Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 26-48. szám)

1932-02-02 / 26. szám

Nyíregyháza, 1938. február 2. » Kedd JCflXIX. évfolyam. 26 sz. Előfizetési árak helyben és vidéken : bty hóra 2 P 50 f. — Negyedévre 7 P 50 í. figyes izám ára: hétköznap 10 f., vasárnap 16 í. Alapította: JÖBA ELEK Felelős szerkesztő : VERTSE K. ANDOR Szerkesztőség és kiadóhivatal címe : Széchenyi-úf 9. szám. — Telefonszám: 1 33. Hirdetéseket az Ujságbolt is felvess. Bethlen-u. 2. Meghalt az Okisleleki-szölőbeli fegyveres támadás áldozata Akasztófa vár a gyilkosra, aki lelőtte Soltész Mihályt (Tudósítás az 5. oldalon Vakmerő betörők ma éjjel megfúrták a nyíregyházi királyi ügyészség páncélszekrényét és 5800 pengőt elvittek A betörök füróval és hidegvágóval dolgoztak, s nagy szakértelemre valló ügyességgel hajtották végre tettüket Ma reggel már a korai órákban szétfutott a városban a hir, hog> vakmerő betörők jártak a királyi ügyészség hivatali helyiségében, s niegfúrva az ott elhelyezett páncél­szekrényt, abból több e*«r pengő összegű jxsnzt vittek el. Szinte hihetetlenül hangzott a hir, hogy a város kellős közepén, a tör­vényszék épületében, a fogház és államrendőrség szomszédságában ilyesmit el lehessen követni, de talán éppen ez a lélektani indoka a vakmerő bravúrral végrehajtott kassza fúrásnak: a betörő jól tud­hatta, hogy talán eszébe sem fog jutni senkinek egy ilyen eshető­ségnek a gondolata. Annyi bizonyos, hogy a tettes vagy tetttesek jól ismerhették, vagy legalább is alaposan szemügyre vehették a helyi viszonyokat, mert álkulccsal hatoltak be, s tettük vé­geztével ismét bezártáík az ajtókat! Az esetről egyébként munkatársunk j a következőket jelenti : A nyíregyházi kir. törvényszéki palota Bocskai-utcai szárnyának ső emeletén van a kir. ügyészség hivatalos helyisége, amely több szobából áll- Ezek közül egyik az ügyészségi elnök dolgozószobája, a másik pedig a fogadószoba. A dolgozószobában áll a Wertheim­szekrény A régi jó időkből való, 3 zárja van ugyan, de semmi esetre sem adhatott olyan nagy munkát a betörőknek, mint egy modern pán­célszekrény. A hivatali helyiségek takarításával megbízott altiszt ma reggel 6 óra tájban nyitotta ki az ajtókat, hogy megkezdje napi mun­káját. Semmi különöset nem vett észre, csak akkor állt meg kővé meredten, amikor meglátta a nyitott páncélszekrényt az ajtaján tátongó lyukakkal. Amint fe'ocsudott meglepetésé­ből, nyomban értesítette társait, sürgős értesítés ment Salzmann Ottó kir. ügyészségi elnökhöz is, aki azonnal hivatalába sietett, s felhívta a rendőrség bűnügyi osz­tályát, hogy kezdje meg a nyomo­zát. A rendőrégrőt nyomban detek­tívek sietek a helyszínre. Megálla­pították, hogy a betörők kézi fúró­val és hidegvágóval dolgoztak, s tettüket nagy szakérte/emre valló ügyességgel hajtottak végre. Főbb értékes ujjlenyomatot is ta­láltak. amelyekről fényképfelvéte­leket készítettek, s ezeket beküldik az Országos Bűnügyi 'Nyilvántartó Hivatalnak, mert az sincs kizárva, hogy a tettesek valamelyik nagystí­lű betörő bandának a tagjai. Közben átvizsgálták az ügyészség és az ügyészség által kezelt Burgér­féle gazdaság pénztárkönyveit, s megállapították, hogy körülbelül 5800 pengőre tehető az az összeg, amelyet a tetttesek magukkal vittek. A rendőrség lázasan nyomoz a vakmerő betörés ügyében, de a déli órákban még semmiféle megbízható nyomra nem akadtak. A kínai kormány Lojangba tette át székhelyét A japán tengernagy és kínai parancsnok tanácskoztak, de eredménytelenül — francia japán titkos megegyezés - Az USA elnöke flottát és katonaságot küld Sanghaiba volna Japánnal oly értelemben, hogy Franciaország támogatja a távofkeieten Japánt, ezzei szem­ben az a leszerelési konferencián Franciaország álláspontjával azo­nosítja magát. Cáfolják azt a hirt is, hogy Sanghaiban a fran­cia hatóságok: megengedték volna, hogy engedményes területükön ja­pán katonaság átvonuljon. Ezzel szemben hangoztatják, hogy egy­öntetűen járnak él az amerikai és angol hatóságokkal. Nankingból jelentik: Csang-Kai­Sek a néphez kiáltványt intézett, amelyben hangoztatja, hogv Kína nem üzent hadat Japánnak, de a végsőkig ellentálf- Kína ezenkívül ragaszkodik a népszövetségi'szer­ződésekben lefektetett jogaihoz is. Párisból jelentik: Az Indopacific iroda sanghat-i jelentése Szerint a japán flotta ujabb megerősítést Sanghaiból jelentik; Sapeyben a japánok az idegen negyed északi részénél átvették az ellenőrzést. — Feltartóztatják az autókat és gya­logosokat, egy kínait megöltek és két külföldit megsebesítettek. Az amerikai katonák emiatt 27 japán rendőrt letartóztattak. A helyzet rendkívül súlyos. Londonból jelentik: A Press AsSociation értesülése szerint Ang­liába még nem érkezett jelentés a kínai hadüzenetről­A nankingi kormány állítólag közölt?, hogy székhelyét egy idő­re a Honan tartománybeli Lo­jangba teszi át, amely régen Kína fővárosa volt. Sanghaiban a japán tengernagy és a kinai csapatok parancsnoka az angol és amerikai főkonzulok jelenlétében tegnap tanácskozást tartottak. A tanács­kozások délelőtt három óra hoSz­szat tartottak és olyan auspiciu­mok között szakadtak félbe, hogy remény volt a megegyezésre. Dél­után folytatták á tanácskozást, de nyoma sem volt már a délelőtti engedékenységnek és a már meg­egyezés ejőtt álló pontokat hol az egyik, hol a másik féi változtatta meg, vagy vonta vissza az enged­ményeket. Tokióból jelentik; A japánok ke­zében jévő pályaudvart erős kmai csapat megtámadta. A japánok a támadást néhány óra ajatt vissza verték A kínaiak vesztesége 400, a japánoké 21 hajott. Sanghaiból jelentik : A britt kon­zulátus közelében, a kórház mei­]ett és az öbö' és 7.aki felében ki­újultak a harcok. Párisból je;entik : Hivatalos hely­ről megcáfolják azt a hirt, hogy Franciaország Szerződést kötött kapott. Négy torpedóromboló és cirkáló érkezett', melyek e zer főnyi tengerész katonaságot hoztak. Nankingból jelentik: A kikötőben japán flottaösszevonás történt. A kínaiak 30 ezer főnyi hadsereget vontak össze a város* közelében. A japán flotta parancsnoka hangsú­lyozta, hogy szeretné elkerülni a sanghaíi események megismétlődé­sét és ez kizárólag a kinai hadsereg magatartásától 'függ. Sanghaiból olyan jelentések is érkeznek, hogy a japánok behatol­nak a kínaiak lakásába és a békés, "mitsem sejtő embereket lemészárol­ják. Londonból jelentik: A Fortyan Office közleményt adott ki. amely szerint a Downing-streeten tanács­kozások folytak a kinai japán hely­zetről. Az értekezleten MacDonald miniszterelnök, Neyille Chamber­lain, sir John Simon, sir Bolton Kyers-Monsell, az admiralitás eteő lordja szólaltak fel. Honkongbóf hadihajókat és 3 zászlóaljat vezényelnek Sanghaiba. Az angor királyt, aki jelenleg Sandringhamban tartózkodik — távírón és telefonon állandóan in­formálják a keleti helyzetről. Washingtonból 'jelentik : Hoover elnök elrendelte, hogy egy cirká­lót, hat torpedórombolót és ezer főnyi katonaságot küldjenek Sang­haiba. Legújabb — Prágából jelentik: Az asztali tennisz csapatbajnokságot hármas holtverseny után tudvalévőleg hár­mas körmérkőzésen döntik el. Ma délelőtt Magyarország és Csehszlo­vákia került össze. Lauferbach le­győzte Barnát, Kolár pedig Sza­badost. A cseh csapat 2:o-ra ve­zet. — A Budapesti Értesítő jelen­ti: Teleszky János volt pénzüg y­nániszter ma reggef fél 8 órakor elutazott Londonba, a rövidlejáratú kölcsönök ügyében szftkség«ssé \K ti tárgyalásokra. — Nagykanizsa vá­ros egyik detektivje a trieszti gyorsvonat egyik eiső osztályú fül­kéjében Balatonszemes állomás kö­zeiében egy papírzacskóban 976 dollárt talált. A pénz tulajdonosa­ként senki sem jelentkezett. — Kray István báró és Rakovszky Tibor levelet intézett Zichy János grófhoz amelyben közölték kilépésüket a keresztény pártból. — Esztergom és Komárom megyék főispánja Huszár Aladár ttr. femondott. —• Ara ÍO fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom