Nyírvidék, 1932 (53. évfolyam, 49-72. szám)

1932-03-01 / 49. szám

1932. március !. magyar sport magasztos hivatá­sára. Beszéde végén izzó hazasze­retete. csi'logott elő előadásából és a fel-feltörő könnyektől elcsukló hangon mondotta e|, hogy bár egy­egy nemzetközi sikerével nem sze­rezheti vissza elszakított terüle­teinket, küzdelmeinek mégis meg van az a /utalnia, hogy egy-egy győzetnie után és így a fővárosi dicsőség napjai alatt is, a rádió hanghu'lámain hazajutó magyar győzelmi hírekkel a megsanyarga­tott és s uiyos gazdasági' viszo­nyok alatt szenvedő magyaroknak néhány órájába örömet varázsol­hat. Megrázó erejű előadása magá­val ragadta hallgatóságát és ha isirhat a nagy harcokban megedzett atléta, nem szégyeíté az előkelő közönség sem, hogy könnyek szök­nek mindnyájuk szemébe. 'Frenetikus taps jutalmazta a le­nyűgöző előadást, majd az ünnepi, áhittatban fe"hangzott a magyar imádság és annak hangjai mellett fagyta el a közönség a Nykise ma­tinéját, abb&n a boldog tudatban, áiogy mig olyan férfiú vannak á hazának, mint dr. Bárány István és társai, nem kell csüggednünk. A magyarok büszkesége pedig büszke öntudattal győződhetett meg arról, hogy meghódította a nyíregyházi 'közönséget és igaz barátokat, őszin­te ragaszkodást szerzett magának. Délután ifjúsági előadáson ismé­Selték meg a matinét. Zsúfolt ház tombolva ünnepelte dr. Bárány Ist­vánt, akit rengeteg virággal halmoz­tak, el. Nem mulaszthatjuk el, hogy Nyíregyháza egész közönsége névé­tei köszönetet ne mondjunk Nykise elnökségének és különöské­pen Komáromy Károly elnöknek, Kende András társelnöknek, I loffer Bertalan és ifj. Tóth Pál alelnökök­nek, akik óriási munkával hozták tétre a fénvesen sikerült Sport ma­tinét. IV. Jftacnoix. MIKOR JÖN A VIKTÓRIA? — Magyar hangverseny Európa rádiójában Megemlékeztünk ar­ról a nagyszabású hangversenyről, melyet a Tungsram Müvek már­cius 10-én t-ste a Zeneakadémián rendeznek és amelyet u budapesti és wierii adón kívül "több euró­pai rádióállomás is közvetít. - A Tungsram Müveket a hangverseny műsorának összeállításánál az a szempont vezette, hogy a legkivá­lóbb magyar zeneszerzők müveit a legelső magyar előadó-művészek interpretálásában vigye az európai közönség elé. A hangverseny az idei szezon egyik legnagyobb ese­ményének ígérkezik, mert műsora a íegelsó magyar zeneszerzőknek és előadóművészeknek olyan együt­tesé' foglalja magába, ami lyenhez hasonlót egy hangverseny ' kereté­ben a közönségnek már évek óta nem lehetett alkalma hallani. A műsoron Liszt, Erkel, Go'ditnark, Hubay, Dohnányi, Bartók csWei­ner müvei szerepelnek 'Németh Mária, Hubay Jenő, Kentner La­jos, Gere Lola, Laurisin Lajos, Losonczy György, a Budapesti Hangversenyzenekar és a Fővárosi línekkar előadásában Zsolt Nán­dor vezénylete mellett. A nagy-* szabású theatre párét a Tungsram Müvek meghívott vendégeik szá­mára rendezik, az európai rádióhá­lózat bekapcsolása utján azonbai* gondoskodtak arról, hogy ez a magyar zene minden hazai és kül­földi barátja számára hozzáférhe­tővé váljék. 1028 Ml AZ A VIKTÓRIA? NAPI HÍREK ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS! Lapunk mai számához utalványt mellékeltünk azon előfizetőink ré­szére, kiknek előfizetése e hó vé­gévei lejárt. Tisztelettel kérJüK agy ezen, valamint a hátralékos előfizetőinket ís, hogy előfizetési dijaikat minél előbb teküldeni szíveskedjenek, nehogy a késedel­mes előfizetés matt a lap kül­dése fennakadást szenvedjem. Tísí telette/ a NYIRVIDÉK kiadóhivatala. KI JATSZA A VIKTÓRIÁT? KISNAPTAR Március 1. Kedd• Róm. kat. Albin. Gör. kat. Eudocia. Gör. kat, Al­bin. Izr. Adar 28. Egész héten át a dr Szopkó és Haissinger Xároly gyógyszertá­rak tartanak éjjeu szolgálatot. Bárány István dr. KI JATSZA A VIKTÓRIÁT? R'íáiú-inüsov. Budapest. Kedd. 9.15: A m. kir. Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekarának hangvenenye. Kőiben 9.30: Hirek. 9.45: A hangverseny folytatása. 11.10: Nemzetközi vizjelxó s»ol­gáiat. VizÜiásjeleutés magyarul és németül. 12.00: Déli harangszó az Egye­temi templomból. IdójárásjeJeii­tés. 12.05: Hangverseny. Közben 13.25: fíírek. 12.35: A Jwugveraeny folytatása. 1.00: Pontos időjeltée, idójárás­te vízállásjelentés. 2.45: Hirék, éleimisjserájíak, piaci árak, árfolyamhirek. 4,00: Mese. 4.45: Pontos időjelzés, időjárás­áé vizállás jelentés, hírek. — A fővárosi lapok előfize­tését az ujságboltban újítsa meg 5.00: Kalmár Tibor és zeneka­rának hangversenye. •5.40: Lukácsevich I^ajos .előadása 6.10: Helyszini közvetítés a Hun­nia filmgyárból. 8.00: Turry Peregrin előadása. Majd : »A zeneművészet klasszi­kusak. io.oo: Larsen-Todsen "Namny svéd királyi kamara énekesnő hangversenye. Majd kávéházi szalon-, jazz- és cigányzenekar hangversenye Kal­már Pál énekszámaival. ESKÜVŐ Dávid Ilonka és. Sándor József t. hó 27-én tartották esküvőjüket. — Márc.-us 1-én este fét 9 órára az előkészítő bizottság meghívja a Kereskedők és Gaz­dák Körének t. tagjait, hogy a köveljövőben történő választásokat beszéljék meg. Helyiség a Keres­kedők és Gazdák Köre. — A szombat, heti áilatvásar stat.sztikája. A tegnapi heti á.IIat­vásár statisztikája a következő: szarvasmarhát felhajtottak 332 darabot, eladtak "68 darabot 100—^ 200 pengős drb-kénti, 0.30 -0.42 pengős kg-kénti ^rban, lovat fel­hajtottak 382 "drb-ot, eladtak 52 darabot 100 -250 pengős darabon­kénti, 0.12 pengős kg-kénti ár­ban, sertést felhajtottak 621 da­rabol, eladtak [47 darabot 50— 150 pengős darabonkénti, 0.75— 0.90 pengős kg-kénti árban. Magas, karcsú, elegáns. Olim­piai világbajnok. Két doktorátusa van, több nyelven beszél, kitűnő újságíró, nagyszerű előadó. Ha ezt a sok testi és telki gazdagságot több részre osztanánk, ugyanannyi ember megélne belőle. S mégis mindezek dacára szerény, sőt túl­zottan szerény. Milyen kedves volt, amikor a sportfi.'mtek magyaráza­ta közben szerényen odavetette: Ott efőf én megyek. S az az »elóf<; 6—8 métere® hosszt jelentett a többiek előtt. Ugy hasítja a vizet, mint egy tor­pedó. Mintha nem is exraberi erő hajtaná ezt a karcsú testet. S ami­kor győztesen kipattan a vízből, könnyedén liheg és barátságosan mosolyog. Abban az egyszerűségében, a­me'íyei elmondotta a franciák uszóbüszkeségéveí: Tarisszait ví­vott négyszázméteres küzde'niiét, izgaimas dránnüság volt. Kerese; ­len szavakkal* fr mégis élénk szin­tiekkel festette meg úgyszólván minden (méternyi' küzdelem törté­netét. Nem láttunk 'semmit, c?ak az ő szavát hallottuk, de ez az előadás olyan volt, mint egy ideg­feszítő film. . Nagyon kedves volt, ahogyan el­mesélte Vitéz Halassy Olivér ka­landját Tansszai az 1500 méteren. A kitűnő uszó tudvalevőleg nem is akart starthoz áüni ebben a ver-« senyszámban, mert már elnélküi is biztos volt számunkra a végsői győzelem, de. meg azért is, mert Halassy ugy gondolta, hogy Euró­pa nagy távuszói között legfeljebb negyedik lehet. Rábeszélésre mégis* startolt Halassy és — első lett. Végűi "mindnyájunkat megríka­tott előadásának befejezésével, a­mely büszkeségnek "és fájdalomnak azt a könnyes örömét tolmácsolta, amelyet érzett ő és éreztek derék uszóatlétáink, amikor annyi világ­raszóló sorozatos dicsőséget sze-t reztek a magyar zászlónak. A Bárány-matinéval kapcsolat­ban még csak annyit cm itünk meg hogy ilyen tablót régen nem lát­tunk .'a Városi Színházban. A né­zőtér teljesen megtelt előkelő kö­zönséggel. C=ak a Bárány név és a NyKISE kipróbált rendezői ve-< zérkarának páratlan agilitása hoz­hat ilyet létre. Ki ne emlékeznék még az egyesület lures sóstói ju­«iálisárfa s a fényes bálokra, ame­lyeket a fürge Kende Bandi ren­dezett az ő kiváló munkatársaival. Komáromy Károly elnöksége alatt újra fejlődésnek lendült a Nykise, amely hadat üzent a mai idők fásult közönyének és pénz­telenségének. S' ha a Nykise ha­dat ízen valaminek, ott az ered­ménv neim lehet kétséges, mert a NvKISE-nek győznie kell! Mint azt a tegnapi két zsúfolt nézőtér bizonyítja. - A fővárosi lapok előfize­tését az ujságboltban ujitsa meg. - Milyen idő volt szombatonr Nyiregyházán február- 27-én 14 órakor légnyomás 753 mm., száraz­hőmérő —-!.2, nedves 1.4 C., felhőzet borult, szélirány és erő KÉK 300, 21 órakor légnyomás 751, száraz hőmérő —7.2. nedves 7.4, fe'hőzet borult, szélirány és eső DK 800, február 28-án 7 órakor légnyomás 753, száraz hő­mérő -8, nedves —-8.2, maximum 4, minimum .—8 fok C. Felhő' zet: boru't, szélirány .és erő: ftftK 350, csapadék c.4 mm (hó). - A fővárosi lapok előfize­tését az ujságboltban ujitsa meg. Autó- és iraktorhütők javítása, uj betét, k készítése. Bar­csik és Varga, bádogos és szereié, Bessenyei-tér 10. Telefon szám S~3«- 1077-2 Ünneplő tapssal fogadták a nyíregyháziak Pelle István olimpiai bajnok gyönyörű mutatványait A nyíregyházi Koss uth-reálgimn. tornatermében vasárnap 'délután óriási érdeklődéstől fogadottan mu­tatta be a magyar tomászvilág di­csőséges reprezentánsa, Pelle Ist­ván olimpiai bajnok klasszikái szépségű gyakorlatait, A »Kalokaga tiá«, a görög lélek testet és szelle­met művelő kultúrájának ünnepi', volt a vasárnapi nagy torna-nap. A tornatermet zsúfolásig megtöltő előkelő közönség élén ott láttuk Getutly Henrik püspököt, a hadse­reg, a kormányzótanács, a hivata­lok, hatóságok képviselőit. Nyír­egyháza város közönsége, a város) polgármestere, az iskola korrriányzó hatósága nevében Szohor Pál fó­jegyző lendületes szavakkal köszön­tötte Pelle Istvánt, aki fényt és dicsőséget szerez a magyar névnek világszerte és aki a legnemesebb sport müvelésére serkenti a magyar ifjúságot. Pelle István vála#ábaa hangsúlyozta, hogy mindig örömmel Í ön Nyíregyházára, ahol a testneve­és hazafias érzéstől áthatott támo­gatását láthatja minden téren. Az üdvözlések után megkezdőd J­tek az izgalmasan szép szertorna­számok. Pelle, István valamennyi, szernek, a korlátnak, nyújtónak, ló­nak tornatechmikáját a lehető leg­magasabb fokon mutatta be. Köz­ben a Kossuth reálgimnázium ki­tűnő csapata szórakoztatta a közön­séget Zágonyi Dezső tanár vezeté­sével. A pompás, szergyakorlatokat a Zágonyi tanár által összeállított ritmikus zenés gyakorlatok, máid később vívás számok váltották fel. A zenélősé retet a Kossuth-reálgim­názium kitiin* zenekara szolgáltatta. A reálgimnázium csapatának mutat­ványait, ametyek az országos kö­zépiskolai tomaverseny gyakorlatai, hagy tapssal fogadta a közönség. A szergyakorlatokat bravúros és esz­tétikus gyürügyakprlatok fejezték be. Az ifjúság számai után Pelle István nagyszerű gyakorlatainak sorát folytatta nagy gyönyörűséget és csodálatot keltő tökéletességgel. A testnevelés nagy nemzeti ügyé­nek ünnepe volt a vasárnapi Pelle délután, amelyet Zwick Vilmos igaz gató záróbeszéde fejezett be- — Zwick Vilmos köszönetet mondott Pelle István remek mutatványaiért lés a kiválé) mestert példaképül alí­totta az ifjúság eílé. HOVA JÖN A VIKTÓRIA? , — Székrekedésnél, emésztési za­varoknál, gyomorégésnél, vértódu­lásnii, fejfájásnál, álmatlanság­nál, általános rosszullétnél igyunk reggel éhgyomorra egy pohár termé szetes »Ferenc József« keserüvizet. A belorvosi klinikákon szerzett ta_ pasztalatok szerint a Ferenc József viz az ideális hashajtó minden jel­lemző tulajdonságát egyesíti magá­ban. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben kapható. HOVA JÖN A VIKTÓRIA? — A Legújabb Divat márciusi szánui az Ujságboltban kapható. — Tavasz: gycrmekdivatlapok nagy választékban kaphatók az Uj­ságboltban. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom