Nyírvidék, 1918 (39. évfolyam, 146-220. szám)

1918-07-02 / 146. szám

Nyíregyháza, 1M8. julius 2. • Kedd XXXIX. évfolyam • 146. szám. POLITIKAI NAPILAP Stíléi"; Bftet ém 83 K, Üdém... 1« K, acgyvdévm I K, kóttapra 8 K. Ittm f$ koratt. IMWWWfc'llMIII UMWMWWW^ A Saab •ár* és a S*»>eteeváf«wfjrei Ta»i*é«#f»»il«t SnrfceasiMg KMéfewttl: f. SZÁM TBCM UÜ NftTACHfi«t» ISMraMutt m» arimk «fcaaa. •wiWiiKiurniii • nwi—irii jiiníiiiiiiii • « immun- rwi Az éhező orosz forradalom Badapest, julius 1. (A Nyirviiék tudósitéjátél.) Az estnek jelenti Adorján Andor a finn határról: Amíg a cseh tót csapatok álhatatlan küzdnek a bolsevikiekkel az államhatalomért, addig az orosz nép a legborzasztóbban éhezik és az éhező em­berek ezrével menekülnek Pétervárról és a többi nagyvárosból. A finn határrra érkezett Andrejev Leonid, a hires orosz iró is, aki elmondotta, hogy a legvéreng­zőbb emberüldözés folyik az ország bel­sejében. Viborgból jelentik : A szovjetcsapa­Orosz csatahajók egymás ellen Budapest, julius l. A Nyirvidék tudósítójától.) Berlinből táviratozzák, hogy a Wolff ügynökség a következőket jelenti: A bresztlitovszki békeszerződés kimondja, hogy az orosz hadihajókat ie kell szerelni és ennek dacára a feketetengeri flotta egyrésze szembeszállt ezen meg­állapodással és békekötés után is a Fekete és Arosi tengereken cirkált. Az ellenséges magatartást tanusitott szövetségesek haderői ellen, melyek többször fegyveres beavatkozásra kész­tettek bennünket csak a Krim félsziget és a szebasztopoli hadikikötő megszállása akadályozta meg a fekete tengeri flotta további garázdálkodását. A megszökött tisztek és matrózok beszélik, hogy ezen hadihajók folyton cserélgetik lobogóikat. Junius közepén a Slobodnaja és Rossiia nagy sorhajót a Kertsch nevü orosz torpedózuzó elsülyeztette. Ilyenféle har­coknak néhány torpedózuzó is áldozatul esett A Wolja nagy sorhajó valamint több nagy modern torpedózuzó tizen­kilencedikén visszatért Szebasztopolba, ahol a fekete tengeri flotta megmaradt részével német ellenőrzés ala került. Változás a bolgár diplomáciai karban Badapest, julius 1. (A Nyirvidék tudósítójától.) Szófiából jelentik, hogy Radev kö­vetségi tanácsost a külügyminisztérium főtitkárává nevezték ki, Passarov berni bolgár nagykövetet pedig fölmentették ál­lásától. toknak sikerült ugy Péterváron, mint Moszkvában legyőzni az ellenforradalmat. A gyári munkásság érzelme nagyrészt megváltozott és a legtöbb munkás bolsevikiellenes. A cseh-tót csapatok Moszkva irányában nyomulnak előre. A szovjet vezetősége táviratot kapott az ellenforradalmároktól, hogy a fegyvert haladéktalanul tegyék le Szamara Stavropol és több nagy város az ellenforradalmá­rok kezébe került. A Reuter-ügynökség jelenti, hogy a német-magyar és osztx-ák hadifoglyokból alakult csapat elfoglalta Irkuczkot. 4 japán-amerikai feszültség Budapest, julius 1. Washingtonból jelentik, hogy Japán és az Unió között egyre erősebb a fe? szültség. Az amerikai partok megerősíté­sén lázasan dolgoznak. ()rosz jegyzék Angliának Budapest, jultu* 1. Moszkvából hivatatosan jelentik; Az orosz külügyi népbiztos jegyzéket nyúj­tott át az angol követnek, melyben közli, hogy az orosz nép és kormánya egyetlen államot, igy Angliát sem fenyegeti hábo­rúval. Az orosz hadsereg feladata Mur­mann vidékét minden idegen betörés ellen megvédelmezni és ezt a kötelessé­get a szovjet csapatok teljesítették is. A külügyi népbiztos megújítja óvásit, hogy angol vagy idegen csapatok tartózkodja­nak Murmann területén. A cári család nem akar külföldre menni Budapest, juiius 1 Kopenhágából jelentik : A National Tidende abból az alkalomból, hogy hirejárt, miszerint a német kormány nem engedte meg az orosz anyacárnénak a Dániába való utazást Kühlmantól kért távirati felvilágosítást. Kühlman ezeket válaszolta: A volt orosz cári család, tahát az anyacárné is, nem adtak kifejezést sohasem olyan óhajnak, hogy élet mód­jukon vagy tartózkodási helyükön változ­tatni óhajtanak. Ama hir, hogy az anya­cárnénak megtagadták volna az engedélyt a Dániába való utazásra, valótlan. Hivatalos jelentések. Badapest, julius l. (A miniszterelnökség sajtóosztályától.) A főhadiszállásról jelentik: A Héiközség fensikján levő állásaink tegnap reggel három óra óta a legnehe­zebb tüzelésben állottak, amelyet néhány óra múlva a Col deí Rosso és Monté di val Bella ellen végrehajtott erős táma­dások követtek. Mig a Col del Rosso ellen intézett rohamok már kezdettől fogva sikertelenek maradtak, a Monté di val Bellán elkeseredett közelharcban si­került az olaszoknak első vonalunkba behatolniok, azonban a 131 -ik magyar gyalogezred és a 16 ik varasdi ezred zászlóaljainak ellentámadásai által kiűzet­tek. További támadási kísérleteik, vala­mint a Sisemone ellen és Asiago mellett intézett részlet előretöréseik tüzérségi tü­zünkben összeomlottak. Különben min­denütt, váltakozó erejű tüzérharc, A xezérkar főnöke, Budapest, julius 1. (A minis.terclnökség sajtóosztályától.) A nagyfőhadiszállásról jelentik : Nyugati harctér: A Lystől északra és az Aisnétől délre fekvő szakaszokon egész napon át fokozott volt a tüzérsági tevékenység. Este az arcvonal többi ré­szén is feléledt a harc. Iser és a Marne között kisebb gyalogsági harcok folytak. Az ellenségnek Cracqu-tól délre végre­hajtott kisebb előretörései és saját sike­res felderítéseink alkalmával Hartmans­veilerkopfon foglyokat eltettünk. Udet hadnagy és Lowenhardt hadnagy a'31-ik légi győzelmet aratta. Jakobs hadnagy a legutóbbi napokban 21. 22. és 23-ik ellenfelét lőtte le. Ludeadorff. Wekerle a királynál Badapest, julius 1. (A Nyirvidék tudósítójától.) Bécsből jelentik, hogy a király meg­hallgatta a szokásos előterjesztéseket és Wekerle Sándor miniszterelnököt hosz­szabb kihallgatáson fogadta. Bécsből telefonálják, hogy Wekerle egy órás kihallgatáson volt az uralkodó­nál, akinek jelentést tett a válság kilátá­sairól, valamint a budapesti munkás­sztrájk történetéről. Ara 12 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom