Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 197-221. szám)

1926-09-01 / 197. szám

Nyíregyháza, 1926. szeptember 1. • Szerda XLVIL éifolyam, 197. szám, CWflxvMxsi fcruk h*4pfe»n *• iMIfclii: borit 80000 K. N»0*00 K. «4--E«B*tTÍswlAitneii én UaM-taak 3S»/» Alapította J&BA ELEK F3*z«. tcetxt* i Dr. S. SZABÓ LÁSZLÓ. FaWöa niarkMzt* i VERTSE K. ANDOR. »**>/» v»*t6a«g és kiadóhivatal: ftZÉCHENYI-UT 8. SZAM Taiafen Mtim H8». Postaohaqu* 286M, Ktalratokat nam adunk vissza. Rendőri vizsgálatot tartottak a kispesti katasztrófa szín­helyén. Budapest, augusztus 31. (A MTI. rádiójekntése.) A Mai Nap irja. A rendőri tizei­ság ma reggel ismét kiszállt a kis­pesti szerencsétlenség színhelyére es a katasztrófa kiderítése érdeké-, ben a tanuk egész seregét hallgatta ki a romhalmaznál. Ma állapítják meg, hogy kinek kellett volna ellen­őrizni az építkezéseket és ez irány­ban nem történt-e mulasztás. •••••• Megrendszabályozzák az engedély nélkül működő kaszinókat. Budapest, augusztus 31. (A MTI. rádiójelentése.) A Mai Nap értesülése szerint a jövő hónapban revízió alá veszik az 1920. évben kiadott kaszinó alapszabályokat és azokat a klubo­kat, melyek nem tudják igazolni, hogy valamilyen társadalmi vagy politikai működést fejtenek ki­Amelyben nagy kártyaszemélyzet működik, feltétlenül fel fogják oszlatni. A kispesti építkezést vezető mérnököt és pallért letartóz­tatták. Budapest, augusztus 31­(A MTI. rádiójelentése.) Bálint László mérnököt, aki a kispesti szövőgyár épitési terveit ké szitette s az építkezésnél felügyele­tet gvakorolt es Németh pallért ma délelőtt a rendőrségen újból kihall­gatták. Kihallgatásuk után mindket­tőjüket letartóztatták. Budapesti rádió műsor Szerda, szeptember 1. 9.30 é-« 12: Hirek, közgazdaság. — 13: A .Meteorológiai Intézet idő- és vízállásjelentése. — 15: Hirek, köz­gazdasag. — 16: Győző Lajos, a Vígszínház tagja mesél a gyerme­keknek- — 17: Időjárás és vízállás­jelentés. — 17.45: Tarka müvész­délután. Közreműködnek Völgyi Nusi és Sala Domokos. — 19.30: dr. Massányii Ernő felolvasása: «BoIygó világok». — 20.30: Schmidt —Hcdossy—Hoffmann-trió hang­versenye. — 22.15: «Csikós». Ere­deti népszínmű három szakaszban­Irta: Szigligeti Ede. Közreműköd­nek: Lakatos Ilonka, Körmend)' Já­nos, Fehér Gyula, Tihanyi Béla, Somlár Zsigmond, Czobor Ernő, Vándory Gusztáv, Abonyi Tivadar; Székely Lajos, Fodor Arthur, Van* doryne, Kurina Simi és cigányzene­kara. — Hullámhossz: 560 méter­Három katonai lőporkamra a levegőbe repült Páris mellett. Budapest, augusztus 31 - _ (A MTI- rádiójelentése.) j A Mai Nap Párisból jelenti: Pá- j ris mellett legnap délután eddig j ismeretlen okok folytán óriási j robbanás történt. A hatalmas rob- j bánást több ki'ométerre is hallót- jj ták. A környező falvaknak az ab- jj lakait betörte a robbanás ereje. A í katonai lőporraktár 3 nagy kamrája repült a levegőbe. A Iőporraktar őrségének minden tagja megsebe­sült és kettőt életveszélyesen szál­lítottak a katonai kórházba. Azon­nal a legszigorúbb nyomozást indí­tották meg. A hadügyminisztérium véleménye szerint a robbanást csak bűnös kezek okozhatták. Lezuhant a negyedik emelet­ről és szörnyet halt. Budapest, augusztus 31­k Mai Nap írja: Ma reggel a Baross-utca 98. számú házánál fo­lyó építkezésnél Neufeld Arnold festősegéd, aki a 4-ik emeleten dol­gozott, még ki nem derített mó­don lezuhant az állványról az ut­ca kövezetére és azonnaf meghalt­A nyomozást megindították. Döntés a német delegáció ügyében. Budapest, augusztus 31. Berlin: A Germánia jelenti: A népszövetség tanulmányi bizottsága tanácskozásainak szeptember 2-án történő berekesztése után tartja meg a birodalmi kabinet legközelebb; ülésezését. Azt remélik, hogy ak­kor már abban a helyzetben lesz­nek, hogy a genfi német delegá­ció ügyében meghozmhassák a dön­tést. Angliában tovább is fennáll a kivételes állapot. London. Az alsóház 232 szava­zattal 91 ellenében hozzájárult a kivételes intézkedések további 1 hó­nappal való meghosszabbításához Os legközelebbi ülését mára tűzte ki. Az ülés napirendjén a szén kér­dés általános vitája szerepel. Szeptember elsején lép életbe az ideiglenes magyar-cseh kereskedelmi szerződés. Budapest, augusztus 31­A kormány rendeletet adott ki, a Csehszlovákiában létrejött ideig­lenes kereskedelem politikai meg­állapodás életbeléptetéséről. — A rendelet szerint szeptember l-tő l kezdve a magyarországi termékek Csehszlovákiába és a cseh áruk Magyarországon a legnagyobb ked­vezményes elbánásban fognak ré­szesülni. A megállapodás a végle­ges kereskedelmi szerződés megkö­téséig marad érvényben, iizonban december 31-től kezdve egy havi előzetes értesítés mellett bármikor felmondható. Betörőbandát szervező megyebizottsági tag. Budapest, a ug u szíus 31­(A MTI. rádiójelentése.) Az Est irja: Szovátán az utóbbi időtjen egyremásra követték eP a betöréseket. A csendőrség lesbe állt és sikerült is egy három tag­ból álló betörőbandát kézrekeri­teni abban a pillanatban, amint a fürdőtelep egyik villájába be akar­tak hatolni. A letartóztatott egyé­neket bekísérték a csendőrségre, ahol megmosdatásuk után kiderült, hogy vezérük Stroia Sándor, Szo­váta fürd őegyik legvagyonosabb polgára, megyei törvényhatósági bi­zottsági tag. Stroia közkereseti afapon szer­vezte meg a betörőbandát. A bün­tetés elől azonban egyelőre elmene­kült, mert az éjszaka folyamán a csendőrségi fogda falát'áttörte és megszökött. A fejére zuhanó podgyásztól j nyakcsigolyatörést szenvedett v Budapest, augusztus 31 (M. T. I. rádiójelentése.) Az Est irja: Debrecenből je­lentik: A Budapestről Debrecen felé haladó személyvonaton suiyos kimenetelű szerencsétlenség történt. Az ülés felett elhelyezett hálóból egy nehéz kosár Hotován Emil debreceni fiatalember fejére esette aki eszméletét az ütéstől elvesztette. Debrecenben kórházba szállították, ahol megállapították, hogy nyak­csigolyatörést szenvedett. Állapota életveszélyes. « » u * n « Olaszországban földrengést észleltek. Budapest, augusztus 31. (A MTI. rádiójelentése.) Milánóból jelentik: Tarantói ie, Ientés szerint tegnap erős földlö­kést észleltek a városban és kör­nyékén. A város lakossága között a földrengés nagy pánikot oko­zott. Hasonló földrengésről érke­zik jelentés Athénből is, ahol több ház bedőlt. A belügyminiszter állapota. Budapest, augusztus 31. (A MTI. rádió jelentése.) Az Uj Nemzedék irja: Ra­kovszky Iván belügyminiszter ál­lapotáról megnyugtató jelentés ér­kezett. Erős szervezete sikeresen megbirkózik a trombózis által oko­zott lázzal. Szeptemberben még papir­koronában kapják a tiszt­viselők fizetésüket. Budapest, augusztus 31. Illetékes helyen nyert értesülé­sünk szerint a köztisztviselők il­letményeit szeptember hónapban meg .papirkoronában fogják utal­ványozni. Ennek az oka az, mert meg nem döntöttek abban a kér­désben, vájjon a családi pótlék és egyéb mellékilletmény össszegét pengőre átszámítva kikerekítsék e magasabb összegre, vagy pedig a peng őrészének megfelelő ki nem kerekített összegben fizessék ki. Egy körmendi gyár beszün­tette üzemét. Budapest, augusztus 31­(A MTI. rádiójelentése.) Szombathelyről jelentik: A kör­mendi Transdanubia R. T. gőzmal­ma és szalámi gyára váratlanul be­szüntette az üzemét s az igazgató­ság a részvénytársaság 50 munká­sát és 10 tisztviselőjét elbocsá­totta. A kenyér nélkül maradt csa­ládok iránt városszerte nagv rész­vét nyilvánult meg. Körmend város ügyüket magáévá tette s interve­niált érdekükben a gyár igazgatósá­gánál, hogy másítsák meg elhatáro, zásukat, mert a gyártelep üzemének beszüntetése nemcsak az elbocsá­tott tisztviselők és munkások anva­gi össszeroppanását jelenti, de nagy kihatással van a határszéli város gazdasági életére is. Az időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti., Hazánkban az időjárás tulnvomó­lag derült és éjjel hűvös. Időprog­nozis: Egyelőre még derült, szá­raz és melegebb idő várható. TŐZSDE. Budapest, augusztus 31­CA MTI. rádiójelentése.) A korona Zürichben nyitáskor és zárlatkor 72-50 voft. Vafuták: Angof. font 345400— 347400, Cseh korona 2108— 2118, Dollár 70875—71175, Frank 2085 2165, Leu 345—355, Lira 2300— 2380, Márka 169 5—17019, Osztrák korona 10061—10101, Svájci frank 13769—13819. I jhlfl iiIaai Ám J1Íiia4aihaS« elsőrangú kivitelben, olcsó árakon szerezhetők be az SKOlai, Utcai es MCipOk Cipőüzemben, 3 I Nyiregyhaza, Zrínyi Ilona-utca 2. szam. Parochia épület. 4554 — III^M^—•—1—1—NI—I»MP YIWN II'IMUMIIIIMMN—WIN MIN, •BUMBI^A ^MMMAM Hj^ves sxám ára 290(1 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom