Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 99-124. szám)

1941-05-01 / 99. szám

Rra 10 fillér Nyíregyháza, 1941. május 1. fTri átlón IX. évfolyam 99 (2397.) szám. YÍRV'IDÉK Csütörtök OLCS3I HlRlAP » Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. ^PfM TTÍKÁI IS IAPIÍ APdi Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.59 P. ••o.-.tatakaréki csekkszámla: 47.139. Telefon: 77. vLl 1 1I\/11 1 íxil IL</Al *** Köztisztviselőknek 20% engedmény. Nagy figyelemmel tekintenek az angol alsóház háborús vitája elé Londoni jelentések szerint az an­gol alsóház a jövő hátén vitát kezd >a háborús helyzetről. Felvetik m.ajd azt a kérdést,.hogy helyes .volt-e az angoil csapatoknak Görögországba; •való küldése. .Sokkal' kényesebb kér­dés azonban a Szicíliáiból Afrikába szállított nőmet erők problémája. — Valószínűleg a felszóMók éles per­gőtűz alá veszik Churchillt a.flotta erélyes beavat k ozásá nsk hiánya miatt. (MTI.) A Bácskából hán im nap alatt eltávolítják az ÖSÍ tzeomlás óta beköltözött idi igeneket Angol repülők hatoltak Berlin fölé -A Német Távirati Iroda jelenti: Az elmúlt éjijel -kisebb -ellenséges egységek hatoltak be Németország felé. A légelhárítók erélyes beavat­kozása csak csekélyszámú repülőgép szán.ára tette lehetővé, hogy .a fővá­ros fölé berepüljön. Ezek a gépek több robbanó bombát dobtak le, de a.zok főleg lakatlan helyekre estek, úgyhogy a kár teljeífen jelentékte­len. Ellenséges repülök jártak Észak­Németország felett is. 5(MTI.) Nagyarányú kereskedelmi megállapodás Németország és Törökszág között Isatanhuli jelentések szerint a áö rök sajtó is .beszámol arról, hogy Németország és Törökország között új, tízmillió értékről szóló kereske­delmi szerződés jött létre. (MTI.) A francia haditengerészet háborús vesztésége A francia haditengerészét háborús veszteségéről most adtak> ki .nem­hivatalos jelentést az illetékes mi­nisztérium jóváhagyásával. A vesz­teségi jelentés szerint a franciák 31 hajót vesztettek 73.500 tonnatarta­1 ómmal, baleset következtében 8500 tonna, önsüllyesztés folytán 18.000 tonna űrtartalom pusztult el. (MTI.) Amerika nem tud nagy hajót adni Angliának Knox, az USA tengerészetügyi mi­nisztere kijelentette, hogy Ameriká­nak jelenleg nem áll módjában na­gyobb kereskedelmi hajókat bocsá­tani Anglia rendelkezésére, de sok Moszkitó jhajót építenek, hogy mi­előbb átszállíthassák a brit sziget­országba. Egyébként a tengerészeti haderőhöz újabib 'behívások történ­nek. A miniszter a behívott tisztek számát 260!ban, a legénységét 4600­ban jelölte meg. (MTI.) Katonai előkészítésben részesül az uruguai fiatalság Uruguayban rendeletet adtak ki, amely szerint a 10—18 éves ifjúság katonai kiképzésiben részesül. (MTI.) Újvidékről -jelentik; A most fel­szabadult Délvidék katonai parancs­noka felszólította mindazokat a szer­beket, bosnyákokat, zsidókat és ci­gányokat, 4akik. 1918 október 31. után költöztek be Nagy-Magyarország te­rületére — ..nem számítva ebbe Hor­vátországot —, hogy ennek a ren­deletnek a kiadásától számított há­rom .nap alatt hagyják el az ország területét. A kiutasítöt'tak értéktár­gyaikon kmil csak annyi ingóságot vihetnek magukkal, amennyit el tud­nak vinni, pénzt pedig annyit vihet­nek, amennyi elutazásukhoz szüksé ges. Kötelesek elhagyni az ország te­rüleítét nemcsak a bqvámdoroltak B ! hanera i azoknak leszármazottai is. A S. zenbiától bevándoroltak Péter­váradc n, a Horvátországiból beváin­doroltí lik Mitrovicán át hagyhatják e! az ( >rszág területét. Nem kell elhagyni ok azoknak az ország területiét, jakik német 1, vagy magyar házastársakkal kötöttek há­zasságot • Aki n eon tesz eleget három nap .alatt ena íek a rendelkezésnek, azt karlhatálk sinmal távolítják el. Nem kell nyomban etltávoziniok ;azaknak„ .akik szülés előtt vagy után kát héttttl állanak, akik betegek s akik 75-ik életévüket :be töltötték. (MTI.) K3zép-Egyiptom&u át várják a Szuez elleni támadást Mértékadó aimierikai körök véle­ménye szerint az északafrikai had­színtéren működő német és ; olasz csapatok minden valószínűség sze­rinitt Közép-Egyiptomoai keresztül igyekeznek elérni „a &-zuezi-e§ator­hát. iEzieo az útvonalon ugyanis'nin­csenek kitéve a tenger felől elleniük irányú 1 ó- támadásoknak. A feltevé­sedet .az utóbbi napok hadműveleti előkészületei. erősen alátámasztják. 'MTI.) Hatalmas légitámadás Tobruk ellen ,A Német Távirati Iroda jelenti: Tobruk területe ellen .német és olasz légierők hatalmas támadást intéztek. Különösen nagyarányú károkat' okoztak a kikötő, az erőd is hadá­szati művek ellen. A ledobott bom­bák nyomálban igen nagy tüzek ke­letkeztek. Egy öltezer tonnás keres­kedelmi hajó, amelyet három találat ért, Sír. perc alatt elsüllyedt. Találat érte a *hrit rádióleadóállomást és igen .sok páncélkocsi elpusztul f. Az angol légierő repülőgépvesztesége, mint utólbb kiderült, hároon ibombá­zógéppel emelkedett. A norvég par­itoknál ugyancsak lelőttek egy nagy­típusú angol ifeomlbázó gépet. (M/TI.) Matsuoka wascbiagtoii utazása nem időszerű A Popolo di Roma megállapítja, hogy a Csendes Óceán partján so­kat beszélnek Matsuoka japán kül­ügyminiszter tervbe vett amerikai látogatásáról. Ezzel kapcsolatosan megállapítja a lap, hogy ezek a hí­resztelések angol részről történnek, hogy azt a látszatot keltsék, mintha az Egyesült Államoknak nem kellene j Japánttói tartania. Beavatott japán helyeken megállapítják, hogy a je­lenlegi körülmények között Matsuo­ka washingtoni útijáról még beszélni sem lehet, mert Amerika mindez ­ideig neon hajlandó módosítani Ja­pánnal szembeni állásfoglalását. (MTI.) Gibraltár védelme Gibraltárból jelentik: Az angol kormány rendeletére Gibraltár kato­nai kormányzója teljesen kiürítette a várost s csak azok a polgári sze­mélyek maradhattak Gibraltárban, akik a védelem munkájánál szolgá­latot teljesítenék. (MTI.) Behívják a tanulmányi szabad­ságon levő olasz hadköteleseket Az olasz hadügyiminiszter elhatá­rozta, hogy július l-re behívják mindazokat a hadköteles diákokalt!, akik tanulmányi szabadságot kap­tak ezideig. Ezzel egyidejűleg rende­letet adtak ki, hogy ezeket a diáko­kat május 31. és június 31. között külön le kell vizsgáztatni. A behí­vott diákok között tÖbbezer az ön­ként jelentkező. (MTI.) Amerika tényleges hajótere négymillió tonna Az egyik tekintélyes amerikai köz­író most megjelent cikkében meg­állapítja, hogy Amerika tényleges hajótere négymillió tonna űrtartal­mat tesz ki. Anglia é9 Amerika évenként maximum kétmillió tontna hajóteret építhet, ezzel szemben az évi veszteség ötmillió, tehát a hely­zet sokkal hátrányosaibb, mint a há­ború kitörésekor volt. (MTI.) Anglia a spanyol hákoris beavatkozástól tart Londoni megfigyelések szerint a spanyolországi helyzet enyhült, de még mindig tartanak attól, hogy a spanyolok a tengelyhatalmak oldala mellett beavatkoznak a háborúba. — Angol részről ismétel ben cáfolják, hogy a Spanyolországban élő ango­lokat távozásra szólították fel. Lon­donból. (MTI.) Minisztertanács Egyiptomban Faruk egyiptomi király elnöklésé­vel minisztertanács volt. A pártok­kal történt megegyezés alapján való­színűiéig nemzeti kormányt alakí­tanak. (MTI.) , Franciaország nem adott hajókat Németországnak A washingtoni francia nagykövet a Jegeré'lyesebiben megcáfolta azt a hírtt, min.tha Franciaország hajókat adott volna át Németországnak. ^ (MTI.) Az amerikai fegyver már csak ócskavas Roosevelt hadikölcsönt bocsátott ki a fegyverkezés biztosítása érde­kében. Kijelentette, hogy Ameriká­nak szüksége van az erőteljes fegy­verkezésre, mert a mai modern fegy­verek mellett Amerika egész fegy­vertára csaik ócskavasnak számít­ható. (MTI.) Horvátországban életbelépett a zsidótörvény Zágrábból jelentik: A horvát mi­nisztertanács legutolsó ülése elfo­gadta a zsidótörvényt s Pavelics a törvényt nyomiban alá is írta, úgy hogy az azonnal hatályba lépett. A horvátországi zsidótörvény megfelel a német törvénynek. Ugyanez a törvény hatálytalanítja az 1918 november elseje után keit névváltoztatásokat is. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom