Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 50-98. szám)

1940-03-01 / 50. szám

A Q ? "v ^ í N / "T­Ara 10 fillér Nfiregybása, 1940 március 1. a » y (T rlasnos 20.) vm. évfolyam 50 (3063.) szám. jTc // / £ iZ v~t / i f ,ií(/7 ^serkesztöség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. pA| jT||/#li 0M) £i pá | J&p % Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Pastatakaréki csekkszám: 47.139. Telefon: 77. f vLr|l*S\MI tini IIbMi Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. A magyar erő ünnepén Horthy Miklós kormányzó urunk hadsoraiban. Ma buzgó fohásszal kéri ez a nemzet a Mindenhatót, segítse a kormányzó urunkat és fenkölt hitvesét a legszebb magyar álmok beteljesüléséig. * * Maié tisztelgés a Kermftayzó Ur elült Még téli szél süvölt a szabolcsi rónák fölött, a késői tél zúdítja ha­ragját, hogy késleltesse a feltáma­dást, a tavaszi erők diadalmas ki- lebbenését. De a havas háttérből még izzóbban, szenvedélyesebben tüzesednek elő a magyar trikolór színei, a magyar büszkeség, öntu­dat, a magyar hit manifesztációi áhitatos seregek imája zendiil, a templomokban, feltámadás hitét zúgja a harangok érce. Külső fény, pompa nélkül is felparázslik egy történelmi nap ereje, mint a fény­sugaraké, amelyek a ködön is át­törnek, Ma húsz éve, 1920 március 1-én kormányzóvá emelte a nemzet vitéz nagybányai Horthv Miklóst és az alkotások, a lelki megújhodás, az új reménységek bimbóba szök­kenésének elmúlt két évtizede után, a macára talált, fiatalos lendületű nemzet odaborul az Ür zsámolya elé, hogy hálát adjon a Szegeden magasba lendülő zászlóért, az első sastollas regimentért, a visszanyert hitért és bizodalomért. azért az isteni küldetéssel vezérlő férfiúért, akinek ajaka végre megszólaltatta a történelmi parancsok igéjét, a te­remtés erejének szózatát. Az ünnep­lő nemzettel, a felharsanó hálaimá­val együtt szárnyal fel az ünnepi érzés fenséges énekszava Szabolcs­ból is, ahol a Horthy-nemzetség egyik ágának bölcsője ringott s ahol húsz évvel ezelőtt új lelket sugárzó üzenettel megjelent a keresztény nemzeti megújhodás hirdetője és tettekbe indítója, az akkor négy héttel azelőtt kormányzóvá válasj*- tott vitéz nagvbányai Horthy Mik­lós. Mámoros lelkesedés, könnyes örömújjongás fogadta itt, az oláh megszállás rémülete után ocsúdó vármegyében. Mint a mesék csipke­rózsája a királyfi csókjától, a kor­mányzó megjelenésének varázsától itt is megindult érben, vérben a vi­dám keringés. Az egész ország érez­te a kormányzó leikéből kisugárzó magyar őserő áramát. Csodálatos új építés, új honalapítás, majd a növekvő belső erők dinamikájával országnagyobbítás támadt az ő kor­mányzása nyomán. A fejlődést most hár semmi sem állíthatja meg. Erős, fckintélyes, tisztes erkölcsökben hegfr issülő magyarság menetel a Ma délben 12 óra 15 perckor a magyar királyi honvédség 'és csend- őrség 200 tagú hódoló küldöttsége j-elent meg a Kormányzó úr őfőmél­tósága előtt, hogy jókívánságait ki­fejezze a legfőbb hadúr előtt or szag­lásának huszadik évfordulója alkal­mával. A küldöttséget, amelyben a tisz­tikar és a legénység tagjai is helyet foglaltak, vitéz Bariba Károly hon­védelmi miniszter vezette. A Kor­mányzó úr a küldöttséget a Vár Márványtermében fogadta. Az üd­vözlő beszéd után a jelenlevő há­romszoros élj enne! kösz öntötték a Főméltóságú urat. Vitéz Bartha Károly ezután át­nyújtotta a honvédség ajándékát, a díszíkardot, amelynek dúsan ara­nyozott kosarát a magyar címer és a vitézi jelvény díszíti, továbbá a nap emlékére készített bőrkötéses okmányt és a színaranyból készí­tett szolgálati jelvényt. iA hódoló küldöttségjárás ideje !! alatt az ország valamennyi helyőr­ségében emlékünnepet tartottak, amelyen egy tiszt méltatta a nap je­lentőségét. Abban a percben pedig, amikor a honvédség nevében a Kor- f mányzó úrnak a díszjelvényt át- f nyújtották, a helyőrségek katonái a ? budai Vár felé fordulva tisztelegtek, t Ma délelőtt valamennyi templom- I ban hálaadó istentiszteletet tartot- í tak. Az istentiszteletek végeztével . Bud apes en a két Ház tagjai ülésre f ültek össze, majd onnan a minisz- í terelnök vezetésével küldöttség I ment a Várba, hogy átnyújtsák a S na,p emlékére alkotott törvényjavas- | latot. «I Angelo Rótta pápai nuncius is f megjelent a Kormányzó úr előtt s a | diplomáciai kar nevében fejezte ki i szerencsekívánatait. (MTI.) A Gáonnale d‘Italia jelenti, hogy ! az angol-olasz kereskedelmi tárgya­lások útjában súlyos akadályok merültek fel. Ismeretes, hogy az angol kormány nem engedi át azo­kat a hajókat, amelyek Rotterdam­ból indultaik ki s német szenet szál­lítottak Olaszországba. Az angol indokolás szerint Olaszország nem mezőgazdasági terményeket szállít a német szén ellenében, hanem hadi anyagot. (MTI.) Viipnri eleste után békéltető lépések történnek Parisból jelentik: Az Havas-ügv­| nők ség jelentése szerint a finnek \ sikeresen állanak ellent a Viipuri- j nál jelentkező erős szovjetnyotmás- 1 nak. A finnek a nyomás erősödését | várják. A sikeresebb ellenállás érde- J kében a finnek új állásaikba vonul- j.tak vissza. Ezek az állások sokkal ; jobbak, mint az előzőek voltak, amelyeket nagy gyorsasággal kellett kiépíteniük. A finn ellenállás nem csökkent, csak emberiben és hadianyagban I észlelhető hiány. A Reuter Iroda jelentése szerint | Viipurinál borzalmas erejű harc • tombol. A szovjet egymásután kú’d.i csapatait rohamra s a finnek záró- tüze egymásután hiúsítja meg a ro­hamokat. A finn katonai szakértők jelenté­se szerint az erősebb vonalba való visszavonulás a finnek részéről tak­tikai lépés is volt. Remélik, hogy a gyors olvadás segítségükre jön s ezt az időt az új, erősebb vonalak­ban várhatják be. Ha azonban kés­ne az olvadás, akkor Viipurit nem tarthatják sokáig. A Német Távirati Iroda a leni-n- grádi katonai körzet jelentését köíz- li. A jelentés szerint a szovjetcsapa­tok tovább folytatják támadásaikat s már csak 2 kiló-méternyire állanak Viiipuritól. Szovjet jelentés szerint 36 finn Repülőgépet lelőttek. Rómából jelentik: Politikai kö­rökben egyre jobban megerősödik annak a híre, hogy a közel jövőben • béke-tervek várhatók a finn-szovjet \ viszályban. | A Times szerint abban az esetben, j ha Vijipuri elesik, a békemozgalom ! nyomban megindul. 'Azt mondják, • hogy ez a terv nemcsak jámbor ' óhajtás, hanem komoly valóság for- í máját is öltheti magára. Állítólag a ; szovjet lemondana arról a tervéről, amelyet az ’első követelései során tett s nem ragaszkodik Mankó át­adásához. ■Ezzel kapcsolatosan megállapítják azt is. hogy a finnek a-biban az eset­ben, ha a szovjet ragaszkodik ere­deti követeléseihez, semmiféle tár­gyalásba sem bocsátkoznak bele. A békehíreket a svéd fővárosban is megerősítik. (MTI.) Általános béketerv híre Politikai körökben arról -is be­szélnek, hogy a közeljövőben nagy­arányú és szélesvonalú béketerv ke­rül megvitatásra. Eszerint helyreál­lítanák Lengyelországot, Csehország önálló állam lenne, Szlovákia auto­nóm köztársaság lenne s visszaadná­nak egyes német gyarmatokat. — Ausztria népszavazás útján maga döntene hovatartozandósága felett. (MTI.) Törikerszég távol tartja magát a viszálytól Rómából jelentik; A Stefani-iroda diplomáciai levelezője a követke­zőket írja: Az utóbbi időben a közel keleti helyzettel kapcsolatosan olyan hírek terjedtek el, hogy a török-szovjet határon számos határiincidens tör­tént, hogy a szovjet megsértette a török határt, hogy a törökök általá­nos mozgósítást rendeltek el, hogy szovjet tengeralattjárók jelentek .meg a Bo-9poiruson. Mindezeket a híreket Ankarában hivatalosan a leghatározottabban megcáfolták. A riasztó hírek ter­jesztésének az a célja, hogy zavart idézzenek elő s a háborút közel- keletre is kiterjesszek. Bár a nyugati hatalmak sajtója azt szeretné elhitetni, hogy a közel keleten rövidesen .nagy bonyodal­mak várhatók, a török kormány nyugalommal ítéli meg a helyzetet és nem fog belesodródni a hábo­rúba. (MTI.) i . Olaszország hadihajókat küld a Fekete tenoerre Rómából jelentik: Az Informatio- í ne del Giorno jelenti, hogy az olasz 1 kormány felhatalmazást kért a tö- j rök k.ormánvtól arra. hoöv a mon- I treuxi egyezmény értelmében had: hajókat küldhessen a Fekete-ten gerre kereskedelmi hajózásánál megvédésére. (MTI.) lufllía és Olaszerszág kézéit faszéit a helyzet

Next

/
Oldalképek
Tartalom