Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1939 (7. évfolyam, 74-97. szám)

1939-04-01 / 74. szám

Ara 10 fillér rnyiregyr (Trianon 19.í Vll. évfolyam 74 (1791.) srám rnbat YÍRVIDEK OLCSI mirlAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. Postatakarék! csekkszám: 47.139. Telefon: 77. Pflil ITilf II! UáPU áP * Elöfizetés : 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. rULIsmMS niMrlLMr Köztisztviselőknek 20%-os engedmény. A nacEnalfeHS diadala Közel háromesztendős testvénharc után bekövetkezett a nacionalizmus és a nemzetközi baloldal mérkőzésé­nek végső drámai eseménye: Franco tábornok. nemzeti spanyol csapatai bevonultak Madridba. Az európai országoknak talám egyikében sem ütköztek össze még olyan hatalmas erők a jobboldal és a baloldal harcá­ban, mint itt és sehol sem kellett a nemzeti szellemnek olyan hosszú és •véres polgárháborút vívnia, mint ép­pen Spanyolországban. Annakide­jén, amikor 1936 nyarán a spanyol •nemzetiek államcsinnyel ki akarták ragadni a hatalmat hazájuk nyakán élősködő nemzetközi bolsevista erők kezéből, a nemzeti felemelkedés a lőhető legkedvezőtlenebb körülmé­nyek között indult- meg. Azóta Spanyolország mintegy kí­sérleti laboratóriumává vált a bolse­vizmus áhította általános világhábo­rúnak és világforradalomnak. Pél­dátlan arányokat öltött a különféle külföldi baloldali szervezetek pénz­ben, .emberban és anyagban való se­gítsége és voltak a nagy küzdelem­nek első évében olyan napok is, amikor egész komolyain Nyugat- és Dél-Európa bolsevizálásától kellett tartani. A titkos szálakon irányított külföldi baloldali sajtó „a fasiszta és nacionalista mozgalmak végső .vere­ségéről" írt s a külföld jelentős ré­szt nem titkolta rokonszenvét a vö­rös templom gyújtogat ők cs a Moszkvából kivezényelt ügynökök iránt. így lett azután a spanyol pol­gárháború a nacionalizmus és a bol­sevizmus nemzetközi összeütközése ós végső kifej lésében a nacionalista tengelyihatalmak nagy győzelme a bolsevizmus fölött. Az ibériai félszigeten az elmúlt három esztendőben lejátszódott ese­mények tanulsága egész Európának, sőt az egész világnak is szólt. Üj életforma, tisztultahb erkölcs és szellemiség, faji és nemzeti szem­pontból az eddiginél öntudatosabb Spanyolország épül most fel azokon a romokon, amelyek egy régi, gond­talanabb, de szegényebb és idegen érdekeknek kiszolgáltatott Spanyol­országból megmaradtak. A két nacionalista nagyhatalom mellett új tényező immár a nemzet­közi politikában is a nemzeti Spa­nyolország és a hasonló átalakulá­son keresztülment nacionalista Por­tugália is. A Földközi-tengeri latin népek ébredése új szellemmel és új erőtényezőkkel gyarapítja Európát, s az sem lőhet vitás, hogy ez az új konstelláció tartós lesz. A magyar kormány helyes külpo­litikai vonalvezetése nyert ismét iga­zolást. A spanyolországi testvér­harc során, mikor bebizonyosodott, •hogy az ibériai földön tulajdonkép­pen uem is a spanyol katona ütkö­.zik meg spanyol testvéreivel, hanem, a vörös internacionalizmus a nem­fi magyar javaslat alapjáé ma njból megkezdődik a szlovák-magyar (árnyalás Ismeretes, hogy a szlovák delegá­ció tagjai tegnap területi igénybeje­lentést tettek a szlovák kormány •nevében a szlovák-magyar határren­dezési bizottság tárgyalásán. A ma­gyar kormány a szlovákok követelé­sét a legerélyescbben visszautasítot­ta. A szlovák delegáció ennek kö­vetkeztében újabb utasításokért a pozsonyi kormányhc.z fordult s megkapta mára utasításokat. — Ezzel kapcsolatosan hivatalos jelen­tést adtak ki. A jelentés kapcsán a MTI. jelenti, hogy a magyar-szlovák hatánme^ál­lapító bizottság ma délben 12 órakor Vörnle János rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter elnök'ésé­vel megkezdte tanácskozásait. A tanácskozáson a szlovák megbí­zottak bejelentették, hogv a szlovák kormány a magyar követeléseket' el­fogadta tárgyalási alapul S délután 5 órakor az új határ megállapításá­ra újabb ülést tartanak. fiz angol külügyminisztérium egész éjszaka talpon volt Londonból jelentik: Az angol kor­mány tagjai az egész éjszakát lázas tevékenységgel töltötték el. Inskipp, az angol felszerelésügy minisztere az éj­szaka hosszas tárgyalást folytatott a dominiuraok főbiztosaira!, akik kor­mányaikat számjeles táviratban tájé­koztatták az angol kormány állásfog­lalásáról. Az éjszaka folyamán kihallgatáson jelent meg a külügyminiszternél a francia és lengyel követ is. Greenwood angol munkáspárti vezér az éjjel három ízben is tanácskozott Chamberlain miniszterelnökkel. A munkáspárt végrehajtó bizottsága is ülést tartott az éjszaka folyamán. Chamberlain és Halifax azt az uta­sítást adták ki, hogy ha bárhon«an is távirat érkezne a kormány részére, az éjszaka akármelyik órájában, nyomban kézbesítsék ki számukra. Az angol külügyi hivatal egész sze­mélyzete az éjszaka folyamán szolgá­latban állott. Chamberlain beszédét a rádió Is közvetíti Chamberlain angol miniszterelnök ma estr az alsóházban történelmi je­lentőségű beszédet mond. Beszédét az angol rádióállomások ís közvetítík. Hir szerint Chamberlain kijelenti, hogy Németország bármilyen támadó lépé­sére Anglia nyomban megfelelően vá­laszolni fog. A zsidójftvasiat a felsőház bizottságában A felsőház egyesített bizottságai a zsidójavaslattal foglalkoztak ma délelőtt. Töreky elnöki megnyitója után Görgey előadó ismertette a ja­vaslatot, amelyhez Serédi Jusztinián hercegprímás, Glattfelder Gyula megyéspüspök, Ravasz László refor­mátus és Raífay Sándor evangélikus püspök szólt hozzá. Wekerle Sándor azt indítványoz­' ta, hogy Húsvét előtt csak általános­; ságban tárgyalja le a bizottság a ja­vaslatot, a részletes tárgyalást Hús­! vét utánra halasszák. A felsőház bi­; zottsága valószínűleg így határoz. A francia-olasz vtasy ismét feszült Rómából jelentik: A Popolo di Roma mai száma Daladier beszédé­vel foglalkozik. A lap szerint Dala­dier beszédének hatására a nemzet­közi helyzet még tarthatatlanabbá vált Franciaország már nem egy íz­ben megbánta meggondolatlanságát, most újból meg fogja bánná — írja a lap. A folyók áradása Az eső által megduzzadt folyók áradásáról ma reggel a következő jelentést adták ki : A Zagyva Arattyán határában 1000 holdat, Jánoshidánál 700 ho'dat ön­tött el, Miskolci jelentés szerint a Sajó felső és középső szakaszán már meg­indult az apadás. Bánrévénél tegnap óta 60 centimétert apadt a Sajó. Miskolcnál most érte el tetőpont­ját az áradás Ónodnál még emel­kedik a viz. Itt elérte a 565 cm. magasságot. Tegnap óta a viz szintje 23 cm-t emelkedett. Az Egerpatak Borsodsziráknál ki­öntött. A Tályapatak Mezőkövesdnél áttörte a gátat s a mélyebben fekvő területet elöntötte. Az Ipolypatak Ipolyságnál elérte a 4 méter magasságot s kiöntött. Harminc ház viz alá került. A viz magassága ezekben a házakban 50— 80 cm. A veszélyeztetett helyek la­kosságát tutajokon mentették ki. Ipolyvisken csónakokon mentették kí a veszélyeztetett helyek lakóit a viztengerből. A község kistemploma összedőlt. A Selmecpatak kiáradt. Minden intézkedést megtettek a veszedelem elhárítására. Gyulai jelentés szerint a Fehér­körös romániai szakaszán, Kisjenő­nél, Erdőhegyen és Szépudvaron át­törte a gátat. Magyar részről meg tették az intézkedéseket az árvizve­szedelen elhárítására. zeti felfogással, a magyar kormány a jobboldali, nemzeti felszabadítók mellé állott s tette ezt akkor, ami­kor Franco tábornokot „lázadó"-nak nevezték a demokratikus államok­ban. Magyarország a nemzeti irá­nyú Spanyolországgal külképviseleti kapcsolatot hozott létre, elismerve ezzel Franco tábornok vállalkozásá­nak t érvényesítését. Franco csapatainak madridi bevo­nulása teíhát diadala a magyar diplo­máciának is. Robbanások Angliában Anglia három városában ismét so­rozatos bombamerényleteket követ­tek el. A merénylők ismét az ír füg­getlenségiek voltak. Cseh menekSItek érkeztek Londonba Londonból jelentik: A croydoni repülőtérre több cseh érkezett. Az angol kormány megtiltotta ezeknek a menekülteknek, hogy Angliában letelepedjenek s nyomban vissza akarta küldeni őket. A csehek kije­lentették, hogyha visszaküldik őket Csehországba, a repülőgépből kiug­ranak. A cseh menekülteket egyelő­re őrizetbe vették. Anglia erősen fegyverkezik Londonból jelentik: Az angol ki­rály meglátogatta az angol lőszer­gyárat, amely egyben a világ legna­gyobb lőszergyára. A gyártelep hat­száz épületét két év alatt építették meg. A gyártelep légitámadás ese­tén is üzemképes, mert a föld alá süllyeszthető. időjárás Mérsékelt szél, felhő átvonulások, néhány helyet, délután záporeső vár­ható. A hőmérséklet alig változik. Bu­dapesten ma délben a hőmérséklet 12 C. fok volt, a légnyomás 762 mm. gyengén emelkedő irányzatú.

Next

/
Oldalképek
Tartalom