Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 146-171. szám)

1939-07-01 / 146. szám

ftra 10 fillér Nyíregyháza, 1939 julius 1. (Trianon 20 ) Vll. évfolyam 146 {1862.1 szam Szombat JSÍYÍRITIDÉK ABOLCSI Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. ftairtatnkaréki csekkszám: 47.139. Telefon: 77. POLIÜKAi fy Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. Nyíregyháza fejíüdése Nyíregyházáról egy évtizeddel ez­előtt még gyakran úgy beszéltek, minit a Tiszántúl egyik nagyremé­nyű városáról, amely méltán szá­mot tarthat a törvényhatósági bi­zottsági városi rangra is. Valóban számos jelét adta a város nagygyá­fejlődésének. Amikor 1924-ben az ország szerető és nagyra becsülő -fi­gyelmétől kísérve, megünnepeltük a város újjáalapításának, az örök váltságnak százesztendős éviforduló­ját, a legszebb reményekkel néz­tünk a jövőbe. Nem az embereken, hanem az általános gazdasági krízi­sen múlott, ihoöv a reménységek nem váltak valóra. Nyíregyháza csendes, stagnáló város lett, amely­adósságainak terhe alatt görnvedve, alig merte felemelni csüggedt fejét, hogy mesésebb álmokat szőve, hit­tel és nagyratörő akarattal a szebb holnapot kémlelje. Építkezés alig volt az utóbbi évek folyamán, 9 ha mint a Korona átalakításának kér­dése néha még foglalkoztatta is egy-két nagyobb vonalú gondolat a polgárságot, bátortalanul lehanyat­lott minden szárnyalása a tervek­nek. Az utóbbi öt esztendő a takaré­kos önmegtagadás szinte aszkétikus korszaka volt, de van valami, ami biztató 9 e.z az adósságoktól való megszabadulás lassú, de állandó eredményessége. Igazuk van azok­nak, akik ezt csupán mint negatívu­mot könyvelik el, de azoknak is, akik örömmel elégednek meg lega­lább annyi városi sikerrel, ho^- a közeli években már újra gondolhat majd a város a beruházásokra is. Ez a jövőt illetően csak nagyon vé­kony reménysugár ugyan, de alkal­mas, hogy a legsötétebb lemondás fekete felhőin keresztültörjön, ösz óta azután még több oka .van az op­timizmusnak arra, hogy jobb jövő köizeliságéről beszéljünk. A város forgalma megélénkült a vele kap­csolatos Felvidék és Kárpátalja ide­csa tolása ósta és ezen a téren foko­zatos javulást várhatunk. Most a hadügyi kincstár és az Országos Tüdőgondozó Szanatórium Egyesü­let határozott célkitűzései átmene­tileg újra lendületet adnak a pangó iparoknak a laktanya és a szanató­rium építésével. Nagy sajnálatunk­ra, egy harmadik építkezés, az Ügy­védi Nyugdíjintézet építkezése a magánérdekből megkockáztatott, bár semmi sikerrel nem kecsegtető fellebbezés következtében egy jó­időre elodázódott, amit eléggé fáj­lalnak munkásaink és valljuk be, jo­gos keserűséggel. Mert nagy lukszus ma egy-egy nagyobb építkezésnek útjába akadályokat hengeríteni, kü­lönösen, ha meddőnek látszik előre a gátlás kísérlete. Mindezek a biztató jelenségek természetesen nélkülözik az állan­dóságnak azokat a tényezőit, ame­Uj rendelet a gazdatartozásokról és a védettségről I védettsftsgoi jiré korlátozások fokozatos lebontása A hivatalos lap csütörtörtöki, ju­nius hó 29 ik számában tette közzé a kormány a gazdaísrtozások fize­tésére és rendezésére vonatkozó rendelkezések kiegészítéséről és mó­dosításáról szóló rendeletet, amely egyfelől 1940. október 31-ig meg­hosszabbítva a védettségi feljegy­zéshez füződö joghatályt, mát felöl pedig tartalmazza azokat a már ré­gebben tervbe vett intézkedéseket, amelyekkel a mezőgazdasági hitel újjáéledésének elősegítése érdekének a védettségei járó korlátozások fo­kozatos lebontása megkezdődik- Ezek a rendelkezések a kővetkezők: 1. Azoknak a birtokoknak a vé­dettsége, amelyeknek a jelzálogjogi megterhelése a kataszteri tiszta jö­vedelem 20 szoros sorozatát el nem éri, október 31-én megszűnik. 2. Az 500 kat. holdnál nagyobb területű birtokok védettsége, ha az eiŐbbi pont alapján, vagy más ok­ból már korábban meg nem szűnt, az év végén áitalábnn megszűnik. 3. Az úgynevezett konzerviós te­herrendezés kezdeményezését, amit az eddigi rendelkezések csak 10 kat. holdnál kisebb területű s a na­gyobbak közű! csupán a 100 koro­I nánál kisebb kataszteri tiszta jöve­delmű védett birtokok javára bizto­sítottak — az uj rendelet most ki­terjeszti mindazokra a védett kisbir­tokokra, amelyeknek területe 30 kat. hvldnál nem nagyobb. 4. A védett gazdák által fizetendő kamat mérvét a rendelet ez évi no­vember hó 1-től 1940. évi április 30 napjáig terjedő időre négy és fái százalékban, attól kezdve pedig évi 5 százalékban határozza meg. 5. A nem védett gazdák által fi­zetendő kamat mérvét pedig akként szabályozza a rendelet, hogy közü­lök, azok, akiknek a birtoka 50 kat. holdnál kisebb, továbbra is évi 5 százalékot, az 50—100 hold közöt­tiek 5 évi és fél százalékot, a 100­tól ezer holdasok évi 6 százalékot, az ezer holdan felüliek pedig évi 6 és fél százalékot kötelesek fizetni. —«: — Danzlg Németországhoz csatlakozik Azt az izgalmat, amelyet az euró­pai politikában az angol külügymi­niszter beszéde keltett, most el­nyomta az a bombaként ható leg­újabb hír, hogy Danzig és a szabad városok kimondják a Németország­hoz való csatlakozásukat, sőt egyes lapok jelentése szerint a német meg­szállás előkészületei máris láthatóan. A Petite Parisienne rámutat, hogy Lengyelország fegyverrel védi meg birodalmi érdekeit, ha a megszállás valóban bekövetkezik. Ebben a pil­lanatban pedig életbe lépnek az an­gol és a francia fegyveres szövet­ségi kötelezettségek. 1 tótok képviseltjének szenzációs kijeleleotesei a magyar országgyűlésen Ma délelőtt boldog ünnepi ülésre gyűlt egybe Magyarország gyűlés­háza. A parlamenti tárgyalóiterem­ben teljes fényiben tündököltek a csillárok s a padsorok fekete ma­gyarruhás képviselőkkel teltek meg. Egynegyed 11 órakor nyitotta meg az ünnepi gyűlést Darányi Kálmán elnök, majd Putnoky háznagy be­vezette a behívott felvidéki és kár­pátaljai magyar, kárpátorosz és szlovák képviselőket. Viharos tün­tetés, könnyes öröm, testvéri bol­dogság fogadta a belépőket. Dará­nyi Kálmán elnök a nemzet háláját és köszönetét tolmácsolta a húsz évi szenvedés útját a magyar haza iránt való hűséggel járó felvidéki és kárpátaljai képviselőknek. A behí­vott képviselők közül előbb Ki­rály József mondott köszönetet. — Érezzük, — mondotta — hogy bennünket nem egy párt, hanem a nemzet egyeteme ölelt magához. A haladó jobboldali keresztény nem­zeti gondolat irányában készek va­lyek mellett a város fejlődéséről le­hetne beszélni. Nyilvánvaló, hogy ennek a fejlődésnek be kell rövide­sen következnie, mert erre predesz­tinálja a várost földrajzi, agrogeoló­giai fekvése. A .város új képvise­lője, értesülésünk szerint, behatóan foglalkozik ezzel a kérdéssel és mi is azt hisszük, hogyha a várossze­rétő lelkek összehajolnak a fejlődés lehetőségeinek kutatásában és aka­rásában, megtalálják a tennivalókat. Lehetetlen pl. hogy Nyíregyháza, amely fontos mezőgazdasági kör­nyék központja, ne tudna rentábi- 1 lis mezőgazdasági gyári üzemeket | kapni. Egy dohánygyár, zöldség-, gyümölcsfeldolgozó, szeszgyár, tex­tilgyár, keményítő-, élesztőgyár, cu­koripari üzem jó helyre jutna a Nyírség középpontjában. Egy-két nagyobb gyárüzem egy csapással emelné a szociális helyzet színvona­lát is. Péter és Pál napján, amikor a fáradságos gazdamunka jutalmát nyeri, arra gondolunk, akik féltjük és szeretjük ezt a várost, hogy meg kellene indítaná a nagyobbá és bol­dogabbá fejlődés vetését, foglalkoz­nunk kellene Nyíregyháza fejlődé­sének komoly lehetőségeivel. gyünk együtt küzdeni népünkért, nemzetünkért. Viharos .lelkesedést keltett Kö­döké ' Antalnak a szlivákuk képvi selőjének felszólalása. — Mi, szlo­vákok a hun gar izmus hívei voltunk, vagyunk és leszünk és ezer éves magyar hazánkihoz a magyar testvé­rek iránt való szeretetben hűsége­sek vagyunk. Történelmi példákkal bizonyítja, milyen sötét hazugság az, hogy a szlovákok valaha is a magyarok el­len fordultak. Ami a cseJi uralom kezdetén történt, az néhány szlo­•vák politikus megtévelyedése volt, amelyért azóta alaposan megszen­vedtek a szlovákok. De csakhamar belátták a tótok, hogy téves úton járnak és megkezdték a harcot Csehország ellen és ebben a harc­ban az volt a jelszó, hogy vissza az ezer éves, ősi. szentistváni hazáiba. A szlovákok hálásak a kormány­nak, hogy belhívta képviselőjükét a magyar parlamentbe, ahol meg fog­ják mutatni, hogy nem lesznek méltatlanok a hűségre és szeretetre. Isten minket úgy segéljan. A képviselők tomboló éljennel fogadták a szlovákok hűségesküjé­nek befejezését .és a lelkesedés csak még fokozódott, amikor Bródy András volt miniszter szólalt fel. A súlyos küzdelmeinek útján mindig boldogan áhított pillanat elérke­zett. A kárpátoroszok népe vissza­tért igazi, ősi, ezer éves hazájához, ahol ma új ezer évre fog új otthont építeni együtt a lovagias magyar népnél. Bródy után Teleki Pál miniszter­elnök szólalt fel. Lelkesítő hatású, történelmi jelentőségű beszéde lap­zártakor még tart. időjárás Délnyugati légáramlás, felhősebb idő, az ország északi felében né­hány helyen zivatar. A meleg to­vább tart.

Next

/
Oldalképek
Tartalom