Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 173-197. szám)

1934-08-02 / 174. szám

Nyíregyházán, Vay Ádám-utca 2. szám. Takarékpalota (közös üzletben az átjárónál) bőrönd és bőráru üzletében állandó nagy választék bőiöndökben, iskolatáskákban, retikülökben stb. — Alakitások, javítások, montirozások, bőröndhuzatok. Női divatkülönlegességek. órás és vésnöknél órajavitások, nemesi címerek, mo­nogramok müzészies kivitelben. Zálogcédulák, arany, ezüst beváltás Nem helybeli zálogcedulát is veszek. Meghívásra házhoz is megyek. HONSz kitüntetés A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hddiárvák Országos Nemzeti Szövetségének Elnöksége a haza fias és hadigondozásu célok szol­gálatában álló HONSz érdekében kifejtett érdemdús munkássága el­ismeréséül vitéz szentkatolnai Elekes Gábor ny. ezredes a Sza­bolcsvármegyei és Nyíregyházi HONSz Csoport elnökének a HONSz díszjelvényét és díszok­levelét adományozta. A Szabolcsvármegyei és Nyír­egyházi HONSz Csoport julius hó 29-én d. e. 10 órakor tartott vá­lasztmányi ülésén adta át a cso­port elnökének az Orsz. Elnök­ség kitüntetését. Sándor Dezső ügyv. igazgató őszinte, szeretetteljes szavakban emlékezett meg a csoport elnöké nek azon tevékenységéről, mely az egész vármegye s a nyíregy­házi hadigondozottak jobblétének előmozdítása érdekében önzet­lenül, fáradságot nem ismerve kifejtett. Az ügyv. igazgató átadta a dísz­jelvényt és díszoklevelet, amely után Kusnyerik Erzsébet csokrot nyújtott át a csoport szeretett elnökének azzal a ^hő kívánság gal, hogy az ünnepelt legyen to vábbra is pártfogója, szerető atyja a világháború szerencsétlen ál dozatainak. Vitéz Elekes Gábor csoport el­nök meleg szavakkal köszönte te meg a HONSz kitüntetését s Ígéretet tett arra, hogy minden egyes alkalomkor akiknek kérése • jogos és igazságos, érdekeit tőle ' telhetőleg a legteljesebb mérték­ben támogatni és pártolni fogja és mindent el fog követni, hogy a HONSz Csoport erkörlcsi és anyagi értékét emelje. Itt megemlítjük, hogy a hadi­gondozottak érdekében kifejtett szeretetteljes pártfogásukért és támogatásukért a Kormányzó ur Őfőméltósága fővédnöksége alatt álló Országos Hadirokkant Cso­port Dr. Mikecz Ödön főispán, Virányi Sándor alispán, Dr. Bencs Kálmán kormányfőtanácsos, pol­gármester, gróf Dessewffy Emil Királytelek, szabolcsvármegyei fő­védnöknek a HONSZ díszjelvé­nyét és diszokiratát adományozta, amelyet a legközelebbi napokban a HONSz helybeli csoportjának küldöttsége íogja átadni a ki­tüntetetteknek. Bármily feliratú gu m íb élyegzö eredeti gyári árban megren­delhető a Nyirvidék Szabolcsi Hírlap kiadóhivatalá­ban, Bethlen-u. í. Telefon 77. A lovak közé esett, nyakcsi­golyatörést szenvedett és nyomban meghalt egy polgári gazda Megdöbbentő szerencsétlenség áldozata lett Kocsis János 64 éves polgári gazdálkodó. Szekerével a tanyáról hazafelé ment, amikor a kerék egy zökkenőbe ért és az erős rázkódtatástól Kocsis János előrebukott a gvorsan vágtató lovak közé. A lovak megijedve több száz méteren át magukkal hurcolták gazdájukat, aki a rud­ról lelógó fejjel tette meg halálos útját. Az országúton szembejövő emberek állították meg a gazdát­lan szekeret, de Kocsis akkorára már halott volt. A hivatalos orvosi vizsgálat megállapította, hogy az öreg gazda nyakcsigolyatörést szen­vedett. Lemezdobálók kicsalták egy szegény napszámos pénzét, ráadásul megverte a felesége Ignáth Ferenc nyirmártonfalvi napszámos a mult hiten szomba­ton 71 pengővel begy a logolt Nyír­egyházára, hogy a baromvásáron üszőborjút vegyen. A baromvásár szélén elterülő kis akácerdő sze­gélyében egy embercsoport lemez­dobálással lopta a napot. Ignáth Ferenc is odament kíváncsiságból. Az egyik játszó fél vállára tette a kezét és hivta, hogy menjen ő is játszani. A nyerés reményében az egyszerű falusi ember engedett is és kétszer egymásután 10 pen­gőt veszített. A játékosok biz­tatták, hogy 20 pengőt tegyen a játékra, amire rá is tett volna, de egy is­meretlen ember rászólt: — Mit csinál szerencsétlen em­ber, az utolsó fillérjét is el akarja veszíteni ? Erre abbahagyta a játékot és az ott lévőket kérlelte, hogy adják vissza a pénzét, hiszen ő egy föld­hözragadt szegény ember és a családjának a szájából az utolsó falat kenyeret vonta el, hogy üszőt vehessen. A lemezdobálók kérges szive nem esett meg a szeren­csétlen napszámoson, hanem futásnak eredtek. Ignáth utá­nuk szaladt, közben a kezé­ben levő 20 pengőt is elvesz­tette' Kérése hiábavalónak bizonyult, sőt még veréssel is megfenyegették. Bánatában bement a rendőrségre, ahol elpanaszolta nagy baját. A rendőrség elfogta a lemezdobáló­kat, névszerint Nagy László, Jó­nás János, Lovas Lajos, Konc József, Fodor Imre, Veselényi Dáni István napszámosokat. Ignáth Ferene duplán lett sér­tett, mert amikor hazament, fele­sége erős felindulásában meg­pofozta. Az elfogott lemezdobók ellen az ügyészség közveszélyü munka­kerülés vétsége miatt emelt vádat. Az ügyet kedden tárgyalta a járásbíróság. A vádlottak Veselé­nyi Dáni István kivételével be­ismerő vallomást tettek. Az ügyész közben a sértett Ignáth Ferenc ellen elkövetett tiltott szerencsejá- _ ték utján elkövetett kihágás miatt j emelt vádat. A tanuk nieghallga- [ tása után a járásbíróság közve­szélyü munkakerülés vétsége mi­att Nagy Lászlót négy, Jóna Já­nost két hónapi fogházbüntetésre ítélte. Lovas Lajos. Fodor Imre vádlottakat tiltott szerencsejáték utján elkövetett kihágásért 70 pengő pénzbüntetésre ítélte, de az ítélet végrehajtását egy évre fel­függesztette, Veselényi Dáni Ist­vánt ellenben bűncselekmény hiá­nyában felmentette a vád és kö-, vetkezményei alul. VÁROSI MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ Augusztus 1, 2, szerdán és csütörtökön Hungária Szép vagy Magyarország cimü látványos magyarfilm MILLIÓS VÉGRENDELET zenés filmbohózat A terem, dacára a hőségnek, kellemesen hűtve ! Előadások hétköznap 6 és 9 órakor. tm TEKINTSE MEG a Szabolcsvármégyei Központi Tejszövetkezet tízemét és akkor csakis OMTK pasztőrözött tea vajat fog vásárolni Nagy László és Jónás János semmiségi panaszt jelentett be. A többi vádlottak azonnali sza­badlábra való helyezését elren­delte a járásbíróság. Ignáth Ferenc sírástól csukló hangon kérte a birót, hogy adjon neki egy irást, amit a feleségé­nek megmutathasson, hogy az el­veszett pénzt nem fizetik vissza. A biró azonban megnyugtatta, hogy hivatkozzék rá, akkor a felesége nem fogja bántani. Volt olyan ember, aki azon csodálkozott, hogy a macska bőre épp ott lyukadt két helyen ki, ahol a két szeme van. Ez a groteszk utalás jól szemlélteti a természetes dol­gokat firtató, okszerűség, öko­nomia nélkül gondolkodó, he­behurgya, szájhős embert. Uton­utfélen találkozunk velük. A fejükön rendesen daganat van, mert fejjel mentek valamelyik kemény falnak. Nem hisznek okos, higgadt szónak, nevetnek minden bölcseséget, egy igaz­ságuk beteg ösztönük. A politikában is ismertek ezek a vérgőzös agyuak. Ők tervezték meg a puccsokat min­den időben, ők tervezték meg a felkelést is a fővárosban, ők harcoltak két tüz között a né­met osztrák határon. Sziv és ráció nélküli állapotba jutot­tak, oda s csak a nemes sziv és tiszta fő vezérelhet ki. Hiíitfenfiurg állapota válságosra fordult Hindenburg német birodalmi elnök állapota tegnap aggasz­tóra fordult. A Hívás ügynökség jelentése szerint Hitler kancellár sürgő­sen összebivta Berlinbe a biro­dalom valamennyi miniszterét. A Deutsche Zeitungot a kedd esti szamában Hindenburg el­nök megbetegedésével kapcso­latosan közölt megjegyzései miatt nyolc napra betiltották és aznapi számát elkobozták* A felelős szerkesztőtől további intézkedésig azonnal megvon­ták ujságirói igazolványát. Tiszta mosott rongyot lármíly mennyiségben vesz a Merkúr­nyomda, Bercsényi-utca 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalom