Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1940 (8. évfolyam, 50-98. szám)

1940-04-06 / 78. szám

^TriaQ^^^^940^riiis^ó^ 7. Gazdik, gyümölcstermelők szerezzék be szükségleteiket a ] ^MEZŐGAZDÁKKAL^ NÖVÉNYVÉDELMI SZEREK: arzéntartalmu Merítol, Neodendrin, Schell Dormant Wasch, kénpor, permetezőgépek, s*b GAZDASÁGI VETÖMOGVAK: lucerna, lóhere, répamagvak, fűmagvak, stb. |?z>7<Yálfr MŰTRÁGYÁK : Szuperfoszfát Kálisó, Pétisó. GAZDASÁGI GÉPEK. ALLBTTAPSZEREK : szénsavas takarmány mész, ,,D“ VITAMINOS BIODIT PÓTSZER. kapható a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete kirendeltségénél Zrlny? Ilona ntca 7. ! 4­A nyirbígdányi szeminiriim niitúsAgi az árrizkárosiltakért tG'allay Rezső dr. kir. tanügyi ta­nácsos és Szabolcs vármegye kir. tanifelügyelő je, április 4-én Nyirbog- dányban tartott pedagógiai szeminá­riumot. A szemináriumon résztvevő tanítók a kir. tanifelügyelő felhívá­sára példás áldozatkészséggel 24.40 pengőt gyűjtöttek az árvízkárosul­tak javára s a gyűjtött összeget a 'Nyi‘rvidékJSizabolcsi Hírlap útján juttatták rendeltetési helyére. Szeretettel varia a kedves szülőket és az ifjúság ba­rátait a kir. kát. gimnázium a holnap délután 5 órai dísztomára. A műsor a következő: ,1. Felvonulás. Magyar Hiszekegy. 2. Zenés szabadgyakorlatok (I-II). 3. G yűr ühinta- g yak or lat ok (után­pótlás csapata). 4. Tőriskola. 5. Korlát-gyakorlatok (utánpótlás csapata). 6. Gyakorlatok a magas korláton (válogatott csapat). 7. Kardiskola. 8. Gyakorlatok a tomalovon. 9. Mozgásos szabadgyakorlatok (III—ÍV. osztály). 10. Fejenáttfordulás (T. oszt.). 11. Nyújtó-gyakorlatok (utánpót­lás csapata). „Aero 50“ LIMOUSIN 11.000 ktn.-d teljesen uj állapot­ban eladó. Ajánlatot „Versinykicsi újonnan P 9000" jeligére a kiadóba kérek. 12. Gyakorlatok a magas nyújtón (válogatott csapat). 13. Talajgyakoríatok, műszabad­gyakorlatok. 14. Ugrószekrény-ugrások. 15. Kardvívás. 16. Lendületgimnasztika (V1-V11L). 17. Gyakorlatok a gyűrühintán (válogatott csapat). 18. Felvonulás. Himnusz. Az árdrágitási visszaélésekről nyilatkozik a biró és az ügyész Á törvény szigorának köszönhető, hogy Nyíregyházán még nem volt nagy és megbotránkoztató árdrágító bűncselekmény A hatóságok mindent elkövetnek, hogy a jogtalan hasznot kereső ár­drágítókat ártalmatlanná tegyék és a bíróság elé állítsák., hogy méltó büntetésüket elnyerjék. Aki bűnös, az Iakoljon, aki ezeket a súlyos idő­ket használja fel arra, hogy az éhe­zők falat kenyerén, a fázók pár kiló szenén, vagy a rongyosok olcsó ru­háján akar méltánytalan hasznot szerezni, annak nem lehet eléggé szigorú a büntetés. A legális nyír­egyházi kereskedelem, amely nem egyszer mutatta meg, hogy minden­nél többre becsüli igaz kereskedői reputációját, maga is elítéli a nyo­morúságnak lelketlen vámszedőit. Az árdrágításokkal kapcsolatosan kérdéssel fordultunk az arra legille­tékesebbekhez, az ügyészhez és a bíróhoz. Dr. Várady Mihály büntető ta­nácselnök, az uzsoratanács elnöke a következőket mondotta: — A lapokban különös érdeklő­déssel figyelem az árdrágitási ügye­ket s jólesően kell megállapítanom, hogy az utóbbi időben a nyíregyhá­zi törvényszéken a legkevesebb az ár- drágítási .visszaélések ügyében le­folytatott eljárás, amit annak tulaj­donítok, hogy amikor ez a veszedel­mes bűncselekmény felütötte fejét, ezek az ügyek gyorsan és drákói szigorúsággal lettek elintézve. Ezek­ben az ítéletekben az indokolás min­dig kidomborította, hogy a nemzet legelső érdeke, hogy ilyen vissza­élések ne forduljanak elő, mert an­nak elburjánzása egy a nemzet el­len elkövetett cselekedetekkel. En­nek folytán következett be az az örvendetes helyzet, hogy nagy és megbotránkoztató bűncselekmény Nyíregyházán nem is volt. Kérdésünkre elmondotta Várady tanácselnök, hogy a leggyakoribbak a tojás- és burgonyaárdrágítási ügyek, vagyis a nehezen nélkülöz­hető közszükségleti cikkekkel való árdrágitási visszaélés. Éppen erre ■való tekintettel a kir. törvényszék ezekre a látszólagos kis ügyekre is különösen nagy súlyt helyezett. Mint érdekességet mondotta el Várady tanácselnök, hogy előfordult olyan eset, mikor az eladó minden kérése vagy ajánlata nélkül a vevő ■magasabb árat ígért a burgonyáért a megengedett vagyis a hatóságilag' megállapított árnál. A törvényszék 1 annak dacára, hogy az eladók részé- i ről nem állott tfenn szándékosság, £ súlyosan megbüntette őket Gyümölcsfa permetező szerek ! Neódendrin, Arzola, Hercynia, szőlő és magas nyomású gyümölcsfa permetező gépek. Réz és bambusznád cső. Kerítés fonatok, tüskés huzal. Mezőgazdasági gépek, eke, lókapa, a legolcsóbb áron beszerezhetők vaskereskedőnél, Rákóczi-u. 19. Telefon 419 20 dárab Bokorrózsa 20 darab Canna-gumó 20 darab Dahlia a legszebb fajtákban postás szállítva utánvéttel. ünghváry József faiskolája CEGLÉD. — TELEFON: 39 Oktató árjegyzék ingyen megtörtént az a Lehetetlennek véli eset, hogy azért kellett megbüntetni az eladót, mert nem jelentette ki, hogy nem hajlandó áruját a kért' áron eladni, csak olcsóbban. Dr. Jeney Béla kir. ügyész az ár­drágításokkal kapcsolatosan a követ­kezőket mondotta: — A kir. ügyészség éberen őrkö­dik, hogy kellő időben és teljes szi­gorral lecsapjon ott, ahol csak a Leg­kisebb mérvű árdrágítás is előfordul. Az ügyészség minden egyes tagja .tudatában van annak, hogy a Legális és tisztességes haszon megérdemelt jövedelme mind a közvetítő, mind az eladó kereskedelemnek, de. azok. akik vámszedői akarnak lenni a maá különleges időknek, az9k nem érdé­Kerékpárok kerékpár gu«ik, kerékpár alkatrészek Biczák MŰSZERÉSZNÉL Bethlen utca 27. Telefon 330. sz. Értesítem a t. vásárló közönséget, hogy Szent István utca 4. sz. alatt (Balczár ház) bőrüzfetemet megnyitottam Raktáron tartok mindennemű bőr és cipészkelléket olcsó árak mellett Kérem, mielőbb keressen fel üzletemben. Szives pártfogást kér Panyik János

Next

/
Oldalképek
Tartalom