelte fel. Az ügyész az ítéletben megnyugodott, Smida fellebbezett. szeszoritott foggal, egy ha­talmas, csodálatraméltó, szent bízás belső lángolásával áll­nak ott, a szomorúság szi­getén, hősökké, mártírokká avatja őket. Tiszteljétek őket. Legye­tek hasonlóak hozzájuk lelki nagyságban. Akkor nem csu­kódnak be a Julia-malmok kapui. ják biztosítani. Az erre vonatkozó tárgyalások még nem fejeződtek be. Termé­szetesen arra is ügyelni kívánnak az egyesülés létrehozásánál, hogy az export gabona minőségét biz­tosítsák, hogy ezáltal a jövő évi exportálás lehetősége is fennálljon. Méltányos intézkedés az adóhátralék fizeté­sénél Az adóhátraléknak 5 éven át való kifizetésére kibocsátott kor­mányrendeletet sokan félreértették s ebből a félreértésből származott az is, hogy januárban sokan nem fizették be az első részletet. A kormány igen liberálisan akarja kezelni ezt az ügyet s éppen ezért a januári részlet elmaradása miatt nem alkalmazza a rendelet megtorló intézkedését, hanem megengedi, hogy a már esedékes részletel február folyamán fizes­sék be. Meggyilkoltak egy elmebeteg öregasszonyt Bélapátfalván titokzatos bün­tígyben nyomoz a csendőrség. — Sas Kurta Lajosné, 67 éves gyenge elméjű asszonyt, aki egyébként módos asszony hírében állt, la­kásán meggyilkolva találták. A gyilkos az asszonyra reágyujtotta a házat s a szerencsétlen asszony bent égett a lakásban. A vizsgálat során kiderült, hogy az asszony lakásából hiányzik minden érték. A csendőrség eré­lyes nyomozást indított a tettes kézrekeritésére. Daladier Berlinbe me^y Párisból jelentik : Daladier a közvetlen német francia tárgya­lások hive s ki elentette, hogy a leghatározottabb szándéka az, hogy Berlinbe menjen s leüljön tárgyalni Hitlerrel. Reméli, hogy ez a közvetlen tárgyalás meg­hozza a közeledést Franciaor­szág és Németország között. Három diák halála Hernádnémetinél a diákok a befagvott Hernádon korcsolyázgat­tak. A jég beszakadt alattuk s három kis diák a vizben lelte a halálát. Egy diákot sikerült a víz­ből kimenteni. Időjárás Élénkebb északnyugati szél, fagypont körüli hőmérséklet, sok helyen csapadék, havas eső, vagy hó várható. A gazdákat bevonják a gabonaexport üzletekbe A vidék nagyrészén mozgalom indult abból a célból, hogy a gazdákat bovonják a gabona export érdekében alakítandó al­kalmi egyesülésbe. Ezzel azt re­mélik, hogy 1—2 pengős export­felárat tudnak elérni s ezt az összeget a gazdák számára tud-

Next

/
Oldalképek
Tartalom