Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 175-200. szám)

1933-10-15 / 187. szám

6. oldal. 1933. október hé 15. SPORT Debrecenben és nem Nyíregy­házán lesz a DVSC—NyTVE mérkőzés Már napok óta hirdetik a pla­kátok, hogy vasárnap DVSC— NyTVE bajnoki mérkőzés lesz Nyíregyházán. A Nytve elnöksé­gének kérése folytán ezúton hoz­zuk a közönség tudomására, hogy a mérkőzés nem Nyíregyházán, hanem Debrecenben lesz, ahova eredetileg is kisor­solva. A mérkőzés Nyíregyhá­zán való meghirdetésének alapja különben az volt, hogy a Dvsc — amint a múltban a debreceni egyesületek máskor is igen sok­szor megtették — a Nytvének feladta pályaválasztói jogát, ezt azonban az Alszövetség intéző­bizottsága a szokás és a szabá­lyok ellenére nem volt hajlandó tudomásul venni. Így a Nytve kénytelen mégis Debrecenben le­játszani a bajnoki mérkőzést. Kettős bajnoki labdarugó mérkőzés a NyKISE Bethlen­utcai sporttelepén Nagy érdeklődés előzi meg a NyKISE—DTE bajnoki mérkőzést, mert a sportközönség kíváncsi a NyKISE uj összeállítású csapatá­nak a bemutatkozására és reméli, hogy a sorozatos vereségeket végre megállítja, s uj erőre kapva, ismét megkezdi győzelmes szériáit. A NyKISE elsőrangú egyéni játé­kosai olyan erőt reprezentálnak, hogy csak a „pech"-nek és a pillanatnyi indispoziciónak tulaj­donithatók az elmúlt mérkőzések vereségei. A csapat uj összeállítá­sa a következő: Tassy Friedmann Csémi Jakab Benke Asztalos Hajdú Kabai Murckó A DTE—NyKISE mérkőzés 3 órakor kezdődik. Előtte 1 órakor az Előre SC és a NyKISE ifjú­sági csapatai játszanak Mill baj­nokságáért. Leszállított olcsó helyárak! AAAAAAAAAAAA 1 korzó látványossága a most megnyílt WQHLKENSTEIN nveg- es Uifl. Étkészletek, üvegáruk, disz és vitrintárgyak, Mokka kávéfőzök óriási választékban. Modern képkeretezések. Megnyitó olcsó árak. mwrífff? Üzletáthelyezés Tisztelettel értesítem a nagyrabecsült közönséget, hogy üzletemet Luther-utca 6. szám aíá (Ungár divat­üzlet szomszédságába) helyeztem át. Ajánlom raktá­romon levő szöveteimet, melyekből olcsón és előnyős feltételek mellett készítek legdivatosabb ruhákat. — A.> nagyrabecsült közönség további szives pártfogását kéri Kecs n esi uri és egyenruha szabó. Físcher Anny összeállította nyíregyházi hangversenyének műsorát A nemzetközi Liszt Ferenc ver­seny, egyszerre világhírűvé arrí­vált győztese, Fischer Anny zon­goraművésznő november 11-i hangversenye iránt olyan óriási érdeklődés nyilvánul meg, ami megcáfolja a jelenlegi gazdasági viszonyokat és az embereknek oly sokat hangoztatott fásult közönyét. A hangverseny megrendezőjéhez Kovách Árpád tanárhoz, ma leve­let irt a művésznő, amelyben már részletesen közli hangversenvének műsorát. A műsor a következő: 1. Bach C dur Toccata. 2. Schumann: Carneval. 3. Bartók: Román tánc. 4. Kodály: Sírfelirat. 5. Dohnányi: F moll capriccio. 6. Chopin : Nocturne. 7. „ fis moll polonaise. 8. Liszt: Hochzeitsmarsch a Szentivánéji álomból. 9. Liszt: Des dur etűd. A nagyszabású, gazdag műsor olyan zenei élményt jelent, ami bizonyára még fokozottabb mér­tékben fogja felkelteni a zeneértő közönség érdeklődését. A hang­verseny jegyei DickerGyula könyv­kereskedésében válthatók. liopíák egy amerikás nyolcszáz dollárját Érdekes bünügvet tárgyalt a nyíregyházi tőrvényszéken Brenner Mihály tanácselnök, egyesbiró. Özv. San Józsefné 74 éves kenézlői asszony nem régiben jött haza Amerikából, ahonnan bőven hozott raagá val dollárokat. Az öreg asz­szony a féltve őrzött jó valu­tát egy lakattal ellátott vaska­zettában tartotta. — Egy szép napon a szom­szédomnál vendégeskedtem, amikor valami azt súgta ne­kem — vallja az öreg asszony, — menjek haza, megnézni a pénzemet. Sanné haza is ment és meg­döbbenve vette észre, hogy 800 dollárja és 100 pengője hiány­zik. Nyomban jelentést tett a nagyarányú lopásról a csend­őrségen. A gyanú a házigazdájára, Kruy István borbélyra terelő dött, aki a lopás felfedezése előtti időkben nagy bevásárlá­sokat csinált és valósággal könnyelmű életmódot folytatott. Kruy István ellen a felmerült Minőségben, formában, kivitelben tökéletes fűzőt, melltartót készít POLLÁKNÉ FÜZŐSZALONJA Egyház-u. 4. (Kerekes palota I. em. gyanuokok alapján lopás bün­tette címén indult meg a bűn­vádi eljárás. A tegnapi főtárgyaláson Kruy váltig tagadta a lopás elköve­tését és szerinte valaki tervsze­rűen lopta az öreg asszonyt, aki rövid idő alatt ötször vál­toztatott lakást, mert mindenütt meglopták. Az öreg asszony, aki követ­kezetesen Mister Kruynak ne­vezte a vádlottat, súlyos vallo­mást tett a borbélymester el­l«n. ítélethozatalra nem került a sor, mert a törvényszék el­rendelte a bizonyítás kiegé­szítését. RÁDIÓ Október 15. Vasárnap. 9 15 Hirek. — 10 00 Kat. istentisztelet. — 11'15 Evang. istentisztelet. — Majd : Operazenekar. Szünetben : Rádiókrónika. — 2 00 Gramofon. — 3'00 Gazdasági előadás. — 3 45 Helyszíni közvetítés. — 4 30 Weiss István előadása. — 500 Petris Jenő cigányzenekara. — 6 15 Aszlányi Károly csevegése. — 6'45 Kertner Lajos zongorázik. — 7'25 Ignátz Rósa előadása. — 8'10 Áprilisi vőlegény, operett.— 10 25 Mándits-jazz. Október 16. Hétfő. 3.30 Di­ákfélóra. — 400 Arányi Mária előadása. — 5 00 Nadlér Herbert előadása. — 5'30 Gramofon. — 615 Német nyelvlecke. — 6'45 Magyari Imre cigányzenekara. — 7'45 Kis Színpad. — 8'45 Beet­hoven IX. szimfóniája. — 10'25 Mandits-jazz. Állaradó hétköznapi közvetítés 6 45 Torna. — 9 45 Hirek. — 1000 Felolvasás, utána délelőtti hangverseny. — 1V15 Nemzet­közi vizjelző szolgálat. — 12'00 Déli harangszó, utána hangver­seny, közben — 12 30 Hirek. — 130 Időjelzés. — 2 45 Hirek, élelmiszerárak. — 4'45 Időjelzés, hirek. R­arkinek díjmentes felvilágosítással szol­gál kazánvizkőképződés gátlá­sára, kázánvizkő oldására, va­lamint vizközömbitésre való eljárását aki közli velünk, hogy milyen rendszerű és gyártmá­nyú kazánja van. (Esetleg a viz németfoku keménységét is.) Magyar Vegytechnikai törv. védjegyezett Külünlegessé­gek Gyára Budapest, VI., Eötvös-utca 33. 3801 I Ha fáj a feje és szédül, ha teltséget, bélizgalmat, gyo­morégést, mellszorulást vagy szívdobogást érez, igyék minél előbb valódi „Ferenc József" keserüvizet. Budapest, IV., Egyetem-utca 5. (a Belváros központjában) 60 éve a fővárosi és vidéki uri közép­osztály találkozó helye, 100 modern, kényelmes szoba. Az étterem és kávéházban cigány­zene. Leszállított árak ! Az Erzsébet­pince a főváros legszebb sörözője­SZABÓ IMRE tulajdonos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom