Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1938 (6. évfolyam, 97-144. szám)

1938-05-12 / 106. szám

Ära 10 fillér Nyíregyháza, 1938 aaájus 12. (Trianon 18.) VI. évfolyam 106 (1532.) szám. Csütörtök $to*rk«*xiW53éií és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. sz. ^oatatflkaréki csekkszám: 47.159. Telefónszám: 77. POLITIKAI MAPSLÄP .fa Előfizetés: Egy hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. Mit alarnak a bamaeatfik ? A sajtót és a közvéleményt az utóbbi időben sokat foglalkoztatják * különböző szélsőséges mozgaknak, amelyek mindegyike a kizárólagos­ság jogával hirdeti magáról, hogy ő van hivatva az országot megmen­teni. A józanul és higgadtan gon­dolkodó polgár csak azt nem érti, hogy mitől kell az országot' meg­menteni? Letagadhatatlan, hogy a Darányi-kormány nem hosszú hiva­tali működése alatt a törvényeknek és törvényjavaslatoknak olyan sorá­val jött az ország elé, amilyenre alig másfél év alatt eddig még nem volt .példa a magyar politikai történe­lemben. Hogv csak néhányat említ­sünk, felsoroljuk a választójogi tör­vényjavaslat elkészítését, most pe­dig legutóbb az úgynevezett zsidó­törvényjavaslat benyújtását, ame­lyek mindegyike évtizedek óta vita­tott súlyos problémát van hivatva megoldani. Megkérdezzük hát, mit akarnak a honment ők, mit akarnak a felfor­gatok? Elvégre, hogy mi az ország ■valódi helyzete, mik az egyes népré­tegek és társadalmi osztályok kí­vánságai, azt mégiscsak a kormány tudja legjobban, hiszen ő viszi az ügyeket, őneki állanak rendelkezé­sére mindazok az adatok, amelyek alapján tiszta képet alkothat a mai magyar élet teljes keresztmetszeté­ről. A szélsőséges elemek agitációja némileg arra emlékeztet, mintha egy súlyos beteget a legkiválóbb orvosok kezelnének s akkor jönne valami javasasszony s kijelentené, hogy ezek az orvosok, akik egész életük munkáját fektették abba, hogy tu­dományuk csúcsára jussanak el, semmit sem érnek és ő, a javasasz- szony van hivatva arra, hogy a be­teget meggyógyítsa. A magyarság igazi nagy céljait szem előtt tartó kormánynak első­sorban a lehetőségeket kell nézni. Trianon után vagyunk, az európai politikai erők legnagyobb forrongá­sában élünk, meg kell gondoLnunk minden lépésünket, mert minden lé­pésünknek nemcsak belpolitikai, ha­nem külpolitikai hatása is van. Sen­ki sem állíthatja, hogy a Darányi­kormány nem bátor kézzel nyúlt hozzá a mi nemzeti életünk nagy és fontos kérdéseihez s nem a haza és az összmagyarság érdekeit tartja szem előtt cselekedeteiben. Vagy melyik józuneszü ember hiheti d, hogy azok a beszédek, amelyeket a legutóbbi napok során Darányi Kál­mán miniszterelnök, Marsehall Fe­renc földművelésügyi miniszter, An­tal István államtitkár, Mikecz Ödön igazságügy-miniszter, Tasnády Nagy András, a Nép. elnöke és mások tartottak, mind csak az ország fél­revezetésére szolgálnának? El lehet hinni azt, hogy ezek a feddhetetlen életű emberek, akik eddig is a ma­gyarság sorséért és jövőjéért dől­fl miniszterelnök fontos politikai megbeszéléseket folytat Két nap óta komrányválsághireket kolportálnak. Ezekkel a hírekkel kapcsolatosan az egyik fővárosi déli lap azt írja, hogy néhány nap óta részleges kormányválság-hírek ke­ringenek. Egy másik déli lap sze­rint Darányi és Imrédy között hosz- szas tanácskozás volt s ez a tanács­kozás a kormányátalakításával függ össze. Imrédy hosszasan tanácsko­zott Szfcranyavszky Sándorral is. Általában azt hiszik, hogy még ■ezen a héten olyan nagyfontosságú változások történnek a magyar bel­ső politikai életben, amelyek min­dén vonalon megnyugvást fognak hozni. A képvnselőtíüLz mai ülésén foly­tatta a zsidójavaslat általános vitá­ját. Bródd Ernő a javaslat ellen szó­lalt fel. Vay Miklós báró a javaslatot el­fogadta. A javaslatot saját fajtánk érdekében állónak tartja. Véleménye szerint a kormány politikája nem­Parisban nyugtalanságot keltett az a hír, hogy a volt -négus a Népszö­vetség holnapi ülésén felszóla 1. A Jour szerint a volt négus két kérést terjeszt a Népszövetség elé. Az egyik kérése az, hogy a Népszö­vetség küldjön ki vizsgálóbizottsá­got a helyzet tisztázására, a másik kérése pedig az, hogy a döntést bíz­za a Népszövetség a hágai döntő­bíróságra. A négusnak ezzel az a célja, hogy az olasz hódítás elisme­résének határidejét legalább hat hó­nappal kitolja s ezzel meghiúsítsa az angol-olasz megegyezés ratifiká- ! láaát és meghiúsítsa az olasz-francia I zeti szocialista jellegű, mert feltét­lenül nemzeti irányú és szociális gondolatokkal telített. Fontosnak tartaná, ha Magyarország Németor­szággal vámuniót létesítene. Fábián: Még csak az kellene, a németek nyomban megennének minket. megegyezést. A félhivatalos Petit Párisién sze­rint a négusnak a népszövetségi ta­nácsülésen való jelenléte semmit sem változtat a helyzeten. A kér­dést minden körülmények között véglegesen rendezni fogják s nem engedik meg a nagyhatalmak, hogy a négus mesterkedése meghiúsítsa Európa megbékélését. A Matin Moszkva kezét látja a négus lépésében. A francia lapok azt hiszik, hogy Moszkva ezzel bel­politikai válságot akar előidézni Angliában. j ben adandó engedményekkel s csak a többi nemzetiségekkel, ’ tehát a németekkel, tótokkal, lengyelekkel, ruténekkel való egyenjogúságot haj­landó elfogadni. Denk Gusztáv az uj lovassági tábornok A kormányzó felmentette és nyug­díjazta Rapaioh Richárd lovassági tábornokot, a badsereg'főparancsnok S helyettesét s utódjául vitéz kistoro- i nyi Denk Gusztáv lovassági tábor- | nokot nevezte ki. Rider vezértengernagy látogatása Budapesten Réder német vezér tengernagy, a német tengeri flotta főparancsnoka .ma délelőtt repülőgépen Budapest-- re érkezett, hogy visszaadja Röder honvédelmi miniszter berlini látoga­tását. A vezértengernagyot a repü­lőtéren magasrangú katonai küldött­ség élén Röder honvédelmi minisz­ter fogadta. A fogadtatás után a ve­zértengernagy a Dumapalotában le­vő lakására hajtatott. A felsőház általánosságban el­fogadta a választójogi javaslatot A felsőház mai ülésén a válasrtó­A négus is felszólal a holnapi népszövetségi ülésen Teiles egyenjogúságot követelnek a felvidéki magyarok A csehszlovák köztársaságban élő í magyarság teljes egyenjogúságot kö­vetei Jaross Andor, a felvidéki egye­sük magyar párt elnöke ezzel kap­csolatosan a következőket mon­dotta : A párt elnöksége 81 pontban góztak, nem igazán jó magyarok s nem léginélységeseöb meggyőződé­süket fejtették ki, amikor azt mon­dották, hogy nincs ebben az ország­ban szükség feliforgatásra és forra­dalomra, mert aa ősi magyar alkot­mány eléggé simulékony intézmény ahhoz, hogy a mi népünk minden sorskérdését alkotmányos úton old­hassuk meg. Minden országban .van ellenzéki mozgalom, amely sokszor kovásza foglalta össze azokat a kívánságo­kat, amelyeknek teljesítését várja. A memorandumot a párt a C9eh kor­mány olé terjesztette. A memoran­dum szövegéből világosan kitűnik, hogy a felvidéki magyarság nem elégszik meg egyes részletkérdés ek­és éltetője a kormány politikájának. De ez az ellenzéki mozgalom nem le­het forradalmi, nem leheti a legna­gyobb magyar értékeket veszélyez­tető, mert ha ilyen, akkor nem szol­gálja azt a célt, amelyet magáról hirdet. Bízzék a magyar nép veze­tőinek tisztességében, józanságában és becsületességében, ha támogatja őket nagy munkájukban, meg fogja látni, hogy ezzel elsősorban a hazá­nak és magának használ. jogi törvényjavaslattal foglalkozott. Kozma Miklós arra kérte a felsőház tagjait, hogy változatlanul fogadják el a javaslatot, mert minden kisebb módosítás csak elhúzná a javaslat törvényerőre való emelkedését. Er­re pedig az ország érdekében szük­ség van. A felsőház a javaslatot általános­ságban elfogadta s áttért a részletes vitára, amelynek 19. szakaszánál merült fel vita, azonban ez is a kép­viselőház szövegezése szerint lett el­fogadva. időjárás Élénkebb északi szél, sok helyen újabb eső, különösen délután és éj­jel. Holnap kevesebb felhőzet. Az éjjeli lehűlés fokozódik, nyugaton talajmenti fagy lehetséges. A nap­pali hőmérséklet keleten tovább csökken, nyugaton holnap már emelkedik. Budapesten ma délben a hőmérséklet 15 Celsius fok volt, a légnyomás 762 mm., erősen emel­kedő irányzattal. 1 zsidóiavaslat tárnvalása

Next

/
Oldalképek
Tartalom