Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 251-274. szám)

1941-11-03 / 251. szám

Ara ÍO íillér Nyíregyháza, 1941. november 3. (Trianon 22.) IX. évfolyam 251 >2549.) izám Héttő YÍRVT m mmmmm<m é. Btóü^tca 1. s^POLlTIKAi NAPILAP* Előfizetés: 1 hónapra 2.80, negyedévre 7.50 P. M-tafrfcwálü caaktowéMk: 47.139. Telafón: 77. ULUiivm nm Német légierők nagysikerű támadása a szovjet utánpótlási vonalak ellen A Magyar Návirati Iroda jelenti. A Tiéfmieit bombavető kötelékek (hatá­sosam támadták ímeg a szovjet untén­pötllási vonalait. — Vasútvonalakat romboltak szét, vonatokat szétszór­tak és egy iiőszOT&míMítö vowatoltl a le­vegőbe röpítettek. Télataiálatokkail vasúti száiMítáisá) központokat rombol­tak szét. (MTI.) Telitalálat érte a Kommunista Párt Központi Székházit A iStielíáinii hírszolgálati iroda je­lenítése szerint német bombavetők iBeüditialáiliaita érte Moszkvában a Kom­munista Párt központi székházát ás és aizlt szétrombolta. (MTI.) Az angolok a német tenger alattjárók és aknák veszedel­meiről ÍAZ angol haidiilha j ók hete alkalmá­ból Alexander, az angol alsóház első lordja beszédet mondott. Beszéde so- ji •rám beismerte, hogy a tengerek ws- j szedeltmie egyáltaláni nem csökkent. s Az angol lord beszéde során a né- j met tengeralattjárók sikeredről szá- s mólt be és bejelenit-eltte, hogy a >nés | inét tengeralattjáró- és a kirakott | aknaveszedalieim imosT is fennáll. (MTI.) A Krimi félszigeten 53.000-re emelkedett a bolsevista foglyok száma A német véderő főparancsnoksá­ga jelenti. A Kirétmi-félszigeten előre* nyloimiuló némáéit! haderő két részre szakította a megvert bollsieívdsitia had­sereget. A bolsevikjeik egyrésze Keres irányában meneküli, alhoil meg­kísérelték a hajóraszállásít'. A német légierő a szállító hajókban nagy pusztítást vitt ivégjhez. Elsüllyedi? 10 hajó 38.000 tolnma tartalommal, ezen ­ik'vtül megrongálódott 14 más hajó. A Krimi-félszigeten elfogott b-olse* Ujabb német sikerek Berlini jelentések ujabb német ka^­tonad sikerekről számolnak be. Nér met harci kötelékek a kielieti harctéir déli szakaszán, a Donec medencében megtáimadtiak egy szovjet, romboilő köteléket akikor, amikor a boilseiviiis­ták egv fontos hídfőt akarták felrob­•viisiíla katonák száma 53.175-ine ,em>el­keidiatt. Ezenkívül 260 pencélos harc­kocsit, 318 löveget, több páncéilivcna­tot zsákmányoltak, illetve semmiisís tettek meg a németek. A hadianyag zsákmány felimé.rlhee tlen. Az előrenyomuló mémeit csapratok ezenkívül 13.000 aknát távolítottak al, amelyekkel a bolsevákiek az alő­•renyolmu)!ást akarták megakadályoz­ni (MTI.) a Donee medencében biantani. A támadás olyan hirtelen érte a bolsevistákat, hogy már a híd 'felírchamtására sem maradt idejük, így a híd sértetlenül került a német csapailiok kezére és nagyban alőses gí tette a németek további gyors elő­ínyomiulását. (MTI.) Kurszk elesett A néméti véderő főparancsnoksá­igának külön jelentése szerint a inié­met páncélos- éls gyailogesapatok wa* sáirnaip elfoglalták Kurszk tartomány hasonló melvő fővárosát. A váiros Orel és Qhairkow között fekszik, egyike a legnagyobb szovjet ipari .városoknak s igsen fontos vasúti cso­mópont. (MTI.) Wawol Singaporeba repült Wawel táhornok az angol közel­keleit.i hadsereg főparancsnoka repü­lőgépen Simgaporéba ment, ahol a távolkeleti angol haderők parancs­nokaávad tárgyai:. (MTI.) lapín csapatok átlépték Thaiföld határát? A japán jelentések nem erősítik •meg azokat a ihireketi, amelyek airról szólamaik, hogy japán csapatok áMá­tólaig áltllépték volina Thaiföld hatá­rát. (MTI.) A tengely győzelmes harcai Észak Afrikában Az é&ziakjfrikad harcokról érikezetit jelentések a tengely előtöréséről ad­nak hírt. A inémieft iás olasz gépesí­tett etgyiséigefc meigtámadtak és meg* samimMteittiek egy angol igéipkoesi­oszlopot. — A Suezi-csatornában a német ibornbázó gépék abüUyes'Z>tiet­tek egy 6000 ltoninás amgoll hajót. (MTI.) A szovjet jelentések is beisme­rik a németek előnyomulását A moszkvai hivatalos jietlentéseik is áriról számoloaik be, hogy .a mámat csiaipalíok a keleti iharictár minden szakaszán alőnyotmoilóban varnnak. (MTI.) Egy megkísérelt szovjet ellentámadást a németek szétvertek A német jelenítések beszáimolinak egy megkísérélt szovjet e'.ilentáima­dásról a kellietdi hair'ctér egvik szaka­szán. A szovjdfc támadás már az in­dulásnál kudarcba fulladt, a: néme* tek a 10 'nehéz tanlkiból áliló tátmiadó csoportot teljesen szétverték és a szovjet 'harcikocsiikat megsemimisí­tistték. (MTI.) A finn légierő nagy győzelmet aratott Helsinkiből jelentik. Kronstadtból szoivjet torpedónaszádok közeledtek sn finn vizek ifelé. A finn légierő bomlhavetői a szovjet naszádokat el­süllyesztették teiMtiailiálataikkal, FeJ­giyujtották azokat a hajókat is, aime­ilyek a niaszáid'ok segltiségére siettek. Nagy piusztításokait okozott a szov­jet vasutaknak a fiinn légierő a Miur­mainsizk-voinailoin. A svéd lapok rá­miútatmak, hogy a szovjet bailtd, flot­tája váSiságos helyzetbe került. Egész napon! át heves ágyúzás hallatszik a tenger felől. (MTI.) Washingtonban kijelentették, hogy új helyzet állott elő a berlini nyilatkozatok közzététele következtében Waishlingtonlbain lapok nagybetűs címek alatt foglalkoznak a berlini hi­vatalos ijeilenitésekkei, amelyek meg­cáfolják Roosewdt beszédének a Führer állítólagos tervedre voeatfcos zó ailapítlalam kije.kintésiedt. A lapok kimeríbőeni foglalkoznak a némiet külügyi hivatali részletes miaigyarázó közléseivel is, és megállapítják, hogy ezek után új helyzet állott' be a né­metek alibíráilálsábain. A Times He­rald hangoztatja', hoigy ha Amerikai ezek ü!án .is beavatkozna a háború­ba, akkor ezt a háborút Roosiewelt háború járnak kell majd nev ázni. (MTI.) Nagy viliart várnak az amerikai parlamentben Newyoirki jelentés szarint az ame­rikai parlament szerdai üésén olyan vdlhaiiit) vénnalk, amiilyenne évszázadok óta nem volt pélldía. Az ellenzék a legélesebb támadást indítja a kor­mány semlegességi politikája ellen, aimelyjből azt következtetik, hogy Rooísewelt lángba akarja borítani az egész világot. Német illetékes helyen egyébként Rciosewielí beavatkozási poíitiikáiját olyiamnak tekinti, min amely máir a. tényleges háborút jelenti. Halbár ihadí üzenet wem törltént, Amarikai tény­leges háborúban át a tengelyhatal­makkal. Most azután azt figyelik, hogymir 'yen magitiartást -taniusít Japán a ten­ge'.yhatalmiakíkiail való baráitsiáigla ré­vén. A japán lapok a legélesebb tá? miadáist intézik Amerika elilien. iNyil­tan írják, hogy fogytáin' van már a japán nép Itürelime. Soha ilyen éles Ihanig miéig nem csendült ki a japán saj tóiból Amerikával szemben, mint a legutóbbi napokban. (MTI.) A Kormányzó táviratban üdvözölte Inonii elnököt A Kormányzó Ür Őfőméltósága a török nemzetd, ünnep ak alkalmiálból üdvözlő távira ltot intézett Ismét Ino­nii török köztársiasáigii elnökin'ek. (MTI.) A perekopi földszorosban a németek 27000 foglyot ejtettek A mérnetek krimi Itátamadásának nagy sikerei most bontakoznak ki teljes mértékben. A német csapatok­nak már október 27-én sikerült a perekopi földszoros bain áttörni a szovjeit második védővonalát. Ezek­ben ,a iharcokibani a németek 27.000 szovíjat foglyot ejtettek. (MTI.) Törökország öieéSu politikai vonalvezetése örftmet kelt a tengely országaiban Olasz lap jelenít éisek a török köz­társaság elnökéniek beszédét nagy tetszéssel komlmetnitáljáik. Olaszország örömmel értesül arról:, hogy Töröks orsizág kívüli marad a háborún és nem tűri függetlenségiének .és szabadsá­gának csorlbítását. Ha sok máis' or­szág is így őriizlfce 'volna önálló nem­zeti' érdekeit, akoir nem terjedt volna ki a háború és sok értők maradt voilna m újjáépiítiés. céljaira épsiégh beinL A Itienigaly országai örömmel ve« szik tudomásul, hogy a török politi­ka az öncélúság, határozott vonalve­zetéséhez ragaszkodik a jövőben is. (MTI.) Német SS. alakulatok sikeres támadása a keleti fronton Berlini jellentések szeriint egy SS alakulat sikeresen elhárította ai szov­jelt! csapatok egyik ellentámadását a keleti harctér déli szakaszán^ A me­nekülő ellensiéget az SS alakulatok tovább üldözték ás mélyen, benyo­multak ai bolsevisták közé. (MTI.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom