Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 175-200. szám)

1933-10-01 / 175. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 1933 október 1. ' _ A Első évfolyam, 175-ik szám. • V WStli íMAfj GlttflLCSl HIRIJtP Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-ii. 1. DrtlITIk'ál WJBH AD sl. EIÖÍÍzet <^ s 11101-41 2' 50 p> Negyedévre 7'50 P Postatakarék! csekkszám 47139. Telelőn 77. * lULlil&Al PlörMí * Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Összhangot teremt a kormány a csökkent kereset és a közszükség­leti cikkek ára között Bocskay ivadékai üzennek Budapestnek A Tiszántúl kemény magyar­sága, Bocskay harcrakész ivadéka kemény farkasszemet néz ma a fővárossal, Budapest uraival. A vér és arany harca parázslik fel, a kenyérért, a becsületes, a ve­rejtékes munkával érdemelt barna kenyérért indult a harc azok ellen, akik az arany kábulatában, az arany imádás ópiumos elrévülé­sében elszántan védik, zsoldos hadsereggel tartják az önérdekek jól kiépített Karthago-falát. A Tiszántúl, Szabolcs, Hajdú kérges tenyerű, ma a terményárak katasztrofális zuhanásának irtó ciklonától a dus istenáldás idején is kifosztott népe a főváros ara­nyos kupolái felé néz a döbbe­net, a csalódás ijedt kiáltásával. Az egyszerű, becsületes munkás magyar nép nem akar hinni sze­mének : a vér és arany harcát látja, érdekek ádáz küzdelmét a szeretetet, krisztusi önfeláldozást hirdetők részérői. Mert a helyzet világos, mint a kétszerkettő. Szabolcs termi arány­lag legrégebben a legtöbb bur­gonyát, Szabolcs a burgonya vár­megyéje és most azt akarja, hogy ezt a szabolcsi burgonyát ne ve­gyék el tőle fillérekért, amikor ott fenn a fővárosban a szegény nép­nek sokszoros áron adják el. Szabolcs népe, a Tiszántúl krumplit termő szegényei és sze­gény birtokosai nem akarnak mást, csak azt, amit a krumpli esetében a becsületes, a tiszta, az etikus országigazgatás ilyen­kor kívánhat: adjanak itt lenn, a termelőknek többet a burgonyáért, adjanak elfogadható, veszteséget kizáróan méltányos árat és amel­lett adják a burgonyát az eddig szokásos budapesti áron olcsób­ban a főváros népének. És ezt a két szociális lehető­séget biztosítsa valamelyes altru­ista szerv, olyan irányító, elosztó szervezet, amelynek nincs hátsó gondolata, nincs nyeresége, a melynek egy szentsége, egy vá­gya, egy öröme van, a ma földre sújtott szegény nép helyzetén va­ló segítés. Nem világos, hogy aki ezt el­lenzi, aki ennek hadat üzen, és hadakozásában felvonultatja a fő­városi sajtót, az azok érdekét vé­di, akik eddig aranyat bányász­tak a krumpliból és a szabolcsi burgonya keményítőjével saját aranyváruk és Mamnon-templomuk bástyáit szilárdították meg. Bocskay ivadékai, Szabolcs ke­mény marku szántó-vető magyar­jai ezért néznek ma összeráncolt szemöldökkel, csodálkozásra me­redt szemmel a főváros fele. Sze­A kormány elhatározott szán­déka, hogy a nehéz viszonyok következtében megváltozott kere­seti lehetőségeket s az ezzel szem­ben indokolatlanul magas köz­szükségleti cikkek árát összhangba hozza. Ennek az akciónak első bevezető lépése a vidéki szegény lakosságnak olcsó téli ruhával tör­ténő ellátása lesz. — Körülbelül 25—30 százalékkal lesz olcsóbb ennek a ruhának az ára, mint a most érvényben levő ár. A szén árának csökkentését minden szénre vonatkozóan végre fogja hajtani a kormány. Fabinyi Tihamér kijelentette, hogy a tatai és dorogi briket szén árát má­zsánként 35 fillérrel csökkentette. A briket maximális ára ezek sze­Nagykőrösről jelentik. Az el­múlt éjszaka kasszafuró betörők behatoltak a nagykőrösi városháza pénztártermébe. Mindkét pénztár­szekrényt megfúrták, az egyikből 40,000 pengő készpént, a másik­Bukarestből jelentik. Tegnap este az egyik bukaresti zsinagó­gában a villamossági vezetékben keletkezett rövidzárlat miatt pá­nik tört ki. Az emberek fejvesztetten me­nekültek ki a templomból s egy­mást taposták halálra. Ma reggel 10 ember halt meg a sebesültek közül. műkben a könycsepp is megcsil­log, a csalódás fájdalmának köny­nye a keresztény etikára épített­nek hitt Budapestben való csaló­dás könnye. Bocskay ivadékai azonban harcra is készek. Gyer­mekük, kenyerük, életük, ottho­nuk védelmének kérdése, rende­zik-e a krumpli-ügyet a nép ér­dekében. És hálásak Bocskay ivadékai. azoknak, akik mint hajdan a sza­badságért küzdő ősök hadsorait, rint legfeljebb 5 pengő 60 fillér lehet, ami a két évvel ezelőtti szénárnál 1 pengő 14 fillérrel ala­csonyabb. A többi hazai szénnél még nagyobb lesz a csökkentés, mert 40—50 fillérrel fogják ol­csóbban megállapítani a szénára­kat. Ez az árcsökkentés kiterjed a külföldi szénre és a kokszra is. A kormány minden közszük­ségleti cikk árát mérsékelni kí­vánja, ha azok indokolatlanul ma­gasak s nem állanak arányban az élet követelményeivel. Ezt az árkiegyenlitést először az érdekeltekkel való megbeszé­lés alapján akarja megteremteni, ha azonban ez nem vezetne ered­ményre, rendeleti uton fogja sza­bályozni a kérdést. ból pedig az árvák tulajdonát ké­pező, [30,000 pengő értékű ék­szert vittek el. A készpénz a városi tisztvise­lők illetményeire szolgált volna, melyet ma reggel akartak kifizetni. Súlyosabbá tette a helyzetet, hogy az asszonyok karzatjának rácsa kidőlt s az asszonyok kö­zül igen sokan lezuhantak az emeletről, a lent tolongók közé. Ma reggelre a súlyosan sérültek közül 3 embernek az állapota válságosra fordult, aligha érték meg a délutánt, s igen nagy a könnyebben sebesülteknek száma. most a kenyérért küzdők táborát harcias elszánással vezetik. A vér és arany harcában a ve­rejtéknek, a vérnek kell győznie. Szabolcs népe ma arra az em­berre néz, akinek szive az igaz­ságért, a magyar szántó-vető nép igazságáért dobog: Kállay Mik­lós dr. földművelésügyi miniszterre. Felé nyújtja segítségért esdő kar­ját, ne engedje, hogy elbukjék a Tiszántúl igazsága a magyar fajta, a magyar vér magyar igazsága. 17 embernek az állapota szin­tén váságos. A vizsgálat megállapította, hogy a rövidzárlatot vaklárma követte s ez volt az oka a tömeges sze­rencsétlenségnek. Megnyílt a gyürrölcs­kiállitás Kállay Miklós dr. földmivelés­ügyi miniszter ma délelőtt nyi­totta meg a városligeti Iparcsar­nokban az országos gyümölcs­és virágkiállítást. Román kirohanás Temesvár ellen Bukarestből jelentik. Az Univer­sul felháborodással ír arról, hogy Temesvár elhatározta, hogy egy román nevü utcának a nevét meg­változtatja és Szabolcska Mihály nevéről nevezi el. Idegen frontharcosok Budapesten A berlini frontharcosok ma reg­gel Budepestre érkeztek. Az olasz frontharcosok ma délben érkeztek meg a Déli pályaudvaron Rossi alezredes vezetésével. Kolozsvárott tüntettek a németek ellen Kolozsvárról jelentik. Ma dél­előtt a német konzulátus épülete előtt nagyobb tömeg gyűlt össze, hevesen tüntetni kezdtek a néme­tek ellen s az épület ablakait kö­vekkel bezúzták. Mire a rendőr­ség megérkezett, a tüntetők szét­széledtek. Német ember csak árja nőt vehet el Berlinből jelentik. A kötelező munkaszolgáltatással kapcsolatos törvény következményeképen a birodalmi minisztérium rendeletet adott ki, amely kimondja, hogy német ember csak ária nőt vehet el feleségül. Havanna ismét forrong Havannáaan ismét kiujult a harc a kommunisták és a rendőrök között. Az összetűzésnek számos halottja és igen sok sebesültje van. Időjárás Jobbára derült idő várható, lé­nyegtelen hőváltozással. Kifosztották a nagykőrösi városháza pénztárszekrényét Pánik tört ki egy bukaresti zsinagógában Eddig 10 halottja és 20 életveszélyes sebesültje van a pániknak

Next

/
Oldalképek
Tartalom