Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 124-149. szám)

1933-08-06 / 129. szám

1933 augusztus hó 6. frMOLCSIHIBLgP 5. oldal HÍREK FEHÉR LOVON ült a Vezér, amikor ötvenhá­rom nemzet fiainak arcéle előtt ellovagolt. Fehér lovon ült, amikor egy uj lelket formáló kornak megnyitójaként bevo­nult Budára. A magyar föl­dön rendezett Jamboree is uj korszakot jelent. Amikor min­den nagy nemzetet megelőzően a megcsonkított országnak, Ma­gyarországnak jutott az a di­csőség, hogy itt lesz a világ cserkészfiainak seregszemléje, ebben a döntésben az Angliá­ban győzelmesen szereplő nem­zet fiai előtt hódolt meg a világ. Magyarország elismerése, a magyar igazság meglátása az­óta mind ragyogóbb igazság­tevéssel következett be és ma ott állunk egy ujabb korszak kapuja előtt. Ezen a kapun át már Arad­ra, Kolozsvárt a, Kassára, Po­zsonyba. Szabadkára visz az ut. Adja a Magyarok Istene, hogy a fehér lovon ülő Vezér vezesse a magyar álmok tün­dérkapuján át a győzelemre. NAPIREND Augusztus 6. — Vasárnap Róm. kai. Ür szinv. Gör. kat. Űr szinv. Prot. Rerta. Izr. Ab. 14. A nap kél 4 óra 43 perckor, lenyugszik este 7 óra 27 p.-kor. A hold kél este 7 óra 55 perc­kor, lenyugszik hajnali — óra — perckor. Nevek magyarázata: Berta, görög szó, jelentése: fényes. Magyar napirend: A csehek cserkészcsapata a határon meg­ölelte a magyar zászlót. Meg­hatotta őket a magyar vendég­látás szivélyessége, A Jamboree tükrében meglátja a világ az ezeréves nemzet arcát. Meg­látja és megszereti. Megérzi igazságát Küzd érte. Ezen q napon halt meg Má­nyoki Ádám festő 1757-ben. 1651-ben Feneion francia iró. Augusztus 7. Hétfő. Rom. kat. Kajetán, Gör. kat. Pulkeria. Prot. Ibolya. Izr. Ab. 15. A nap kél 4 óra 45 perckor, lenyugszik este 7 óra 25 p.-kor. A hold kél este 8 óra 13 perckor, lenyugszik reggel 6 óra 32 perckor. Ezen a napon halt meg 1854­ben Ohm György, német fi­zikus. 1840-ben a Nemzeti Szín­házban Erkel Báthory Máriáját próbálják. 1814-ben VII. Pius pápa visszaállítja a jezsuita rendet. Vasárnap délig a dr. Szopko, Haissinger V. (Széchenyi-üt), Török Gyula (HatzeHér) gyógy­szertárak, vasárnap déltől egész héten át a Lányi-Gonda, Fejér Ferenc (Rákóczi-utca), Illés Zsó fia (Deák F.-u.) gyógyszertárak tartanak ügyeleti szolgálatot. A városi gőz- és kádfürdő ta­tarozás miatt zárva van. A sóstói strandfürdő nyitva reggel 6-tól este 7-ig. A bujtosi strand nyitva egész napon át. Az ököritói strand nyitva egész napon át. A szerkesztőség délután 3-tól 6-íg fogad. — Orvosi hir. Dr. Kontsek Béla szülész-nőorvos, a debreceni szülészeti klinika tanársegéde rendelőjét Debrecen, Kossuth-utca 15. sz. I. em. megnyitotta. Tele­fon 20—22. 2547-3 — Hűséges szolgálatukért kitüntetett szabolcsi földmun­kások. A kir. földmüvelésügyi miniszter Virág Imre polgári gazdasági cselédet, Kalóz Balázs bödszentmihályi gazdasági mun­kást, Szoták György balkányi gazdasági cselédet, Molnár Já­nos mándoki gazdasági cselédet és Vad Gábor kemecsei mező­gazdasági munkást hűséges szol­gálalukért, becsületes munkás életükben kifejtett szorgalmukért 100—100 pengő pénzjutalommal és díszoklevéllel tüntette ki. A kitüntetéseket ünnepélyes kere­tek között a járási főszolgabirák adják át a derék magyar mun­kásoknak. — Agyonsújtott a villany­áram egy balatonalmádin nyaraló kisleányt. Somogyi Valéria 4 éves pesti kisleány, aki édesanyjával ott nyaral, játszás közben az udvaron lé­vő szőllőlugas felett elhúzódó villanyvezetékhez ért. Az áram agyonsújtotta a kisleányt. Mire ráakadtak, már csak megszene­sedett holttestét találták meg. — A debreceni Nyári Egye­tem hallgatói Nyiregyházán. Nyíregyháza város idegenfor­galma szempontjából jelentős eseményt jelent, hogy vasárnap az ország minden részéből Deb­recenben összegyűlt Szabad­egyetemi hallgatók Nyíregyhá­zára kirándulást rendeznek. Megtekintik a város nevezetes­ségeit, aztán kimennek a Sós­tóra. Este folytatják utjukat To­kajba, majd Miskolcra. Útjukon több egyetemi tanár elkíséri őket. Szombattól hétfőig 18 sztár parádéja! FENSÉG MULAT és A SZERELMI CSEMEGE Előadások szombaton 3A8, V2IO órakor. } Vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor. — Felhivás a Kovács Ist­ván kegyeleti staféta részt­vevőihez. A stafétában részt­vevő csapatokat felhívja a rende­zőbizottság, hogy vasárnap d. e. 10 órára az Ipartestületben jelen­jenek meg, mert az öltözés es az eligazítás is onnan fog történni. — Az épitőmesterek, kő­müves- és ácsmesterek szak­osztályának tagjai hétfőn, e hó 7-én d. u. fél 3 órakor értekez­letet tartanak az Ipartestületben, ahol megjelenik Farkas Elek, a Magyar Építőiparosok Országos Szövetségének igazgatója, a kül­földön is előnyösen ismert vezér­férfia az építőipari érdekeknek, hogy a nyíregyházai építőiparo­sokat, az aktuá.is építőipari kér­désekben tájékoztassa és meg­beszéléseket folytasson, valamint tájékozást szerezzen a nyíregy­házai építőipari viszonyokról. A szakosztályok e közös értekez­letén, a többi építőipari szakma tagjait is szivesen látják, 'hogy minél nagyobb körben legyenek az előadandók ismertekké. Far­kas Elek igazgató a déli 1 óra­kor befutó vonattal érkezik, vá­rására azokat, akik kimehetnek az állomásra, szivesen felkérik az építőiparos tagok. Megbízható ügynökök csakis jó referenciákkal osztálysorsjegyek eladására fettételek mellett felvétetnek. Levelek referenciák megadásával így cimzendők: 2536 Budapest, 62. Postafiók 45. — Agyonverte és a padló alá ásta mostoha fiát. Meg­döbbentő cinizmussal elköve­tett gyilkosság nyomára akadt az iglói csendőrség. Kulya Já­nos odavaló mészárosmester 17 éves mostohafiát leütötte, az­után holttestét üzletének a pad­lózata alá elásta. — Anyakönyvi hirek. Szü­letés. Aug. 3. Nagy Magdolna r. kath., Spisák Tibor ág. h. ev., Rácz Barnabás g. kath., Vastag Lajos g. kath. Halálozás : Fodor Gyula g. kath. 15 hónapos, llos­vai Tibor ref. 2 éves. — Papíráru, Írószer leg­előnyösebb beszerzési forrása az Ujságboltban. — Emésztési gyengeség, vér­szegénység, lesoványodás, sá­padtság, mirigybetegségek, bőr­kiütések, kelések, furunkulusok eseteiben a természetes „Ferenc József" keserűvíz szabályozza a belek annyira fontos műkö­dését. o^wr HiN Wí^ <3s, V KIREIT ÉS EZERFEL& \ SZÖR4KGZTATO MÜ> SORSZÁMOT fi/ULGATf HAT- f-L4 VJJSSJ'ROC ~h1 l//'MPA'S 701S-OÖ GyM^Onv,1 i.».tlmmpag^U — „A Jóbarátok Asztaltár­saság" elnöksége ezúton kéri tagjait, hogy a 6-án, vasárnap d. e. 11 órakor tartandó Kovács István emlékünnepélyen résztvevő küldöttségben minél nagyobb számban résztvenni szíveskedje­nek. Találkozó az Abbázia kávé­házban d. e. 10 órakor. Elnökség. — Panaszos levél érkezett ma szerkesztőségünkbe. Apró jogos panasz, ami azt reméljük megértésre talál az illetékesek­nél. A levél írója azt kifogásolja, hogy amikor a Szerencs felől érkező vonat befut a nyíregy­házi állomásra, az a pályaudvar épületén jóval túlmenve az on­nan meglehetősen távoleső épü­letek előtt áll meg. Ott szál ki a közönség a vonatból és nehéz podgyászokkal a kezében kény­telen végig vánszorogni a pero­non, mert éppen az állomás túlsó oldalán van egyetlen kijá­rat nyitva. Már most, ha vala­kinek sikerül kijutni az állo­másról és villamosra akar ülni, akkor az épület másik oldalán kell végigbandukolni ugyanazt az utat amig a villamost el nem éri. Az utazóközönségnek az a jogos kérése, hogy az állomás épület déli szárnyán lévő ajtót is nyissák ki a szerencsi vonat érkezésérek, hogy igy megkí­méljék a közönséget a felesle­ges időtöltő és fáradságot jelentő sétálástól. — Adományozás. Egy ma­gát megnevezni nem akaró úr­hölgy 1 pengőt adományozott, a nyomorban élő, gyermekágyas Kovács Józsefné részére. Az ado­mány a kiadóhivatalunkban át­vehető. ÉRTESÍTÉS! Ezúton is szives tudomására hozom a n. é. közönségnek, hogy a Kálloi-u. 37. sz. alatt (Juhász Sándor-féle ház) hölgyfodrász üzletet nyitottam. Több éves gyakor­latom garancia arra, hogy a legkényesebb igényeket is ki tudom elégíteni, miért is kérem a n. é. közönség szives támo­gatását. Szokol Mária 2549-2 hölgyfodrász. O lcsó árak Pontos kiszolgálás Hirdetéseket felvesz a ki­adóhivatal. fllrc^ terfS ;«ÍT uázár f i n8gy á r raktárát megyettem amíg a készlet LJíLbU IcFIl ing VaSai í tart, az alant felsorolt árakban árusítom: Zephir és oxford ing 2'48 Zephir 2 gallérral Freskó ing Gallér minden szám . . —"20 — 48 —-60 Tisxta gyapjú fürdőruhák mélyen leszállított árban 2-68 Férfi hálóingek 3 20-tól 4-50 298 Selyem poplin ing 4— -tői 550 . . . . 2 80 Férfi alsónadrág —-98 128 148 Szilágyi Barna, Vay Ádám-u. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom