Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1935 (3. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-01 / 27. szám

Ara 10 fillér. NylregyháKa, 15*5. február 1 j \ ' t j (Trianon 15.) m éilo|yam 2 7 ,„„ Má m. * Fefltek r r «erke«xt0nég é» kltttfóhiratal Beíiüen-o. 1. -stntakaréki c«ekkssám 471S9. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2 50 P, Negyedévre 7'50 P KöztlsztTlselőknek 20 százalék engedmén? Itt az ifjúság A magyar ifjúság meg­mozdult és megalakította az országos reformpártot. Amig az öregek petárdákat sütö­getnek egymás ellen, meg­mozdult az az ifjúság, amely­nek mámoros tavasza egy­izben már kiragadta a ve­zetést a tétovázók kezéből egy napon, a tettek márci­usának diadalmas napján. A Turul Szövetség kiáltvá­nyára, amelyet a reformok kívánása, követelése tett szükségessé, itt látjuk azt az ifjúságot, amely) ösztönö­sen megérzi, ki mellett van az igazság. Mert bármit mond a kritika, a félelem, ennek a fiatalságnak van igaza. Ez a fiatalság tudja, hogy feszülnek a tetteket parancsoló erők, hogy ütött a történelem órája, hogy újra aktuális az eskü: itt az idő most vagy soha. Persze más berekben más­ként szól az ének. Kárör­vendő hangok nyivákolnak a Nemzeti Egységben lezaj­lott események láttán. Min­denki azt olvassa ki a párt­eseményekből, amit szive mélyén melenget. „Nem, ez nem igazán az a lelki hát­tér, amelyből az igazi re­formpolitika megszülethet— Nem az a polso razzia, az a csodálatos fajú lendület, amely az álmodott Magyar­országot megvalósíthatja— Ez egy krízis vonaglása." Ezt irja az az újság, amely­nek persze kárörömére szol­gálna, ha valóban ugy lenne, ahogy ez a makkal álmo­dásos cikk látja. Hát pedig nem igy van. Igenis éppen az ellentétek kicsattanása mutatja, hogy a :kormány kemény elhatározással hozza a reformokat. A népi poli­tika nagy eszméi szerinti cselekvések jönnek alkot­mányos eszközökkel és a konzervatív értékek megőr­zését biztosító evolúcióval. Hihetetlen vakság kell ah­hoz, hogy ne lássék be a Négyezer bányász sztrájkol a pécsi bányák mélyén Pécsről jelentik. A szociálde mokrata bányászoknak mintegy 4000 főnyi csoportja a Széchenyi akna mélyén sztrájkba kezdett. Ki jelentették, hogy mindaddig, mig követeléseikel nem teljesitik, nem hajlandók feljönni a bányából. A szociáldemokrata munkásság ezzel nem elégedett meg, hanem tuszul visszatartotta a bánya mé­lyén levő keresztény szocialista munkásokat is. A sztrájkmozgalomnak hatalmi kérdés és nem gazdasági kérdés az oka. Anglia és Franciaország megegyezett Az angol kormány az éjszaka minisztertanácsot tartott. A mi­nisztertanács a francia javaslat­tal foglalkozott. Az egyik budapesti napilap ha­talmas cikk ^keretében számol be a minisztertanácsról s azt a hirt közli, hogy az angol kormány el­fogadta a francia javaslatot s hozzájárult a francia-olasz egyez­ményhez. II reform nemzedék pártja a miniszterelnöknél Ma délelőtt Gömbös miniszter­nél megjelent a Reform Nemze­dék Pártja képviseletében vitéz Bánsághy György elnök és Bor­nemisza Géza s bejelentették a miniszterelnöknek, hogy február elején nagy gyűlést szeretnének tartani a Vigadóban. A Reform Nemzedék az időszerű kéidése­ket kívánja megvitatni ezen a gyűlésen. A miniszterelnök kijelentette, hogy hajlandó megfontolás tár­gyává tenni a gyűlés megtartásá­nak engedélyezését. Ujabb zavargásra készülnek a bécsi szocialisták Bécsből jelentik. Az osztrák : rendőrség az elmúlt hét folyamán arról értesült, hogy a szociálde mokraták és a kommunisták mej; akarják ismételni a favalyi feb ruári zavargásokat. A rendőrség a tervezett tüntetéseknek és za vargásoknak elejét vette s a moz­galom irányitóit, mintegy 300 em­oert, őrizetbe vette. A bécsi községi épületeken, az óvintézkedések ellenére is ma reg­gelre kitűzték a vörös zászlókat. A Kari Marx Udvar, a floridsdorfi reformok elmaradhatatlansá­gát. Milyen ellenmondás, hogy ma nincs mód és le­hetőség a reformokra. Ezt mondták száz év előtt is. amikor a reform országgyű­lések megkezdődtek. 1 Széchenyi Hiteljét szinte izekre akarták szedni. Meg­gyanúsították a nemes gró­fot, De az ige, az eszme el­hangzott és a történelem in­dult acélos szekerével ellen­állhatatlanul. Amikor elakadni látszott éppen a gátat vetők miatt, jött az ifjúság és nekifeszí­tette izmos vállát. Ma is ennek a jelenségnek vetüle­tét látjuk, mert ez törvény­szerűség. A kormány mögött ott állanak a reformpolitika elszánt hivei. Elszántan, egy tapodtat sem engedve a már megtett útból és kezökben az uj idők zászlaja. Erre esküszik ma az ország ifjú­sága. bérpaloták homlokzatáról vörö$ zászlókat lengetett a szél. Az ut­cákon röpcédulákat szórtak szét. A szocialisták és a kommunis­ták mozgolódásával egyidejűleg a nemzeti szocialisták is tüntetésre készültek. A Kertner strassen mint­egy 150 főnyi tüntető nemzeti szocialista tömeg vonult fel, a rendőrség azonban idejekorán köz­belépett s a tüntetőket szétzavarta,! A rendőrség felkészülten várja a holnapi napot. Négy társas autó elakadt a hóban Párisból jelenük. A marokkót hegyekben négy társas autó, ame­lyen mintegy 100 utas foglalt he­Jyet, hatalmas hóviharba került * két nap óta egyáltalában nem sikerült a kocsikat a hóból ki­szabadítani. Az eddigi hirek sze­rint 7—8 ember megfagyott a nagy hidegben. Bulgáriában árvíz pusztít Szófiából jelentik. Bulgária déli részén katasztrofális árviz pusztít. Az áradás több községet elöntött. A délvidéki dohánytermés csak­nem teljesen megsemmisült. Németország nem enged Párisból jelentik. Német forrás­ból eredő értesülés szerint Hitler állítólag ismételten is tudomására hozta az angol kormánynak, hogy Németország semmikép sem járul­hat hozzá a keleti egyezmény je­lenlegi formájához. Három gyermeket megölt egy dinamítpatron Bukarestből jelentik. A szilágy­megyei Derzsidán tragikus szeren­csétlenség történt. Bertenák Ist­ván bányász a feleségével együtt munkába ment. Három kis gyer­mekük maradt otthon. A gyerme­kek kutatni kezdtek apjuk ruhá­jának zsebeiben s egy dinamit patront találtak. A patront bele­dobták a kályhába. A patron fel­robban, mind a három gyermeket darabokra tépte s a házat lángba borította. Amikor a szülők haza­érkeztek, az anya fájdalmában megőrült. Időjárás Élénk északnyugati szél, sok helyen, kivált északon havazással és h ivas esővel, a hegyekben csak hóval. A nappali hőmérséklet kissé sülyed, de az éjjeli lehűlés mérséklődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom